Глосарій

Абонентський термінал - сукупність технічних і програмних засобів, що застосовуються абонентом і (або) користувачем при користуванні телематичними послугами зв'язку для передачі, прийому і відображення електронних повідомлень і (або) формування, зберігання та обробки інформації, що міститься в інформаційній системі.

База даних - представлена в об'єктивній формі сукупність самостійних інформаційних матеріалів (груп відомостей про суб'єктів і об'єктах, видах діяльності, статей, розрахунків, нормативних актів, судових рішень та інших подібних інформаційних елементів), сформована і систематизована таким чином, щоб ці матеріали могли бути знайдені , оброблені і використані за допомогою електронної обчислювальної машини (ЕОМ) і в умовах інформаційної безпеки.

Біометрика - розділ біології, змістом якого є планування і обробка результатів кількісних експериментів і спостережень з використанням методу математичної статистики.

Шкідливе програмне забезпечення (вірус) - програмне забезпечення, цілеспрямовано приводить до порушення законних прав абонента і (або) користувача, у тому числі до збору, обробці або передачі з абонентського терміналу інформації без згоди абонента і (або) користувача, або до погіршення параметрів функціонування абонентського терміналу або мережі зв'язку.

ГАС "Вибори" - єдина автоматизована система, призначена для інформаційного забезпечення діяльності органів, які проводять проведення виборчої кампанії по всіх видах виборів і референдумів, а також забезпечення достовірності одержуваної інформації і захищеності інформації від несанкціонованого доступу і фальсифікації.

ГАС "Правосуддя" - територіально розподілена автоматизована інформаційна система, призначена для формування єдиного інформаційного простору судів загальної юрисдикції та системи Судового департаменту при Верховному Суді Російської Федерації.

ГАС "Управління" - єдина вертикально інтегрована автоматизована система, що включає центральну інформаційну систему, відомчі інформаційні системи та інші інформаційні системи, призначена для прийняття управлінських рішень у сфері державного управління.

Державна інформаційна політика - універсальний соціальний механізм визначення та реалізації цілей, завдань, принципів, пріоритетів та умов у розвитку інформаційної сфери, що забезпечують ефективне функціонування держави та її сталий розвиток, а також збереження і зміцнення духовної основи суспільства.

Державна політика - заснована на праві, легітимному примусі і необхідному ресурсному забезпеченні діяльність державних органів і посадових осіб але підтриманню функціонування інститутів суспільства і держави, забезпечення безпеки території і населення, а також з реалізації ідеологічної програми суб'єкта, що володіє публічною владою.

Дані - інформація, представлена у вигляді, придатному для обробки автоматичними засобами за участю людини.

Документована інформація (документ) - зафіксована на матеріальному носії інформація з реквізитами, що дозволяють її ідентифікувати.

Завдання державної інформаційної політики - бажаний результат діяльності державних органів і посадових осіб в інформаційній сфері, пов'язаній з досягненням мети державної інформаційної політики на певному, відносно стабільному інтервалі або в деякий конкретний момент суспільного розвитку.

Індексування правової інформації - діяльність по перетворенню в пошуковий образ текстів і змісту правової інформації за допомогою спеціального штучної мови, заснованого на використанні відповідних правових дескрипторів (ключових слів і словосполучень).

Інтерактивний режим - діалоговий режим взаємодії в реальному часі користувача (оператора) з інформаційною системою, при якому відбувається двосторонній обмін інформацією і командами з максимальною швидкістю обробки інформації.

Інформатизація - науково-технічно та соціально-економічно організований процес задоволення інформаційних потреб на основі використання комп'ютерної техніки, сучасних телекомунікаційних систем та інформаційних технологій.

Інформатизація судової діяльності - організований процес створення сприятливих умов для доступу до інформації, використовуваної в судочинстві, її зберігання, обробки і передачі в електронній формі на основі ресурсів і послуг судових інформаційних систем з метою підвищення ефективності правосуддя.

Інформатика - область наукових знань, що вивчають природу, структуру і властивості інформації, а також методи і засоби збору, обробки, зберігання передачі, обміну, захисту та використання інформації з метою задоволення інформаційних потреб.

Інформаційна безпека - стан захищеності від загроз (небезпечних впливів) життєво важливих національних інтересів в інформаційній сфері, що визначаються сукупністю збалансованих інтересів особистості, суспільства і держави.

Інформаційна політика - універсальний соціальний механізм визначення цілей, завдань, принципів і умов реалізації пріоритетів суспільного розвитку 15 інформаційній сфері, заснований на конкурентній публічній боротьбі суб'єктів політики і пов'язаний з реалізацією суспільної підтримки суб'єктів політики, а також їх уявлень про зміст суспільного блага і шляхи його досягнення .

Інформаційна система - сукупність баз даних і забезпечують їх обробку технологій і технічних засобів.

Інформаційна система загального користування - інформаційна система, учасники електронної взаємодії в якій складають невизначене коло осіб і у використанні якої цим особам не може бути відмовлено.

Інформаційна середу - сукупність найбільш оптимальних сприятливих організаційно-правових, технічних і технологічних умов реалізації конкретних (ситуаційних) інформаційних потреб суб'єктів інформаційної сфери.

Інформаційна сфера - просторово-часова область людської діяльності, пов'язана з пошуком, обробкою, зберіганням (захистом), передачею та використанням інформації.

Інформаційна послуга - людська діяльність, спрямована на надання інформаційних продуктів в користування споживачам.

Інформаційне суспільство - такий стан розвитку суспільства, яке характеризується високорозвиненою інформаційною культурою, інфраструктурою і масової інформатизацією, широким доступом населення до інформаційних ресурсів, ринком інформаційних продуктів і пріоритетним розвитком інформаційного сектора економіки.

Інформаційно-телекомунікаційна мережа - технологічна система, призначена для передачі по лініях зв'язку інформації, доступ до якої здійснюється з використанням засобів обчислювальної техніки.

Інформаційні ресурси - масиви документованої інформації, що мають фундаментальну соціально-економічну цінність, систематизовані за окремими критеріями в залежності від їх споживчих властивостей і розподілених за рівнем доступу.

Інформаційні технології - раціональні прийоми і способи зміни (перетворення) стану інформації, її властивостей, форми і змісту з метою прийняття ефективних управлінських рішень та інших інформаційних потреб.

Інформаційний інтерес - реальні потреби суб'єкта шукати, одержувати, обробляти, передавати і використовувати інформацію з метою вирішення різних завдань в реальному житті.

Інформаційний продукт - інформація, що представляє собою результат діяльності, або забезпечує

інформаційну діяльність, створена і представлена у формі, придатній для споживання.

Інформаційний процес - організована сукупність послідовних дій, пов'язаних із задоволенням інформаційних потреб.

Інформаційний товар - інформація, створена і представлена у формі, придатній для обміну, продажу або споживання.

Інформація - образ існуючої дійсності, відображений у свідомості людини і виражений у символьній формі з метою орієнтації та адаптації в житті.

Джерела загроз інформаційного безпеки - вихідні підстави (причини) небезпечного впливу на життєво важливі інтереси особистості, суспільства і держави в інформаційній сфері.

Ключ перевірки електронного підпису - унікальна послідовність символів, однозначно пов'язана з ключем електронного підпису і призначена для перевірки дійсності електронного підпису.

Коммутируемая лінія зв'язку (dial-up line) - лінія зв'язку, встановлювана тільки на час з'єднання передавального і приймаючої комутуючого пристрою, организуемая в телефонній мережі за допомогою модемів (модуляторів), що перетворюють аналоговий сигнал в цифрову форму (для обробки його засобами ЕОМ) і назад .

Корпоративна інформаційна система - інформаційна система, учасники електронної взаємодії в якій складають певне коло осіб.

Криптографічний ключ (ключ електронного підпису) - унікальна послідовність цифрових записів, перетворювати вихідний документ в невпізнанний вигляд.

Матеріальний носій - матеріальний об'єкт, використовуваний для закріплення та зберігання на ньому мовної, звуковий чи образотворчої інформації, у тому числі в перетвореному вигляді.

Машинозчитуваний носій - матеріальний об'єкт, що використовується для запису документованої інформації способами, що забезпечують обробку такої інформації електронно-обчислювальною машиною.

Метадані (metadata) - дані, що описують контекст, зміст, структуру документів і керування ними.

Багатофункціональний центр надання державних і муніципальних послуг - російська організація незалежно від організаційно-правової форми (у тому числі є автономним установою), що відповідає вимогам, встановленим федеральним законом, і уповноважена на організацію надання державних та муніципальних послуг, у тому числі в електронній формі, за принципом "одного вікна".

Напрямки державної інформаційної політики - область діяльності державних органів і посадових осіб щодо виконання однієї або кількох завдань державної інформаційної політики.

Загальноросійський державний інформаційний центр - державна територіально розподілена інформаційна система, що забезпечує інформаційну взаємодію інформаційних систем органів державної влади між собою, з інформаційними системами органів місцевого самоврядування та іншими інформаційними системами в інтересах надання державних послуг організаціям і громадянам в електронному вигляді.

Пакет інформації - повідомлення електрозв'язку, яке передається але мережі передачі даних і в складі якого присутні дані, необхідні для його комутації вузлом зв'язку.

Політика - універсальний механізм визначення цілей, завдань, принципів і умов реалізації пріоритетів суспільного розвитку на основі конкурентної публічної боротьби суб'єктів політики за оволодіння і використання публічної влади для досягнення політичних цілей даного суб'єкта.

Портал (сайт, сторінка) мережі Інтернет - інформаційно-телекомунікаційна система організаційних, технічних, технологічних, лінгвістичних засобів представлення (розповсюдження) інформації в мережі Інтернет, а також прямого доступу до неї користувачів по доменних іменах і (або) з мережних адресами.

Правова інформатизація - організований процес створення оптимальних умов задоволення інформаційно-правових потреб державних органів, організацій реального сектора економіки, суспільних структур і громадян на основі організації ефективного використання правових інформаційних ресурсів за допомогою обчислювальної техніки, телекомунікаційних засобів та інформаційних технологій.

Правова інформатика - міждисциплінарна галузь знань про закономірності природи правової інформації та інформаційно-технологічних процесів (формування та реалізації правової інформації) в правовій системі.

Правова інформація - образ правової дійсності, відбитий у свідомості пануючого суб'єкта (правосвідомості законодавця) і виражений у формі норми права.

Правовий дескриптор - ключове слово або словосполучення (код), призначені для опису основного змісту правової інформації, дозволяють знайти і визначити необхідні відомості, що зберігаються в автоматизованій інформаційній правовій системі.

Правовий моніторинг - діяльність органів державної влади зі спостереження, оцінки та вдосконалення нормативної правової інформації та практики її реалізації з метою підвищення ефективності правової системи.

Правовий тезаурус - лексико-семантична сукупність (словник) ключових слів, згрупованих відповідно до правової понятійної класифікацією і вживаних як лінгвістичного забезпечення використання автоматизованих систем обробки правової інформації.

Принципи державної інформаційної політики - базові положення, якими керуються державні органи та посадові особи при виконанні завдань державної інформаційної політики.

Проста електронний підпис - електронний підпис, який за допомогою використання кодів, паролів або інших засобів підтверджує факт формування електронного підпису певною особою.

Протокол обміну - формалізований набір вимог до структури телематичного електронного повідомлення та алгоритму обміну телематичними електронними повідомленнями.

Протокол передачі даних - формалізований набір вимог до структури пакетів інформації та алгоритму

обміну пакетами інформації між пристроями мережі передачі даних.

Реєстрація федеральної державної інформаційної системи - дії оператора реєстру але внесення відомостей про федеральну державну інформаційну систему у реєстр і видачу електронного паспорта федеральної державної інформаційної системи.

Реєстр федеральних державних інформаційних систем - федеральна державна інформаційна система, що містить відомості про федеральних державних інформаційних системах, призначених для використання при здійсненні державних функцій і (або) надання державних послуг;

Сертифікат ключа перевірки електронного підпису - електронний документ або документ на паперовому носії, видані засвідчувальним центром або довіреною особою засвідчувального центру і підтверджують приналежність ключа перевірки електронного підпису власнику сертифіката ключа перевірки електронного підпису.

Мережевий адреса - ідентифікатор в мережі передачі даних, що визначає при наданні телематичних послуг зв'язку абонентський термінал чи інші засоби зв'язку, що входять в інформаційну систему.

Мережа Інтернет - глобальна інформаційно-телекомунікаційна технологічна система, що складається з призначеної для передачі по лініях зв'язку і представленої на порталі (сайті) сукупність (масив) інформації, доступ до якої здійснюється з використанням організаційних, програмних і обчислювальних засобів, а також інших елементів мережевої інфраструктури .

Система міжвідомчого електронної взаємодії - федеральна державна інформаційна система, що включає бази даних, відомості про історію руху електронних повідомлень, а також програмні та технічні засоби, що забезпечують взаємодію інформаційних систем органів і організацій при наданні в електронній формі державних і муніципальних послуг та виконанні державних і муніципальних функцій .

Система управління документами - інформаційна система, що забезпечує збір документів (включення документів в систему), управління документами і доступ до них.

Ситуаційні системи та технології - раціональні прийоми і способи вироблення стратегічних рішень та розробки заходів, спрямованих на вирішення стратегічних завдань у сфері управління будь-якою системою.

Ситуаційні центри (кабінети) - комплекси програмно-апаратних і візуально-інформаційних засобів, призначених для колективної інтерактивної роботи керівників у різних сферах управління.

Стан захищеності стосовно інформаційної безпеки - це збереження всіх елементів інформаційної системи в первинному значенні параметрів, яке дозволяє забезпечити рівновагу їхнього існування і стійкість в розвитку.

Довідкова правова система - програмний комплекс, що включає масиви систематизованої електронної правової інформації та забезпечує її раціональний семантичний пошук, обробку, аналіз і використання.

Спам - телематичне електронне повідомлення, призначене невизначеному колу осіб, доставлене абонентові і (або) користувачу без їх попередньої згоди і не дозволяє визначити відправника цього повідомлення, у тому числі з огляду зазначення в ньому неіснуючого або фальсифікованого адреси відправника.

Засіб електронного підпису (шифрувальний спосіб зміни інформації) - спосіб застосування унікальних цифрових записів (алгоритмів), які змінюють форму і послідовність облікових записів у текстовому файлі електронної інформації.

Судові інформаційні системи - сукупність баз даних, а також інших масивів інформації та забезпечують їх обробку технологій і програмно-технічних засобів, що застосовуються у судовій діяльності.

Телематичне електронне повідомлення - одне або кілька повідомлень електрозв'язку, що містять інформацію, структуровану відповідно до протоколу обміну, підтримуваним взаємодіючими інформаційною системою і абонентським терміналом.

Телефонна лінія зв'язку (електрозв'язку) - фізичне середовище, за допомогою якої здійснюється передача мережевої інформації (передача даних) між кінцевим, телекомунікаційним обладнанням (терміналами).

Телефонне з'єднання - встановлене в результаті виклику взаємодія між засобами зв'язку, що дозволяє абоненту і (або) користувачу послугами телефонного зв'язку передавати і (або) приймати голосову та (або) неголосових інформацію.

Загрози інформаційної безпеки - це умови і фактори (впливу) людської діяльності, пов'язані з інформацією, інформаційними системами, інформаційними процесами, що створюють небезпеку життєво важливим інтересам особистості, суспільства і держави.

Універсальна електронна карта (УЕК) - матеріальний носій, що містить зафіксовану на ньому у візуальній (графічної) та електронній формах інформацію про користувача картою і забезпечує доступ до інформації про користувача картою, використовуваної для посвідчення прав користувача картою на отримання державних і муніципальних послуг і для здійснення юридично значимих дій в електронній формі.

Управління документами "(records management) - сукупність планомірних та ефективних дій зі створення, використання, зберігання та знищення документів в організаціях з метою докази проведення ділових (управлінських) операцій.

Посилена електронний підпис - електронний підпис, створена з використанням шифрувальних засобів електронного підпису в результаті криптографічного перетворення інформації, що дозволяє визначити особа, що підписала електронний документ і виявити факт внесення змін в електронний документ після моменту його підписання.

Посилена кваліфікована електронний підпис - посилена електронний підпис, при створенні якої крім криптографічного ключа використовується ключ перевірки електронного підпису, зазначений у кваліфікованому сертифікаті.

Файл - сувора послідовність пов'язаних записів (кластерів), що зберігаються в пам'яті комп'ютера, і розглядаються як єдине ціле.

Формат - структура інформаційного об'єкта, яка визначає спосіб розташування та подання його елементів.

Мета державної інформаційної політики - духовні блага суспільного розвитку і результати програми діяльності пануючого суб'єкта в інформаційній сфері, в тому числі з вирішення найбільш гострих проблем і протиріч формування інформаційного суспільства.

Експертна система (ЕС) - прикладна діалогова система штучного інтелекту, здатна отримувати, накопичувати, коригувати знання в будь-якої предметної області, отримувати нові знання і на основі цих знань знаходити вирішення практичних завдань.

Електронна інформація - це образ існуючої дійсності, створений і представлений в символьній (двійковій) формі за допомогою спеціально створеного штучної мови у вигляді послідовної запису на електронно-обчислювальній машині.

Електронний підпис - інформація в електронній формі, яка приєднана до іншої інформації в електронній формі (підписується інформації) або іншим чином пов'язана з такою інформацією і яка використовується для визначення особи, яка підписує інформацію.

"Електронний уряд" - нова форма діяльності органів державної влади, що забезпечує за рахунок широкого застосування інформаційно-комунікаційних технологій якісно новий рівень оперативності й зручності отримання організаціями та громадянами державних послуг та інформації про результати діяльності державних органів.

Електронне повідомлення - інформація, передана або отримана користувачем інформаційно-телекомунікаційної мережі.

Електронний додаток УЕК - унікальна послідовність символів, записана на електронному носії універсальної електронної карти і призначена для авторизованого доступу користувача такою картою для отримання фінансової, транспортної чи іншої послуги, у тому числі державній або муніципальній послуги.

Електронний документ - документована інформація, представлена в електронній формі, тобто у вигляді, придатному для сприйняття людиною з використанням електронних обчислювальних машин, а також для передачі по інформаційно-телекомунікаційних мереж або обробки в інформаційних системах.

Електронний документообіг - рух електронних документів з моменту їх створення або отримання до завершення виконання, приміщення у справу і (або) відправки в електронний архів.

Електронний паспорт федеральної державної інформаційної системи - електронний документ, що підтверджує реєстрацію федеральної державної інформаційної системи у реєстрі.

Юридична діяльність - професійна діяльність юристів, пов'язаної зі створенням та реалізацією норм права (правової інформації).

 
< Попер   ЗМІСТ