Планування та матеріально-технічне забезпечення у видавництві

Видавнича планування

Планування є функція управління. Ця проста істина не тільки визначає місце планування в сучасній видавничій діяльності, а й певною мірою зумовлює основні напрямки видавничого планування - це аналіз, облік і прогноз внутрішніх і зовнішніх процесів з метою забезпечення сприятливих умов діяльності видавництва. Таким чином, змістом планування у видавництві є визначення основних напрямів і пропорцій випуску видавничої продукції з урахуванням можливостей задоволення попиту книжкового ринку. У ході планування конкретизуються цілі розвитку видавництва в планованому періоді, визначаються потребують вирішення завдання, послідовність і терміни досягнення цілей, враховуються можливості матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. З процесом видавничого планування тісно пов'язаний процес формування і поповнення видавничого портфеля (див. П. 3.4).

Вже саме визначення періоду планування закладає основи всього процесу планування. Наскільки далеко треба заглядати і наскільки це взагалі можливо? На ці прості запитання не так-то просто відповісти. Наприклад, існує певна технологія видавничої діяльності, яка має свої тимчасові рамки і дотримання якої обов'язково для успішної конкурентної боротьби на книжковому ринку. Значить, час, раціонально витрачається на виконання конкретного видавничого проекту, може служити одиницею відліку при перспективному плануванні. З іншого боку, не можна будувати плани, не оглядаючись на конкурентів, адже книжковий ринок функціонує в умовах посиленої конкурентної мотивації, і видавництва змушені регулярно інвестувати наявні матеріальні та фінансові ресурси в накопичення і розвиток власного інтелектуального потенціалу. Так працює закон мотивованого інтелектуального розвитку конкурентів і накопичення досвіду перспективного конкурентної поведінки.

В основі планування лежить формування тематичного плану і складання каталогу видавництва, що означає розробку власного видавничого продукту і використання інтелектуальної власності через придбання авторських прав. Цю творчу частину, пов'язану зі створенням інтелектуального продукту, необхідно належним чином "пов'язати" з технологією створення та реалізації видавничого продукту. Отже, формування стратегії побудови тематичного плану є невід'ємною частиною стратегічного планування у видавництві.

Тематичний план (каталог) повинен включати ті пріоритетні напрями докладання фінансових і матеріальних ресурсів, за якими передбачається досягти бажаних показників і які втілюються в конкретних книгах і серіях. Зміст плану визначається ступенем спеціалізації видавництва. Спеціалізація є однією з очевидних тенденцій сучасного книжкового ринку. Якщо проаналізувати стан його окремих секторів, то виявиться, що значну частину кожного з них (часто це більше 50%) контролює обмежене число видавництв. Для більшості видавництв спеціалізація - чи не єдина можливість знайти свою частку ринку. Свого часу навіть такий гігант, як Bertelsmann Group, продав свій високоприбутковий бізнес з випуску навчальної літератури для вищої школи і став фактично найбільшим спеціалізованим видавництвом масової літератури. Однак треба пам'ятати, що висока ступінь спеціалізації ставить видавництво в уразливе становище, в залежність від умов функціонування обмеженого ринкового простору, коли навіть незначні негативні зміни можуть створити видавництву відчутні проблеми.

Для оцінки можливостей роботи видавництва на ринку в цілому або на окремих його сегментах корисним може бути аналіз таких важливих характеристик ринку, як масштаб, тенденції, прибутковість, конкуренція (табл. 13).

Таблиця 13

Категорія літератури

Масштаб (% від усього асортименту)

Тенденції (зростання / скорочення)

Прибутковість (висока / низька)

Конкуренція (сильна / слабка)

Художня

 • - Вітчизняна
 • - Перекладна

Науково-популярна

Довідкова

Іноземні мови

Бізнес

Право

Стиль життя

Спорт

Дитяча

 • - Художня
 • - Пізнавальна

Наукова

Науково-технічна

Навчальна

 • - вища школа
 • - Середня професійна школа
 • - загальноосвітня школа

Наведені в табл. 13 категорії можуть бути розглянуті більш диференційовано за окремими їх складовими. В результаті можна позиціонувати продукцію видавництва в рамках конкретного ринку з урахуванням наявних у видавництва конкурентних переваг. З розуміння ринкової ситуації слід послідовність дій з формування тематичного плану (каталогу) видавництва. І перший крок тут - відбір і оцінка рукописів, підбір авторів, авторських колективів та вихідного матеріалу для майбутніх видань.

Перелік джерел авторів та ідей для видавничих проектів обширний:

 • o вже напрацьований видавництвом авторський і тематичний ряд;
 • o нові автори;
 • o редактори видавничих серій, а також зовнішні консультанти;
 • o літературні агентства і агенти, що представляють інтереси авторів;
 • o зарубіжні видавництва і їх продукція;
 • o публікації в ЗМІ;
 • o професійні об'єднання та асоціації;
 • o книготорговельні структури;
 • o теле- і кінопродукція;
 • o конкурси або публічні оголошення про пошук авторів;
 • o рукописи, що надходять у видавництво самопливом.

Рішення про публікацію твору приймається після

аналізу ряду характеристик і відомостей по передбачуваному до випуску виданню. Це може бути інформація наступного роду:

 • o відомості про автора;
 • o попередні публікації автора;
 • o наявність, обсяг ілюстрацій;
 • o передбачуваний тираж;
 • o попередній розрахунок собівартості;
 • o гонорар;
 • o розрахункова видавнича відпускна ціна;
 • o передбачувана дата публікації;
 • o ринок реалізації;
 • o видання-конкуренти;
 • o укладення рецензентів;
 • o план маркетингу і передбачувані канали реалізації.

У підготовці цієї інформації беруть участь різні

фахівці та структурні підрозділи видавництва: редакційні, виробничі, маркетингові, фінансові. Також важливо, щоб процес схвалення рукопису та прийняття її до видання був у необхідній мірі формалізований. Така формалізація вже сама по собі є елементом процесу видавничого планування.

З урахуванням технології видавничого процесу, ринкової ситуації і реальних на момент планування можливостей видавництва, термін тематичного планування в більшості випадків не перевищує п'яти років. Плани на більш тривалий період, якщо це не пов'язано з конкретним великомасштабним і довгостроковим проектом начебто багатотомного енциклопедичного або довідкового видання (наприклад, 30-томна "Велика російська енциклопедія" або 40-томна енциклопедія "Машинобудування"), найчастіше позбавлені проектної бази та в кращому випадку можуть розглядатися як прогнозні.

Оптимальний термін планування - п'ять років, причому, як правило, перші два роки розробляються вельми докладно, оскільки на ці два роки планується видання вже схвалених рукописів з видавничого портфеля. Третій, четвертий, п'ятий планові роки випуску зазвичай включають видання, підготовлювані за договором авторського замовлення і чергові видання триваючих або нових серій, а ці розділи найбільше схильні змінам і доповненням. Таким чином, в тематичний план видавництва включають твори, на які укладені договори авторського замовлення. Також сюди входять твори, на написання яких є домовленості з авторами і на які виразно будуть укладені договори замовлення. На додаток до цього в тематичний план включають твори, які передбачаються до випуску в планованому періоді, але по яким ще немає остаточних рішень по авторам, та й зміст самих творів може бути на цьому етапі не цілком визначено.

На основі визначених тематичним планом попередніх термінів підготовки видань вибудовується графік проходження рукопису у видавництві, що встановлює строки отримання рукописи фахівцем (редактором, верстальником, коректором, дизайнером і ін.) І терміни виконання кожного виду робіт. Зрозуміло, що найбільш опрацьованим буде тематичний план найближчого періоду, наприклад року. Конкретизований річний тематичний план видавництва служить основою для розробки плану редакційної підготовки і в подальшому - плану випуску і реалізації. Крім назв книг і авторів річний план містить встановлені по місяцях терміни здачі у видавництво робіт за договором замовлення, терміни завершення робіт з виготовлення ілюстрацій, редагуванню, скануванню ілюстрацій, набору, верстки, коректурі, термінів узгодження і внесення правки і, нарешті, тиражування.

План випуску та реалізації являє собою виробничу програму, в якій визначаються кількісні показники: число видань, обсяг в обліково-видавничих аркушах по кожній групі видань і по кожному тематичного розділу, кількість друкованих аркушів-відбитків, приведених до формату 60 х 90 см (також по групам видань і тематичними розділами). Крім того, він містить кількісну характеристику обсягу реалізації, очікуваного в планованому періоді. Визначається обсяг реалізації на основі обсягу випуску і очікуваної середньої ціни одиниці продукції. План також містить характеристики художественнотехніческого оформлення видань: формат, спосіб друку, барвистість, сорти паперу і палітурних матеріалів, наявність і число ілюстрацій.

Таким чином, план випуску і реалізації містить інформацію про тематику і числі планованих до випуску робіт, параметри майбутніх видань, що характеризують його внутрішній зміст і зовнішнє оформлення. З урахуванням цього зрозуміло, що план випуску і реалізації є основою для розрахунку потреби видавництва в матеріально-технічних, фінансових і трудових ресурсах.

Тематичний план, план випуску та реалізації, план редакційної підготовки - документи внутрішні, робочі, не призначені для розповсюдження та використання поза стінами видавництва. Для роботи з діловим середовищем видавництва, для оповіщення потенційних споживачів про продукцію видавництва використовується видавничий каталог.

Крім організаційних і змістовних складових роботи з планування необхідно мати на увазі і її фінансові аспекти. Йдеться про фінансову доцільність видавничих проектів і тематичного плану в цілому. У процесі прийняття рішень, що стосуються випуску видань, перед початком виробництва і перед остаточним визначенням тиражу і відпускної ціни кожен видавничий проект повинен бути оцінений. Бажано при цьому отримати відповіді на наступні питання.

 • o Яка рентабельність?
 • o Який обсяг середньої валового прибутку?
 • o Як може змінюватися ситуація з прибутком протягом періоду реалізації тиражу (залишатиметься стабільною, знижуватися)?
 • o Чи достатньо для реалізації проекту власних коштів видавництва?
 • o Як співвідноситься передбачувана відпускна ціна видавництва з цінами конкурентів?

Будь-яке планування має передбачати механізми контролю над виконанням планів, а значить, має використовувати певні оціночні критерії. Як оцінити наповнення тематичного плану (в даному контексті цілком можна говорити і про видавничу каталозі)?

Наприкінці 1960-х років засновник консалтингової компанії Boston Consulting Group Брюс Хендерсон (1915-1992) запропонував нову концепцію організації портфеля продуктів і грошових потоків між ними. Ця концепція стала відома як Бостонська матриця (рис. 10) і сьогодні вона лежить в основі різного роду портфельних стратегій, в тому числі і в изда

тельские бізнесі. Бостонська матриця заснована на ідеї кривої життєвого циклу товару (див. П. 8.2). Найбільший дохід приносить продукт, що має велику частку на ринку ("дійна корова"). "Дійна корова" характеризується великими обсягами виробництва і низькими витратами. Наслідком цього стають можливості зниження ціни і подальшого розширення частки ринку, збільшення прибутку. Доходи, отримані з "дійної корови", необхідно інвестувати в "темну конячку". Так "темну конячку" можна дотягнути до "зірки", після чого "зірка" може стати "дійною коровою". Для видавничої продукції це означає, що видавничі плани завжди містять книги, які складають перспективну, розвиваючу частина ("темні конячки"), поряд з книгами, які приносять основний дохід ("дійними коровами") і явними невдахами ("собаками"), долю яких треба вирішувати. Що стосується "зірок", то вони, як правило, приносять хороші гроші сьогодні і з урахуванням життєвого циклу книги можуть стати на певний період "дійними коровами".

При всіх недоліках Бостонської матриці, що проявили себе при її практичному застосуванні, сьогодні загальновизнано, що матриця є відмінним інструментом для планування продажів, оскільки дозволяє позиціонувати продукцію, хоча при цьому не цілком справляється зі стратегічними завданнями розвитку товарного продукту.

Бостонська матриця

Рис. 10. Бостонська матриця

Стан видавничих планів у світлі Бостонської матриці говорить у тому числі і про ступінь ризику, на який йде видавництво з тим чи іншим наповненням своїх планів і видавничих портфелів. Зрозуміло, що ризик буде рости в міру збільшення частки нових видавничих проектів і виходу видавництва на нові для нього ринки. Але в кожному разі видавничі плани повинні бути орієнтовані на розвиток.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >