Навчання, кваліфікація та компетентність персоналу

Організація повинна виявляти потреби в навчанні персоналу для компетентного виконання робіт, включаючи навчання з охорони праці. Працівники повинні бути навчені з урахуванням специфіки виконуваних ними робіт, мати відповідну кваліфікацію і компетентність, необхідні для безпечного виконання робочих завдань.

На рівні організації необхідно встановлювати методи, що підтверджують наявність у працівника відповідних знань, що стосуються; а) обов'язків працівника в області охорони праці відповідно до чинного законодавства; б) фактичних або потенційних наслідків його діяльності на рівень безпеки праці; в) розуміння відповідальності за відповідність його дій політиці організації в галузі охорони праці, вимогам охорони праці та системи управління охороною праці, включаючи дії працівника в аварійних ситуаціях; г) можливих наслідків недотримання технологічних процесів та виробничих інструкцій.

У процесі навчання працівників та перевірки їх знань з охорони праці повинні бути враховані різні рівні відповідальності учня, необхідної компетентності і ризику на робочих місцях.

Служба охорони праці або працівник, на якого покладено (поряд з основною роботою) обов'язки з охорони праці, повинні:

 • 1) ознайомити працівників зі станом охорони праці в організації, у тому числі охорони здоров'я та безпеки праці; провести вступний інструктаж;
 • 2) контролювати своєчасне та якісне проведення з працівниками первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів з охорони праці;
 • 3) залучати працівників у розробку та розгляд політики і методів управління ризиками в організації.

Керівники підрозділів, робіт та інші посадові особи, на яких покладено обов'язки щодо створення безпечних умов праці, повинні проводити з працівниками первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктаж.

Підготовленість до аварійних ситуацій

Організація повинна розробляти і забезпечувати практичне використання методів виявлення можливостей виникнення аварійних ситуацій, а також методів реагування на них шляхом запобігання або пом'якшення їх наслідків, скорочення нещасних випадків і захворюваності на виробництві, пов'язаних з наслідками аварій.

В наявності повинні матися плани дій персоналу в можливих аварійних ситуаціях, ліквідації їх наслідків. При необхідності повинні аналізуватися і коректуватися плани і заходи по підготовленості до аварійних ситуацій, їх запобігання та ліквідації наслідків. Організація повинна періодично перевіряти практичну підготовленість персоналу до дій в аварійних ситуаціях.

Інші питання впровадження та функціонування СУОП

Створювана в організації система управління охороною праці повинна забезпечувати, по-перше, передачу інформації про умови та охорону праці між різними рівнями управління та підрозділами організації; по-друге, отримання необхідної інформації з охорони праці від зовнішніх зацікавлених організацій, її документальне оформлення; по-третє, передачу інформації з умов і охорони праці для зацікавлених сторін.

Організація повинна розробляти і забезпечувати ведення документації (на паперових носіях або в електронному вигляді), яка встановлює і описує основні процедури СУОП в їх взаємодії. При цьому документація може включати затверджене керівництвом положення або інший нормативний документ з управління охороною праці. Важливо, щоб документація була хоча і мінімального, але достатнього обсягу для її результативного використання.

Документація повинна бути удобочитаемой, легко ідентифікованої, супроводжуватися зазначенням дати введення в дію і терміну дії. Вона повинна зберігатися в врахованої формі протягом встановленого терміну. Повинні бути визначені методи та визначено обов'язки, що стосуються розробки та оновлення документів різного виду; у свою чергу, ці методи повинні своєчасно коригуватися.

Організація повинна розробляти і підтримувати методи контролю документації та даних згідно ГОСТ Р 12.0.007-2009, з тим щоб:

 • - Документи періодично аналізувалися, при необхідності коректувалися і перезатверджуватися уповноваженими особами;
 • - Копії врахованих документів та взятих даних були доступними на всіх місцях, де їх використання істотно для ефективного функціонування СУОП;
 • - Скасовані документи і дані відповідно вилучалися з усіх місць їх зберігання, розсилки і застосування або захищалися яким-небудь іншим способом, що виключає їх ненавмисне використання;
 • - Архівовані документи та дані, що відносяться до законодавчо регульованим вимогам, зберігалися відповідно до правил відповідних нормативних актів або для збереження накопичених відомостей, при цьому застарілі документи і дані повинні бути відповідно позначені.

Організація повинна визначати ті операції та види діяльності, які пов'язані з виявленими небезпеками і факторами охорони праці, що узгоджуються з її політикою і цілями у сфері безпеки праці. Вона повинна планувати ці види діяльності, включаючи технічне обслуговування, експлуатацію та ремонт обладнання, з тим щоб гарантувати виконання відповідних нормативних вимог охорони праці шляхом:

 • а) встановлення та забезпечення виконання процедур, спрямованих на усунення відхилень від політики організації, цілей і завдань в галузі охорони праці;
 • б) виконання встановлених функціональних критеріїв (нормативних вимог) до процесів;
 • в) встановлення та забезпечення використання методів виявлення ризиків, пов'язаних з роботою устаткування, використовуваним сировиною, комплектуючими, послугами, одержуваними і використовуваними організацією, і інформування постачальників і підрядників про відповідні вимоги;
 • г) розробки та використання методів проектування і оснащення робочих місць, виробничих процесів, обладнання з урахуванням вимог ергономіки, забезпечуючи при цьому виключення або зниження виробничого ризику безпосередньо в місці його прояви.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >