Стратегічне планування

Стратегічний план, визначаючи основний напрямок розвитку структури та її суспільно корисної діяльності, для її реалізації потребує конкретизації у вигляді більш конкретних показників і завдань, стосовно кожного етапу здійснення стратегічних орієнтирів, що може бути здійснено в двох основних формах:

  • - Стратегічний план конкретизується у вигляді ряду середньострокових і поточних (або оперативних) планів;
  • - Реалізація стратегічного плану здійснюється шляхом розробки і здійснення пакету програм, що конкретизують заходи, визначені в цьому плані.

Існує два основних способи, що забезпечують виконання планів і програм:

  • - Директивний, коли показники плану або програми доводяться до виконавця у формі наказу, з визначенням відповідних стимулів і санкцій;
  • - Індикативний, коли стосовно найбільш важливих параметрів планів і програм визначаються умови, непрямі стимули і санкції, які у своїй сукупності створюють у виконавців досить сильну мотивацію для дій в руслі відповідної плану або програми (стосовно економіці дії в руслі планів і програм приносять вигоду , відхилення від нього пов'язані зі збитками).

Прикладом директивного планування може служити обов'язковий план продажу державі за певною ціною ряду сільгосппродуктів. Такі плани спускалися з боку державних структур радгоспам і колгоспам у радянський період.

Приклад індикативного планування аналогічної області - закупівлі в США державою сільгосппродукції у фермерів за певними цінами в рамках квот, встановлених для кожного господарства, за умови, що не буде зроблений надлишок сільгосппродукції. Фермер має право провести такий надлишок, але тоді він втрачає право на гарантовану покупку його продукції державою.

У СРСР держава ставила завдання збільшення виробленої продукції якомога більшою мірою, вирішуючи таку задачу методами директивного планування.

У США держава ставить завдання запобігти перевиробництво сільгосппродукції, вирішуючи її методами індикативного планування. З урахуванням загострення ситуації з продовольством у світі, частина сільгосппродукції в США та інших країнах Заходу є зайвою лише щодо платоспроможності попиту, але не абсолютно, якщо врахувати, що сотні мільйонів людей на планеті щорічно недоїдають, а сотні тисяч помирають від голоду в неврожайні роки.

Не тільки плани, але й програми можуть бути як директивними, так і індикативними.

Один і той же план (або програма) в одних своїх показниках може носити директивний характер, а в інших - індикативний.

Не можна беззастережно стверджувати як перевага індикативних планів і програм над директивними, так і зворотне. На одних етапах розвитку і стосовно до одним видам діяльності переважніше індикативний підхід, а для інших етапів і в частині інших видів діяльності більш прийнятний, а в окремих випадках і єдино можливий, директивний підхід.

Загальна закономірність така: в нормальних умовах розвитку переважніше індикативний підхід, а в надзвичайних умовах (війни, розрухи, екологічної катастрофи) більш прийнятним є директивний.

В даний час в усьому світі явно переважає індикативний підхід Однак у майбутньому, у зв'язку з можливим загостренням екологічної ситуації на планеті, превалюючим може стати директивний підхід.

Перевага директивного планування і програмування було продемонстровано в СРСР у період 1937-1953 рр., Коли економіка нашої країни в якісному і кількісному відношенні розвивалася явно швидше за всіх інших країн світу.

Навпаки, переваги індикативного планування та програмування були продемонстровані Японією після Другої світової війни. Японський уряд склало довгостроковий стратегічний план розвитку економіки, визначивши цілі, пріоритети, розробивши ряд важливих програм. При цьому були задіяні стимули, що включають в себе податкові пільги, субсидії і т.п., які робили для виробника вигідним виконання орієнтирів державного плану і конкретизують його програм.

Процеси складання стратегічного плану і програм ґрунтуються на всіх попередніх стадіях стратегічного управління, особливо на попередньо сконструйованої моделі комбінування чинників розвитку (ресурсів і підходів). Власне кажучи, план і програми являють собою комплекс наведених у систему заходів і дій в галузі управління по здійсненню на практиці раніше наміченого комбінування факторів розвитку, в процесі здійснення якого створюється суспільно корисна продукція у вигляді товарів і послуг.

Стратегічне планування та програмування є найважливішою частиною процесу управління функціонуванням структури, для якої складаються плани і розробляються програми. Але з іншого боку, враховуючи складність і трудомісткість процесу планування та програмування, його здійснення вимагає спеціального управління цим процесом, добору команди фахівців, здатних сконцентрувати свої зусилля на розробці планів і програм.

У світі, в тому числі і в Росії, нагромаджено безліч ефективних методів планування та прогнозування. Причому в 20-х рр. наша країна виступила піонером у розробці методів планування і програмування. Надалі ці методи були перенесені на Захід і отримали там істотний розвиток. Зокрема, В. Леонтьєв, який брав участь у становленні науки про планування в Росії, потім емігрував до США, сприяючи перенесенню російських досягнень у науці і практиці планування. Надалі В. Леонтьєв отримав Нобелівську премію з економіки, став одним з найбільших авторитетів у середовищі західних економістів. Між іншим, В. Леонтьєв вкрай негативно оцінив курс російських ринкових реформ.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >