Собівартість видавничої продукції

Склад і структура собівартості видавничої продукції

У процесі виробництва видавництво постійно несе ті чи інші витрати, пов'язані з придбанням матеріалів, з оплатою праці штатних і позаштатних працівників, з постійними і змінними витратами виробництва та обігу (див. П. 6.1). Сукупність цих витрат, виражених у грошовій формі, являє собою собівартість видавничої продукції. Собівартість показує, у що видавництву обходиться реалізація його планів, вона ж є найбільша величина в структурі ціни видавничої продукції або послуги. Зміна собівартості (її зростання або зниження) веде до зміни (зниження або зростання) абсолютної величини прибутку (маси прибутку) видавництва. Звідси ясно, що зниження собівартості здатне збільшити видавничу прибуток, якщо тільки це не суперечить вимогам якості і завданням просування книги до споживача.

Розрізняють повну і общеіздательскіе собівартість. Перша включає в себе не тільки витрати на виробництво видання (общеіздательскіе собівартість), але і так звані комерційні витрати, пов'язані з витратами на продаж. Відповідно общеіздательскіе собівартість не включає комерційні витрати.

Відзначимо, що терміни "витрати", "витрати", "собівартість" не є синонімами і визначають різні поняття.

Витрати або витрати являють собою виражені в грошовій формі витрати на виробництво, обіг і збут продукції (або витрати виробництва та обігу. Вони мають місце, коли кошти купуються, тобто при купівлі товарів чи оплаті послуг).

Витрати - витрати (витрати), що приводять у процесі господарської діяльності до зменшення коштів підприємства або збільшення його боргових зобов'язань (тобто витрати мають місце, коли кошти використовуються).

Собівартість - сукупність прямих витрат, пов'язаних з виробництвом продукції або послуг.

Специфіка книжкової продукції відображається у складі і структурі її собівартості. Витрати видавництва враховуються за такими статтями, що відображає особливості витрат у видавничій діяльності та в сукупності складовим собівартість видавничої продукції:

 • o авторський гонорар за літературний твір;
 • o авторський гонорар за художньо-графічні роботи;
 • o вартість паперу, картону, палітурних та інших матеріалів;
 • o друкарські витрати;
 • o редакційні витрати (обробка і оформлення оригіналу);
 • o общеіздательскіе (або, за єдиною для всіх галузей і видів діяльності класифікації - загальновиробничі і загальногосподарські) витрати;
 • o комерційні витрати.

Сума витрат по перших шести статтями становить виробничу собівартість видавничої продукції, а сума виробничої собівартості і комерційних витрат являє собою, як ми вже відзначали, повну собівартість видавничої продукції.

Витрати по першим двом статтям враховуються за єдиною статтею "Авторський гонорар".

Друкарські витрати складають значну питому вагу в собівартості видавничої продукції. Їх величина залежить від виду видання, його тиражу, виду друку, термінів виконання замовлення, друкарні.

Витрати власне поліграфічного підприємства, що виконує видавничий замовлення, пов'язані з придбанням матеріалів, оплатою праці управлінського і виробничого персоналу, ремонтом і обслуговуванням технологічного обладнання, оновленням виробництва та ін. Для видавництва ці витрати залишаються "за кадром", воно має справу з оплатою замовлення на виготовлення тиражу друкованої продукції. Оформляється він у вигляді договору з поліграфічним підприємством, в якому зазначаються вид видання, його обсяг в друкованих аркушах, формат, тираж, барвистість, параметри палітурки (обкладинки) і паперу, норми їх витрати і джерело забезпечення (поставляє видавництво або поліграфічне підприємство). Крім договору сторонами підписується протокол узгодження ціни на роботи, що виконуються поліграфічним підприємством (наприклад, за один примірник видання).

До редакційним видатках відносять витрати на обробку та оформлення авторського та видавничого оригіналів і підготовку оригінал-макету, в тому числі:

 • o витрати на оплату праці редакційно-виробничого персоналу (штатного і не перебуває у штаті), включаючи відрахування в державні позабюджетні фонди;
 • o знос основних засобів, використовуваних у редакції;
 • o витрати з ремонту основних засобів виробничого призначення;
 • o витрати по утриманню та ремонту обладнання та інвентаря редакції;
 • o витрати з придбання на договірних умовах готових оригінал-макетів, художніх і графічних оригіналів;
 • o інші витрати (папір, витратні матеріали для копіювальної техніки і принтерів тощо).

Общеіздательскіе витрати включають витрати по управлінню видавництвом і загальногосподарські витрати, не пов'язані безпосередньо з тим чи іншим конкретним виданням.

 • 1. Витрати з управління видавництвом:
  • o оплата праці управлінського персоналу, включаючи внески до державних позабюджетних фондів;
  • o оплата службових відряджень управлінського персоналу;
  • o інші витрати, включаючи канцелярські витрати, оплату послуг зв'язку, оплату консультантів, аудиту та ін.
 • 2. Загальногосподарські витрати:
  • o оплата праці общеіздательскіе персоналу, включаючи внески до державних позабюджетних фондів;
  • o оплата службових відряджень працівників, які не входять до складу апарату управління;
  • o оренда приміщень;
  • o утримання та експлуатація основних засобів та інвентарю общеіздательскіе призначення;
  • o амортизація основних засобів общеіздательскіе призначення;
  • o охорона, підготовка кадрів та ін.

Основні засоби в структурі активів видавництва відіграють незначну роль у збільшенні собівартості видавничої продукції, оскільки тут відсутня найбільш активна частина основних засобів - машини й устаткування. Тому та частина загальногосподарських витрат, яка пов'язана з експлуатацією машин та обладнання, амортизаційними відрахуваннями на відновлення і ремонт основних засобів, витратами на страхування виробничого майна, у структурі видавничої собівартості займає невелику частку. Проте витрати на оренду виробничих приміщень, на оплату електроенергії, опалення та інших комунальних послуг постійно збільшуються у зв'язку із зростанням тарифів, що відповідно збільшує їхню частку в собівартості продукції. Якщо видавництво своєму розпорядженні власні будівлями, спорудами, транспортними засобами, у нього може бути значна питома вага так званих необоротних активів, оцінка яких буває необхідна для визначення ціни купівлі-продажу, заставної вартості при кредитуванні, визначенні вкладів у статутний капітал, визначенні вартості пакетів акцій і т.д.

До числа комерційних витрат видавництва відносять витрати на рекламу, тару і упаковку, доставку продукції, зберігання готової продукції, комісійні збори, сплачувані збутових і іншим посередницьким організаціям, представницькі та інші витрати, пов'язані з реалізацією готової продукції. Сюди ж відносять вартість обов'язкових безкоштовних примірників видань, яка визначається за розрахункової собівартості одного примірника.

Приблизне співвідношення різних видів витрат у структурі собівартості видавничої продукції може бути представлено наступним чином:

 • o авторський гонорар - до 12% (з урахуванням відносно низьку ціну на книгу та методики розрахунку роялті, у грошовому вираженні гонорар авторів сьогодні надзвичайно низький порівняно зі світовим рівнем);
 • o редакційні витрати - до 10-12% (можна сказати, що зменшення витрат в цій частині, як правило, веде до зниження якості книжкової продукції);
 • o витрати на друкарські роботи, папір і палітурні матеріали - до 60% (це та частина витрат, яка постійно зростає і на яку видавець практично не може впливати);
 • o общеіздательскіе витрати - близько 12% (враховуючи постійне зростання витрат, пов'язаних з енергетикою, транспортом, орендою та іншими витратами, ці витрати приречені на постійний і навіть надлишковий ріст);
 • o комерційні витрати - 6-8% (в умовах жорсткої конкурентної боротьби на ринку навряд чи можливо відчутне для видавця їх скорочення).

І хоча подібна "середня структура собівартості" умовна, все ж вона дає реальне уявлення про місце окремих видів витрат у видавничій практиці, оскільки грунтується на сформованому в галузі співвідношенні цін на товари і послуги.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >