Навігація
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Міжнародні фінанси
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Вступ

Особливості сучасної фінансово-економічної ситуації. Недавній глобальна фінансово-економічна криза потрясла дощенту всю систему світогосподарських зв'язків, виявив небезпечну крихкість системи міжнародних фінансів і виявив найбільші континентально-регіональні дисбаланси в політико- економічному розвитку країн світу. І хоча при деякому пожвавленні світової економіки було оголошено, що криза завершилася наприкінці 2009 - початку 2010 р, подальші події показали, що це далеко не так. Спалахнув криза боргової заборгованості в 2011 р в США і Європі, а також в цілій групі інших країн, показав наскільки нестійким є посткризовий розвиток, наскільки значні дисбаланси і нерівновага у світовій системі міжнародних фінансів, слабка міжнародна фінансова стабільність.

Ці найскладніші події, процеси і явища, що переплітаються в тугий вузол різного роду суперечностей у сфері міжнародних фінансово-економічних відносин, що переходять у сферу глобальної політики, показують особливої актуальності поглибленого вивчення міжнародних фінансів як навчальної дисципліни, причому не тільки майбутніми фінансистами, але й економістами різних спеціальностей, особливо міжнародного профілю. Невипадково підвищилася увага економічної науки до аналізу міжнародних фінансових потоків, що є свого роду кровоносною системою світової економіки. Особливе значення має вплив динаміки потоків фінансово-банківського капіталу на циклічний розвиток світової економіки та її національно-державних підсистем, на сам процес виникнення структурних протиріч, котрі ведуть до депресій і глибоким спадів.

У результаті вся міжнародна фінансова система, з одного боку, гранично ускладнилася, тим більше що в неї впроваджується цілий арсенал нових фінансових інструментів, а з іншого - залишається нестабільною. Особливо важливо відзначити, що виявилася (особливо після останнього глобальної кризи) необхідність виходу на новий, більш глибокий і скоординований рівень міжнародного співробітництва в системі міжнародних фінансів. Глобалізація надзвичайно посилила тенденції інтернаціоналізації та транснаціоналізації всіх господарських процесів, зробила всі країни уразливими і залежними від явищ, що відбуваються навіть в одній, порівняно невеликій країні, що взаємодіє з фінансовими центрами світу. Яскравою ілюстрацією цієї тези виступають події в Греції, боргова заборгованість якої залучила в кризу всю групу країн ЄС. Глобалізація нарощує потенціал ризиків і нестійкості в міжнародних фінансах.

Завдання книги. У цьому підручнику для магістрів автор вирішив наступні завдання:

 • • розкрита структура міжнародних фінансів як єдиної глобальної системи з усіма її ланками та інститутами;
 • • дано чітке уявлення про те, як історично складалася фінансова система і під впливом яких визначальних чинників відбувається її еволюція в сучасному світі;
 • • здійснено аналіз "збоїв" у світовій фінансовій системі, у тому числі в національній фінансово-економічної політики та діяльності наднаціональних фінансових установ;
 • • показані зміни, які відбуваються в даний час;
 • • роз'яснюється, що пропонують економісти та фінансисти-аналітики різних країн і міжнародних організацій для вдосконалення системи міжнародних фінансів.

Аналіз нових явищ. У рамках зазначених головних областей міжнародних фінансів підручник містить аналіз цілого ряду нових явищ і тенденцій:

 • • розвиток світу на кожному його етапі породжує нові проблеми для світової економіки та міжнародних фінансів. Це обумовлює необхідність змін у системі міжнародних фінансів, її адаптації до світової економіки та іншим факторам глобального характеру;
 • • міцна зв'язок теоретико-методологічних основ з реальною політикою в галузі міжнародних фінансів знаходила своє підтвердження, зокрема, в політиці дерегулювання банківської діяльності протягом більш ніж чверті століття. Неабиякою мірою саме це призвело до порушення глобальної рівноваги, супроводжується посиленням нестійкості і підвищеними ризиками, нестабільністю структур світового розвитку і самої міжнародної обстановки;
 • • в глобальній системі з часу останнього світової кризи відбуваються кардинальні зміни, у тому числі в діяльності МВФ, Світового банку, Банку міжнародних розрахунків і міжнародних банків, інших наднаціональних інститутів, ТНК та наднаціональних організацій (ООН, міжбанківських спілок та ін.);
 • • наявності прямі зв'язки між нестійкістю світових фінансових ринків і вибуховим зростанням різного роду фінансово-банківських інструментів (деривативів), формуванням спекулятивних тенденцій, "мильних бульбашок" і т.д .;
 • • виявлено цілий ряд причин, який призвів до порушення балансу між величинами державних боргів і станом фінансової ситуації, яка склалася, зокрема, в країнах ЄС, США, Японії та інших країнах;
 • • аналізуються різні теоретичні та практичні підходи, пов'язані з пошуками оптимального виходу з тих труднощів, які існують в галузі міжнародних фінансів.

Методи, способи і прийоми, використовувані автором. Для полегшення розуміння досить складного предмета, розкритого в даному підручнику, автор розглядає його в певній взаємозв'язку з раніше виданими роботами - підручниками "Світова економіка" і "Міжнародні економічні відносини". Тому проблема "Світова економічна середа" у відповідній главі розглядається коротко, лише в якості введення в основну проблематику книги. Будова розділів і глав також відповідає традиційно обраної автором схемою розміщення тематичного матеріалу. Стислість і чіткість викладу окремих питань сприяють засвоєнню теорії. Цією ж завданню служать широко використовувані практичні ілюстрації різних міжнародних ситуацій і численні приклади, а також безліч таблиць, схем, графіків і діаграм. Контрольні питання і постановка проблемних завдань в кінці кожного розділу підручника допоможуть студентам і викладачам перевірити розуміння вивченого матеріалу.

Структурно підручник складається з 6 розділів і 21 глави. Відзначимо, що наша робота в більшій мірі орієнтована на студентів магістратури, що спеціалізуються за економічним напрямом, особливо за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини".

Знання, навички та компетенції. Для успішного освоєння дисципліни "Міжнародні фінанси" студент повинен:

знати

 • • теоретичні основи міжнародних фінансів;
 • • передумови формування і сутність валютних кредитно-фінансових відносин;
 • • структуру валютної системи;
 • • основні форми міжнародних розрахунків і валютних операцій;
 • • характеристику основних фінансових ринків;

вміти

 • • впевнено орієнтуватися в системі сучасних міжнародних фінансових відносин;
 • • аналізувати структурні характеристики міжнародних фінансових ринків;
 • • визначати ефективність їх функціонування і виявляти можливі наслідки для національної та світової економік у разі їх нестабільності;
 • • оцінювати тенденції розвитку окремих фінансових ринків і виявляти чинники, що їх визначають;

володіти

 • • сучасними методами і прийомами оцінки фінансового ринку Росії в системі світових економічних відносин;
 • • сучасними особливостями фінансових ринків у світовій економіці;
 • • знаннями у сфері рейтингової оцінки окремих ринків і валютних ризиків.

Після ретельного вивчення матеріалів підручника студент повинен знати:

 • • яким чином загальна всесвітня економічна середу робить істотний вплив на міжнародні фінанси;
 • • як відбувалося становлення світової валютної системи і які нові проблеми з'являлися в процесі її становлення;
 • • чому відбулося формування трьох головних світових фінансових центрів (у Нью-Йорку, Лондоні і Токіо), що призвело до створення новітнього Шанхайського міжнародного фінансового центру, а також інших центрів у Європі, Азії, Латинській Америці, на Середньому Сході;
 • • як складаються платіжний баланс і державний бюджет і яка їхня структура;
 • • чому для аналізу головних питань предмета необхідно знати динаміку руху рівня безробіття;
 • • як відбувалося формування нової міжнародної валюти - євро;
 • • чому необхідно добре знати "технології" проведених операцій і особливості прийняття рішень в області міжнародної банківської справи, організації фінансів великих компаній, в управлінні міжнародними портфелями, організації та діяльності міжнародних бірж, фінансових центрів і т.д .;
 • • як регулюються фінансові ринки, які нові інструменти з'явилися в останню чверть століття, яку роль виконують ринки цінних паперів, великі національні і міжнародні біржі;
 • • чому необхідно знати діяльність фінансових систем найбільш великих економічних держав, а також їх комерційних банків, багато з яких є міжнародними;
 • • як здійснюється діяльність офшорних банківських ринків і чому вона піддається критиці урядами і працюється громадською думкою;
 • • особливості діяльності міжнародних (наднаціональних) фінансових установ і ті зміни, які в них відбуваються в даний час;
 • • які причини привели до різкого зростання державного боргу в різних країнах і які наслідки цього явища, в тому числі в США, країнах ЄС, Японії і т.д .;
 • • як розподілені золотовалютні резерви країн і яке значення вони мають в ефективності (або неефективності) політики конкретної держави.

У результаті освоєння дисципліни повинні бути сформовані наступні компетенції:

 • • володіння культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановці мети і вибору шляхів її досягнення;
 • • здатність аналізувати соціально значущі проблеми і процеси, що відбуваються в суспільстві, і прогнозувати можливе їх розвиток в майбутньому;
 • • володіння основними методами, способами і засобами одержання, зберігання, переробки інформації; навички роботи з комп'ютером як засобом управління інформацією, уміння працювати з інформацією в глобальних комп'ютерних мережах;
 • • здатність зібрати і проаналізувати вихідні дані, необхідні для розрахунку економічних і соціально-економічних показників, що характеризують діяльність господарюючих суб'єктів;
 • • вміння на основі типових методик, а також нормативно-правової бази розрахувати перераховані вище економічні та соціально-економічні показники;
 • • виконання розрахунків, необхідних для складання економічних розділів планів, вміння їх обгрунтовувати і представляти результати роботи відповідно до прийнятих в організації та стандартами;
 • • вибір інструментальних засобів для обробки економічних даних відповідно з поставленим завданням; вміння аналізувати результати розрахунків та обґрунтовувати отримані висновки;
 • • аналіз та інтерпретація фінансової, бухгалтерської та іншої інформації, що міститься у звітності підприємств різних форм власності, організацій, відомств і т.д .;
 • • вміння, використовуючи вітчизняні та зарубіжні джерела інформації, зібрати необхідні дані, проаналізувати їх і підготувати інформаційний огляд і (або) аналітичний звіт;
 • • навички організації діяльності малої групи для реалізації конкретного економічного проекту.

Подяки. Автор висловлює вдячність своїм колегам по кафедрі "Світова економіка" РЕУ ім. Г. В. Плеханова: професорам Т. Є. Мігалевой, В. П. Морозову; С. І. Іванової; доктору економічних наук, професору А. І. Михайлову; доктору економічних наук, професору Μ. Н. Осьмовой і доктору економічних наук, професору М. В. Кулакову (економічний факультет МДУ ім. М. В. Ломоносова); доктору економічних наук, професору Л. Ф. Лебедєвої (Інститут США і Канади РАН). Їх зауваження в процесі роботи над книгою допомогли в остаточній шліфовці багатьох складних питань.

Також автор висловлює подяку співробітникам лабораторії "Динаміка світової економіки": кандидату економічних наук, доценту Л. В. Ачалову і кандидату економічних наук, доценту А. Р. Бяшаровой, що надали велику допомогу в підборі матеріалів; співробітницям лабораторії, який здійснив набір книги: Тюріної Ользі, Золотовой Катерині і Магалі Алевтині, які проявили в цій вельми відповідальній роботі велику старанність, терпіння і творчі здібності.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук