Довідкова правова система В ЮРИДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У результаті вивчення глави студент повинен:

знати

 • • поняття та еволюцію розвитку довідкових правових систем;
 • • основні характеристики довідкових правових систем;
 • • критеріальні і споживчі ознаки довідкових правових систем;

вміти

 • • виявляти проблеми розвитку та застосування довідкових правових систем;
 • • застосовувати знання про довідкові правових системах в юридичній діяльності;

володіти

 • • методами аналізу споживчих ознак довідкових правових систем;
 • • способами використання можливостей довідкових правових систем в юридичній діяльності;
 • • навичками застосування інформаційних технологій довідкових правових систем для вирішення практичних завдань.

Поняття і коротка історія створення СПС

Важливим напрямком професійної юридичної діяльності є довідкова інформаційно-правова робота, пов'язана з пошуком, обробкою, систематизацією та використанням правової інформації. Раніше ця робота велася, та й нині ще ведеться, за допомогою картотек на паперових носіях. З появою персональних комп'ютерів довідкова робота якісно змінилася, основним її інструментом стали електронні довідкові правові системи (СПС), за допомогою яких можна швидко знайти будь-яку інформацію правового характеру.

Не можна сказати, що сьогодні залишився тільки одне джерело правової інформації - електронні версії документів. Незважаючи на те, що паперові (традиційні) носії правової інформації як і раніше займають певне місце (особливо офіційні тексти), все ж провідна роль в довідковій юридичній роботі відводиться автоматизованим СПС, в яких правова інформація знаходиться в електронній формі. Електронна правова інформація завжди буде мати перевагу перед традиційною формою чинності підвищеній швидкості пошуку, обробки нормативних правових актів, зручності використання юридичних текстів за допомогою електронно-обчислювальної техніки.

Довідкова правова система - програмний комплекс, що включає масиви систематизованої електронної правової інформації та забезпечує її раціональний семантичний пошук, обробку, аналіз і використання.

Масиви електронної правової інформації в СПС розміщені у формі бази даних різних рівнів правової інформації (нормативних правових актів, коментарів, судових актів і оглядів судової практики, довідкових відомостей та ін.).

Програмний комплекс складається з автоматизованої інформаційної системи, що включає сукупність програм і програмних елементів (семантичних засобів), призначених для швидкого виявлення (навігації), фільтрації і надання в зручному для використання вигляді різної правової інформації.

Раціональний семантичний пошук являє собою застосування в програмному комплексі інтелектуальних мовних засобів, призначених для найбільш швидкого вибору з безлічі правової інформації найнеобхіднішої, зручного її подання та використання.

Робота з розробки автоматизованих правових систем велася з початку 1970-х рр. в рамках дослідницької діяльності лабораторією автоматизації правової довідково-інформаційної служби Всесоюзним науково-дослідним інститутом радянського законодавства (ВНИИСЗ) стосовно електронній обчислювальній машині "Мінськ-22" (137). Зокрема, були розроблені та апробовані алгоритми і програми робочого варіанту інформаційно-пошукової системи (ІПС)

"Право-1", які забезпечували введення правової інформації в ЕОМ і її запис на магнітні стрічки, відшукання потрібних відомостей в пошукових масивах і видачу цих відомостей на запит, поповнення зміна правової інформації в пам'яті ЕОМ (142).

Названі роботи велися в ході інформатизації країни в рамках Загальнодержавної автоматизованої системи (ЗДАС) та проекту аналогічної системи - Загальнодержавної автоматизованої системи правової інформації (ОГАСПІ).

У Концепції правової інформатизації РФ була поставлена задача створення загальнонаціональної системи правової інформації з автоматизованим доступом до неї. Указом Президента РФ було передбачено створення найбільшого інформаційно-комунікаційного комплексу "Російська автоматизована система інформації про правові акти". Вона повинна була спиратися на систему еталонних банків нормативної правової інформації різних ієрархічних рівнів.

Російська автоматизована система інформації про нормативних правових актах являла собою сукупність:

 • • еталонних банків нормативних правових актів федеральних органів законодавчої та виконавчої влади РФ;
 • • еталонних банків загальнообов'язкових правових актів вищих судових органів - Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Вищого Арбітражного Суду РФ;
 • • еталонних банків відомчих нормативних правових актів, що видаються федеральними міністерствами та іншими органами федеральної виконавчої влади;
 • • єдиного інтегрованого банку Російського центру правової інформації.

На жаль, проекти створення великих державних автоматизованих правових систем виявилися незавершеними в силу ряду причин, зокрема через їх громіздкість та незручних умов використання, дорожнечі і залежності від телекомунікаційних систем.

Сучасні довідкові правові системи являють собою інформаційний продукт спільної розробки фахівців у галузі фізико-математичних та юридичних наук. Робота над створенням СПС велася на основі дослідницького та практичного досвіду вітчизняних і зарубіжних фірм. У 1990-х рр. почалася аналогічна робота по створенню недержавних СПС.

У червні 1990 р випускники факультету обчислювальної математики і кібернетики МГУ ім. М. В. Ломоносова на базі створеного в 1989 р співробітниками та випускниками факультету Науково-виробничого об'єднання "Обчислювальна математика та інформатика" (НВО ВМІ) почали роботу над створенням унікальної гіпертекстової технології "Гарант" за трудовим і господарському законодавству. У грудні того ж року початі продажі системи "Гарант" (143, 86-88; 145).

Система "Гарант" стала першою в Росії масової комерційної комп'ютерної правовою системою. Сьогодні розробкою, виробництвом і наданням користувачам продуктів та інформаційно-правових послуг в Науково-виробничому підприємстві "Гарант-Сервіс", яке було створено на початку 1992 р на базі НВО ВМІ, зайняті понад 9 тис. Висококваліфікованих фахівців у 500 містах нашої країни ( 144).

У січні 1992 р Науково-виробниче об'єднання "Обчислювальна математика та інформатика" приступило до розробки проекту "КонсультантПлюс". Перша версія нового програмного комплексу - УПС "Консультант Плюс" - побачила світ п'ять місяців потому, а вже у середині 1992 р почалося її масове виробництво і розповсюдження. СПС "КонсультантПлюс" займає сьогодні провідне місце серед користувачів, особливо в державному секторі. Однак і недержавний сектор економіки є великим замовником цієї системи.

Робота зі створення СПС велася і в Санкт-Петербурзі. У грудні 1991 р державне підприємство "Центр комп'ютерних розробок" випустило ІПС "Кодекс". За структурою ІПС "Кодекс" являла собою сукупність програмного комплексу і набору баз даних. Перша версія поширювалася з однією базою даних, що містила нормативні документи Росії та Санкт-Петербурга.

Консорціум "Кодекс" почав формувати ринок правової інформації в той час, коли стрімкі зміни законодавства викликали потребу в принципово нових інструментах підтримки прийняття рішень. Першим проектом компанії складалася тоді з 10 чоловік, стала єдина база даних "Законодавство Росії та Санкт-Петербурга", що містила всього 3 тис. Документів. Ставши фактично одними з першопрохідців у галузі інформаційно-правових систем, компанія продовжувала встановлювати нові стандарти якості для своєї галузі. Сьогодні консорціум "Кодекс" - це майже 900 чоловік, що працюють в головних підрозділах компанії, більше тисячі фахівців, що здійснюють підтримку користувачів на всій території Росії, більш 200 баз даних і один з найбільших на території Росії електронний фонд правових і нормативно-технічних документів ( 148).

Саме ці три компанії - "КонсультантПлюс", "Гарант" і "Кодекс" - є сьогодні основними на ринку СПС.

Протягом останніх 15 років у Росії з'явилося безліч невеликих компаній - розробників СПС. Серед них - спеціалізовані фірми, які створюють оновлювані правові бази даних ("Референт", АРМ "Юрист"), а також компанії, що поширюють окремі диски з законодавством ("Ваше Право", "Законодавство Росії" та ін.). Крім того, певну частку ринку займають системи, створені державними організаціями для забезпечення потреби в правової інформації державних відомств, наприклад система "Еталон", розроблена НЦПІ, а також "Система", створена НТЦ "Система" при ФСО Росії.

Слід зазначити, що ринок комп'ютерних правових систем - один з небагатьох технологічних ринків у Росії, де дійсно представлені тільки вітчизняні розробки. За своїми технологічними характеристиками і обсягом включаемой правової інформації провідні російські СПС нс тільки не поступаються, але і за деякими показниками перевершують зарубіжні аналоги (145).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >