Ризики в інвестиційному проекті

Інвестиційні проекти можна класифікувати за трьома основними типами.

Перший тип підрозділяється відповідно до призначення проекту, де можна виділити наступні його різновиди: технічний, організаційний, економічний, соціальний і комплексний.

У другому типі, розділеному по класах, зазвичай виділяють підтипи за такими характеристиками: по складу, структурі та предметної області.

Розрізняють також монопроект, мультипроект, мегапроект. Під Монопроекти розуміють окремий проект різного призначення, виду і масштабу. Мультипроект являє собою комплексний проект, що складається з ряду монопроектов і вимагає застосування многопроектной управління. Мегапроект включає цільові програми розвитку регіонів, галузей та інших утворень, до складу яких увійшов ряд моно- і мультипроекта.

Третій тип проекту пов'язаний з його масштабом (розмірами, кількістю учасників і ступеня впливу на навколишній світ). Відповідно до масштабу проекти умовно поділяють на дрібні, середні, великі й дуже великі проекти. Масштаби проектів можна розглядати і в більш конкретній формі - міжнародні, національні, міжрегіональні та регіональні, міжгалузеві та галузеві, корпоративні, відомчі, проекти одного підприємства і т. д.

По тривалості (тривалості періоду здійснення проекту) розрізняють: короткострокові (до трьох років), середньострокові (від трьох до п'яти років), довгострокові (понад п'ять років).

За складністю проекти бувають простими, складними і дуже складними. Характер предметної області проекту дозволяє виділяти його вигляд: інвестиційний, інноваційний, науково-дослідний, навчально-освітній, змішаний. Під інвестиційними звичайно розуміють проекти, що потребують вкладення інвестицій, головною метою яких є створення або реновація основних фондів.

На основі врахування масштабу (розміру) проекту, термінів реалізації, якості, обмеженості ресурсів, місця та умов реалізації класифікують групу так званих спеціальних проектів, в яких один з перерахованих факторів відіграє домінуючу роль і вимагає до себе особливої уваги, тоді як вплив інших факторів нейтралізується за допомогою стандартних процедур контролю та управління ризиками. Відповідно до цієї класифікації проекти бувають:

  • а) малі за масштабом, вони прості і обмежені обсягами залучених ресурсів;
  • б) мегапроекти - цільові програми різного рівня (міжнародні, державні, національні, регіональні, міжгалузеві, галузеві і змішані), що містять безліч взаємопов'язаних проектів; вони об'єднані обший метою, виділеними ресурсами і відведеним на їх виконання часом;
  • в) короткострокові проекти;
  • г) бездефектні проекти (підвищену якість);
  • д) монопроекти і їх альтернатива - мультипроекти (коли задум замовника проекту належить до кількох взаємозалежним проектам).

Систематизація проектів в загальному вигляді представлена в табл. 7.1, де дані ознаки, за якими їх можна ідентифікувати.

Таблиця 7.1. Класифікаційна систематизація одиничних проектів

Классифици ознака

Класифікація за вмістом

Призначення

класифікації

Особливості використання в оцінках ризиків

За типами сфер діяльності

Технічна, організаційна, економічна, соціальна, змішана

Специфіка змісту проекту

Ранжування ризиків, виявлення причин ризику

За розміром

Дрібні, середні, великі, дуже великі

Рівень деталізації інформаційної бази

Специфіка джерела інформації для ризик-аналізу та оцінки наслідків проявів

За масштабом

Міждержавні, міжнародні, національні, міжрегіональні, регіональні, міжгалузеві, галузеві, корпоративні, відомчі, проекти одного підприємства

Специфічність розробки та управління проектом

Аналіз наслідків прояву ризиків і методи управління ризиками

По тривалості

Короткострокові,

середньострокові,

довгострокові

Структурування життєвого циклу проекту

Диверсифікація ризиків за ступенем достовірності прогнозів

За складністю

Прості, складні, дуже складні

Специфічність процесу управління проектом

Складність структури управління ризиками

За характером

предметної

області

Інвестиційний, інноваційний, науково-дослідний, навчально-освітній, змішаний

Специфіка життєвого циклу проекту та обліку вигод

Виявлення причин ризиків і наслідків їх прояву

За ознакою впровадження

  • 1. Впроваджується в діюче підприємство
  • 2. Створюється нове підприємство

Правильне обчислення і порівняння пріростних потоків доходів і витрат

Джерела інформації для ризик-аналізу. Ідентифікація ризиків

Змішана - по домінуючому ознакою

Малі, мегапроекти, короткострокові, моно- і мультипроекти

Специфіка використання стандартних процедур проектного управління та контролю

Ранжування ризиків і вибір способів нейтралізації недоминирующих ризиків

Два проекти вважаються взаємовиключними, якщо рентабельність перший знижується до нуля в разі прийняття іншого, і навпаки. Інша назва таких проектів - альтернативні, так як ці два проекти призначені для досягнення одних і тих же цілей, і неможливо одночасно прийняти їх і вигідно реалізувати. Два проекти називаються умовними, якщо рентабельність кожного з них без прийняття іншого дорівнює нулю. При цьому умовне відношення не завжди симетрично. Незалежними є два проекти, якщо прийняття або відмова від одного з них ніяк не відбивається на рентабельності іншого. Заміщати називають проекти, для яких рентабельність одного знижується (але не повністю зникає) при прийнятті іншого. Це співвідношення може бути як симетричним, так і несиметричним, а заміщення може мати місце і на стороні витрат, і на стороні вигод.

До синергическим (співробітницької) відносяться такі два проекти, для яких прийняття одного з них збільшує рентабельність іншого. Дане відношення може бути як симетричним, так і несиметричним. Крім того, підвищення рентабельності може мати місце як на стороні витрат, так і на стороні вигод.

У кожному з наведених різновидів інвестиційного проекту повинні бути детально вивчені і кваліфіковано оцінені з точки зору розумної економічної доцільності при обов'язковій надійності, довговічності та безпеки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >