Оформлення матеріалів розслідування

Якщо непрацездатність потерпілого протривала не менше одного дня або він за станом здоров'я був переведений на легшу роботу, або травма спричинила його смерть, комісія з розслідування нещасного випадку становить, підписує та затверджує у роботодавця на кожного потерпілого акт про нещасний випадок на виробництві за формою Н -1 в трьох примірниках. При розслідуванні важкого нещасного випадку або випадку зі смертельним наслідком додатково складають "Акт про розслідування важкого нещасного випадку або нещасного випадку зі смертельним наслідком" за встановленою формою.

Один примірник акта комісія видає потерпілому або членам його сім'ї при його загибелі, другий - надсилається до фонду соціального страхування за місцем події; третій - залишається на підприємстві та зберігається протягом 45 років (мінімальний строк). На практиці зустрічаються випадки, коли потерпілий звертається зі скаргою про неправильної кваліфікації випадку через 45 років або пізніше. У разі встановлення факту грубої необережності потерпілого (якщо він був застрахований), що спричинила виникнення або збільшення шкоди його здоров'ю, в акті форми Н-1 комісія вказує ступінь його вини у відсотках. Згодом це буде враховано при призначенні потерпілому виплат в рахунок відшкодування шкоди. Зменшення виплат можливо, але не більше ніж на 25% від належної суми.

Всі затверджені матеріали розслідування важких і нещасних випадків зі смертельним результатом голова комісії направляє в прокуратуру для розгляду питання про порушення кримінальної справи стосовно осіб, які порушили вимоги охорони праці; а також до державної інспекції праці та до ФСС, якщо нещасний випадок стався із застрахованим.

Облік нещасних випадків на виробництві

Всі відомості про нещасні випадки, оформлених актом форми Н-1, роботодавець зобов'язаний занести до журналу обліку нещасних випадків на виробництві встановленої форми. Зменшення, вилучення будь-яких граф з нього не допускається. Така реєстрація необхідна на випадок втрати актів форми Н-1 для розгляду і виявлення обставин травми, наприклад, при подачі скарги чи звернення до суду потерпілого або його представників, коли вони не згодні з висновками комісії. Журнал має бути прошнурований та скріплений печаткою. Будь-які виправлення у тексті не допускаються. Сторінки журналу повинні бути пронумеровані.

Законодавство не встановлює термін зберігання цього журналу, але по загальноприйнятій практиці його слід зберігати від останнього запису так само, як і акти форми Н-1, не менше 45 років.

Законодавство не зобов'язує вести облік нещасних випадків, кваліфікованих як "не зв'язані з виробництвом". Акт форми Н-1 на постраждалих в цій ситуації не складають. Але, на нашу думку, інші матеріали розслідування, що підтверджують таке рішення, повинні бути оформлені. У журнал обліку такий випадок також слід занести, але з позначкою "не пов'язаний з виробництвом" або "не обліковий". Це необхідно на випадок оскарження постраждалим або його родичами рішення комісії про кваліфікацію, може бути навіть через багато років. Найчастіше такі ситуації мають місце на практиці.

Розбіжності з питань розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків, невизнання роботодавцем факту нещасного випадку, відмови у його розслідуванні, незгоди потерпілого або його законного представника або іншої довіреної особи зі змістом акта про нещасний випадок розглядаються державною інспекцією праці, рішення якої можуть бути також оскаржені в суд.

У цих випадках подання скарги не є підставою для невиконання роботодавцем (його представником) рішень державного інспектора праці.

Державний інспектор праці при виявленні прихованого нещасного випадку, надходженні скарги, заяви про незгоду з висновками комісії з розслідування нещасного випадку, а також при отриманні відомостей про порушення порядку розслідування проводить додаткове розслідування нещасного випадку (незалежно від терміну його давності). Для такого розслідування він привертає профспілкового інспектора праці, а при необхідності - представників Ростехнагляду і ФСС.

За результатами додаткового розслідування державний інспектор праці складає висновок про нещасний випадок на виробництві та видає припис, обов'язкове для виконання роботодавцем. Він має право зобов'язати роботодавця скласти новий акт про нещасний випадок на виробництві, якщо наявний акт оформлений з порушеннями або не відповідає матеріалами розслідування нещасного випадку. У цьому випадку колишній акт визнається таким, що втратив силу на підставі рішення роботодавця (його представника) або державного інспектора праці.

Серед порушень, що допускаються роботодавцями при розслідуванні нещасних випадків на виробництві, можна виділити в першу чергу приховування (нерозслідування) нещасних випадків, особливо легень, які спричинили тимчасову втрату працездатності; невідання журналів обліку нещасних випадків, дуже низька якість розслідування легких випадків та оформлення документів (включення до складу комісії менше трьох осіб, відсутність їх підписів, незаповнення багатьох пунктів акта форми Н-1 та ін.). Такі недооформлені акти згодом, якщо знадобиться, не зможуть служити офіційним юридичним документом для призначення відшкодування шкоди, наприклад, у разі переходу наслідків травми з легких у важкі, зі стійкою втратою працездатності.

Досить часто в акті Н-1 обставини нещасного випадку настільки слабо прописані, що не дають уявлення про те, що ж відбулося насправді. В і. 9 акту Н-1 "Причини нещасного випадку" пишуть нічого не розкриває фразу - "Порушення правил охорони праці".

Часто зазначені в акті причини нещасних випадків не випливають з їх обставин, як не випливають з обставин допущені порушення вимог з охорони праці та перелік осіб, що їх вчинили,. Все це згодом утрудняє ухвалення рішення адміністрацією підприємства про покарання винних осіб, а прокуратуру, куди були направлені матеріали розслідування (важкого, нещасного випадку зі смертельним результатом), - про порушення або про відмову в порушенні кримінальної справи щодо винних осіб. На жаль, таке трапляється і при розслідуванні нещасних випадків державними інспекторами праці.

Має місце необгрунтоване звинувачення в порушеннях вимог охорони праці самих постраждалих, особливо загиблих.

Поширене порушення полягає в тому, що роботодавці не беруть у закладах охорони здоров'я висновку про тяжкість травм, в результаті чого важкі нещасні випадки неправомірно розслідують самостійно, без участі державного інспектора праці. Документи при цьому оформляються неякісно, внаслідок чого ФСС їх не приймає і не призначає відшкодування шкоди.

До складу комісії включають керівників ділянок, на яких стався нещасний випадок, а вони особи явно зацікавлені і не сприяють об'єктивному розслідуванню.

Зустрічаються випадки створення на підприємстві постійно діючої єдиної комісії з розслідування нещасних випадків. Це не правильно. На кожен нещасний випадок окремим наказом слід створювати спеціальну індивідуальну комісію, хоча б тому, що не при кожному нещасному випадку в неї можуть входити одні й ті ж особи.

На практиці на підприємствах малого та середнього бізнесу, особливо у приватних підприємців, прийом на роботу осіб часто ведуть без письмового документального оформлення трудових відносин з метою відходу від оподаткування та з інших причин. У таких ситуаціях працівники, отримуючи травму, залишаються незахищеними і в певних ситуаціях позбавляються відшкодування шкоди, так як роботодавці від них просто відмовляються.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >