Юридичний і соціологічний позитивізм (Дж. Остін, Р. Ієрінга)

Протягом усього XIX ст. юридичний позитивізм займав панівні позиції в західному правопонимании. Виник він не випадково, ставши своєрідною реакцією на нездатність пануючих колись спекулятивних філософських систем вирішити проблеми, висунуті в результаті бурхливого розвитку продуктивних сил, технічних знань, наук про природу і суспільство. Його родоначальники і їх послідовники намагалися відкинути "метафізичні" конструкції (традиційну філософію, ідеологію тощо) і зайнятися вивченням лише суто емпіричного матеріалу. Вони вважали, що тільки за допомогою "безгіпотезного" оперування одними лише "чистими" фактами можна побудувати справжню громадську науку, в тому числі вчення про державу і політику, юриспруденцію.

Основоположником названого вище напрямки юридичної думки вважається англійський правознавець Джон Остін (1790-1859). Його основна праця "Лекції про юриспруденцію, або Філософія позитивного закону" був опублікований посмертно.

Право по Остину - відносно певна, оглядається сукупність правил (норм). Якщо, за уявленнями Бентама, право слід сприймати як сукупність законів, виданих або схвалених сувереном для регулювання поведінки класу осіб, які перебувають під його владою, то, згідно Остину, такого суверена можна представити у вигляді нс тільки обличчя, але і установи, яка формально є сувереном для підвладних в політичному співтоваристві.

Джерелом права, таким чином, є суверенна влада, причому найважливішою для нормального функціонування права і самої суверенної влади виступає звичка більшості до покори суверену. Суверен постає втіленням всевладного установи, а норма права - правилом владного примусу, "правилом, установленим одним розумним істотою, що має владу, над іншим розумною істотою для керівництва ним". Наказ суверена, забезпечений санкцією, і є, по суті, правова норма (норма позитивного закону).

За логікою позитивними законами, в строгому сенсі цього слова, повинні вважатися закони, які передбачають покладання обов'язків і тягнуть певні, у тому числі негативні, наслідки у вигляді законного заподіяння шкоди. Норма отримує юридичний характер тільки в тому випадку, коли хтось, що володіє необхідними владними можливостями і здібностями, у стані надати їй зобов'язуючу силу примусу під загрозою заподіяти шкоду (негативні наслідки) порушнику даної норми. Цим суб'єктом суверенних владних повноважень може бути не тільки людина, але і бог.

Санкції, встановлені позитивним законом, мають характер юридичний і політичний одночасно, оскільки вони реалізуються на практиці даними політичною спільнотою в примусовому порядку. У цьому сенсі право є наказом суверена, що встановлює обов'язки і знаходить гарантії їх реалізації в політичних (державних) санкції та примусі. Остін не визнавав природно-правових елементів і принципів обгрунтування та визнання прав особистості. У цьому плані він був близький до Гуго і Савіньї, під керівництвом яких вивчав в молодості юриспруденцію в Геттінгені і Берліні. Утилітарист Остін розходився з ними в оцінці історичних коренів права, йому був притаманний внеисторический підхід до вивчення останнього.

Позитивістський теза "закон є закон" означав негативне ставлення до природних і невідчужуваним правам, будь-яким конструкціям, що визнає, що існують більш розумні право і держава, що являють собою еталон для зіставлення. Визнання нормального спілкування між людьми - свого роду наріжний камінь у величезному будинку державності.

Чимале значення в концепції Остіна має трактування права в строгому сенсі слова. Право в строгому сенсі встановлюється для розумних істот іншим розумною істотою або істотами - такі закони, встановлені Богом (божеське право), і закони, встановлені людьми. Але з другої категорії не все можна беззастережно віднести до права в строгому сенсі (позитивному праву) - наприклад, правила, встановлені особами та установами, які не є суверенами. До цього ж розряду Остін відносить правила, встановлені громадською думкою (до їх числа входять і норми міжнародного права), а також правила моди, правила етикету і закони честі. Всі ці різновиди нормативного регулювання Остін називав терміном "позитивна мораль".

Право в широкому розумінні включає в себе природне право, позитивне право і позитивну мораль. Між позитивним правом і мораллю, а також релігією існує протиріччя, яке має враховувати всякий законодавець.

Протиріччя з мораллю не позбавляє право його якісних властивостей. Право відокремлюється від моралі, оскільки юриспруденція - це виключно позитивне право, поза всякою залежністю від того, гарне це право чи погане. Моральні оцінки - доля етики, але не правознавства.

Правотворчу роль суддів і суду (рішення суду) слід сприймати як частину права в тому випадку, коли вони визнаються в якості таких сувереном (судові рішення стають прецедентним правом як би з мовчазної згоди суверена).

Зв'язавши природу права з наказом (волею) фактично правлячої групи або правителя, Остін тим самим легітимізував правотворчість будь-якої влади ("кому підкоряються, і суверен"), що використовувалося недемократичними політичними режимами за межами Англії.

Однією з найпомітніших фігур європейської юриспруденції другої половини XIX століття був німецький правознавець Рудольф фон Ієрінга (1818-1892), який стояв біля витоків соціологічного позитивізму. Широку популярність принесли йому такі праці, як "Дух римського права на різних щаблях його розвитку", "Мета в праві" і "Боротьба за право". Вони відображають два періоди його творчості:

  • 1) до середини 50-х років XIX ст. він перебував на позиціях "юриспруденції понять", суть якої - виведення (дедукція) конкретних правоположений із загальних понять (поняття - основне джерело знань);
  • 2) з середини 50-х XIX ст. років розробляв "юриспруденцію інтересів" (де заперечувалася логіка, а пріоритет зізнавався за життєвими цінностями і реальними інтересами людей). Методологія пізнання права і держави спирається на опис, класифікацію та аналіз фактів.

У роботі "Мета в праві" розглядаються витоки та загальне поняття права. Відправною пункт міркувань такий: "Мета є творець всього права". Телеологічна (здійснювана через призму категорії "мета") трактування права, природно, призводить Иеринга до постановки питання про суб'єкта цілепокладання, або - що одне й те саме - про творця права. Не з вакууму і не на порожньому місці з'являється воно.

Право виходить "з рук" суспільства як із сфери спільної дії людей, об'єднаних спільними цілями. Кожен, діючи для інших, діє також для себе, а діючи для себе, тим самим діє і для інших. Але таке відбувається не у кожному суспільстві, а лише державно-організованому, яке вінчає апарат держави, що втілює соціальну, публічну владу. Право характеризується Ієрінга з боку: а) змісту - як сукупність суб'єктів соціальної взаємодії (суспільство) при неодмінною їх захисті, гарантованої державою (право є захищений державою порядок); б) форми - як сума загальнообов'язкових норм поведінки.

За Ієрінга, теоретичного розмежування права і закону не існує. Він визнає необхідність економічної свободи діяльності індивідів, їх юридичної рівності, поваги їхніх політичних прав, відповідальності тільки перед законом, але пов'язує це з твердою дисципліною і законністю, стабільним порядком. Спочатку право має односторонньо-примусову силу, спрямовану на підданих з метою припинення домагань приватних інтересів. Поступово воно приймає двосторонньо-обов'язкову силу, стає зобов'язуючим для самої державної влади. Самозбереження змушує державну владу підкоритися праву, але якщо обставини змушують її робити вибір між суспільством і правом, вона зобов'язана жертвувати правом, - інакше правова держава "не могло б проіснувати і одного місяця".

У роботі "Боротьба за право" (1872) Иеринг стверджував, що право не завжди виражало інтереси суспільства. Він критикував думка історичної школи права (Савіньї, Пухта), що право розвивається мирно, стихійно і безболісно, подібно мові та культурі. Право, за Ієрінга, розвивалося у кривавій боротьбі класів і станів, які домагаються закріплення в праві через законодавство своїх інтересів. "Всі великі придбання, на які може вказати історія права: скасування рабства, кріпосного стану, свобода земельної власності, промислів, віросповідання та ін., - Все це довелося добувати лише шляхом запеклою, часто цілі століття тривала боротьби, і шлях, по якому йшло при цьому право, нерідко відзначений потоками крові ... "Але ця боротьба, стверджував Ієрінга, змінює свій характер після втілення в праві рівності всіх перед законом, свободи власності, промислової, совісті та ін. (тобто, по суті, принципів громадянського суспільства). Тепер, писав Ієрінга, боротьба повинна вестися не за утвердження в праві будь-яких нових принципів, а тільки за забезпечення і підтримку в суспільному житті твердого порядку, за втілення в життя вже існуючого права, оскільки досягнуто єдність чинного права і виражених в ньому прав особистості як суб'єктивних прав: "Право в об'єктивному сенсі є сукупність застосовуваних державою правових принципів, законний розпорядок життя; право в суб'єктивному сенсі - конкретне втілення абстрактного правила в конкретному правомочии особистості". Тому теза про "кривавому" розвитку права в сенсі боротьби за право класів і станів Иеринг відноси! до минулого. Сучасну йому боротьбу за право він тлумачив тільки як захист існуючого права від порушень, кап відстоювання суб'єктивного права окремого індивіда, порушеного іншою особою.

Для охорони інтересів суспільства проти егоїстичних інтересів індивідів, вважав Иеринг, необхідно держава. "Держава є саме суспільство, як держава організованою примусової влади". "Держава є суспільство, яке примушує ..."

Иеринг за сильну державну владу. "Безсилля, неміч державної влади, - смертний гріх держави, який не підлягає відпущенню, гріх, який суспільство не прощає, не переносить ... Сама нестерпна форма державного стану все-таки краще повної відсутності її".

За допомогою права забезпечуються захист спільних інтересів, виконання цілей права і держави. "Лише там, де державна влада сама підпорядковується визначеним до порядку, - писав Ієрінга, - набуває останній остаточну правову міцність; лише при пануванні права процвітають національний добробут, торгівля і промисли, розгортаються цілком властиві народу розумові і моральні сили. Право є розумно понятая політика влади ".

Вчення Иеринга справило значний вплив на розвиток західної політичної і правової думки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >