ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА СИСТЕМИ У ПРАВОВИЙ СФЕРІ

У результаті вивчення глави студент повинен:

знати

  • • поняття і предмет правової інформатизації;
  • • основні положення державної політики у сфері правової інформатизації;
  • • поняття та зміст правового моніторингу;
  • • роль і значення інформаційних систем Міністерства юстиції Російської Федерації;

вміти

  • • виявляти проблеми формування і розвитку інформаційних процесів у правовій сфері;
  • • аналізувати тенденції розвитку інформаційних процесів у правовій сфері;
  • • застосовувати знання про інформаційні системи Міністерства юстиції Російської Федерації;

володіти

• методами аналізу правової інформації в рамках автоматизованої інформаційної системи "Правовий моніторинг".

Поняття правової інформатизації

Нагадаємо, що другий предметної групою правової інформатики є питання використання та застосування сучасних інформаційних засобів пошуку, обробки використання правової інформації.

Питання застосування електронно-обчислювальних засобів, високих комп'ютерних технологій і цифрових засобів телекомунікацій (зв'язку) при обробці правової інформації є предметом інформаційно-технологічного забезпечення юридичної діяльності.

При цьому під юридичною діяльністю розуміється професійна діяльність юристів, пов'язана зі створенням і реалізацією норм права (правової інформації). Поняття "юридична діяльність" відрізняється від поняття "правова діяльність", під якою розуміється сукупність всіх дій, що виникають але приводу права як системи, а також всі явища правової системи в макросмисле - позитивного права (сукупності норм і нормативних актів), юриспруденції (юридичної науки ) і правової свідомості (правової оцінки навколишньої дійсності), у тому числі правової культури. Інакше кажучи, під юридичною діяльністю в літературі розуміється "діяльність, здійснювана юристами лише на професійній основі, оскільки вона пов'язана зі спеціальними операціями з приводу правових явищ, вимагає особливих навичок і вмінь" (129).

Організовані процеси створення оптимальних умов задоволення інформаційно-правових потреб державних органів, організацій реального сектора економіки, суспільних структур і громадян па основі організації ефективного використання правових інформаційних ресурсів за допомогою обчислювальної техніки (ЕОМ), телекомунікаційних засобів та інформаційних технологій прийнято називати правової інформатизацією.

Розглянемо окремі ознаки наведеного визначення правової інформатизації.

  • 1. Створення оптимальних умов задоволення інформаційних потреб складається із сукупності дій, спрямованих на раціональне використання правової інформації в умовах застосування комп'ютерної техніки та інформаційних технологій. Оптимальні умови складаються з раціонального співвідношення мінімально допустимих матеріальних витрат, спрямованих на інформаційне забезпечення юридичної людської діяльності, і отримання максимально позитивного ефекту в результаті такого забезпечення.
  • 2. Процеси створення умов задоволення інформаційно-правових потреб державних органів, організацій реального сектора економіки, суспільних структур і громадян являють собою складну і багаторівневу систему дій, пов'язаних з реалізацією інформаційних інтересів держави, суспільства і особистості. Такі інтереси пов'язані з пошуком, виробництвом, обробкою, зберіганням, передачею, захистом і використанням правової інформації, яка дозволяє орієнтуватися в життєвих ситуаціях, безпосередньо пов'язаних із застосуванням та використанням прав і обов'язків, закріплених у нормативних правових актах. Суттєвим моментом правової інформатизації є не просто задоволення інтересів названих суб'єктів в одержанні і споживанні правової інформації, а задоволення таких потреб за допомогою сучасної обчислювальної техніки та інших засобів інформаційної інфраструктури (засобів зв'язку, інформаційних технологій, технологічних систем доступу до інформації та ін.).

Володіння інформацією про норми права і про вміння її ефективно використовувати додає нове правове якість життя громадян і діяльності організацій. Нове правове якість життя створює відчуття її комфортності. Це стосується не тільки конкретної людини, обізнаного про свої права та обов'язки, про межі дозволеного поведінки, а й колективів громадян, спільнот і корпорацій. У зв'язку з цим правове навчання громадян та правове просвітництво якомога більшої їх числа в нашій країні дозволить поліпшити стан правової культури в цілому. Це стосується і підприємців у їх практичній діяльності, і службовців державних органів при реалізації публічних функцій і повноважень.

Володіння правовою якістю робить життя громадян і діяльність організацій, наповненою інформаційними правовими ресурсами, які складаються із сукупності нормативних правових актів та інших інформаційних матеріалів правового характеру, систематизованих в певному порядку для зручності використання. При цьому державні органи, організації реального сектора економіки, громадські структури, громадяни у своєму житті і діяльності стають володарями не окремо взятої правової інформації, а інформаційних правових ресурсів, які дозволяють краще орієнтуватися в житті і приймати правильні рішення. Таким чином, головною відмітною ознакою правової інформатизації є організований процес створення умов і основ для задоволення інформаційних потреб державних органів, організацій реального сектора економіки, суспільних структур і громадян при здійсненні ними діяльності, пов'язаної із здійсненням прав і обов'язків.

3. Велике значення в розумінні сутності правової інформатизації має такий її ознака, як технічна і технологічна основа задоволення інформаційних правових потреб. Така основа складається із сукупності дій, спрямованих на проектування та ефективне застосування зручних для експлуатації інформаційних систем.

Названі системи найбільш ефективні в тому випадку, коли з їх допомогою забезпечується автоматизація процесу задоволення інформаційних правових інтересів, яка стає можливою в результаті застосування сучасних обчислювальних засобів, цифрових телефонних каналів (телекомунікацій), а також високоефективних інформаційних технологій. Проектування і використання АІС становить головний зміст сучасної правової інформатизації.

Процес задоволення правових потреб в літературі прийнято називати інформаційним забезпеченням юридичної діяльності (130). Діяльність по безпосередньому задоволенню інформаційних потреб особи, суспільства і держави в інформаційній сфері в літературі нерідко позначається терміном "інформаційне забезпечення", тому надалі термін "процеси по задоволенню інформаційних потреб в юридичній діяльності" і термін "інформаційне забезпечення юридичної діяльності" можуть використовуватися як синоніми .

Задоволення інформаційних правових інтересів (потреб) - процес складний і досить тривалий. Він включає в себе не тільки дії з планування та створення оптимальних організаційно-технічних передумов задоволення інформаційних інтересів (перша стадія інформатизації), але і створенню умов але безпосереднього здійснення таких потреб, тобто безпосереднього споживання інформаційних правових ресурсів (друга і основна стадія інформатизації).

Незважаючи на те, що названі дії є самостійними областями професійної юридичної діяльності, тобто частинами єдиного процесу щодо задоволення інформаційних потреб, все ж такі стадії важко відокремити один від одного - одна з них є сходинкою інший. Тому їх необхідно розглядати разом, як би ми не називали другу частину задоволення інформаційних потреб - інформаційним забезпеченням юридичної діяльності або безпосереднім задоволенням інформаційних потреб юридичної діяльності.

Наприклад, планування, проектування та облаштування інформаційної інфраструктури судової діяльності є першою стадією інформатизації судової діяльності. Після того, як названа інфраструктура створена і прийнята до експлуатації, настає стадія безпосереднього задоволення інформаційних потреб судових органів при здійсненні ним правосуддя. При цьому дії з підтримки інформаційних систем і засобів в експлуатаційному режимі можуть продовжуватися. Крім того, через певний проміжок часу окремі елементи інформаційної інфраструктури можуть застарівати (морально чи фізично) і потребують їх знову оновлювати, тобто стадія облаштування інформаційного забезпечення судової діяльності знову може бути задіяна.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >