ВСТУП В ДИСЦИПЛІНУ "ІСТОРІЯ БІЛОРУСІ"

Питання 1. Історія Білорусі як наука

Історія - це область знань про минуле життя людства. Вона являє собою комплекс суспільних наук, які вивчають всесвітню (загальну) історію та історію окремих країн і народів. Традиційним є поділ історичної науки на історію первісного суспільства, історію стародавнього світу, історію середніх віків, нову і новітню історію. Історична наука ділиться на спеціальні галузі: економічну історію, історію культури, військову історію. історичну географію, історичну демографію, історіографію і т.д. Історики широко користуються даними археології, етнографії, а також спеціальних історичних дисциплін: палеографії, археографії, дипломатики, сфрагістики. геральдики, хронології, метрології, нумізматики, генеалогії.

Історія, як і всі науки, базується на певних методах (способах) вивчення минулого. Сукупність таких методів складає методологію науки. Методологія змінювалася в міру розвитку історичної науки. У XVIII ст., Коли історія виділилася в самостійну галузь наукового знання, вона виконувала морально-етичні функції - давала повчальні приклади з минулого. У XIX ст. історія мала обґрунтовувати прийняття тих чи інших політичних рішень і формувати національно-державну ідентичність. У цей же період К. Маркс і Ф. Енгельс створили нову теорію історичного процесу - історичний матеріалізм, суть якого у визнанні залежності суспільної свідомості від виробничих відносин, що розуміються, насамперед, як відносини власності. Історичний матеріалізм є основою формаційного підходу до вивчення історії. У XX ст. різні автори незалежно один від одного створили теорії історичного процесу, об'єднані під загальною назвою цивілізаційного підходу.

Формаційний підхід розглядає історичний процес як лінійну послідовну зміну ступенів соціально-економічного розвитку (формацій): первісної, рабовласницької, феодальної, капіталістичної, посткапіталістичної (соціалізм і комунізм). Соціально-економічний лад кожної з перерахованих формацій визначається способом виробництва, який являє собою певний рівень розвитку продуктивних сил і відповідних їм виробничих відносин. Поки продуктивні сили (люди, знаряддя і засоби виробництва) відповідають виробничим відносинам (відносинам людей в процесі виробництва і споживання), формація зберігає стабільність. Удосконалення знарядь праці призводить до виникнення нових виробничих відносин, які поступово руйнують старий соціально-економічний лад і створюють можливість переходу до наступної стадії. У відповідності з теорією К. Маркса і Ф. Енгельса, прискорювачем історичного процесу є боротьба пригноблених класів проти гнобителів (класова боротьба). Вищим проявом класової боротьби марксисти вважають соціальну революцію, яка докорінно змінює соціально-економічний лад суспільства. Формаційний підхід дає можливість вивчати історію як об'єктивний, послідовний і закономірний процес. Недоліками цієї теорії є: Європоцентризм, пріоритет економічних чинників над соціокультурними, абсолютизація класової боротьби як рушія історичного прогресу, соціальний утопізм.

Цивілізаційний підхід заснований на пріоритеті культурологічного фактора над економічним. Поняття "цивілізація" з'явилося в середині XVIII ст. і в даний час має понад 100 визначень. Найчастіше цей термін вживається у двох значеннях: 1) для позначення стадії розвитку суспільства, яка слідує за варварством і для якої характерно освоєння природи і регуляція суспільних відносин; 2) для позначення стійкої соціокультурної спільності людей і країн, що зберігає своєрідність і цілісність протягом великих історичних періодів, незважаючи на зміни і зовнішні впливи. Цивілізаційний підхід пояснює історичний процес через поняття унікальності, багатоваріантності, альтернативності соціально-культурних явищ і процесів. Цей підхід дозволяє вивчати різні форми і прояви культури. У той же час багатозначність і розмитість терміну "цивілізація", суб'єктивізм при поясненні історичних явищ не дозволяє і цьому методу зробитися універсальним. В даний час використовується також цивілізаційно-формаційний метод вивчення історії, який поєднує позитивні сторони двох підходів.

В рамках цивілізаційного підходу виділяють три основних типи (стадії) розвитку суспільства: традиційне (аграрноремесленное), індустріальне, постіндустріальне (інформаційне).

Аграрна цивілізація - це доіндустріальна щабель історичного розвитку суспільства, для якої характерно панування сільського натурального господарства, станової ієрархії, традиційних звичаїв і цінностей, вирішальна роль церкви. Перші аграрні суспільства виникли на Близькому Сході і в Північній Африці. В історичних рамках аграрної цивілізації виникли міста, держава і право, бюрократія, гроші, писемність, ремесла і торгівля.

Індустріальна цивілізація - це стадія розвитку суспільства, для якої характерні завершена індустріалізація, переважання індустріального сектора над аграрним, масове виробництво товарів і послуг; є складна система соціальних верств, обумовлена процесом поділу праці, розвинена система освіти, динамічність соціально-політичного життя. Формування основ індустріальної цивілізації відбувалося в Європі і США в XVIII-XIX ст. Першою країною, що вступила на шлях індустріалізації, була Великобританія, де в 70-і рр. XVIII ст. почалася "промислова революція".

Постіндустріальна (інформаційна) цивілізація - історична фаза розвитку цивілізації, в якій головними продуктами виробництва і основними факторами суспільного розвитку виступають науково-технічні та інші види інформації і знання.

Історія Білорусі вивчає минуле білоруського народу і території, на якій він проживає. Білорусь формувалася в рамках східнослов'янської цивілізації, в той же час історія нашої країни є складовою частиною європейської та всесвітньої історії.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >