Інформаційні ресурси

Як ми вже відзначали, інформаційний інтерес традиційно розуміється як реальна потреба людини шукати, одержувати, обробляти, передавати і використовувати інформацію з метою вирішення різних завдань в реальному житті.

Фахівці в галузі інформатики підкреслюють, що стрижневим питанням процесу інформаційного забезпечення сучасної діяльності є питання про інформаційні ресурси (ІР).

Існує навіть поняття "життєво важливий інтерес" в інформаційній сфері. Воно концентрує в собі найбільш важливі відносини в тій системі суспільних відносин, які складаються з приводу інформації. Такі відносини з реалізації потреб суб'єктів в інформаційній сфері прийнято називати об'єктом інформаційної безпеки (39).

Вся система сучасної інформатизації зосереджена навколо інформаційного ресурсу. Саме він є головним, стрижневим інтересом будь-якого суб'єкта інформаційної діяльності. У колишній редакції Федерального закону "Про інформацію, інформатизації і захисту інформації" давалося визначення поняття ІР: окремі документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних тощо.).

На жаль, в новій редакції Закону "Про інформацію", який прийнятий 27 липня 2006, наведене визначення зникло, як і згадка PIP взагалі, хоча це не зовсім коректно, оскільки громадськість вже звикла до термінології законодавчих актів, в яких не тільки згадується названий термін, але й містяться норми, що регулюють суспільні відносини з приводу використання ІР.

ІР можна характеризувати за формою і змістом.

Виділяються окремі змістовні властивості та ознаки інформаційних ресурсів.

1. Масивність ІР.

Інформаційні ресурси - це завжди масиви або сукупність інформації, а не окрема інформаційна одиниця. Наприклад, архіви, фонди бібліотек, бази і банки даних. Однак це не конгломерати інформації, не хаотично зібрані інформаційні матеріали.

2. Системність або структурованість ІР.

Як правило, інформаційні ресурси завжди систематизовані, тобто розподілені але окремими критеріями в залежності від їх споживчих властивостей. ІР завжди являють собою упорядковану сукупність залежно від якої-небудь мети. Причому, вони повинні бути логічно пов'язані між собою. Наприклад, база даних дисертацій, тобто наукових рукописних праць. Або, наприклад, історичні архівні матеріали.

Таким чином, ІР є систематизованим масивом інформації.

3. Фундаментальна цінність ІР.

Ця властивість ІР виділяє їх як благо з незамінними якостями.

Фундаментальна цінність проявляється, як мінімум, у чотирьох складових:

  • • наукової та освітньої діяльності (ІР як знання);
  • • економічної та виробничої діяльності (ІР як нематеріальні активи підприємств, інтегрований елемент приросту доходу);
  • • управлінської діяльності (ІР як підстава і забезпечення прийняття рішень);
  • • духовно-культурній сфері (ІР як бібліотечні, архівні, музейні інформаційні цінності).

Цінність для управлінської людської діяльності ставить ІР в один ряд з іншими ресурсними підставами (енергією, природними копалинами, кадрами, фінансами, культурою та ін.).

Одним словом, фундаментальність ІР проявляється в їх важливості для соціально-економічного розвитку суспільства та його інститутів.

4. Матеріальна (економічна) цінність ІР проявляється в економічному або вартісному вимірі (тобто можливості матеріальної оцінки з точки зору кількості та якості інформації). Вартісна характеристика ІР проявляється в додаванні (value adding) вартості різного роду людської діяльності, особливо пов'язаної з інтелектуальними (творчими) її різновидами (1, 242). Особливо це проявляється в сучасний період розвитку суспільства, коли інформаційні технології проникли в реальний сектор економіки, рекламний ринок і особливо в сферу послуг. Значне застосування ІР мають в новій галузі людської діяльності - індустрії знань (1, 265-304).

Формальні (атрибутивні) ознаки ІР також відрізняють їх від іншої, окремо взятій інформації. Існують як мінімум три таких відмітних формальних ознаки, які виділяють ресурсомісткість інформації:

  • • документованість, тобто такий стан інформації, при якому вона має реквізити, які її ідентифікують;
  • • розподіленість за рівнем доступу в залежності від важливості та цільового їх використання, а також правового статусу користувача;
  • • стан правового захисту (тобто наявність правової норми, відповідно до якої суб'єкт інформаційної сфери може захистити своє право на володіння інформації).

Відзначені властивості та ознаки ІР надають їм такі якості, які є важливими умовами формування режиму ІР. Саме вони висуваються сьогодні до числа основних при розмежуванні повноважень або при визначенні статусу інформаційних масивів в інтересах користувачів.

Таким чином, інформаційні ресурси - це масиви документованої інформації, що мають фундаментальну соціально-економічну цінність, систематизовані за окремими критеріями в залежності від їх споживчих властивостей та розподілені за рівнем доступу.

Відзначимо, що ІР є головним елементом у процесі забезпечення інформаційних потреб суб'єктів суспільних відносин. Інакше кажучи, заради нього і за його приводу складаються багато інформаційні відносини.

У складі ІР можна виділити інформаційні продукти (товари) та інформаційні послуги (40, 79).

Інформаційний продукт - інформація, що представляє собою результат діяльності або забезпечує інформаційну діяльність, створена і представлена у формі, придатній для споживання.

Інформаційний товар - інформація, створена і представлена у формі, придатній для обміну, продажу або споживання.

Інформаційні продукти і товари включають:

  • • інформацію (знання, дані, інформаційні матеріали);
  • • носії інформації;
  • • інформаційні засоби (технічні та технологічні).

Інформаційні продукти (товари) як ресурси можуть бути створені у формі баз даних, спеціально створених за замовленням споживача знань (наприклад, науково обгрунтованих оглядів, проектів та ін.), Серійних мультимедійних видань і т.д. Інформаційним продуктом (товаром) можуть бути матеріали з фондів, сховищ і колекцій інформаційного характеру.

Інформаційна послуга - область людської діяльності, спрямована на надання інформаційних продуктів в користування споживачам.

Типовою інформаційною послугою є надання доступу до інформаційно-телекомунікаційних мереж, а також діяльність з прийому, передачі, доставку повідомлень по лініях електрозв'язку або поштових відправлень (Закон "Про зв'язок").

Таким чином, продуктом, товаром або послугою є не інформація в її образному сутнісному розумінні, а окремі різновиди інформаційних ресурсів, які завжди мають яку-небудь соціально-економічну цінність.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >