Навігація
Головна
 
Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні технології в юридичній діяльності
< Попередня   ЗМІСТ

Глосарій

Абонентський термінал - сукупність технічних і програмних засобів, що застосовуються абонентом і (або) користувачем при користуванні телематичними послугами зв'язку для передачі, прийому і відображення електронних повідомлень і (або) формування, зберігання та обробки інформації, що міститься в інформаційній системі.

База даних - представлена в об'єктивній формі сукупність самостійних інформаційних матеріалів (груп відомостей про суб'єктів і об'єктах, видах діяльності, статей, розрахунків, нормативних актів, судових рішень та інших подібних інформаційних елементів), сформована і систематизована таким чином, щоб ці матеріали могли бути знайдені , оброблені і використані за допомогою електронної обчислювальної машини (ЕОМ) і в умовах інформаційної безпеки.

Біометрика - розділ біології, змістом якого є планування і обробка результатів кількісних експериментів і спостережень з використанням методу математичної статистики.

Шкідливе програмне забезпечення (вірус) - програмне забезпечення, цілеспрямовано приводить до порушення законних прав абонента і (або) користувача, у тому числі до збору, обробці або передачі з абонентського терміналу інформації без згоди абонента і (або) користувача, або до погіршення параметрів функціонування абонентського терміналу або мережі зв'язку.

ГАС "Вибори" - єдина автоматизована система, призначена для інформаційного забезпечення діяльності органів, які проводять проведення виборчої кампанії по всіх видах виборів і референдумів, а також забезпечення достовірності одержуваної інформації і захищеності інформації від несанкціонованого доступу і фальсифікації.

ГАС "Правосуддя" - територіально розподілена автоматизована інформаційна система, призначена для формування єдиного інформаційного простору судів загальної юрисдикції та системи Судового департаменту при Верховному Суді Російської Федерації.

ГАС "Управління" - єдина вертикально інтегрована автоматизована система, що включає центральну інформаційну систему, відомчі інформаційні системи та інші інформаційні системи, призначена для прийняття управлінських рішень у сфері державного управління.

Державна інформаційна політика - універсальний соціальний механізм визначення та реалізації цілей, завдань, принципів, пріоритетів та умов у розвитку інформаційної сфери, що забезпечують ефективне функціонування держави та її сталий розвиток, а також збереження і зміцнення духовної основи суспільства.

Державна політика - заснована на праві, легітимному примусі і необхідному ресурсному забезпеченні діяльність державних органів і посадових осіб але підтриманню функціонування інститутів суспільства і держави, забезпечення безпеки території і населення, а також з реалізації ідеологічної програми суб'єкта, що володіє публічною владою.

Дані - інформація, представлена у вигляді, придатному для обробки автоматичними засобами за участю людини.

Документована інформація (документ) - зафіксована на матеріальному носії інформація з реквізитами, що дозволяють її ідентифікувати.

Завдання державної інформаційної політики - бажаний результат діяльності державних органів і посадових осіб в інформаційній сфері, пов'язаній з досягненням мети державної інформаційної політики на певному, відносно стабільному інтервалі або в деякий конкретний момент суспільного розвитку.

Індексування правової інформації - діяльність по перетворенню в пошуковий образ текстів і змісту правової інформації за допомогою спеціального штучної мови, заснованого на використанні відповідних правових дескрипторів (ключових слів і словосполучень).

Інтерактивний режим - діалоговий режим взаємодії в реальному часі користувача (оператора) з інформаційною системою, при якому відбувається двосторонній обмін інформацією і командами з максимальною швидкістю обробки інформації.

Інформатизація - науково-технічно та соціально-економічно організований процес задоволення інформаційних потреб на основі використання комп'ютерної техніки, сучасних телекомунікаційних систем та інформаційних технологій.

Інформатизація судової діяльності - організований процес створення сприятливих умов для доступу до інформації, використовуваної в судочинстві, її зберігання, обробки і передачі в електронній формі на основі ресурсів і послуг судових інформаційних систем з метою підвищення ефективності правосуддя.

Інформатика - область наукових знань, що вивчають природу, структуру і властивості інформації, а також методи і засоби збору, обробки, зберігання передачі, обміну, захисту та використання інформації з метою задоволення інформаційних потреб.

Інформаційна безпека - стан захищеності від загроз (небезпечних впливів) життєво важливих національних інтересів в інформаційній сфері, що визначаються сукупністю збалансованих інтересів особистості, суспільства і держави.

Інформаційна політика - універсальний соціальний механізм визначення цілей, завдань, принципів і умов реалізації пріоритетів суспільного розвитку 15 інформаційній сфері, заснований на конкурентній публічній боротьбі суб'єктів політики і пов'язаний з реалізацією суспільної підтримки суб'єктів політики, а також їх уявлень про зміст суспільного блага і шляхи його досягнення .

Інформаційна система - сукупність баз даних і забезпечують їх обробку технологій і технічних засобів.

Інформаційна система загального користування - інформаційна система, учасники електронної взаємодії в якій складають невизначене коло осіб і у використанні якої цим особам не може бути відмовлено.

Інформаційна середу - сукупність найбільш оптимальних сприятливих організаційно-правових, технічних і технологічних умов реалізації конкретних (ситуаційних) інформаційних потреб суб'єктів інформаційної сфери.

Інформаційна сфера - просторово-часова область людської діяльності, пов'язана з пошуком, обробкою, зберіганням (захистом), передачею та використанням інформації.

Інформаційна послуга - людська діяльність, спрямована на надання інформаційних продуктів в користування споживачам.

Інформаційне суспільство - такий стан розвитку суспільства, яке характеризується високорозвиненою інформаційною культурою, інфраструктурою і масової інформатизацією, широким доступом населення до інформаційних ресурсів, ринком інформаційних продуктів і пріоритетним розвитком інформаційного сектора економіки.

Інформаційно-телекомунікаційна мережа - технологічна система, призначена для передачі по лініях зв'язку інформації, доступ до якої здійснюється з використанням засобів обчислювальної техніки.

Інформаційні ресурси - масиви документованої інформації, що мають фундаментальну соціально-економічну цінність, систематизовані за окремими критеріями в залежності від їх споживчих властивостей і розподілених за рівнем доступу.

Інформаційні технології - раціональні прийоми і способи зміни (перетворення) стану інформації, її властивостей, форми і змісту з метою прийняття ефективних управлінських рішень та інших інформаційних потреб.

Інформаційний інтерес - реальні потреби суб'єкта шукати, одержувати, обробляти, передавати і використовувати інформацію з метою вирішення різних завдань в реальному житті.

Інформаційний продукт - інформація, що представляє собою результат діяльності, або забезпечує

інформаційну діяльність, створена і представлена у формі, придатній для споживання.

Інформаційний процес - організована сукупність послідовних дій, пов'язаних із задоволенням інформаційних потреб.

Інформаційний товар - інформація, створена і представлена у формі, придатній для обміну, продажу або споживання.

Інформація - образ існуючої дійсності, відображений у свідомості людини і виражений у символьній формі з метою орієнтації та адаптації в житті.

Джерела загроз інформаційного безпеки - вихідні підстави (причини) небезпечного впливу на життєво важливі інтереси особистості, суспільства і держави в інформаційній сфері.

Ключ перевірки електронного підпису - унікальна послідовність символів, однозначно пов'язана з ключем електронного підпису і призначена для перевірки дійсності електронного підпису.

Коммутируемая лінія зв'язку (dial-up line) - лінія зв'язку, встановлювана тільки на час з'єднання передавального і приймаючої комутуючого пристрою, организуемая в телефонній мережі за допомогою модемів (модуляторів), що перетворюють аналоговий сигнал в цифрову форму (для обробки його засобами ЕОМ) і назад .

Корпоративна інформаційна система - інформаційна система, учасники електронної взаємодії в якій складають певне коло осіб.

Криптографічний ключ (ключ електронного підпису) - унікальна послідовність цифрових записів, перетворювати вихідний документ в невпізнанний вигляд.

Матеріальний носій - матеріальний об'єкт, використовуваний для закріплення та зберігання на ньому мовної, звуковий чи образотворчої інформації, у тому числі в перетвореному вигляді.

Машинозчитуваний носій - матеріальний об'єкт, що використовується для запису документованої інформації способами, що забезпечують обробку такої інформації електронно-обчислювальною машиною.

Метадані (metadata) - дані, що описують контекст, зміст, структуру документів і керування ними.

Багатофункціональний центр надання державних і муніципальних послуг - російська організація незалежно від організаційно-правової форми (у тому числі є автономним установою), що відповідає вимогам, встановленим федеральним законом, і уповноважена на організацію надання державних та муніципальних послуг, у тому числі в електронній формі, за принципом "одного вікна".

Напрямки державної інформаційної політики - область діяльності державних органів і посадових осіб щодо виконання однієї або кількох завдань державної інформаційної політики.

Загальноросійський державний інформаційний центр - державна територіально розподілена інформаційна система, що забезпечує інформаційну взаємодію інформаційних систем органів державної влади між собою, з інформаційними системами органів місцевого самоврядування та іншими інформаційними системами в інтересах надання державних послуг організаціям і громадянам в електронному вигляді.

Пакет інформації - повідомлення електрозв'язку, яке передається але мережі передачі даних і в складі якого присутні дані, необхідні для його комутації вузлом зв'язку.

Політика - універсальний механізм визначення цілей, завдань, принципів і умов реалізації пріоритетів суспільного розвитку на основі конкурентної публічної боротьби суб'єктів політики за оволодіння і використання публічної влади для досягнення політичних цілей даного суб'єкта.

Портал (сайт, сторінка) мережі Інтернет - інформаційно-телекомунікаційна система організаційних, технічних, технологічних, лінгвістичних засобів представлення (розповсюдження) інформації в мережі Інтернет, а також прямого доступу до неї користувачів по доменних іменах і (або) з мережних адресами.

Правова інформатизація - організований процес створення оптимальних умов задоволення інформаційно-правових потреб державних органів, організацій реального сектора економіки, суспільних структур і громадян на основі організації ефективного використання правових інформаційних ресурсів за допомогою обчислювальної техніки, телекомунікаційних засобів та інформаційних технологій.

Правова інформатика - міждисциплінарна галузь знань про закономірності природи правової інформації та інформаційно-технологічних процесів (формування та реалізації правової інформації) в правовій системі.

Правова інформація - образ правової дійсності, відбитий у свідомості пануючого суб'єкта (правосвідомості законодавця) і виражений у формі норми права.

Правовий дескриптор - ключове слово або словосполучення (код), призначені для опису основного змісту правової інформації, дозволяють знайти і визначити необхідні відомості, що зберігаються в автоматизованій інформаційній правовій системі.

Правовий моніторинг - діяльність органів державної влади зі спостереження, оцінки та вдосконалення нормативної правової інформації та практики її реалізації з метою підвищення ефективності правової системи.

Правовий тезаурус - лексико-семантична сукупність (словник) ключових слів, згрупованих відповідно до правової понятійної класифікацією і вживаних як лінгвістичного забезпечення використання автоматизованих систем обробки правової інформації.

Принципи державної інформаційної політики - базові положення, якими керуються державні органи та посадові особи при виконанні завдань державної інформаційної політики.

Проста електронний підпис - електронний підпис, який за допомогою використання кодів, паролів або інших засобів підтверджує факт формування електронного підпису певною особою.

Протокол обміну - формалізований набір вимог до структури телематичного електронного повідомлення та алгоритму обміну телематичними електронними повідомленнями.

Протокол передачі даних - формалізований набір вимог до структури пакетів інформації та алгоритму

обміну пакетами інформації між пристроями мережі передачі даних.

Реєстрація федеральної державної інформаційної системи - дії оператора реєстру але внесення відомостей про федеральну державну інформаційну систему у реєстр і видачу електронного паспорта федеральної державної інформаційної системи.

Реєстр федеральних державних інформаційних систем - федеральна державна інформаційна система, що містить відомості про федеральних державних інформаційних системах, призначених для використання при здійсненні державних функцій і (або) надання державних послуг;

Сертифікат ключа перевірки електронного підпису - електронний документ або документ на паперовому носії, видані засвідчувальним центром або довіреною особою засвідчувального центру і підтверджують приналежність ключа перевірки електронного підпису власнику сертифіката ключа перевірки електронного підпису.

Мережевий адреса - ідентифікатор в мережі передачі даних, що визначає при наданні телематичних послуг зв'язку абонентський термінал чи інші засоби зв'язку, що входять в інформаційну систему.

Мережа Інтернет - глобальна інформаційно-телекомунікаційна технологічна система, що складається з призначеної для передачі по лініях зв'язку і представленої на порталі (сайті) сукупність (масив) інформації, доступ до якої здійснюється з використанням організаційних, програмних і обчислювальних засобів, а також інших елементів мережевої інфраструктури .

Система міжвідомчого електронної взаємодії - федеральна державна інформаційна система, що включає бази даних, відомості про історію руху електронних повідомлень, а також програмні та технічні засоби, що забезпечують взаємодію інформаційних систем органів і організацій при наданні в електронній формі державних і муніципальних послуг та виконанні державних і муніципальних функцій .

Система управління документами - інформаційна система, що забезпечує збір документів (включення документів в систему), управління документами і доступ до них.

Ситуаційні системи та технології - раціональні прийоми і способи вироблення стратегічних рішень та розробки заходів, спрямованих на вирішення стратегічних завдань у сфері управління будь-якою системою.

Ситуаційні центри (кабінети) - комплекси програмно-апаратних і візуально-інформаційних засобів, призначених для колективної інтерактивної роботи керівників у різних сферах управління.

Стан захищеності стосовно інформаційної безпеки - це збереження всіх елементів інформаційної системи в первинному значенні параметрів, яке дозволяє забезпечити рівновагу їхнього існування і стійкість в розвитку.

Довідкова правова система - програмний комплекс, що включає масиви систематизованої електронної правової інформації та забезпечує її раціональний семантичний пошук, обробку, аналіз і використання.

Спам - телематичне електронне повідомлення, призначене невизначеному колу осіб, доставлене абонентові і (або) користувачу без їх попередньої згоди і не дозволяє визначити відправника цього повідомлення, у тому числі з огляду зазначення в ньому неіснуючого або фальсифікованого адреси відправника.

Засіб електронного підпису (шифрувальний спосіб зміни інформації) - спосіб застосування унікальних цифрових записів (алгоритмів), які змінюють форму і послідовність облікових записів у текстовому файлі електронної інформації.

Судові інформаційні системи - сукупність баз даних, а також інших масивів інформації та забезпечують їх обробку технологій і програмно-технічних засобів, що застосовуються у судовій діяльності.

Телематичне електронне повідомлення - одне або кілька повідомлень електрозв'язку, що містять інформацію, структуровану відповідно до протоколу обміну, підтримуваним взаємодіючими інформаційною системою і абонентським терміналом.

Телефонна лінія зв'язку (електрозв'язку) - фізичне середовище, за допомогою якої здійснюється передача мережевої інформації (передача даних) між кінцевим, телекомунікаційним обладнанням (терміналами).

Телефонне з'єднання - встановлене в результаті виклику взаємодія між засобами зв'язку, що дозволяє абоненту і (або) користувачу послугами телефонного зв'язку передавати і (або) приймати голосову та (або) неголосових інформацію.

Загрози інформаційної безпеки - це умови і фактори (впливу) людської діяльності, пов'язані з інформацією, інформаційними системами, інформаційними процесами, що створюють небезпеку життєво важливим інтересам особистості, суспільства і держави.

Універсальна електронна карта (УЕК) - матеріальний носій, що містить зафіксовану на ньому у візуальній (графічної) та електронній формах інформацію про користувача картою і забезпечує доступ до інформації про користувача картою, використовуваної для посвідчення прав користувача картою на отримання державних і муніципальних послуг і для здійснення юридично значимих дій в електронній формі.

Управління документами "(records management) - сукупність планомірних та ефективних дій зі створення, використання, зберігання та знищення документів в організаціях з метою докази проведення ділових (управлінських) операцій.

Посилена електронний підпис - електронний підпис, створена з використанням шифрувальних засобів електронного підпису в результаті криптографічного перетворення інформації, що дозволяє визначити особа, що підписала електронний документ і виявити факт внесення змін в електронний документ після моменту його підписання.

Посилена кваліфікована електронний підпис - посилена електронний підпис, при створенні якої крім криптографічного ключа використовується ключ перевірки електронного підпису, зазначений у кваліфікованому сертифікаті.

Файл - сувора послідовність пов'язаних записів (кластерів), що зберігаються в пам'яті комп'ютера, і розглядаються як єдине ціле.

Формат - структура інформаційного об'єкта, яка визначає спосіб розташування та подання його елементів.

Мета державної інформаційної політики - духовні блага суспільного розвитку і результати програми діяльності пануючого суб'єкта в інформаційній сфері, в тому числі з вирішення найбільш гострих проблем і протиріч формування інформаційного суспільства.

Експертна система (ЕС) - прикладна діалогова система штучного інтелекту, здатна отримувати, накопичувати, коригувати знання в будь-якої предметної області, отримувати нові знання і на основі цих знань знаходити вирішення практичних завдань.

Електронна інформація - це образ існуючої дійсності, створений і представлений в символьній (двійковій) формі за допомогою спеціально створеного штучної мови у вигляді послідовної запису на електронно-обчислювальній машині.

Електронний підпис - інформація в електронній формі, яка приєднана до іншої інформації в електронній формі (підписується інформації) або іншим чином пов'язана з такою інформацією і яка використовується для визначення особи, яка підписує інформацію.

"Електронний уряд" - нова форма діяльності органів державної влади, що забезпечує за рахунок широкого застосування інформаційно-комунікаційних технологій якісно новий рівень оперативності й зручності отримання організаціями та громадянами державних послуг та інформації про результати діяльності державних органів.

Електронне повідомлення - інформація, передана або отримана користувачем інформаційно-телекомунікаційної мережі.

Електронний додаток УЕК - унікальна послідовність символів, записана на електронному носії універсальної електронної карти і призначена для авторизованого доступу користувача такою картою для отримання фінансової, транспортної чи іншої послуги, у тому числі державній або муніципальній послуги.

Електронний документ - документована інформація, представлена в електронній формі, тобто у вигляді, придатному для сприйняття людиною з використанням електронних обчислювальних машин, а також для передачі по інформаційно-телекомунікаційних мереж або обробки в інформаційних системах.

Електронний документообіг - рух електронних документів з моменту їх створення або отримання до завершення виконання, приміщення у справу і (або) відправки в електронний архів.

Електронний паспорт федеральної державної інформаційної системи - електронний документ, що підтверджує реєстрацію федеральної державної інформаційної системи у реєстрі.

Юридична діяльність - професійна діяльність юристів, пов'язаної зі створенням та реалізацією норм права (правової інформації).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук