Передмова

У професійній діяльності юрист постійно стикається з етичними питаннями. Моральні норми і принципи у сфері юриспруденції складаються об'єктивно у відповідь на потреби практики, відображають еволюцію уявлень про роль, яку відіграє право в суспільстві.

Професійна етика - це насамперед нормативна система, спрямована на регулювання поведінки юриста стосовно до всіх сфер його діяльності. Найчастіше її представляють у вигляді безлічі кодексів професійної та службової діяльності, що містять в собі різноманіття етичних вимог. У цій якості вона співвідноситься з нормами законодавства. Однак не слід забувати, що професійна етика - це також світоглядна дисципліна. Її мета полягає у формуванні в майбутніх правознавців цілісного уявлення про характер і механізм дії етичних норм, їх єдності з вимогами суспільної моралі та права, закріпленні цих уявлень у формі переконань і установок професійної поведінки. Це той випадок, коли вирішальну роль у реалізації норм законодавства, наскільки б гуманними вони самі по собі не були, відіграє те, як казав А. Ф. Коні, в чиї руки і за яких умов "віддається додаток" цих правил. Важливу роль відіграє сама юридична практика. Вона сприяє збагаченню і посиленню ролі регулювання діяльності юриста допомогою етичних вимог, що пред'являються до його професії.

Представлене вашій увазі повое видання підручника грунтується на тих змінах, які за останній час відбулися у сфері нормативного регулювання професійної юридичної діяльності. Знаковим стало прийняття VIII Всеросійським з'їздом суддів нового Кодексу суддівської етики (грудень 2012 року). Від того, наскільки успішно в повсякденну практику судочинства впроваджуються професійні етичні стандарти, сьогодні багато в чому залежить успішність функціонування вітчизняної правової системи в цілому. Важливу роль відіграє підвищення ролі етичних вимог у сфері адвокатської практики, відображенням чого стало введення в дію нової редакції Кодексу професійної етики адвоката (квітень 2013).

Цей підручник виконаний відповідно до вимог чинного Федерального державного освітнього стандарту вищої освіти. Вивчення професійної етики спирається на ті компетенції, які раніше вже були вироблені у студентів в курсі теорії держави і вдачі, філософії, юридичної психології, соціології, логіки.

За результатами викладання даної дисципліни у студентів повинні бути сформовані відповідні компетенції, тобто студент повинен:

знати

• основні поняття та категорії етики; моральні вимоги, що становлять зміст кодексів професійного і службового поведінки у сфері юриспруденції; сутність професійно-моральної деформації, способи її попередження і подолання; норми етикету і особливості юридичного етикету;

вміти

• оцінювати факти і явища професійної діяльності з етичної точки зору; поєднувати методи правового та етичного регулювання; застосовувати професійні норми і правила службової поведінки в конкретних життєвих ситуаціях;

володіти

• навичками вибору і аргументації етичної моделі поведінки, етично позитивного вирішення конфліктних ситуацій, що виникають у сфері професійного та позаслужбовий поведінки.

Підручник складається з двох розділів, які, по-перше, відображають завдання, які вирішуються в рамках загального курсу етики, по-друге, фіксують особливості етичного регулювання, притаманні сфері юриспруденції. Автори прагнули показати специфіку дії Общеморальние вимог і те, яким чином відбувається конкретизація їх змісту стосовно до професійної діяльності судді, адвоката, слідчого, експерта. Елемент принципової новизни пов'язаний з прагненням показати взаємозв'язок моральних уявлень, переконань, установок поведінки юриста з психологічної складової його особистості. У результаті досягається ефект гуманізації образу людини, покликаного здійснювати різноманітні функції в нормативно-правовому полі.

Виклад матеріалу спирається на новітні редакції чинних кодексів професійного і службового поведінки юриста. Обидва розділу підручника завершуються тестовим матеріалом, використання якого дозволяє здійснити проміжний і підсумковий контроль за ступенем засвоєння отриманих знань. У підручнику є словник основних термінів, понять, категорій. Дається список першоджерел, монографій, підручників та навчальних посібників з досліджуваного предмета. У додатку розміщена відома стаття А. Ф. Коні "Моральні початку в кримінальному процесі (Загальні риси судової етики)", яка, як відомо, стала вихідним моментом у вивченні проблематики професійної етики юриста.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >