Передмова

Курс "Охорона праці", що раніше називався "Техніка безпеки і охорона праці" [1], читається у вузах Росії з 1929 р

Введена в 1990 р навчальна дисципліна "Безпека життєдіяльності" повинна була об'єднати два курси: "Охорона праці" та "Цивільна оборона" і взагалі-то зберегти їх практичний зміст. Однак вийшло так, що відповідно до рекомендованих програмами навчання вона встала над цими дисциплінами, перетворившись на своєрідну теоретичну надбудову, менш придатну для використання в реальній виробничій діяльності і менше спирається на нормативно-правові документи, що регламентують всю систему попередження травматизму в реальному виробництві. На виробництві ж поняття "Безпека життєдіяльності" не використовується. Численні федеральні закони, постанови Уряду РФ, правила, інструкції, інструктажі та інші офіційні документи оперують тільки поняттям "охорона праці" і спрямовані на захист працівників від травм і профзахворювань. "Безпека життєдіяльності" у рекомендованому вигляді цього завдання вже не вирішує. На виробництві не передбачається посаді інженера з безпечної життєдіяльності, проте існує посаду інженера з охорони праці. Керівники та спеціалісти підприємств відповідно до чинного законодавства несуть персональну відповідальність за стан охорони праці в своїх підрозділах, а не за стан "безпечної життєдіяльності". Щоб управляти цим процесом, вони повинні знати реальні вимоги охорони праці, однак відповідні знання програма курсу "Безпека життєдіяльності" майже не надає. І нарешті, згідно зі ст. 210 Трудового кодексу Російської Федерації від 30.12.2001 № 197-ФЗ (ТК РФ) [2] держава серед основних напрямків своєї політики в галузі охорони праці вважає підготовку фахівців з охорони праці, а не але безпечної життєдіяльності.

Безпека життєдіяльності в пропонованому вигляді - це дисципліна загальнопізнавальну плану. Вона, безумовно, потрібна і дуже важлива для учнів загальноосвітніх шкіл. У вузах же для підготовки інженерів і технологів виробництва, на нашу думку, слід викладати тільки її практичну, виробничу частину, тобто "Охорону праці" (як це і було раніше). Але викладати її потрібно більш конкретно, з урахуванням існуючих нормативних вимог до кожної галузі, професії, кваліфікації, за якими ведеться підготовка фахівців. Необхідно звертати увагу в першу чергу на ті вимоги, які безпосередньо впливають на поліпшення умов праці і зниження травматизму, виконання яких є прямим обов'язком роботодавців і працівників, за невиконання яких вони несуть персональну відповідальність, у тому числі й кримінальну. Однак саме такої інформації бракує в більшості сучасних підручників.

Що стосується "Безпеки в надзвичайних ситуаціях", то з цим розділом дисципліни навчаються краще знайомити окремо, в самостійній дисципліні, як це було раніше, в курсі "Громадянська оборона". Якщо ж розглянуті дисципліни все ж з'єднувати в одну, то потрібна серйозна переробка рекомендованої програми з метою її наближення до реальних вимог виробництва, і особливо - охорони праці. Зазначимо, що це зажадає і збільшення числа навчальних годин, що відводяться на таку поєднану дисципліну. Пропонований вашій увазі підручник містить саме такий розширений матеріал.

У пропонований курс увійшли питання організації робіт з охорони праці, виробничої санітарії, техніки безпеки, електробезпеки, пожежної безпеки, безпеки в надзвичайних ситуаціях, долікарської допомоги потерпілим при нещасних випадках.

Третє видання підручника, яке ми пропонуємо вашій увазі, значно розширено і перероблено. Внесено зміни, пов'язані з виходом великої кількості нових нормативних документів, оновлена статистика по всіх розділах.

На прохання завідуючих кафедрами і провідних викладачів даної дисципліни, які брали участь у семінарі, що проходив в 2012 р в Тверській державної сільськогосподарської академії, був введений ряд нових підрозділів, що дозволило використовувати даний підручник при навчанні студентів не тільки по агроінженерним, а й з інших технічних і електротехнічним спеціальностями. Було змінено порядок розташування окремих глав і розділів з метою підвищення логіки їх розуміння.

Третє видання даного підручника направлено в тому числі на практичну організацію робіт з охорони праці та пожежної безпеки на підприємствах. У цьому зв'язку воно може бути корисним керівникам і фахівцям підприємств.

Матеріал викладено з урахуванням значного практичного досвіду автора, який створював і протягом багатьох років керував державною інспекцією праці в Тверській області, пов'язаного з наглядом і контролем за станом охорони праці на підприємствах. Тому підручник широко ілюстрований статистичними даними, прикладами з наглядової практики, аналізом допускаються порушень, прикладами нещасних випадків.

Перший том підручника починається розділом "Введення в дисципліну".

У розділі "Організація робіт з охорони праці" відбиті вимоги цілого ряду нормативно-правових актів з організації робіт з охорони праці на підприємствах, про регулювання взаємовідносин між роботодавцями та працівниками, про їхні права та обов'язки, особливості регулювання праці жінок та осіб до 18 років; компенсації за роботу у шкідливих умовах праці, навчанню питань охорони праці працівників, порядку розслідування нещасних випадків на виробництві, відповідальності за порушення законодавства про працю та охорону праці та багато інших питань трудового права та охорони праці. Він значно перероблений і доповнений в порівнянні з попередніми виданнями, в нього введені нові підрозділи (передрейсові і післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів; порядок огляду осіб на стан алкогольного сп'яніння; обов'язки і права фахівців з охорони праці, вимоги до їх утворення, розмежування повноважень з керівниками структурних підрозділів, ведення документації; докладно розглянуті обов'язки самих керівників структурних підрозділів). Підрозділ "Атестація робочих місць за умовами праці" замінений на "Спеціальну оцінку умов праці" і т.д.

Розділ "Виробнича санітарія" присвячений вивченню впливу на організм людини шкідливих виробничих факторів. У ньому розглядаються заходи щодо захисту від них, гранично-допустимі концентрації (ГДК) вмісту у повітрі робочої зони шкідливих речовин; способи захисту від підвищених рівнів шуму, вібрацій, різного роду виробничих випромінювань, їх гранично-допустимі рівні (ПДУ); вимоги до виробничого освітлення, виробничої вентиляції, критерії роботи з персональними комп'ютерами і т.п.

У розділі "Техніка безпеки" визначаються вимоги безпеки до виробничого обладнання, тракторів, машин, верстатів, інструментів, сировини, виробничих будівель та споруд і т.п., тобто до всього, з чим контактує людина в процесі праці і від чого може отримати травму. Так само розглядаються вимоги безпечного проведення робіт, технічні засоби та інженерні рішення захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

У результаті вивчення першого тому підручника студент повинен:

знати

 • • основну нормативну базу дисципліни;
 • • основні показники травматизму, професійних захворювань, пожеж, надзвичайних ситуацій у країні та шляхи їх попередження;
 • • права та обов'язки держави, роботодавця та працівників з охорони праці, питань пожежної безпеки та у надзвичайних ситуаціях;
 • • організацію та координацію робіт з цих питань, утримання і порядок ведення відповідної документації, встановленої нормативними документами;
 • • питання регулювання праці окремих категорій працівників і компенсації за роботу в шкідливих, небезпечних і особливих умовах праці, а також за втрачене на виробництві здоров'я;
 • • порядок нагляду та контролю за дотриманням законодавства з охорони праці та пожежної безпеки, розслідування нещасних випадків та професійних захворювань;
 • • вимоги виробничої санітарії, що пред'являються до улаштування та утримання виробничих приміщень і робочих місць;
 • • вимоги техніки безпеки до виробничих приміщень, технологічних процесів, устаткуванню, машинам, інструментам, сировині, готової продукції, а також до технології виконання окремих видів робіт;
 • • відповідальність за порушення вимог охорони праці;

вміти

 • • користуватися нормативними документами з охорони праці та пожежної безпеки для пошуку відповідної інформації;
 • • оцінювати небезпеку і шкідливість виробничих процесів, пожежо-, вибухонебезпечність технологічних середовищ і приміщень, електробезпека і приймати самостійні рішення щодо попередження травм, захворювань і пожеж на виробництві;
 • • користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

володіти

 • • основною термінологією з охорони праці; методикою виміру на робочих місцях параметрів шкідливих і небезпечних виробничих факторів;
 • • методикою оцінки травмопасності виробничого устаткування, машин, інструментів;
 • • методикою вибору, оцінки стану та придатності до роботи засобів колективного та індивідуального захисту працівників;
 • • методикою підготовки документів з охорони праці, які розробляють на підприємствах;
 • • методикою розслідування нещасних випадків на виробництві та оформлення відповідних документів;
 • • методиками розробки інструкцій та проведення інструктажів але охорони праці на робочому місці;
 • • методикою проведення спеціальної оцінки умов праці на робочих місцях.

Вивчення дисципліни спрямоване на формування в учнів наступних компетенцій:

 • • здатності до прийняття організаційно-управлінських рішень і готовності нести за них відповідальність;
 • • уміння використовувати у своїй діяльності нормативні правові документи;
 • • розуміння соціальної значущості своєї майбутньої професії;
 • • володіння основними методами, способами і засобами одержання, зберігання, переробки інформації, навичками роботи з комп'ютером як засобом управління інформацією;
 • • здатності розробляти і використовувати графічну технічну документацію;
 • • здатності проводити вимірювання і оцінювати їх результати;
 • • здатності забезпечувати виконання норм охорони праці та природи.

 • [1] Таку назву було з поділом понять "техніка безпеки" та "охорона праці". "Техніка безпеки" включала питання технічного забезпечення безпеки виробничого устаткування, машин, інструментів, а "охорона праці" - лише організацію робіт та їх правове забезпечення. Ще і в наші дні на підприємствах існують відділи "умов і охорони праці" або посади - "інженер з охорони праці та техніки безпеки". Вважаємо, що це не зовсім коректно, адже і "умови праці", і "техніка безпеки" - складові частини "Охорони праці", такі ж, як "виробнича санітарія", "пожежна безпека" та ін. Назва "Охорона праці" вузівський курс отримав в 1966 р
 • [2] Всі нормативні правові та судові акти, згадані в даному підручнику, розглядаються (за винятком особливо обумовлених випадків) у чинній редакції. З джерелом їх опублікування, а також з внесеними до них змінами та доповненнями можна ознайомитися на Офіційному інтернет-порталі правової інформації (pravo.gov.ru), а також звернувшись до довідково-правовим системам "Гарант", "Консультант Плюс" та ін.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >