Документована статистична інформація

Документована інформація - це зафіксована на матеріальному носії шляхом документування інформація з реквізитами, що дозволяють визначити таку інформацію або у встановлених законодавством РФ випадках її матеріальний носій (ст. 2 Федерального закону "Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації").

Документована інформація або документовані відомості закріплюються і в законодавчих актах у сфері природокористування та охорони навколишнього середовища.

Так, ст. 31 ВК РФ визначає, що державний водний реєстр являє собою систематизований звід документованих відомостей про водні об'єкти, що перебувають у федеральній власності, власності суб'єктів РФ, власності муніципальних утворень, власності фізичних та юридичних осіб, про їх використання, про річкових басейнах, басейнових округах.

Статистична інформація визначається у вигляді середніх або відносних величин, що дозволяють виявляти закономірності розвитку соціально-економічних явищ і процесів.

Стосовно до сфери природокористування і охорони навколишнього середовища документована статистична інформація являє собою інформацію, зафіксовану на матеріальному носії, що дозволяє виявити закономірності розвитку природи і її компонентів.

Так, у ч. 9 ст. 50.6 ЛК РФ закріплено, що в єдиній державній автоматизованій інформаційній системі обліку деревини та угод з ній міститься документована інформація:

  • 1) про юридичних осіб (найменування, організаційно-правова форма, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію юридичної особи, ідентифікаційний номер платника податків), про індивідуальних підприємців (відомості про державну реєстрацію фізичної особи як індивідуального підприємця, прізвище, ім'я, по батькові, дані документа , що посвідчує особу, ідентифікаційний номер платника податків), що здійснюють заготівлю деревини;
  • 2) договорах оренди лісових ділянок (найменування сторін договору оренди лісової ділянки, їх організаційно-правова форма, місцезнаходження - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові, дані документа, що посвідчує особу, - для індивідуального підприємця; місце розташування орендованого лісової ділянки, дата укладення та номер цього договору, термін його дії; обсяг підлягає заготівлі деревини відповідно з цим договором);
  • 3) договорах купівлі-продажу лісових насаджень (найменування сторін договору купівлі-продажу лісових насаджень, їх організаційно-правова форма, місцезнаходження - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові, дані документа, що посвідчує особу, - для індивідуального підприємця; місце розташування лісових насаджень , обсяг підлягає заготівлі деревини відповідно з цим договором, дата укладення та номер цього договору, термін його дії);
  • 4) праві постійного (безстрокового) користування лісовими ділянками (дата і номер документа про надання права постійного (безстрокового) користування лісовими ділянками; відносно особи, що надає дане право, найменування та місцезнаходження; щодо особи, якому таке право надається, найменування, організаційно-правової форма, місцезнаходження; місце розташування наданого лісової ділянки, обсяг підлягає заготівлі деревини);
  • 5) лісових деклараціях (найменування особи, яка подала лісову декларацію, його місцезнаходження - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові, дані документа, що посвідчує особу, - для індивідуального підприємця; номер і дата договору оренди або іншого документа, відповідно до яких подається лісова декларація; обсяг підлягає заготівлі деревини відповідно до лісової декларацією; місце розташування лісових ділянок);
  • 6) про звіти про використання лісів (найменування особи, який представив звіт про використання лісів, організаційно-правова форма, місцезнаходження - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові, дані документа, що посвідчує особу, - для індивідуального підприємця; номер і дата договору оренди , іншого документа, на підставі яких представляється звіт про використання лісів; обсяг, видовий (породний) і сортиментні складу деревини, місце розташування лісових ділянок).

Статистичні показники дозволяють не тільки давати оцінку ситуації, що склалася у сфері природокористування, а й здійснювати планування і прогнозування на майбутнє. Такі показники формуються і державними органами, і безпосередньо самими природокористувачами (господарюючими суб'єктами).

Статистичні дані у сфері природокористування дуже важливі. Природні ресурси часто буває дуже важко відновити, потрібно тривалий проміжок часу, а в деяких випадках це просто неможливо зробити. А такі дані дозволяють своєчасно вжити заходів і відповідно запобігти або мінімізувати наслідки.

Центральне місце в системі обробки документованої статистичної інформації належить Федеральній службі державної статистики (Росстат). У сфері навколишнього середовища така інформація передбачає офіційну статистику витрат: на лісівництво, особливо охоронювані природні території, біорізноманіття, водні ресурси, охорону атмосферного повітря, відходи виробництва і споживання. Статистика формується за певними календарними періодами (місяць, квартал, рік).

Росстат надає інформацію у вигляді відповідей на запити державних і муніципальних органів, юридичних і фізичних осіб. Крім того, розміщуються публікації на офіційному сайті служби для вільного доступу всіх зацікавлених осіб. До них відносяться: Бюлетень "Основні показники охорони навколишнього середовища", щомісячний доповідь "Соціально-економічне становище Росії", Російський статистичний щорічник та ін.

Крім Росстату, таку документацію ведуть і інші державні органи за напрямками своєї роботи. До них відноситься і Росреестр. Відповідно до Федеральним законом від 21.07.1997 № 122-ФЗ "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним" Росреестр проводить не тільки реєстрацію прав власників на нерухоме майно, в число якого включені і земельні ділянки, але і реєстрацію застави такого майна, здачі в оренду, якщо її тривалість становить більше одного року, та ін. Такі статистичні дані дозволяють визначити кількість земельних ділянок, залучених в цивільний оборот, їх площа, оподатковувану базу та інші показники.

Документована статистична інформація ведеться і природокористувачами (господарюючими суб'єктами). У ряді випадків така статистична інформація ведеться зазначеними суб'єктами за власною ініціативою, з метою прогнозування своєї діяльності та економічних показників. Однак існують передбачені законодавством норми, які зобов'язують до збору й обробки такої інформації.

Як приклад можна навести ст. 32 Закону РФ "Про надра", яка закріплює, що Державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин і державний баланс запасів корисних копалин складаються і ведуться федеральним органом управління державним фондом надр на основі геологічної інформації, що подається підприємствами, що здійснюють геологічне вивчення надр, у федеральний і територіальний фонди геологічної інформації відповідно до зазначеного закону, а також на основі державної звітності підприємств, що здійснюють розвідку родовищ корисних копалин і їх видобуток, що подається до зазначених фондів в порядку, що встановлюється уповноваженим Урядом РФ федеральним органом виконавчої влади.

Крім того, такі дані необхідні для видачі цим суб'єктам ліцензії на проведення зазначених робіт.

Аналогічну обов'язок закріплює і ст. 14 Федерального закону "Про тваринний світ", в якій встановлено, що користувачі тваринним світом зобов'язані щорічно проводити облік використовуваних ними об'єктів тваринного світу та обсягів їх вилучення і представляти отримані дані у відповідний спеціально уповноважений державний орган з охорони, федеральному державному нагляду і регулювання використання об'єктів тваринного світу та середовища їх проживання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >