Вступ

Рішення сучасних проблем управління суспільством безпосередньо пов'язане з розвитком інформаційних технологій. Комп'ютерна техніка і високотехнологічні способи обробки інформації стали невід'ємними компонентами людської діяльності. Еволюція знань про природу інформації, закономірностях її використання, а також зміни характеру суспільства в умовах застосування телекомунікаційних технологій на рубежі 60-70-х рр. минулого століття, сформували нову міждисциплінарну галузь знань - інформатику.

Більш ніж піввікова еволюція людської діяльності в області інформаційних систем призвела до масштабної інформатизації у всіх сферах людської діяльності, у тому числі і в юридичній.

Стрімко розвивається процес впровадження в суспільне виробництво біотехнологій, нанотехнологій, когнітивних технологій і генної інженерії. В останні роки особливо помітна модернізація побутової комп'ютерної техніки та засобів "домашньої інформатизації".

У наступаючій ері тотальної інформатизації та впровадження наукоємних інформаційних технологій людина вже не уявляє собі сучасне життя без комп'ютерних форм інформації.

У 1970-1980-х рр. правознавці вели наукові дискусії в рамках співвідношення проблем інформатики і права. У результаті найбільш плідним виявилося напрям, який до середини 1990-х рр. було об'єднано йод загальним найменуванням "правова інформатика". У рамках цієї галузі знань стали вивчатися проблеми формування правової інформації та інформаційного забезпечення юридичної діяльності, що виникають в умовах активного використання складної обчислювальної техніки. Таким чином, до кінця століття з'явилася нова наукова дисципліна, предметом якої були основні закономірності правової інформації та інформаційних процесів у правовій системі. З цього ж часу однойменна галузь знань отримала статус навчальної дисципліни.

Вивчення інформаційних знань в юридичних вузах має свої особливості. Професійна діяльність юристів пов'язана переважно з застосуванням норм права, тому вивчення математичних і природничо-наукових основ теорії інформації, а також знань про технічних і технологічних аспектах використання комп'ютерів, не входить в обов'язковий навчальний курс в юридичних вузах. В даний час в освітній стандарт третього покоління включено комплекс знань про загальні положення державної політики в галузі розвитку інформатики, а також закономірності формування правової інформації та інформаційного забезпечення професійної юридичної діяльності.

Юридична діяльність в сучасних умовах життя тісно пов'язана з пошуком, обробкою і використанням правової інформації. Традиційні форми і способи отримання інформації про право для юриста-практика і правознавця-дослідника є необхідним інструментом пошуку предметного матеріалу. Правова інформація на друкованих носіях (тексти законів та інших нормативних актів, кодекси та коментарі до них, систематизовані збірники нормативних правових актів, опублікована судова практика та ін.), Юридична література наукового і практичного значення як і раніше використовуються юристами в якості вихідного інформаційного матеріалу для прийняття правових рішень. Однак життя вимагає від них знань в області інформаційних засобів і технологій пошуку і використання юридичних текстів в електронному вигляді, а також практичних умінь і навичок (компетенцій) їх застосування. Персональні комп'ютери і раціональні способи зміни стану інформації (інформаційні технології) дозволяють юристу швидко знайти і обробити юридичні тексти. Крім того, вони дають можливість вирішувати швидко і правильно, а значить найбільш ефективно, що виникають правові завдання.

Основною метою навчального курсу з дисципліни "Інформаційні технології в юридичній діяльності" є придбання студентами-юристами найбільш загальних знань з інформатики в рамках формування та реалізації державної інформаційної функції, у тому числі в умовах інформатизації юридичної діяльності. Крім того, навчання навичкам в області створення, одержання, обробки, зберігання, розповсюдження і використання правової інформації з використанням автоматизованих інформаційних систем дозволяє їм адаптуватися в розвивається інформаційному суспільстві.

У цьому навчальному посібнику розглядаються теоретичні та практичні питання про сутність інформатики як однією з головних областей державної інформаційної політики та правової інформатики як системи знань про роль і значення правової інформації, а також інформаційних процесах в юридичній діяльності.

У результаті вивчення та освоєння названої дисципліни студент повинен:

знати

 • • сутність і значення інформації в розвитку сучасного інформаційного суспільства, небезпеки і загрози, що виникають у цьому процесі;
 • • основи державної політики в галузі інформатики;
 • • основні закономірності створення та функціонування інформаційних процесів у правовій сфері;
 • • методи та засоби пошуку, систематизації та обробки правової інформації;
 • • основні закономірності та вимоги в галузі забезпечення інформаційних процесів, використання інформаційних технологій та інформаційної безпеки, у тому числі захисту державної таємниці, службової таємниці, комерційної таємниці, професійних таємниць, персональних даних;

вміти

 • • застосовувати сучасні інформаційні технології для пошуку та обробки правової інформації, оформлення юридичних документів і проведення статистичного аналізу інформації;
 • • аналізувати, тлумачити і правильно застосовувати правові норми про забезпечення державної політики в галузі інформатики та інформаційної безпеки;
 • • застосовувати сучасні інформаційні технології для оформлення юридичних документів в області інформаційної безпеки, у тому числі державної таємниці, службової таємниці, комерційної таємниці, професійних таємниць, персональних даних;

володіти

 • • навичками використання інформаційних технологій як засобом управління інформацією, що має значення для реалізації правових норм у професійній юридичній діяльності;
 • • навичками роботи з нормативними правовими актами в галузі забезпечення інформаційної безпеки;
 • • навичками попередження небезпек і загроз, що виникають в інформаційних процесах;
 • • навичками дотримання основних вимог інформаційної безпеки, у тому числі в області державної таємниці, службової таємниці, комерційної таємниці, професійних таємниць, персональних даних.

У ході вивчення підручника (1 і 2 глави розділу I) студентам належить вивчити загальні положення інформатики та її місце в системі знань, а також основні базові поняття інформатики. Інформатика як міждисциплінарна область знань формується на основі фундаментальних знань в галузі фізики і математики, біології та фізіології, філософії і соціології. Поняття і категорії інформатики, що визначають основи інформаційних знань, розглядаються на основі комплексних знань.

У розділі 3 наводяться теоретичні аспекти державної політики в інформаційній сфері, а в розділі 4 студентам пропонується вивчити актуальні проблеми розвитку інформаційного суспільства та питання його формування в Росії. У розділах 5-7 розглядаються основи державної політики в галузі інформатики та інформатизації за окремими напрямами: використання інформаційних технологій у діяльності державних органів, формування "електронного уряду" і надання публічних послуг за допомогою інформаціоннокоммунікаціонних технологій (ІКТ); інформаційного забезпечення виборчих процесів. У главі 8 наводяться основи теорії та практики забезпечення державної політики в галузі інформаційної безпеки.

У розділі 11 навчального посібника розглядаються питання предмета правової інформатики і її місце в системі юридичних знань, а також основні закономірності створення та функціонування інформаційних процесів у правовій сфері. У главі 10 наводяться теоретичні питання про роль і сутності правової інформації як системоутворюючою категорії правової інформатики. Інформаційні процеси і системи в правовій сфері як елементи юридичної діяльності і правової інформатизації розглядаються в розділі 11, а глава 12 присвячена найбільш загальним знанням про довідкові правових системах. Глави 13, 14, 15 і 17 розглядають окремі напрями правової інформатизації (в законотворчості, судової діяльності, органах прокуратури та внутрішніх справ).

Практичні знання з придбання навичок і вмінь (компетенцій) в галузі застосування інформаційних технологій в юридичній діяльності, у тому числі довідкових правових систем наводяться в іншому виданні - комп'ютерному практикумі з правової інформатики.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >