Європейський лібералізм (Б. Констан, І. Бентам)

У першій половині XIX ст. провідним плином західноєвропейської політичної думки став лібералізм (від лат. - вільний). Коріння лібералізму як оформився політико-правового вчення слід шукати в епосі Реформації і Відродження, ньютонівської наукової революції. Початок лібералізму поклали ідеї таких мислителів, як Д. Локк, Ш.-Л. Монтеск'є, А. Сміт, І. Кант.

Ліберальна ідеологія найбільш повно відповідала інтересам буржуазії, яка хоч і брала монархічну форму правління, але вимагала встановлення чітких меж для королівської влади і аж ніяк не бажала повернення на політичну арену дворянства і церкви.

Представники лібералізму зберегли і розвинули ключовий елемент теоретичної спадщини просвітителів - вчення про природні права людини. Головним у лібералізмі була свобода людини, тому і основним його змістом став антіетатізм: роль держави зводиться до мінімуму. Основний його обов'язком є забезпечення дотримання та захисту невід'ємних прав і свобод особистості. Паном ж держави має бути громадянське суспільство, яке отримало своє концептуальне оформлення у творах А. Сміта і Г. В. Ф. Гегеля.

Найбільший розвиток ліберальні політико-правові вчення отримали в працях англійських і французьких мислителів, серед яких особливо виділяються І. Бентам і Б. Констан.

Єремія Бентам (1748-1832) народився в сім'ї лондонського адвоката. Уже в ранньому віці він виявив тягу до читання. У п'ять років він читав латиною, о шостій захоплювався Вольтером. Закінчивши в 18 років Оксфордський університет з дипломом магістра, Бентам за наполяганням батька продовжив учення в одній з лондонських адвокатських корпорацій. Однак кар'єра практикуючого юриста не склалася, і він присвятив себе дослідженню проблем життя суспільства, в першу чергу держави і права. Причому в праві Бентама цікавили не стільки його практичні властивості, скільки філософська сторона питання.

У 1776 р була анонімно видана його перша велика робота "Фрагмент про уряді", в якій давалася розгорнута критика поглядів У. Блекстона, найбільшого англійського юриста XVIII ст., Автора фундаментального чотиритомного праці "Коментарі до законів Англії".

Слідом за Т. Гоббсом, Бентам вважав, що право - це завжди вираження волі держави, тому формою права є закон. Звідси люта критика прецедентного права. Зокрема, він писав: "Коли ваша собака робить що-небудь, від чого ви хочете її відучити, ви чекаєте, поки вона це зробить, а потім б'єте її за це. Таким способом ви створюєте закони для свого собаки, - і таким же спосіб судді створюють право для нас. Вони не скажуть людині наперед, чого він не повинен робити, вони не дозволять, щоб йому про це було сказано, вони брешуть, поки він не зробить чого-небудь, що, за їхніми словами, він не повинен був робити, а потім повісять його за це. Яким же чином тоді кожна людина може пізнати це собаче право? "

Протягом 1780-х років Бентам працює над Проектом повного кодексу законів. У 1789 р виходить його твір "Введення в принципи моральності і законодавства". У роботі міститься критика метафізичних початків у праві, покладених в основу вчень про природне право, і робиться спроба побудувати філософію права дослідним шляхом в манері Ф. Бекона. При цьому в якості головного принципу виділяється така установка: те, "що корисно чи може швидше за все привести до щастя", має бути вищим принципом всіх наших вчинків. Саме користь як принцип врівноважує найрізноманітніші інтереси і служить важливим стимулом самозбереження на всіх щаблях суспільного життя і спілкування. У результаті користь постає кращим мірилом людських спонукань. Оскільки у своєму застосуванні вона вимагає врахування всіх умов і обставин існування людини в суспільстві, то допомагає виявляти всі спонукання людини з більшою часткою визначеності. Таким чином, лібералізм І. Бентама отримав своє вираження через філософію утилітаризму (від лат. - Користь, вигода), родоначальником якої він став.

Бентам зробив важливий крок до вивчення психічних, фізіологічних і економічних причин людських прагнень і таким чином проклав шлях до пізнання соціальних обставин, супутніх вивченню користі. Відповідно до положень утилітаризму законодавство має сприяти створенню найкращих умов для можливого блага і щастя суспільства. І кінцевою метою держави має бути можливо більше щастя для можливо більшого числа людей. Проте І. Бентам дуже швидко переконався, що в реальності метою держави є щастя тих, хто править. Більше того, він вказав на корисливі інтереси правлячих кіл, відповідно до яких здійснюється неконституційне вплив на державну владу. Поруч з "впливом" Бентам поставив корупцію і раболіпство. Всі разом вони призводять до поганого управління, в якому не тільки винні, а й зацікавлені корона, аристократія і церква.

У ті ж роки Бентам приділив увагу і теорії міжнародного права. У 1789 р він завершив "План загального і вічного миру" (хоча потім допрацьовував його до кінця своїх днів). У цій роботі підкреслювалося, що війна - спадщина феодального минулого, і людство повільно, але вірно рухається до вічного миру, який отримає своє втілення у створенні всесвітньої конфедерації. У 1789 р вона розумілася як подоба світового держави, а під кінець життя автора - як світова спільнота. Воно повинно було підготувати кодекс міжнародного права і створити суд, який гарантує його застосування.

У 1791 р Бентам пише роботу "Анархічні софізми", в якій піддає різкій критиці "Декларацію незалежності" Джефферсона, засновану на концепціях природного права і суспільного договору. Суспільний договір, на його думку, фікція, яка веде до смути. Держава виникає шляхом насильства, а звичка до покори робить його міцним. До права ж Бентам намагався підійти з наукової точки зору, намагаючись пояснити існуючу систему і в той же час показати, яким має бути право.

У 1792 р до Бентаму приходить міжнародне визнання - у Франції його разом з Дж. Вашингтоном нагороджують почесним званням громадянина Французької республіки.

У 1802 р він починає роботу над трактатом про судові доказах - "Раціональне в судовому доказі з особливою увагою до його застосування в англійській практиці" (робота буде опублікована тільки в 1827 р). Одна з головних ідей роботи зводиться до наступного: для чого закон і право, якщо неправильно трактуемое вчення про докази заважає їх здійсненню. Слід зазначити, що публікація даного твору сприяла усунення відзначених недосконалостей англійської практики в ході подальших реформ.

У 1818 р Бентам приступив до розробки головної праці свого життя - "Конституційного кодексу". Перший том побачив світ в 1836 г. На жаль, смерть автора не дозволила довести справу до кінця.

Перший том складається з чотирьох нерівних за обсягом і значенням частин: 1) теоретичні питання (політичні принципи); 2) форма держави (оцінка трьох класичних форм правління: монархії, аристократії, демократії); 3) погане правління (аналіз причин і механізмів); 4) правила організації та діяльності нових установ - юридична техніка, що займає більше трьох чвертей томи.

В цілому "Конституційний кодекс" Бентама представляет! собою значний проект демократичного устрою держави, в основу якого покладені свобода, правова рівність громадян, панування права, ефективної і відповідальної адміністрації. Він істотно обганяв свій час і міг стати програмою далекосяжних перетворень.

Спадщина Бентама актуально і в XXI ст. Починаючи з 60-х років XX ст. в сучасній юриспруденції пильна увага приділяється проблемам гуманізму, співвідношення особи і держави. Звідси неослабний інтерес до ідеології утилітаризму. До цього необхідно додати, що тепер Бентама вважають і основоположником позитивної теорії права. У 1945 р на Заході була опублікована невідома робота Бентама "Визначення сфери юриспруденції", яка незаперечно свідчить, що він є більш глибоким і оригінальним теоретиком позитивного права, ніж Джон Остін.

Фактично паралельно з творчістю І. Бентама у Франції розгорталася політична та наукова діяльність Бенжамен Констана (1767-1830).

Анрі-Бенжамен Констан де Ребек народився в Лозанні (Швейцарія), куди сім'ї його майбутніх батьків емігрували з Франції з релігійних причин.

Констан отримав прекрасну освіту в Брюсселі, Оксфорді та Единбурзі. У 1795 р він прийняв французьке громадянство і відразу ж став брати активну участь у політичному житті своєї нової батьківщини. Констан був противником якобінців і виступив на підтримку перевороту 18 брюмера (9 листопада) 1799 року, внаслідок чого був призначений в Трибунат - один з вищих органів наполеонівської Франції. Однак побачивши абсолютистські устремління Бонапарта, Констан перейшов в опозицію і змушений був залишити свій пост і переселитися спочатку до Швейцарії, а потім до Німеччини (втім, і ці країни також перебували під контролем Наполеона).

З 1814 року він знову опиняється у Франції, де виступає на захист легітимної монархії Людовіка XVIII, дарував Хартію. Коли ж на «сто» днів повернувся Наполеон, Констан сприяв йому у виданні Додаткового акта (1815), який встановив конституційні основи нової держави. В епоху Реставрації Констан був одним з лідерів ліберальної опозиції в парламенті. У ході революції 1830 року він сприяв приходу до влади Луї-Філіпа. Помер Б. Констан в тому ж 1830

Володіючи літературними здібностями, Констан виступив автором не тільки теоретичних і публіцистичних робіт, але й роману "Адольф". У роботах "Про узурпацію" і "Про свободу древніх порівняно зі свободою нових народів", написаних на початку XIX ст., Б. Констан виробляє нове поняття свободи, яке відповідає запитам сучасного йому індустріального суспільства XIX ст. До Констана багато публіцисти, які пишуть на тему свободи, орієнтувалися на досвід античності. Констан ж не ідеалізує античну свободу, яка зводилася до політичної свободи, що виражалася в тому, що громадяни греко-римських полісів були причетні до прийняття важливих державних рішень. У той же час поліси (за винятком Афін) жорстко регламентували сімейну та релігійне життя своїх громадян.

Ядром громадянської свободи у Констана виступають права людини. До них він відносить недоторканість особи, свободу совісті, свободу слова, друку і зборів, свободу вибору професії та місця проживання, недоторканність приватної власності і невтручання держави в економіку. Ці права притаманні людині від народження і не мають ніякого відношення до держави. Як тільки публічна влада вступає в протиріччя з одним з цих прав, будь-який її закон втрачає свій моральний авторитет і юридичну силу. При цьому для Констана не мали ніякого значення ні причина, ні привід, за яким могли бути порушені перераховані права. Подібні порушення не можуть бути виправдані ні за яких обставин.

Особливу увагу Б. Констан приділив вченню про державу, виклавши свою точку зору в "Курсі конституційної політики", який був написаний в 1816-1820 рр. У цій праці він зробив спробу розвинути теорію поділу влади Монтеск'є. Насамперед він виділив влада глави держави - короля. Законодавчу владу мав здійснювати двопалатний парламент. Верхня палата - спадкова палата перів - наділялася правом відкладеного вето стосовно нижній палаті і могла залучати до відповідальності членів уряду. Нижня палата - палата виборних представників повинна була здійснювати законодавчий процес. Виконавча влада вручалася уряду, який було відповідально перед королем. Повноваження самого монарха були великі, але пов'язані правилом контрасігнатури: будь королівський указ повинен скріплюватися підписом відповідного міністра, який і несе за нього всю повноту відповідальності. Судову владу здійснювали судді, призначувані королем і незмінні. Нарешті, в якості п'ятої влади виступала муніципальна влада на місцях.

Таким чином, Констан диференціював не так гілки влади, скільки її носіїв. У кінцевому рахунку йшлося., Як і у Монтеск'є, про дуалістичної монархії. Що ж стосується муніципальної влади, то ця ідея не була очевидною для сучасників автора. Багатьом тоді здавалося, що ідея децентралізації зазіхає на самі основи державної влади. І пройдуть багато десятиліть, перш ніж вона буде! реалізована на практиці. Тому варіант поділу влади Констана і не отримав такого широкого резонансу в громадській думці, як класичний варіант Монтеск'є.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >