Розділ I. Природні та техногенні небезпеки

Основні поняття і принципи оцінки надійності та безпеки в процесах функціонування об'єкта та життєдіяльності людини

Поняття умов надійності, безпеки і ризику

Фахівці різних сфер діяльності людини постійно користуються термінами "ризик", "надійність", "безпека", "граничний стан", але в них іноді вкладається різний смисловий зміст. Тому доцільно з самого початку дати визначення основним термінам і поняттям, якими користуються при розв'язанні інженерних і економічних завдань.

Під ризиком звичайно розуміють можливість настання якої-небудь граничного стану, після якого може з певною ймовірністю виникнути небажане явище (подія), супроводжуване фізичними, економічними або психологічними втратами і катастрофами. Кожна подія може виникнути по відношенню до певного об'єкту ризику.

Ризик в технічних системах і в будівництві застосовують для позначення екстремальних ситуацій та економічних втрат, викликаних природними, техногенними та соціальними причинами, а також використовується як збірний термін для позначення небажаних та аварійних подій.

Під життєдіяльністю розуміють повний комплекс подій, пов'язаних з діяльністю людини в період його життя у взаємодії з виробничої, природної та побутовим середовищем.

Небезпека визначають як негативна властивість живої та неживої матерії, здатна заподіяти шкоду людям, домашнім і сільськогосподарським тваринам, природному середовищу, матеріальним цінностям та ін.

При вирішенні інженерних завдань фахівці оперують поняттями "безпека", "безаварійність", "відмова", "ступінь надійності", "ймовірність події", "граничні навантаження" і т.д.

Під безпекою розуміють такий стан розглянутого об'єкта, при якому всі можливі дії на нього потоків речовин, енергії, навантажень та інформації (економічної, політичної, соціальної і т.д.) не перевищують допустимих значень і не викликають порушення його міцності, цілісності та надійності.

Надійність - термін, що визначає безпеку і довговічність при функціональної придатності об'єкта та збереження його технічних і економічних параметрів.

Безаварійність - властивість конструкцій або виробів не допускати переходу відмов у граничні, критичні (аварійні) стану.

Відмова - втрата несучої здатності і стійкості, виникнення неприпустимих деформацій та інших характеристик, що виключають нормальну експлуатацію об'єкта.

Граничні стани (1-й і 2-ї груп), що виникають під дією навантажень і впливів, при виході за межі яких конструкція або весь об'єкт перестають задовольняти розрахунковим і проектним вимогам.

1-а група граничного стану характеризується небезпекою руйнування будь-якого характеру або втратою стійкості форми і положення, а 2-я група характеризується станом конструкції, параметри якої ускладнюють експлуатацію об'єкта або знижують його довговічність за рахунок досягнення граничних деформацій небудь певних рівнів коливань, а також умовами освіти тріщин і їх граничними величинами розкриття.

Постійні навантаження і впливи - діють на конструкції або об'єкт весь розрахунковий період його експлуатації або існування.

Вплив, навантаження - сила, інерція, імпульс, що діють на грунти основи і на конструкції будівель і споруд.

Тимчасові навантаження і впливи використовують в розрахункових значеннях періоду експлуатації об'єкта не весь час, а в певні періоди (снігова, вітрова, ОЖЕЛЕДНО, навантаження від людей на перекриття будинків і споруд тощо).

Короткочасні навантаження і впливи, тривалість дії яких у розрахункових значеннях істотно менше терміну експлуатації об'єкта.

Динамічні навантаження - швидко змінюються в часі (за величиною, напрямку і положенню) сили впливу.

Особливі навантаження - тимчасові навантаження і впливи, що виникають у виняткових ситуаціях, ймовірність виникнення яких надзвичайно мала, але наслідки можуть бути катастрофічними (сейсмічні впливи, урагани, навантаження від вибуху і пожеж, впливу від просідань грунту і т.п.).

При проектуванні в розрахунках використовують ряд коефіцієнтів, що характеризують конкретні умови при створенні або експлуатації об'єкта, серед яких можна назвати основні.

Коефіцієнт надійності за матеріалом γm - враховує в процесі проектування можливе несприятливий відхилення характеристик використовуваних матеріалів від їх нормативних значень.

Коефіцієнт надійності за навантаженням γ p - враховує можливий розкид навантажень і впливів.

Коефіцієнт надійності за відповідальності γn - враховує відповідальність будівель і споруд, якi характеризуються економічними, соціальними та / або екологічними наслідками у разі їх відмов.

Коефіцієнт сполучень γψ - враховує ймовірність одночасного досягнення декількома видами навантажень їхні розрахункових значень в певний момент часу.

Коефіцієнт умови роботи γ d - визначає можливі відхилення прийнятої розрахункової моделі від реальних умов роботи елементів споруди і конструкцій, а також зміни властивостей матеріалів під впливом середовища (корозія, біологічні впливи та ін.), Що не враховуються безпосередньо в розрахунках.

Аварійна розрахункова ситуація - характеризується розрахунковою ймовірністю її появи і невеликою тривалістю дії.

Під ймовірністю аналізованого події або явища розуміють ступінь можливості їх виникнення та чисельно висловлюють десятковим дробом, де, наприклад, показник ймовірності 0,0 означає, що дана подія або явище не може відбутися, а величина 1,0 висловлює повну визначеність з 100% -й ймовірністю його виникнення.

Забезпеченість - ймовірність неперевищення граничного стану об'єкта.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >