ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

 • • екологічне нормування; нормативи якості навколишнього середовища; нормативи допустимого впливу на навколишнє середовище; нормативи гранично допустимого вилучення компонентів природного середовища;
 • • стандартизацію і сертифікацію;
 • • оцінку впливу на навколишнє середовище і екологічну експертизу;
 • • порядок оголошення зон екологічного неблагополуччя і надзвичайної екологічної ситуації;

вміти

 • • складати матеріали про характер, масштаби та оцінку впливу на навколишнє середовище, можливості мінімізації таких впливів;
 • • надавати інформацію про місце розміщення об'єкта, виборі технологій;
 • • здійснювати юридично значимі дії в точній відповідності з чинним природоресурсних законодавством і законодавством, що регулює проведення екологічної експертизи;
 • • правильно застосовувати юридичну термінологію;

володіти навичками

 • • роботи з правовими актами та матеріалами, наданими для проведення екологічної експертизи, з документами оскарження відмови у проведенні експертизи, замовленням незалежного експертного висновку;
 • • складання документів для захисту прав і свобод людини у сфері конституційного права кожного на сприятливе навколишнє середовище.

Екологічне нормування

Значення нормування. Регулювання суспільних відносин у галузі природокористування і охорони навколишнього середовища здійснюється шляхом встановлення обов'язкових для виконання громадянами, господарюючими суб'єктами нормативних приписів, для чого визначається і застосовується організаційно-правовий механізм. Його елементами є:

 • • екологічне нормування;
 • • оцінка впливу на навколишнє середовище і екологічна експертиза;
 • • встановлена в законодавстві можливість оголошення зон екологічного неблагополуччя;
 • • екологічний аудит, моніторинг, нагляд і контроль (розгляд останніх зважаючи на їх новизни та значущості виділяється в окрему главу).

Екологічне нормування

Екологічне нормування полягає у встановленні уповноваженими державними органами екологічних нормативів відповідно до вимог законодавства та з урахуванням сучасного рівня науки, техніки і міжнародних правил і стандартів. Нормативами в галузі природокористування та охорони навколишнього середовища є встановлені показники, параметри їх якості, межі допустимого впливу на природу, при дотриманні вимог яких забезпечується екологічна безпека, стійке функціонування природних екологічних систем і збереження біологічного різноманіття.

Екологічна безпека визначається в ст. 1 Федерального закону "Про охорону навколишнього середовища" як стан захищеності природного середовища і життєво важливих інтересів людини від можливого негативного впливу господарської та іншої діяльності, надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, їх наслідків.

У зазначеному законі нормуванню присвячена гл. V, що містить основи нормування, види нормативів, порядок їх встановлення. Визначення нормативів наведені в ст. 1 цього закону. Нормативні приписи містяться також в інших законах і кодексах: ВК, ЗК, ЛК, Федеральних законах "Про тваринний світ", "Про відходи виробництва і споживання", "Про охорону атмосферного повітря", "Про виключну економічну зону Російської Федерації", "Про внутрішніх морських водах, територіальному морі та прилеглій зоні Російської Федерації ". Федеральним законом "Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення" визначено основи державного санітарно-гігієнічного нормування.

Самі нормативи встановлюються актами відповідних органів виконавчої влади. Суб'єкти РФ має право встановлювати нормативи якості навколишнього середовища не нижче визначених на федеральному рівні. Потрібно оцінювати можливість економіки забезпечити виконання встановлених меж впливу на навколишнє середовище, здатність науково-технічних засобів контролювати дотримання меж впливу.

Екологічне нормування здійснюється виходячи з технологічних можливостей на певному етапі промислового розвитку. Дотримання встановлених нормативів є обов'язком господарюючих суб'єктів. За їх порушення суб'єкти правовідносин несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства. Нормативи діляться на групи, представлені на рис. 7.1.

Природоохоронні нормативи

Рис. 7.1. Природоохоронні нормативи

Нормативи якості навколишнього середовища. Ці нормативи являють собою критерії для оцінки стану навколишнього середовища по хімічним, фізичним, біологічним параметрами (рис. 7.2). Нормативи якості навколишнього середовища є формалізованими ознаками сприятливого навколишнього середовища, право на яку гарантоване ст. 42 Конституції РФ.

Нормативи якості навколишнього середовища встановлюються у формі нормативів гранично допустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин в навколишньому середовищі, а також нормативів гранично допустимих рівнів (ПДУ) шкідливих фізичних впливів на навколишнє середовище.

ГДК і ПДУ як елементи стану навколишнього середовища формуються при сумарному впливі на неї певної сукупності антропогенних (створених людиною) об'єктів. Наприклад, на території населеного пункту функціонують декілька фабрик. В результаті їх сумарних викидів концентрація, наприклад, хімічних речовин в атмосферному повітрі не повинна перевищувати встановлених меж. ГДК і ПДУ, які містяться в санітарних правилах і нормах (СанПіН), санітарних правилах (СП), гігієнічних нормативах, технічні регламенти.

Гранично допустимі концентрації шкідливих хімічних речовин, шкідливих мікроорганізмів та інших біологічних речовин являють собою норми знаходження якої-небудь речовини в певному компоненті навколишнього середовища (атмосферному повітрі, воді, грунті). Наприклад, встановлені максимальна концентрація бензолу в водних об'єктах господарсько-питного та культурно-побутового водокористування, середньодобова концентрація діоксиду сірки в атмосферному повітрі населеного пункту.

Нормативи ГДК шкідливих речовин диференціюються залежно від природно-кліматичних умов, призначення природних або природно-антропогенних об'єктів. Вони призначені для оцінки впливу господарської чи іншої діяльності на навколишнє середовище, у тому числі оцінки можливості реалізації такої діяльності. Наприклад, у ряді особливо великих міст в даний час формально неможливо розміщення нового підприємства, так як в компонентах навколишнього середовища міста рівні ГДК вже перевищені.

Навколишнє середовище має також відповідати допустимим фізичними показниками її стану. Для оцінки стану навколишнього середовища за фізичними показниками (рівень шуму, тепла, радіоактивного впливу) діють нормативи ПДУ.

Нормування якості навколишнього середовища

Рис. 7.2. Нормування якості навколишнього середовища

Нормативи допустимого впливу на навколишнє середовище. Такі нормативи являють собою межі шкідливого впливу, встановлені для окремих джерел такого. Це приписи щодо конкретних господарюючих суб'єктів про те, що в результаті їх діяльності в навколишнє середовище, наприклад, може надходити певна кількість забруднюючих речовин, але не більше. Саме шляхом даних обмежень забезпечується дотримання нормативів якості навколишнього середовища.

У цю групу включаються нормативи, представлені на рис. 7.3.

Нормування допустимого впливу на навколишнє середовище

Рис. 7.3. Нормування допустимого впливу на навколишнє середовище

Проекти нормативів допустимих викидів та скидів речовин і мікроорганізмів розробляють суб'єкти господарської діяльності, що надає негативний вплив на навколишнє середовище. Потім розроблені проекти подаються на затвердження відповідного органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього середовища, який видає підприємству, установі, організації, що здійснює своєю діяльністю вплив на навколишнє середовище, дозвіл на викиди і скиди речовин і мікроорганізмів.

Законом передбачено встановлення нормативів допустимих фізичних впливів. Дані нормативи визначаються виходячи з гранично допустимих рівнів впливу на навколишнє середовище з урахуванням впливу інших джерел впливу.

В даний час технології не всіх підприємств дозволяють здійснювати діяльність у повній відповідності до встановлених нормативів. У разі неможливості їх дотримання щодо джерела забруднення можливе встановлення тимчасово узгоджених нормативів - лімітів на викиди і скиди.

Ліміти встановлюються на період впровадження більш досконалих технологій з метою досягнення нормативів в області охорони навколишнього середовища. Дозвіл на наднормативні викиди і скиди в межах лімітів видаються на встановлений термін за умови надання в комплекті документів планів зниження викидів і скидів забруднюючих речовин, що забезпечують поетапне досягнення нормативів [1].[1]

Нормативи гранично допустимого вилучення компонентів природного середовища. Порядок встановлення цих нормативів регламентується земельним, водним, лісовим, фауністичним законодавством, іншим законодавством в галузі використання природних ресурсів. Передбачені наступні нормативи допустимого вилучення компонентів природного середовища:

 • • нормативи водокористування, які встановлюються у вигляді гранично допустимих обсягів вилучення водних ресурсів, лімітів скиду стічних вод, цільових показників якості водних об'єктів;
 • • розрахункова лісосіка - припустимий щорічний обсяг вилучення деревини в експлуатаційних і захисних лісах. Обчислення та встановлення розрахункової лісосіки здійснюються при розробці та затвердженні лісо-господарських регламентів лісництв і лісопарків у встановленому порядку уповноваженими органами виконавчої влади, органами державної влади суб'єктів РФ, органами місцевого самоврядування;
 • • нормування в галузі використання і охорони об'єктів тваринного світу, яке полягає у встановленні нормативів вилучення об'єктів тваринного світу, інших нормативів і норм в галузі використання і охорони тваринного світу та середовища його перебування. Відповідні органи виконавчої влади встановлюють ліміти добування об'єктів полювання, визначають допустимі улови водних біологічних ресурсів.

Інші нормативи в галузі охорони навколишнього середовища. До іншим нормативам можна віднести нормативи утворення відходів, санітарнозащітних зон, нормативи водоохоронних зон, охоронних зон особливо охоронюваних природних територій, округів санітарної та гірничо-санітарної охорони лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів, округів санітарної охорони джерел питного водопостачання.

 • [1] Див .: Екологічне право: підручник для академ. бакалаврату / під ред. С. А. Боголюбова. М, 2014.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >