ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

У результаті вивчення глави студент повинен:

знати

 • • актуальні проблеми стан розвитку інформатизації в органах державної влади;
 • • основні положення державної політики у сфері використання інформаційних технологій в органах державної влади;
 • • загальні положення Державної автоматизованої системи "Управління";
 • • основні положення державної політики у сфері регіональної інформатизації;

вміти

 • • використовувати методи визначення проблем забезпечення єдності державної політики у сфері використання інформаційних технологій в органах державної влади;
 • • розробляти умови використання інформаційних технологій в органах державної влади;
 • • аналізувати умови державної політики регіональної інформатизації;
 • • використовувати засоби інформаційної інфраструктури регіональної інформатизації;

володіти

 • • навичками аналізу основних заходів щодо реалізації державної політики у сфері використання інформаційних технологій в органах державної влади;
 • • навичками і методами реалізації використання умов регіональної інформатизації.

Актуалізація використання інформаційних технологій в органах державної влади

За свідченням міжнародних експертів, щодо ефективності державного управління та якістю публічних послуг Російська Федерація знаходиться на одному рівні з країнами, набагато поступаються їй в економічному розвитку. По ряду інтегральних показників, що використовуються в міжнародній практиці, Росія значно поступається не лише розвиненим країнам, але і більшості країн Східної Європи.

Згідно з індексом GRICS (Governance Research Indicator Country Snapshot), який визначається один раз на два роки Світовим Банком та оцінює ефективність державного управління в 209 країнах, Росія за такими показниками, як ефективність роботи уряду, якість законодавства, верховенство закону і контроль за корупцією, знаходиться в нижній частині рейтингу.

Система виконавчої влади є досить закритою для громадян і бізнесу. За даними міжнародних досліджень, за індексом непрозорості Росія серед 48 найбільших держав займає 40-е місце. У той же час, за даними експертів, скорочення рівня непрозорості в середньому на один пункт корелює зі збільшенням середньорічного валового внутрішнього продукту на душу населення на 986 дол., Прямих іноземних інвестицій по відношенню до валового внутрішнього продукту на 1% і скороченням інфляції на 0, 46% (86).

Впровадження інформаційних технологій в діяльність органів державної влади здійснюється інтенсивними темпами. У ряді державних органів створені основи інформаційно-технологічної інфраструктури, формується організаційно-методичне та кадрове забезпечення ефективного використання інформаційних технологій.

Зростає чисельність співробітників органів державної влади, забезпечених персональними комп'ютерами, що відповідають сучасним вимогам. У більшості органів державної влади створені територіально розподілені комп'ютерні мережі, в тому числі мають доступ в мережу Інтернет.

Частка витрат на закупівлю програмного забезпечення і послуги системної інтеграції в структурі бюджетних витрат на використання інформаційних технологій у діяльності федеральних органів державної влади збільшується, що в цілому відображає розвиток інформаційних систем і ресурсів, використовуваних у діяльності органів державної влади.

У структурі державної влади функціонують органи, відповідальні за реалізацію державної політики у сфері використання інформаційних технологій, формується система міжвідомчої координації державних програм і проектів використання інформаційних технологій.

Підвищується якість управління процесами використання інформаційних технологій. Значне число органів державної влади має кваліфікований персонал, на який покладена відповідальність за створення і впровадження відомчих інформаційних систем.

Успішно реалізуються проекти та програми впровадження автоматизованих інформаційних систем у сфері електронного документообігу та інформаційної взаємодії, управління інформаційними, матеріально-технічними, фінансовими та кадровими ресурсами, а також надання державних послуг.

Успішно реалізуються проекти впровадження автоматизованих інформаційних систем у сфері електронного документообігу, управління матеріально-технічними, фінансовими та кадровими ресурсами, а також проекти інтеграції державних інформаційних ресурсів між собою в рамках впровадження електронних адміністративних регламентів надання державних послуг.

Органи державної влади створюють і використовують інтернет-сайти для розміщення інформації про свою діяльність, а також для надання послуг та забезпечення інтерактивного інформаційного обслуговування громадян і організацій.

Проведені моніторинг та оцінка ефективності використання інформаційних технологій в діяльності органів державної влади є основою для уточнення напрямів реалізації державної політики та коригування державних програм і проектів у цій сфері.

Важливим етапом у галузі забезпечення відкритості органів державної влади стало прийняття Закону "Про доступ до офіційної інформації", який регулює правовідносини, пов'язані з доступом до інформації про діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування, забезпечуючи тим самим їх прозорість і реалізацію конституційного права громадян вільно шукати і отримувати інформацію.

Незважаючи на вжиті заходи, рівень використання ІКТ та сучасних інформаційних систем в системі державного управління в органах державної влади залишається недостатнім для кардинального підвищення ефективності діяльності органів державної влади.

Тому державою прийнято рішення реформувати адміністративну систему з метою значного підвищення ефективності державного управління та кардинального поліпшення діяльності органів виконавчої влади на основі переходу на масове використання ІКТ.

У зв'язку з цим розроблено концептуальні офіційні документи (87-92), в яких визначені основні положення державної політики в галузі інформатизації органів державної влади в Російській Федерації.

У названих концептуальних документах сформульовані базові положення державної політики в галузі вдосконалення діяльності органів державної влади та підвищення її ефективності на основі використання автоматизованих систем та інформаційних комунікаційних технологій: цілі та завдання, принципи та основні напрями.

В даний час склалися сприятливі умови для вдосконалення системи державного управління, підвищення якості надання державних послуг населенню і організаціям, підвищення результативності та прозорості роботи державного апарату, послідовного викорінення корупції на основі широкого застосування інформаційних технологій у діяльності органів державної влади.

Реалізовані програми модернізації системи державного управління на основі впровадження і використання ІКТ передбачають заходи, спрямовані на:

 • • забезпечення інформаційної відкритості та прозорості процедур розроблення і прийняття державних рішень, реалізації прав громадян на доступ до інформації про діяльність органів державної влади;
 • • формування сучасної телекомунікаційної інфраструктури на території країни;
 • • забезпечення зростання обсягів фінансування державних програм і проектів, які передбачають використання інформаційних технологій у діяльності органів державної влади;
 • • підвищення кваліфікації державних службовців і рівня технічної оснащеності державної служби;
 • • поширення досвіду успішного використання інформаційних технологій у діяльності органів державної влади.

Впровадження названих заходів створюють необхідні передумови для широкого впровадження та використання інформаційних технологій у діяльності органів державної влади.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >