Концепція сталого будівництва

Об'єкти будівництва (житло, соціальна, промислова та транспортна інфраструктури), будучи елементами сучасної цивілізації, постійно удосконалюються, розширюють території свого поширення, проникаючи в райони з екстремальними умовами зовнішнього середовища, що потребує відповідної експлуатації для забезпечення необхідних технічних параметрів і умов безпечного та комфортного перебування людини.

Висока значимість будівництва в забезпеченні сталого розвитку середовища проживання знайшла своє відображення в Концепції сталого будівництва, прийнятої на міжнародній конференції в 1994 р (м Тампа, США) і в 1995 р указом Президента РФ.

Під стійким будівництвом розуміють створення і успішний підтримання здорової штучної довкілля, заснованої на ефективному використанні природних ресурсів та екологічних принципів.

Досягнення цієї мети здійснюється за рахунок: підтримки таких економічних умов, які здатні забезпечити необхідну якість життя, з урахуванням високого рівня зашиті людини і навколишнього середовища; мінімізації збитку, що завдається умовам возобновляемости навколишнього середовища, зменшення ризику людському здоров'ю, біологічному розвитку; оптимального використання невідновлюваних ресурсів і застосування поновлюваних ресурсів.

Очевидно, що поставлені завдання - комплексні і включають в себе інженерну, екологічну, економічну і соціальну компоненти. Тому в обов'язки будівельників входить акцентування уваги насамперед на екологічних проблемах, осередком яких є великі міста та великомасштабних будівельні об'єкти (енергетичні комплекси, заводи, дороги, трубопроводи нафти і газу та ін.).

В даний час виконується ряд великих міжнародних програм, покликаних дотримуватися основні критерії екологічної безпеки (межі нестійкого стану) та заходи щодо забезпечення екологічної стійкості будівельними методами. До складу цих програм входять наступні основні положення:

  • - Використання природної вентиляції і денного світла;
  • - Повторне використання надлишків теплоти;
  • - Застосування ефективної сонцезахисту і поліпшеною теплоізоляції;
  • - Використання сонячної енергії і термальних мас;
  • - Підвищення надійності і довговічності будівельних об'єктів;
  • - Застосування місцевих поновлюваних або оновлюваних матеріалів;
  • - Мінімальне використання матеріалів, що вимагають спеціального поховання чи знищення;
  • - Застосування трансформуються органічних матеріалів.

Вирішення цих та подібних питань розглядається в дисципліні "Екологія" і в інших спеціальних наукових напрямках, які не будуть зачіпатися в цьому навчальному посібнику. Іншою важливою стороною проблеми концепції стійкості та безпеки будівельних об'єктів є захист від аварій, катастроф та інших несприятливих впливів, що призводять до великого матеріального збитку і людських втрат, використовуючи інженерно-технічні методи підвищення надійності об'єктів та їх комплексів.

Класифікація надзвичайних ситуацій. Фактори, що впливають на зниження умов безпеки

Залежно від джерела виникнення розрізняють надзвичайні ситуації (НС) природного, техногенного та соціального характеру.

Співвідношення об'єктів ризику і небажаних подій дозволяє розрізняти індивідуальний, технічний, екологічний, соціальний та економічний ризики. Досвід показав, що кожен вид надзвичайних ситуацій, джерела їх виникнення та фактори, що зумовлюють наслідки ризику, як правило, специфічні.

У табл. 1.1 наведено приклад можливої класифікації ризиків відповідно до їх видами і очікуваними наслідками. Така класифікація корисна для прогнозу можливих подій в умовах ризику і подальшого аналізу, а також для оцінки очікуваних збитків і втрат.

Таблиця 1.1. Класифікація і характеристика видів ризику

Вид ризику

Об'єкт ризику

Джерело ризику

Небажані події

Індивідуальний

Людина

Умови життєдіяльності людини

Захворювання, травма, інвалідність, смерть

Технічний (конструктивний)

Технічні системи і конструкції, будівельні об'єкти

Недосконалість інженерних рішень, порушення правил виробництва та експлуатації систем та об'єктів

Аварія, вибух, пожежа, руйнування, катастрофа, загибель людей, економічні втрати

Технологічний

Технологічні процеси

Порушення прийнятих технологічних операцій

Низька якість продукції, браковані вироби, аварії

Екологічний

Екосистеми

Техногенні надзвичайні ситуації, забруднення й порушення стану природного середовища

Стихійні лиха, антропогенні катастрофи

Соціальний

Окремі групи населення

Зниження рівня і якості життя, виникнення надзвичайних ситуацій

Зростання смертності, групова захворюваність, загибель людей

Економічний

Матеріальні та фінансові ресурси

Підвищена небезпека при виконанні виробничих процесів, негативний вплив на стану природного середовища

Збільшення витрат на безпеку, припинення виробничих процесів

Індивідуальний ризик (rи) обумовлений ймовірністю реалізації потенційних небезпек при виникненні надзвичайних ситуацій. Його можна визначити по числу реалізувалися факторів ризику за формулою

= Р f / Nf, (1.1)

де Р - число постраждалих (загиблих) в одиницю часу t від певного фактора ризику f; N - число людей, схильних відповідному чиннику ризику f в одиницю часу t.

Технічний ризик (Rт) обумовлюється інженерно-геологічними, інженерними та конструкторськими факторами. У його основі лежать небезпека технічної поломки, руйнування конструкції, неприпустимою деформації і т.д. Він виражається ймовірністю аварії або катастрофи при експлуатації машин,

механізмів; при будівництві та функціонуванні будівель і споруд та визначається залежністю:

(1.2)

де ΔT (t) - число аварій в одиницю часу t на ідентичних технічних системах; T (f) - число ідентичних конструкцій, технічних систем і об'єктів, що піддаються загальним фактору ризику f.

Технологічний ризик виникає при порушенні технологічних процесів, викликаних відсутністю контролю і низькою кваліфікацією виконавців робіт. Імовірність технологічного ризику розраховується аналогічно технічному ризику [див. формулу (1.2)].

Екологічний ризик (R е) висловлює ймовірність екологічного лиха, катастрофи, порушення подальшого нормального функціонування та існування екологічних систем та об'єктів в результаті антропогенного втручання в природне середовище або стихійного лиха:

(1.3)

де ΔКе - число антропогенних екологічних катастроф та стихійних лих в одиницю часу t; пе - число потенційних джерел екологічних руйнувань на розглянутій території.

Небажані події екологічного ризику можуть проявлятися як безпосередньо в зонах антропогенного втручання, так і за їх межами.

Соціальний ризик (R_) характеризує масштаби і тяжкість негативних наслідків надзвичайних ситуацій, а також різного роду явищ і подій, що знижують якість життя людей.

По суті - це ризик для групи чи спільноти людей. Оцінити його можна, наприклад, за динамікою смертності, розрахованої на 1000 чоловік відповідної групи:

(1.4)

де C1 - число померлих в розрахунковий час t (смертність) в досліджуваній групі на початку періоду спостереження, наприклад до розвитку надзвичайних подій; С 2 - смертність в тій же групі людей в кінці періоду спостереження, наприклад на стадії загасання надзвичайної ситуації; N - загальна чисельність досліджуваної групи.

Економічний ризик (R ЕК) визначається співвідношенням користі і шкоди, одержуваних суспільством від розглянутого виду діяльності:

(1.5)

де R ЕK - економічний ризик,%; В об - шкоду суспільству від розглянутого виду діяльності; Поб - суспільна користь.

У загальному вигляді економічний ризик можна визначити за формулою

(1.6)

де Зб - витрати на досягнення заданого рівня безпеки; У - збиток, обумовлений відсутністю заходів щодо захисту людини і середовища її проживання від небезпечних впливів.

Чисту користь, тобто суму всіх вигод (у вартісному вираженні), одержуваних суспільством від розглянутого виду діяльності, можна визначити наступними узагальненими залежностями:

(1.7)

де Д - загальний дохід, що отримується від розглянутого виду діяльності; Зп - основні виробничі витрати.

Економічно обгрунтовані витрати на забезпечення життєдіяльності визначаються залежністю, де збиток повинен бути менше доходу, отриманого від усіх видів господарської діяльності:

(1.8)

Повністю виключити ризик і втрати в практичних умовах дуже складно і дорого, тому для скорочення збитків і економічних витрат в розумних межах існує поняття "оптимізація". Мінімізація ризику доцільна з точки зору зменшення збитку (шкоди), проте вона збільшує витрати на досягнення необхідної безпеки.

У реальних умовах необхідний пошук оптимального співвідношення витрат на безпеку та можливої шкоди від недостатньої захищеності, для чого слід задатися деяким значенням реально досяжного рівня безпеки виробництва До бп в масштабах розглянутих інфраструктур. Для цієї мети вводиться поняття "прийнятний ризик", який поєднує в собі технічні, екологічні, соціальні аспекти і представляє певний компроміс між прийнятним рівнем безпеки і економічними можливостями його досягнення.

Прийнятний ризик - це такий низький рівень втрат, травматизму або інвалідності людей, який не впливає на економічні показники підприємства, галузі економіки чи держави, а в будівельних конструкціях не викликає обвалень і пошкоджень, що завдають шкоди здоров'ю людини або викликають смерть. Приклад визначення прийнятного ризику представлений на рис. 1.1, де область шуканого ризику прийнятої в прийнятних для відповідальних споруд інженерних випадках повинна знаходитися в межах 10-4-10-5.

Слід зазначити, що область прийнятного ризику в кожному випадку визначається з урахуванням відповідальності об'єкта будівництва та очікуваними економічними втратами при аварії. Необхідність формування концепції прийнятного (допустимого) ризику обумовлена неможливістю створення абсолютно безпечної діяльності (технологічного процесу) і міцності конструкцій. Прийнятний ризик поєднує в собі технічні, економічні, соціальні та політичні аспекти і деякий компроміс між рівнем безпеки й можливостями її досягнення.

Економічні можливості підвищення безпеки технічних систем не безмежні. Так, на виробництві, витрачаючи надмірні кошти на підвищення безпеки технічних систем, можна завдати шкоди соціальній сфері виробництва (скорочення витрат на придбання спецодягу, медичне обслуговування та ін.).

Схема визначення прийнятного ризику з урахуванням R Т і Rсе

Рис. 1.1. Схема визначення прийнятного ризику з урахуванням R Т і Rсе:

1 - сумарний ризик (R Т + R се); 2 - область прийнятного ризику; 3- соціально-економічний ризик (Rсе); 4 - технічний ризик (R Т)

При збільшенні витрат на вдосконалення обладнання технічний (технологічний) ризик знижується, але зростає соціальний. Сумарний ризик має мінімум при певному співвідношенні між інвестиціями в технічну і соціальну сфери. Цю обставину треба враховувати при виборі прийнятного ризику. Підхід до оцінки прийнятного ризику дуже широкий. Так, графік, представлений на рис. 1.1, в однаковій мірі прийнятний для будь-якого випадку, наприклад для держави в цілому або комерційної організації. Головним залишається в першому випадку вибір прийнятного ризику для суспільства, у другому - для колективу організації.

В даний час по міжнародної домовленості прийнято вважати, що дія техногенних небезпек (технічний ризик) повинно знаходитися в межах 10-6 - 10-5 можливих подій, пов'язаних з життям людини, а величина 10-5 мінімально прийнятним рівнем індивідуального ризику, наприклад пожежної чи сейсмічної небезпеки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >