Вступ

Особливості сучасної фінансово-економічної ситуації. Недавній глобальна фінансово-економічна криза потрясла дощенту всю систему світогосподарських зв'язків, виявив небезпечну крихкість системи міжнародних фінансів і виявив найбільші континентально-регіональні дисбаланси в політико- економічному розвитку країн світу. І хоча при деякому пожвавленні світової економіки було оголошено, що криза завершилася наприкінці 2009 - початку 2010 р, подальші події показали, що це далеко не так. Спалахнув криза боргової заборгованості в 2011 р в США і Європі, а також в цілій групі інших країн, показав наскільки нестійким є посткризовий розвиток, наскільки значні дисбаланси і нерівновага у світовій системі міжнародних фінансів, слабка міжнародна фінансова стабільність.

Ці найскладніші події, процеси і явища, що переплітаються в тугий вузол різного роду суперечностей у сфері міжнародних фінансово-економічних відносин, що переходять у сферу глобальної політики, показують особливої актуальності поглибленого вивчення міжнародних фінансів як навчальної дисципліни, причому не тільки майбутніми фінансистами, але й економістами різних спеціальностей, особливо міжнародного профілю. Невипадково підвищилася увага економічної науки до аналізу міжнародних фінансових потоків, що є свого роду кровоносною системою світової економіки. Особливе значення має вплив динаміки потоків фінансово-банківського капіталу на циклічний розвиток світової економіки та її національно-державних підсистем, на сам процес виникнення структурних протиріч, котрі ведуть до депресій і глибоким спадів.

У результаті вся міжнародна фінансова система, з одного боку, гранично ускладнилася, тим більше що в неї впроваджується цілий арсенал нових фінансових інструментів, а з іншого - залишається нестабільною. Особливо важливо відзначити, що виявилася (особливо після останнього глобальної кризи) необхідність виходу на новий, більш глибокий і скоординований рівень міжнародного співробітництва в системі міжнародних фінансів. Глобалізація надзвичайно посилила тенденції інтернаціоналізації та транснаціоналізації всіх господарських процесів, зробила всі країни уразливими і залежними від явищ, що відбуваються навіть в одній, порівняно невеликій країні, що взаємодіє з фінансовими центрами світу. Яскравою ілюстрацією цієї тези виступають події в Греції, боргова заборгованість якої залучила в кризу всю групу країн ЄС. Глобалізація нарощує потенціал ризиків і нестійкості в міжнародних фінансах.

Завдання книги. У цьому підручнику для магістрів автор вирішив наступні завдання:

 • • розкрита структура міжнародних фінансів як єдиної глобальної системи з усіма її ланками та інститутами;
 • • дано чітке уявлення про те, як історично складалася фінансова система і під впливом яких визначальних чинників відбувається її еволюція в сучасному світі;
 • • здійснено аналіз "збоїв" у світовій фінансовій системі, у тому числі в національній фінансово-економічної політики та діяльності наднаціональних фінансових установ;
 • • показані зміни, які відбуваються в даний час;
 • • роз'яснюється, що пропонують економісти та фінансисти-аналітики різних країн і міжнародних організацій для вдосконалення системи міжнародних фінансів.

Аналіз нових явищ. У рамках зазначених головних областей міжнародних фінансів підручник містить аналіз цілого ряду нових явищ і тенденцій:

 • • розвиток світу на кожному його етапі породжує нові проблеми для світової економіки та міжнародних фінансів. Це обумовлює необхідність змін у системі міжнародних фінансів, її адаптації до світової економіки та іншим факторам глобального характеру;
 • • міцна зв'язок теоретико-методологічних основ з реальною політикою в галузі міжнародних фінансів знаходила своє підтвердження, зокрема, в політиці дерегулювання банківської діяльності протягом більш ніж чверті століття. Неабиякою мірою саме це призвело до порушення глобальної рівноваги, супроводжується посиленням нестійкості і підвищеними ризиками, нестабільністю структур світового розвитку і самої міжнародної обстановки;
 • • в глобальній системі з часу останнього світової кризи відбуваються кардинальні зміни, у тому числі в діяльності МВФ, Світового банку, Банку міжнародних розрахунків і міжнародних банків, інших наднаціональних інститутів, ТНК та наднаціональних організацій (ООН, міжбанківських спілок та ін.);
 • • наявності прямі зв'язки між нестійкістю світових фінансових ринків і вибуховим зростанням різного роду фінансово-банківських інструментів (деривативів), формуванням спекулятивних тенденцій, "мильних бульбашок" і т.д .;
 • • виявлено цілий ряд причин, який призвів до порушення балансу між величинами державних боргів і станом фінансової ситуації, яка склалася, зокрема, в країнах ЄС, США, Японії та інших країнах;
 • • аналізуються різні теоретичні та практичні підходи, пов'язані з пошуками оптимального виходу з тих труднощів, які існують в галузі міжнародних фінансів.

Методи, способи і прийоми, використовувані автором. Для полегшення розуміння досить складного предмета, розкритого в даному підручнику, автор розглядає його в певній взаємозв'язку з раніше виданими роботами - підручниками "Світова економіка" і "Міжнародні економічні відносини". Тому проблема "Світова економічна середа" у відповідній главі розглядається коротко, лише в якості введення в основну проблематику книги. Будова розділів і глав також відповідає традиційно обраної автором схемою розміщення тематичного матеріалу. Стислість і чіткість викладу окремих питань сприяють засвоєнню теорії. Цією ж завданню служать широко використовувані практичні ілюстрації різних міжнародних ситуацій і численні приклади, а також безліч таблиць, схем, графіків і діаграм. Контрольні питання і постановка проблемних завдань в кінці кожного розділу підручника допоможуть студентам і викладачам перевірити розуміння вивченого матеріалу.

Структурно підручник складається з 6 розділів і 21 глави. Відзначимо, що наша робота в більшій мірі орієнтована на студентів магістратури, що спеціалізуються за економічним напрямом, особливо за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини".

Знання, навички та компетенції. Для успішного освоєння дисципліни "Міжнародні фінанси" студент повинен:

знати

 • • теоретичні основи міжнародних фінансів;
 • • передумови формування і сутність валютних кредитно-фінансових відносин;
 • • структуру валютної системи;
 • • основні форми міжнародних розрахунків і валютних операцій;
 • • характеристику основних фінансових ринків;

вміти

 • • впевнено орієнтуватися в системі сучасних міжнародних фінансових відносин;
 • • аналізувати структурні характеристики міжнародних фінансових ринків;
 • • визначати ефективність їх функціонування і виявляти можливі наслідки для національної та світової економік у разі їх нестабільності;
 • • оцінювати тенденції розвитку окремих фінансових ринків і виявляти чинники, що їх визначають;

володіти

 • • сучасними методами і прийомами оцінки фінансового ринку Росії в системі світових економічних відносин;
 • • сучасними особливостями фінансових ринків у світовій економіці;
 • • знаннями у сфері рейтингової оцінки окремих ринків і валютних ризиків.

Після ретельного вивчення матеріалів підручника студент повинен знати:

 • • яким чином загальна всесвітня економічна середу робить істотний вплив на міжнародні фінанси;
 • • як відбувалося становлення світової валютної системи і які нові проблеми з'являлися в процесі її становлення;
 • • чому відбулося формування трьох головних світових фінансових центрів (у Нью-Йорку, Лондоні і Токіо), що призвело до створення новітнього Шанхайського міжнародного фінансового центру, а також інших центрів у Європі, Азії, Латинській Америці, на Середньому Сході;
 • • як складаються платіжний баланс і державний бюджет і яка їхня структура;
 • • чому для аналізу головних питань предмета необхідно знати динаміку руху рівня безробіття;
 • • як відбувалося формування нової міжнародної валюти - євро;
 • • чому необхідно добре знати "технології" проведених операцій і особливості прийняття рішень в області міжнародної банківської справи, організації фінансів великих компаній, в управлінні міжнародними портфелями, організації та діяльності міжнародних бірж, фінансових центрів і т.д .;
 • • як регулюються фінансові ринки, які нові інструменти з'явилися в останню чверть століття, яку роль виконують ринки цінних паперів, великі національні і міжнародні біржі;
 • • чому необхідно знати діяльність фінансових систем найбільш великих економічних держав, а також їх комерційних банків, багато з яких є міжнародними;
 • • як здійснюється діяльність офшорних банківських ринків і чому вона піддається критиці урядами і працюється громадською думкою;
 • • особливості діяльності міжнародних (наднаціональних) фінансових установ і ті зміни, які в них відбуваються в даний час;
 • • які причини привели до різкого зростання державного боргу в різних країнах і які наслідки цього явища, в тому числі в США, країнах ЄС, Японії і т.д .;
 • • як розподілені золотовалютні резерви країн і яке значення вони мають в ефективності (або неефективності) політики конкретної держави.

У результаті освоєння дисципліни повинні бути сформовані наступні компетенції:

 • • володіння культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановці мети і вибору шляхів її досягнення;
 • • здатність аналізувати соціально значущі проблеми і процеси, що відбуваються в суспільстві, і прогнозувати можливе їх розвиток в майбутньому;
 • • володіння основними методами, способами і засобами одержання, зберігання, переробки інформації; навички роботи з комп'ютером як засобом управління інформацією, уміння працювати з інформацією в глобальних комп'ютерних мережах;
 • • здатність зібрати і проаналізувати вихідні дані, необхідні для розрахунку економічних і соціально-економічних показників, що характеризують діяльність господарюючих суб'єктів;
 • • вміння на основі типових методик, а також нормативно-правової бази розрахувати перераховані вище економічні та соціально-економічні показники;
 • • виконання розрахунків, необхідних для складання економічних розділів планів, вміння їх обгрунтовувати і представляти результати роботи відповідно до прийнятих в організації та стандартами;
 • • вибір інструментальних засобів для обробки економічних даних відповідно з поставленим завданням; вміння аналізувати результати розрахунків та обґрунтовувати отримані висновки;
 • • аналіз та інтерпретація фінансової, бухгалтерської та іншої інформації, що міститься у звітності підприємств різних форм власності, організацій, відомств і т.д .;
 • • вміння, використовуючи вітчизняні та зарубіжні джерела інформації, зібрати необхідні дані, проаналізувати їх і підготувати інформаційний огляд і (або) аналітичний звіт;
 • • навички організації діяльності малої групи для реалізації конкретного економічного проекту.

Подяки. Автор висловлює вдячність своїм колегам по кафедрі "Світова економіка" РЕУ ім. Г. В. Плеханова: професорам Т. Є. Мігалевой, В. П. Морозову; С. І. Іванової; доктору економічних наук, професору А. І. Михайлову; доктору економічних наук, професору Μ. Н. Осьмовой і доктору економічних наук, професору М. В. Кулакову (економічний факультет МДУ ім. М. В. Ломоносова); доктору економічних наук, професору Л. Ф. Лебедєвої (Інститут США і Канади РАН). Їх зауваження в процесі роботи над книгою допомогли в остаточній шліфовці багатьох складних питань.

Також автор висловлює подяку співробітникам лабораторії "Динаміка світової економіки": кандидату економічних наук, доценту Л. В. Ачалову і кандидату економічних наук, доценту А. Р. Бяшаровой, що надали велику допомогу в підборі матеріалів; співробітницям лабораторії, який здійснив набір книги: Тюріної Ользі, Золотовой Катерині і Магалі Алевтині, які проявили в цій вельми відповідальній роботі велику старанність, терпіння і творчі здібності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >