Державна політика у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління

Поняття і призначення інформаційної системи забезпечення процесу управління

В умовах модернізації системи державного управління необхідна системна підтримка прийняття рішень на вищих рівнях державного управління, а також організація проектного управління за основними напрямками соціально-економічного розвитку країни.

З метою ефективного вирішення завдання оптимізації розробки та прийняття управлінських рішень в сучасний період використовуються можливості інформаційної системи ситуаційних центрів органів державної влади (адміністрації Президента РФ, Уряду РФ, Ради Безпеки РФ, повноважних представників Президента РФ у федеральних округах, міністерств і відомств, глав адміністрацій суб'єктів РФ), відомчих і регіональних інформаційно-аналітичних центрів.

Особлива увага приділяється розвитку програмно-технічних та інформаційно-аналітичних компонентів згаданих центрів, включаючи створення спеціалізованих інформаційних систем ситуаційного аналізу актуальних соціально-економічних та суспільно-політичних питань і проблем розвитку країни та регіонів. При цьому використовується єдина інфраструктура забезпечення юридично значущого електронного взаємодії і забезпечується сумісність усіх державних інформаційних систем.

Названі проблеми та умови їх дозволу є передумовами розробки Державної автоматизованої системи "Управління" (ГАС "Управління").

Інформаційна система ГАС "Управління" являє собою єдину вертикально інтегровану автоматизовану систему, що включає центральну інформаційну систему, відомчі інформаційні системи та інші інформаційні системи.

Створення ГАС "Управління" дозволяє сформувати необхідну інформаційно-технологічну та інформаційно-комунікаційну інфраструктуру моніторингу результативності діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування по досягненню найважливіших показників соціально-економічного розвитку Російської Федерації і виконанню ними своїх повноважень.

Основний метою створення ГАС "Управління" є забезпечення ефективної інформаційно-аналітичної підтримки діяльності органів державної влади при розробці та прийнятті рішень у ході виконання ними своїх повноважень та соціально-економічного розвитку Російської Федерації.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити наступні завдання:

 • 1) формування, систематизація, використання та зберігання державних інформаційних ресурсів;
 • 2) інтеграція всіх існуючих інформаціоннотелекоммунікаціонних систем федеральних і регіональних органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 • 3) створення сучасних методів аналізу, моделювання та оптимізації вироблюваних найбільш збалансованих управлінських рішень;
 • 4) розробка та впровадження інформаційних технологій інтелектуальної обробки даних, що забезпечують автоматизацію процедур збору, обробки, зберігання і представлення документованої інформації з використанням засобів електронного цифрового підпису;
 • 5) створення і розвиток захищеної інформаціоннотелекоммунікаціонной інфраструктури, що забезпечує регламентацію порядку і процедур обміну даними між органами державної влади;
 • 6) гарантований рівень інформаційної безпеки системи.

Основними принципами, на основі яких формується і функціонує система, а також вимогами, що пред'являються до системи, є:

 • 1) системність ГАС "Управління" забезпечує цілісність системи при її взаємодії з мінливих зовнішнім середовищем; системність передбачає ієрархічність включаемой в систему інформації незалежно від організаційного (відомчого, міжвідомчого) і територіального розподілу користувачів системи;
 • 2) відкритість системи, що дозволяє розширити склад наданих послуг і технологій, збільшити число джерел інформації і користувачів без порушення її внутрішнього функціонування і погіршення експлуатаційних характеристик;
 • 3) стандартизація (уніфікація) системи проявляється в раціональному застосуванні типових (уніфікованих або стандартизованих) проектних рішень і технологій, внутрішніх і зовнішніх інтерфейсів і протоколів;
 • 4) повнота і достовірність інформаційних ресурсів забезпечує ефективну інформаційно-аналітичну підтримку органів державної влади та органів місцевого самоврядування при вирішенні повного комплексу функціональних задач в межах планування, виконання, моніторингу, контролю та прогнозування всіх управлінських рішень;
 • 5) семантична єдність забезпечує формування єдиного інформаційного простору при створенні і розвитку системи та її підсистем (інформаційних ресурсів, термінологічної системи, протоколів взаємодії учасників, системи показників, форматів представлення даних, регламентів звітності);
 • 6) комплексна безпека полягає у здійсненні комплексу заходів, покликаних забезпечити захист системи від випадкових або навмисних впливів природного або штучного характеру, пов'язаних з можливістю нанесення збитку системі і її користувачам.

Структура системи ГАС "Управління". Основними компонентами системи ГАС "Управління" є:

 • 1) інформаційний компонент, який забезпечує на всіх етапах збір, обробку, зберігання та подання інформації;
 • 2) телекомунікаційний компонент, який забезпечує інтеграцію програмно-технічних рішень та інформаційно-телекомунікаційних мереж;
 • 3) компонент щодо забезпечення інформаційної безпеки, що забезпечує інтеграцію методів і засобів забезпечення захисту всієї системи;
 • 4) автоматизоване робоче місце - комплекс програмно-технічних засобів у вигляді однієї або декількох персональних електронних обчислювальних машин, об'єднаних в локальну обчислювальну мережу, а також додаткового устаткування, використовуваного для підготовки і введення в систему в електронному вигляді інформації, а також організації регламентованого доступу користувачів до інформації, що міститься в системі;
 • 5) центр обробки даних - інформаційно-технологічний та програмно-технічний комплекс, що забезпечує автоматизацію процедур формування, ведення, зберігання та оперативного уявлення різним групам користувачів повної і достовірної інформації, що міститься в системі;
 • 6) внесений мультимедійний комплекс - інформаційно-технологічний та програмно-технічний комплекси, що забезпечують реалізацію технологій аналітичної обробки і представлення користувачам системи інформації на основі використання сучасних засобів візуалізації анімаційно-графічної, аудіо- і відеоінформації, а також картографічних даних;
 • 7) відомчий (регіональний) сегмент системи - програмно-технічний комплекс, що забезпечує підвищення ефективності діяльності федеральних органів виконавчої влади та органів виконавчої влади суб'єктів РФ;
 • 8) мережі зв'язку спеціального призначення - комплекс експлуатованих ФСО Росії інформаційно-телекомунікаційних мереж і засобів зв'язку, що забезпечують доступ структурних підрозділів адміністрації Президента РФ і апарату Уряду РФ до інформації.

ГАС "Управління" включає три рівня інформаційних систем.

Перший рівень (федеральний) - забезпечує збір, обробку, зберігання і аналітичне подання інформації, що надходить з другого і третього рівнів системи "Управління" в інтересах вищих органів державної влади РФ.

Другий рівень (відомчий) - його складають інформаційно-аналітичні системи, які забезпечують збір і обробку звітної інформації про результативність діяльності федеральних органів влади РФ.

Третій рівень (регіональний) - інформаційно- аналітичні системи, в яких здійснюється збір і попередня обробка звітної інформації про результативність діяльності органів влади суб'єктів РФ.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >