Бухгалтерський облік у обдаровуваного

Майно, отримане за договором дарування, приймається відповідно до п. 23 Положення ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації від 29.07.1998 № 34н (далі - Положення по веденню бухгалтерського обліку), п. 7, 10 ПБУ 6/01 , п. 5, 9 ПБУ 5/01 до бухгалтерського обліку за первісною вартістю (фактичною собівартістю), якій визнається його поточна ринкова вартість на дату оприбуткування [1].[1]

У бухгалтерському обліку обдаровуваного оформляються такі записи.

При отриманні МПЗ:

ДЕБЕТ 10 "Матеріали", 41 "Товари" та ін. - КРЕДИТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші доходи" - відбита ринкова вартість отриманого майна.

При отриманні об'єкта ОЗ:

ДЕБЕТ 08 "Вкладення у необоротні активи" - КРЕДИТ 98 "Доходи майбутніх періодів" субрахунок "Безоплатні надходження" - відображено безоплатне отримання об'єкта ОЗ.

Незважаючи на те що з 1 січня 2011 року відповідно до подп. 19 п. 1 наказу Мінфіну Росії від 24.12.2010 № 186н втратив чинність п. 81 Положення ведення бухгалтерського обліку, в якому встановлювалося поняття "доходів майбутніх періодів", воно продовжує використовуватися в Методичних вказівках з бухгалтерського обліку основних засобів від 13.10.2003 г . № 91н, а також у Плані рахунків. У зв'язку з цим, на наш погляд, організації вправі застосовувати колишній порядок прийняття до обліку об'єктів ОЗ.

ДЕБЕТ 01 "Основні засоби (03" Прибуткові вкладення в матеріальні цінності ") - КРЕДИТ 08" Вкладення у необоротні активи "- прийнято до обліку об'єкт ОЗ.

Вартість ОС погашається шляхом нарахування амортизації, яка визнається у складі витрат щомісяця (п. 17, 18, 19, 20, 21 ПБУ 6/01, п. 5 ПБУ 10/99):

ДЕБЕТ 20 "Основне виробництво" (23 "Допоміжні виробництва", 25 "Загальновиробничі витрати" та ін.) - КРЕДИТ 02 "Амортизація основних засобів" - нарахована амортизація але об'єкту ОС.

У міру визнання в бухгалтерському обліку зазначених витрат обдаровуваний відповідно до п. 7 ПБУ 9/99, п. 29 Методичних вказівок з бухгалтерського обліку ОС визнає інший дохід, що відображається записом:

ДЕБЕТ 98 "Доходи майбутніх періодів" субрахунок "Безоплатні надходження" - КРЕДИТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші доходи".

Приклад 4.3

ТОВ "Мир" у квітні 2014 отримало за договором дарування від фізичної особи, яка не є засновником даної організації і не зареєстрованого як індивідуального підприємця, комп'ютер.

Ринкова вартість комп'ютера (раніше не експлуатувався) на дату прийняття його до обліку за даними незалежного оцінювача склала 45000 руб. Витрати на доставку і налаштування комп'ютера, здійснені власними силами ТОВ "Мир", склали 1800 руб.

Комп'ютер введений в експлуатацію в квітні 2014 г. Термін корисного використання для цілей бухгалтерського і податкового обліку встановлено рівним трьом рокам. Нарахування амортизації в бухгалтерському та податковому обліку проводиться лінійним способом.

У бухгалтерському обліку ТОВ "Мир" будуть відображені такі записи:

ДЕБЕТ 08 "Вкладення у необоротні активи" субрахунок "Придбання об'єктів основних засобів" - КРЕДИТ 98 "Доходи майбутніх періодів" субрахунок "Безоплатні надходження" - 45000 руб. - Відображено вартість отриманого комп'ютера (первинні документи - договір дарування, документи, що підтверджують ринкову вартість, акт прийому-передачі майна);

ДЕБЕТ 09 "Відкладені податкові активи" - КРЕДИТ 68 "Розрахунки по податках і зборах" - 9000 руб. (45000 • 20%) - відбитий ВОНА (первинний документ - бухгалтерська довідка-розрахунок) [2];[2]

ДЕБЕТ 08 "Вкладення у необоротні активи" субрахунок "Придбання об'єктів основних засобів" - КРЕДИТ 10 "Матеріали" (69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню", 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці") - 1800 руб. - Відбиті витрати з доставки і настройки комп'ютера (первинні документи - розпорядження керівника організації, вимога-накладна, розрахунково-платіжна відомість, бухгалтерська довідка-розрахунок);

ДЕБЕТ 01 "Основні засоби" - КРЕДИТ 08 "Вкладення у необоротні активи" субрахунок "Придбання об'єктів основних засобів" - 46 800 руб. - Відображено прийняття до обліку комп'ютера (первинні документи - акт про прийом-передачу об'єкта ОЗ, інвентарна картка обліку об'єкта ОС).

Щомісяця з місяця, наступного за місяцем введення в експлуатацію комп'ютера:

ДЕБЕТ 20 "Основне виробництво" - КРЕДИТ 02 "Амортизація основних засобів" - 1300 руб. - Відображено суму нарахованої амортизації (первинний документ - бухгалтерська довідка-розрахунок) [3];[3]

ДЕБЕТ 98 "Доходи майбутніх періодів" субрахунок "Безоплатні надходження" - КРЕДИТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок "Інші доходи" - 1250 руб. - Визнаний інший дохід (первинний документ - бухгалтерська довідка-розрахунок);

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки по податках і зборах" - КРЕДИТ 09 "Відкладені податкові активи" - 250 руб. (1250 • 20%) - зменшений ВОНА (первинний документ - бухгалтерська довідка).

Витрати з доставки майна, здійснені обдаровуваним, включаються до фактичні витрати, що формують первісну вартість отриманого об'єкта ОЗ, або в фактичну собівартість МПЗ.

Торговельні організації можуть не включати витрати на транспортування безоплатно отриманих товарів в їх фактичну собівартість, а віднести вартість доставки на витрати на продаж. Обраний спосіб обліку витрат на доставку закріплюється в обліковій політиці організації.

У разі доставки власними силами в бухгалтерському обліку відображаються такі записи:

ДЕБЕТ 23 "Допоміжні виробництва" (44 "Витрати на продаж", 41 "Товари") - КРЕДИТ 10 "Матеріали" (70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці", 69 "Розрахунки з позабюджетними фондами" та ін.) - Відбиті витрати по доставці майна;

ДЕБЕТ 10 "Матеріали" (08 "Вкладення у необоротні активи") - КРЕДИТ 23 "Допоміжні виробництва" - відображено включення витрат за доставці до складу фактичних витрат, пов'язаних з отриманням майна за договором дарування.

Якщо доставка здійснена транспортною організацією, оформляються бухгалтерські проводки:

ДЕБЕТ 10 "Матеріали" (41 "Товари", 44 "Витрати на продаж", 08 "Вкладення у необоротні активи" та ін.) - КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - відбиті витрати обдаровуваного з доставки майна;

ДЕБЕТ 19 "ПДВ по придбаних цінностей" - КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - відображено ПДВ;

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з ПДВ" - КРЕДИТ 19 "ПДВ по придбаних цінностей" - прийнятий до відрахування ПДВ.

  • [1] Формування поточної ринкової вартості здійснюється на основі ціни, що діє на дату оприбуткування майна, отриманого безоплатно, на даний або аналогічний вид майна. Дані про діючу ієни повинні бути підтверджені документально або експертним шляхом. Під поточною ринковою вартістю розуміється сума грошових коштів, яка може бути отримана в результаті продажу отриманого майна (п. 10.3 ПБО 9/99; п. 23 Положення по веденню бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації, затверджене наказом Мінфіну Росії від 29.07.1998 № 34н; п. 29 Методичних вказівок з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджене наказом Мінфіну Росії від 13.10.2003 № 91н; п. 9 ПБУ 5/01).
  • [2] Оскільки в податковому обліку ринкова вартість отриманого комп'ютера визнається у складі доходів у місяці підписання акта приймання-передачі майна, а в бухгалтерському обліку - у міру нарахування амортизації, у місяці підписання акта в бухгалтерському обліку виникають ВВР і відповідний їй відстрочений податковий актив.
  • [3] Оскільки комп'ютер отриманий безоплатно, відповідно до п. 9 ст. 258 НК РФ організація має право включати до складу витрат звітного (податкового) періоду витрати на капітальні вкладення в розмірі не більше 10% початкової вартості цього об'єкта.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >