Економічна теорія

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
Від авторів Предмет і метод економічної теорії Економічна теорія і система економічних наук Еволюція предмета економічної теорії Методологія економічної теорії Основні напрямки розвитку сучасної економічної теорії Загальні основи економічного розвитку Суспільне виробництво і відтворення Товарне виробництво. Товар і гроші Власність як основа економічної системи Економічні системи Суб'єкти та об'єкти економічного розвитку Економічні агенти. Економічні інтереси Економічні блага як об'єкти економіки Економічні ресурси. Інформація як новий вид ресурсу Економічні закони Ринок як економічна система Ринок: сутність і механізм Конкуренція в ринковій системі Структура та інфраструктура ринків Переваги та недоліки ринку Умови формування та функціонування ринку Особливості формування ринку в Росії. Сучасні проблеми розвитку Основи теорії попиту та пропозиції Попит: сутність і види. Закон попиту Пропозиція товарів і послуг. Закон пропозиції Взаємодія попиту і пропозиції на ринку. Ринкова рівновага Еластичність попиту та пропозиції Теорія споживчої поведінки Споживання і корисність. Сучасні теорії споживчого вибору Аналіз проблем споживчого попиту Витрати і прибуток фірми Сучасні теорії фірми. Основні види фірм у Росії Ресурси підприємства. Використання ресурсів у короткостроковому періоді. Закон спадної віддачі Витрати і прибуток. Короткострокові витрати: поняття і види Витрати фірми в довгостроковому періоді. Позитивний і негативний ефект масштабу Досконала конкуренція Досконала конкуренція: поняття і основні риси Зовсім конкурентна фірма в короткостроковому періоді Зовсім конкурентна фірма в довгостроковому періоді Переваги та недоліки досконалої конкуренції Ринкові структури недосконалої конкуренції Загальна характеристика ринків недосконалої конкуренції Чиста монополія Олігополія Монополістична конкуренція Антимонопольна політика Ринки факторів виробництва. Розподіл ресурсів і доходів Відмінності ринку факторів виробництва від ринку товарів і послуг Попит і пропозиція на ринку праці Ринок капіталів Ринок землі Зовнішні ефекти і виробництво суспільних товарів Негативні і позитивні зовнішні ефекти Суспільні блага Національна економіка: цілі та результати розвитку Національна економіка як єдине ціле Тіньова економіка. Особливості тіньової економіки в Росії Валовий національний і валовий внутрішній продукт Основні макроекономічні показники системи національних рахунків Основи динаміки національної економіки Економічне зростання і його чинники Теорії економічного зростання Якість економічного зростання в сучасній економіці Циклічний розвиток як закономірність ринкової економіки Теорії макроекономічної рівноваги Макроекономічна рівновага: види і моделі Сукупний попит і сукупна пропозиція Дохід, споживання, заощадження Інвестиції: сутність і види Макроекономічна нерівновага: інфляція і безробіття Сутність, типи і причини інфляції. Показники інфляції Механізми відкритої інфляції. Антиінфляційна політика держави. Особливості інфляції в Росії Сутність, види й показники безробіття Причини безробіття. Повна зайнятість і природна безробіття Соціально-економічні наслідки безробіття та методи боротьби з нею. Інфляція і безробіття Держава в ринковій економіці Необхідність втручання держави в ринкову економіку Види державного втручання. Цілі, напрями і методи державного регулювання Економічна політика держави. Особливості сучасної економічної політики Росії Соціально-економічна безпека держави Фінансова система і фінансова політика держави Фінансова система Сутність та економічні функції податків. Ефект Лаффера Фіскальна політика держави Дефіцит державного бюджету: причини і наслідки Грошовий ринок і грошово-кредитна політика Грошова маса і купівельна спроможність грошей Грошовий ринок і попит на гроші Пропозиція грошей і рівновага на грошовому ринку Кредит і банки Грошово-кредитна політика центрального банку Спільне рівновагу товарного та грошового ринків. Модель IS-LM Соціальна політика та розподіл доходів Доходи населення: поняття, роль і призначення Розподіл доходів. Вимірювання ступеня нерівності Проблема бідності Соціальна політика та соціальний захист населення
 
Наст >