Економічна безпека багаторівневої системи суспільного відтворення

Економічна безпека в радянський період історії нашої країни становила предмет закритих досліджень в основному прикладного порядку. При цьому під економічною безпекою розумілися умови, що забезпечують збереження і розвиток економічної системи СРСР, а також країн соціалістичної співдружності, передусім все входять до РЕВ. У такому підході на економічну безпеку держави (про економічну безпеку підприємств, організацій, регіонів мова не йшла; вважалося, що їх безпеку гарантується державою) як би накладалися дві функції: 1) функція економічної безпеки суспільного ладу країни, званого соціалістичним, але переростає в комуністичний , в якому не залишиться держав і який, за задумом ідеологів і керівників країни, мав охопити все людство; 2) функція геополітичної безпеки держави та її народу як певної історичної спільності, структурованої в державу на певному геополітичному просторі.

Об'єктивно ці дві функції економічної безпеки часто суперечили один одному. Наприклад, завдання економічного забезпечення поширення соціалістичної системи радянського зразка на якомога більшу кількість країн світу об'єктивно вступала у протиріччя з економічним забезпеченням зростання народного добробуту народів СРСР як передумову й умови для відтворення народонаселення країни на якісно новій, все більш досконалою основі, з урахуванням того, що і головне багатство країни, і головну виробничу силу в ній складає її народ, що характеризується такими параметрами: якість генофонду і здоров'я нації; духовні цінності, що розділяються народом, і пануючі в ньому мотивації життєдіяльності, в тому числі до праці; ступінь відповідності способу життя людей основними параметрами екології людини; характер виховання особистості; рівень освіти та професійної підготовки; здатність до поглибленого, злагодженому і високодісціплінірованному праці (особливо при дотриманні технологічної дисципліни виробництва).

Тим часом пріоритетне виділення ресурсів СРСР на цілі, пов'язані з побудовою комунізму (створення військово-промислового комплексу, домінуючого в світі в якості силового фундаменту поширення комунізму по всьому світу; ресурсне, організаційно-управлінське, ідеологічне, військове забезпечення комуністичних та інших революційних рухів у світі , а також політичних режимів, які прийшли до влади за підтримки СРСР), призвело до виділення ресурсів на відтворення народонаселення в нашій країні, особливо у зв'язку із зростанням його добробуту, за залишковим принципом. Ситуація ускладнювалася тим, що в другій половині XX ст. в країнах Заходу став розвиватися споживчий бум, з'являлися все нові товари та послуги, а прилавки магазинів в СРСР виглядали на кілька порядків бідніше, ніж навіть у відсталих країнах Азії, Африки та Латинської Америки. До того ж в результаті ідеологічного диктату в СРСР під забороною були багато видів діяльності засобів масової інформації, що сприяють розвитку і вдосконаленню людини і викликають у нього живий інтерес, але суперечать комуністичним догмам і ідеологічним установкам властей. Інша справа, що заборони поширювалися також і на діяльність різного роду тоталітарних сект, безумовно несуть загрозу людської особистості, суспільству і державі, а за яскравим споживчим способом життя на Заході ховалася його вельми відразлива виворіт, що руйнує особистість, перетворює людину на подобу спеціалізованого біоробота, викладаємо з останніх сил на роботі заради забезпечення певних споживчих стандартів. Однак ці два негативні чинники не були відомі населенню СРСР, а ось зіставлення сірим і нудним, гранично бюрократизованої життя основної маси народу (за винятком щодо яскравого життя партійної номенклатури, загранработніков, а також осіб з "лівими" доходами) із зовнішньою оболонкою життя на Заході виявлялося далеко не на користь радянського способу життя. До того ж його навмисна ідеологізованість все більш і більш вступала у протиріччя з наростаючою корупцією правлячого партійно-номенклатурного класу.

Зрештою економічна, ідеологічна, політична, соціально-психологічна безпека держави виявилася в корені підірвана, що дозволило жменьці безвідповідальних політиків типу М.С. Горбачова і Б.Н. Єльцина розвалити зсередини велику державу в серпні 1991 р

Вкрай дорого дісталися уроки розколу СРСР такі: справжня наука і практика економічної безпеки несумісні, по-перше, з якими-небудь ідеологізованими догмами та ідеями месіанського типу, що ставлять так звані загальнолюдські цінності над національно-державними інтересами країни, а по-друге, економічну безпеку можна обмежувати тільки її загальнодержавним рівнем, вона повинна охоплювати також життєдіяльність особистості і сім'ї, підприємств і організацій (корпорацій), а також регіонів.

Структура влади в СРСР періоду так званої "перебудови" була скопійована з США. На чолі країни був поставлений "всенародно обраний" президент, якого ніяк не можна було позбавити влади до закінчення терміну повноважень, незважаючи на очевидну абсурдність його політики, протиріччя її національно-державним інтересам. Наділений надвлади М.С. Горбачов, будучи дрібної і недалекій особистістю сам по собі, використовував цю владу для розвалу країни. Однак втиснути в СРСР американську модель влади виявилося можливим лише в умовах тимчасової перемоги в той період американської ідеології над комуністичною. Після 20 років населення Росії в переважній масі звільнилося від зваблювання американським способом життя, але влада в країні як і раніше проводить проамериканський ринково-ліберальний курс.

Якщо найбільш активні особистості суспільства не відносять економічну безпеку держави до сфери своїх життєво важливих інтересів, якщо спроби побудувати політичну, військову та економічну безпеку держави (національну безпеку) розходяться з корінними соціально-економічними інтересами основної маси населення, то справжня економічна безпека виявляється нездійсненною.

У західних науці і практиці (особливо в США), проблем економічної безпеки завжди приділялася значна увага. При цьому економічна безпека не обмежується рівнем тільки держави. Вона поширюється і на організації (підприємства), і на людину. Однак більшість науки про економічну безпеку так само, як це мало місце в СРСР, засекречена, що обумовлено наступним. США та інші західні країни будують своє економічне процвітання на тому, що свідомо й цілеспрямовано гальмують розвиток інших країн світу, докладають всіх зусиль, щоб вони менше самі споживали природних ресурсів, а більше постачали ними країни Заходу (в США проживає 4% всього населення планети, споживають ж вони 40% її природних ресурсів). США намагаються монополізувати процес генерування найбільш значущих наукових розробок і технологій, поставили свій долар в центр світової валютної міжнародної системи. Економічна безпека, в їх розумінні, зав'язана на контролі над геополітичними та економічними процесами в усьому світі. Не випадково США оголошують знаходяться в іншій півкулі країни зоною своїх життєвих інтересів. Очевидно, що суто егоїстичні мотиви економічної політики США та інших країн Заходу не дозволяють їм визнати відкритий характер науки, що вивчає економічну безпеку.

У сучасній Росії всупереч загальному курсу радикальних ринкових реформ на основі ринкового фундаменталізму у формі монетаризму (що в корені суперечить самій ідеї економічної безпеки Російської держави) в останні роки з'являється все більша кількість праць в галузі економічної безпеки.

Пропонується наступне визначення економічної безпеки різнорівневих систем (т. Е. Стосовно системам всіх рівнів):

"Економічна безпека системи - це явне переважання факторів її поточної життєдіяльності та накопичення потенціалу розвитку, кожного окремо і в їх взаємодії, над реальними та потенційними загрозами функціонуванню і вдосконаленню даної системи; ці загрози можуть бути як продуктом саморозвитку внутрішніх або зовнішніх процесів, так і результатом цілеспрямованих дій зсередини країни і ззовні її; економічна безпека може здійснюватися в якості самовозникающей властивості ефективного сталого розвитку системи, а також в результаті спеціальних дій щодо її забезпечення ".

Дане визначення змодельоване на схемі, наведеній на рис. 4.1.

В основу цього визначення покладено такі теоретико-методологічні положення.

1. Запропоноване визначення економічної безпеки носить універсальний характер, будучи застосовно до систем всіх рівнів, починаючи з окремого індивіда (він теж перед-

Моделювання визначення економічної безпеки різнорівневих систем ставлять собою систему), підприємства, корпорації, регіонів і закінчуючи національною економікою і світовим господарством в цілому

Рис. 4.1. Моделювання визначення економічної безпеки різнорівневих систем ставлять собою систему), підприємства, корпорації, регіонів і закінчуючи національною економікою і світовим господарством в цілому.

 • 2. Наявність універсального визначення економічної безпеки припускає конструювання її визначень стосовно до системи того чи іншого рівня, а в рамках такого конструювання - вироблення індивідуально-конкретного визначення економічної безпеки, наприклад, стосовно Росії. Очевидно, що національна економічна безпека нашої країни за своїм характером, набору елементів, їх структури, ролі у власному відтворенні і взагалі в суспільному житті буде найістотнішим чином відрізнятися від національної безпеки, припустимо, Лівії, Швейцарії або Японії.
 • 3. Економічна безпека системи визначається як переважання чинників збереження і розвитку над погрозами на її адресу.
 • 4. У системі об'єктивно виділяються дві групи факторів: фактори поточної життєдіяльності системи і фактори нагромадження потенціалу її розвитку.

Дана відмінність носить принципово важливий характер, оскільки потенціал розвитку визначає стійкість системи на тривалу перспективу (отже, він повинен відтворюватися на якісно більш досконалою і постійно розширеній основі), а поточна життєдіяльність системи може бути досить успішною протягом відносно тривалого періоду, але якщо потенціал виявиться вичерпаним, вона почне стрімко деградувати.

Отже, економічна безпека повинна забезпечуватися на лінії двох груп факторів одночасно.

 • 5. Загрози економічної безпеки системи діють також по цих двох лініях - потенціалу та функціонування.
 • 6. Крім того, всі види загроз безпеки поділяються на два типи: а) загрози в результаті саморозвитку процесів (внутрішніх і зовнішніх); б) загрози в результаті цілеспрямованих дій (організовуваних як зсередини, так і ззовні).
 • 7. Відповідно до двома типами загроз економічна безпека системи забезпечується двома основними шляхами: через стійке і ефективне функціонування та розвиток системи (протидіє саморозвивається загрозам); допомогою спеціальних заходів, протидіючих загрозам у вигляді цілеспрямованих дій, як внутрішніх, так і зовнішніх.
 • 8. Протидії загрозам економічної безпеки системи здійснюються не тільки окремо щодо кожної загрози, але і в якості комплексу дій і заходів, що дозволяє отримувати інтегрований ефект процесу забезпечення економічної безпеки (термін автора).

Представлена вище трактування економічної безпеки системи підводить до її розуміння в двох значеннях - широкому і вузькому.

У широкому значенні економічна безпека системи виступає як аспект (органічна складова частина) її відтворення в його якісних і кількісних параметрах. Назвемо її базової економічної безпекою.

У вузькому значенні вона є комплексом спеціальних спеціальних заходів щодо її забезпечення. Назвемо її спеціальною економічною безпекою.

Економічна безпека в її широкому значенні є базовою первинної, а у вузькому - додаткової похідної, але при цьому виключно важливою.

Якщо система функціонує і розвивається в умовах гострих і при цьому масованих загроз, спрямованих на її знищення, то економічна безпека у її вузькому значенні (у вигляді комплексу заходів щодо її забезпечення) стає головною, визначальною, а економічна безпека в її широкому значенні відступає на другий план.

Але тут є небезпека, що якщо ситуація досить потужних цілеспрямованих загроз продовжується на досить тривалий період часу, то в результаті упору на спеціальну економічну безпеку і ослаблення базової економічної безпеки система не тільки несе значних збитків у процесі свого функціонування і розвитку, а й втрачає частину свого потенціалу, що разом узяте, якщо воно переходить критичний рубіж, запускає усередині системи саморазвивающиеся процеси її руйнування зсередини (рис. 4.2).

Охарактеризована вище в її абстрактному (змодельованому) вигляді ситуація спостерігається в реальній дійсності на всіх рівнях суспільного відтворення і життєдіяльності суспільства. Так, саме така ситуація склалася в СРСР, привівши його до розпаду в серпні 1991 р

Розглянемо характер прямих і зворотних зв'язків, представлених на малюнку, спираючись на приклад економічного розвитку Радянського Союзу в період з 1917 по 1991 р

З самого початку свого виникнення і до розпаду в серпні 1991 р СРСР піддавався масованим погрозам з боку країн Заходу, які поставили подвійну мету:

 • - Зруйнувати соціалістичну (комуністичну) систему в особі СРСР, що несли загрозу самому існуванню ринкового капіталістичного суспільства, званого на Заході вільним і демократичним;
 • - Гранично послабити, а в ідеалі розділити на недієздатні карликові держави нашу країну, після чого здійснити повний переділ займаного нею геополітичного простору, оскільки Заходу потрібно, щоб вона можливо менше сама споживала природних ресурсів і можливо більше експортувала їх на Захід, а також не становила США та іншим західним країнам конкуренцію в генеруванні наукомістких технологій (Захід багатий тому, що привласнив собі роль монополіста в їх генеруванні), а також в області найбільш передових систем озброєнь. Керівництво СРСР, як відповідна реакція, з одного боку, і в і вигляді наступальної політики - з іншого, головний упор у розвитку країни зробило на забезпечення внутрішньої та зовнішньої безпеки країни, у тому числі економічної, на фундаменті форсованого розвитку військово-промислового комплексу і збройних сил, що дозволяло не тільки запобігати загрози безпеці країни, а й переходити в наступ, створювати військово-політичну базу для поширення соціалізму радянського зразка (комунізму) на якомога більшу кількість країн. Проведення подібної політики явного формування заходів спеціальної національної безпеки (термін автора), у тому числі і спеціальної економічної безпеки, неминуче супроводжувалося досить значним утиском базової національної безпеки (термін автора), вичавлюючи і базову економічну безпеку.

Співвідношення базової та спеціальної економічної безпеки системи в умовах гострих загроз її існуванню

Рис. 4.2. Співвідношення базової та спеціальної економічної безпеки системи в умовах гострих загроз її існуванню

Останнє виражалося в наступному:

 • - Значно знижувався життєвий рівень переважної маси населення в порівнянні з тим, який міг би бути забезпечений на базі наявного економічного потенціалу країни при його ефективному використанні і помірним витратам на військово-промисловий комплекс і збройні сили;
 • - Найбільш кваліфіковані кадри і на порядок більш прогресивні основні фонди, насамперед машини і устаткування, а також сировину і матеріали кращої якості, концентрувалися, головним чином, у ВПК, а мирні галузі економіки у ресурсному і кадровому відношенні забезпечувалися за залишковим принципом;
 • - Була сформована і функціонувала у вельми жорсткому режимі система заборони і контролю за ініціативної діяльністю людей, особливо в економічній сфері, дух підприємництва та ініціативи відступав у тінь при явному домінуванні системи керівних вказівок зверху вниз по всіх щаблях ієрархії влади; як наслідок, ініціатива і підприємництво скорочувалися; тіньове підприємництво в господарській сфері породило тіньову економіку, підточує зсередини економіку відкриту; тіньові ініціативи в політичній та соціально-психологічній сферах стали руйнувати їх прихованим чином.

Наслідком охарактеризованих вище процесів є всі наростаючий підрив базової економічної безпеки країни, а результатом цих процесів в умовах жорстко охороняється КПРС і спецслужбами соціально-економічної системи країни в її гранично концентрованому вигляді всупереч реаліям нової епохи з'явилася в кінцевому підсумку зміна цієї системи на ту, яка представлялася ідеалом соціально-економічної системи, що склалася в США (при ігноруванні американської системи подвійних стандартів і того, що потенціал нашої країни, духовність і менталітет її народу кардинально відрізняються від американських).

У сформованій історичній ситуації керівництво країни періоду так званої "перебудови" обрало варіант реагування на кризові процеси, пов'язаний з ослабленням спеціальної економічної безпеки понад критичної межі для посилення базової економічної безпеки, при тому, що в результаті невмілого або злочинного керівництва країною (це питання для слідчих органів) остання була не тільки не посилена, але і значно ослаблена. Зрештою (при накладенні на економічні процеси політичних) через наростання хаотичних процесів і відцентрових сил в серпні 1991 р відбувся розпад великої держави.

Можливо вивести універсальну формулу економічної безпеки систем всіх можливих рівнів. Універсальність формули означає, що вона може бути застосована до будь-якій системі без винятку. Але в той же час дана формула підлягає ступінчастому перетворенню в напрямку її деталізації стосовно спочатку до системи певного рівня, потім - до системи того чи іншого виду в рамках цього рівня і, нарешті, стосовно конкретно взятої системі.

ЕБС = ФТЖС> УТЖС + ФНПРС> УНПРС + СЕФ> УУЕБССВ,

за умови БЕБ↔СЕБ, де ЕБС - економічна безпека системи;

ФТЖС - фактори поточної життєдіяльності системи;

УТЖС - загрози поточної життєдіяльності системи;

ФНПРС - фактори накопичення потенціалу розвитку системи;

УНПРС - загрози накопиченню потенціалу розвитку системи;

СЕФ - синергетичний ефект економічної безпеки в результаті взаємного посилення дій і заходів щодо її забезпечення;

УУЕБССВ - посилення загроз економічній безпеці системи в результаті їх спільного впливу;

БЕБ - базова економічна безпека;

СЕБ - спеціальна економічна безпека;

↔ - збалансоване взаємодію.

Дана формула відображає в собі чотирьох універсальні закономірності забезпечення економічної безпеки системи, вперше сформульовані автором.

Закономірність 1. Для забезпечення економічної безпеки системи необхідно, щоб фактори поточної життєдіяльності системи переважали над погрозами її існуванню.

Закономірність 2. Економічна безпека системи в стратегічній перспективі може бути забезпечена тільки на основі превалювання факторів накопичення потенціалу розвитку системи над погрозами такого накопиченню.

Закономірність 3. Економічна безпека системи вимагає, щоб синергетичний ефект від комплексних дій щодо її забезпечення переважав над посиленням загроз безпеці в результаті їхньої спільної дії.

Закономірність 4. Обов'язковою умовою забезпечення економічної безпеки системи на практично необмежений за тривалістю період є збалансоване взаємодія базової та спеціальної економічної безпеки стосовно до конкретних умов життєдіяльності системи (внутрішнім і зовнішнім).

Принципово важливо, щоб збалансованість базової та спеціальної економічної безпеки, здійснювана в оптимальному режимі, носила динамічний характер, визначаючись стосовно до конкретних умов життєдіяльності системи (внутрішнім і зовнішнім) чи іншому етапу розвитку. При цьому від оптимальності поєднання двох видів економічної безпеки багато в чому залежить її синергетичний ефект. У той же час останній залежить і від багатьох інших поєднань і взаємодій всіх чинників економічної безпеки, пов'язаних як з поточною життєдіяльністю системи, так і накопиченням потенціалу її розвитку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >