Акціонерні товариства та акціонерне право в радянський і пострадянський періоди

На кінець 1917 р в Росії налічувалося близько 2 990 акціонерних товариств (у тому числі 232 - іноземних) з капіталом в 6741300000 руб .; при цьому за масштабами акціонування виробництва і торгівлі країна посідала 4-5-е місце в світі [1]. Але незабаром після перемоги Жовтневої революції 1917 р вектор економічного розвитку країни кардинально помінявся - гранично ясно позначилася лінія на згортання приватного підприємництва, в тому числі акціонерного. Зокрема, РНК РРФСР приймає:[1]

  • - Декрет від 23 грудня 1917 "Про припинення платежів за купонами і дивіденду", який припинив виплату дивідендів і заборонивший під страхом засудження і конфіскації майна угоди з цінними паперами;
  • - Декрет від 18 квітня 1918 "Про реєстрацію акцій, облігацій та інших процентних паперів", який забороняв "безіменні" цінні папери (тобто цінні папери на пред'явника);
  • - Декрет від 28 червня 1918 "Про націоналізацію великої промисловості", згідно з яким націоналізації підлягали великі підприємства, що належать акціонерним товариствам та пайовим товариствам; при цьому націоналізовані підприємства аж до особливого розпорядження ВРНГ визнавалися знаходяться в "безоплатному орендному користуванні" колишніх власників, які зобов'язувалися їх фінансувати в обмін на право отримання доходів на колишніх підставах; керівники ж акціонерних товариств оголошувалися перебувають на державній службі;
  • - Декрет від 4 травня 1919 "Про ліквідацію зобов'язань державних підприємств", яким безоплатно анулювалися "акції та паї акціонерних товариств і товариств, підприємства яких націоналізовані або секвестрованим".

Ситуація знову змінилася після проголошення в 1921 р переходу до нової економічної політики. Постановою ВЦВК від 22 травня 1922 "Про основні приватних майнових паях" всім правоздатним громадянам дозволялося організовувати акціонерні товариства. Першою акціонерної фірмою, утвореної в Радянській Росії, стало Акціонерне товариство внутрішньої та вивізного торгівлі шкіряним сировиною ("Шкірсировина"), статут якого був затверджений 1 лютого 1922 Засновниками даної компанії виступили як державні структури (Нарокомвнешторг, ВРНГ, Центросоюз), так і приватні особи.

Велике значення надається і нормуванню діяльності акціонерних товариств: у серпня 1922 року Рада праці та оборони РРФСР видає Тимчасові правила про порядок затвердження і відкриття дії акціонерного товариства та про відповідальність засновників і членів правління. З 1 січня 1923 правове становище акціонерних товариств визначається ЦК РРФСР 1922 р (підрозд. 5 розд. X). Кодекс, наприклад, встановлював, що акціонерним товариством (пайовим товариством) визнається організація, учреждаемая під особливим найменуванням або фирмою з основним капіталом, поділеним на певну кількість рівних частин (акцій) і за зобов'язаннями якого відповідає тільки майно товариства (ст. 322). Грунтовно регламентувалася процедура установи організації (при цьому, зокрема, реєстрація товариства могла бути здійснена тільки при вступі Уа основного капіталу, у придбанні акцій могли брати участь не тільки засновники, а й інші особи); вводився імперативний заборона на дробові акції; визначалася організаційна структура суспільства (органами суспільства були загальні збори, правління, ревізійна комісія та у факультативному порядку рада). Черговою віхою розвитку акціонерного законодавства стає прийняття 17 серпня 1927 ЦВК і РНК СРСР Положення про акціонерні товариства, яке містило детальну характеристику статусу досліджуваних суспільств. Дане Положення передбачало принцип спеціальної правоздатності акціонерних товариств (пайових товариств), дозвільний порядок їх створення (дозвіл повинен був бути заявлений у Ради Праці і Оборони), відокремлює в ряду акціонерних товариств державні (коли всі акції належали державним установам і підприємствам) і змішані (якщо державним установам і підприємствам належало не менше 50% акцій, або право на заміщення не менше половини місць у виборних органах, або право на отримання не менше половини дивіденду).

Грунтовно сформована нормативна база виявилася мало затребуваною, оскільки зі згортанням непу діяльність акціонерних компаній поступово йшла в минуле, і до початку 1930-рр. можна говорити про повне припинення вітчизняного акціонерного справи (у СРСР функціонували лише три акціонерних товариства - Зовнішекономбанк СРСР, Всесоюзне акціонерне товариство "Інтурист", Ингосстрах СРСР, що було обумовлено здійсненням ними зовнішньоекономічної діяльності).

Відродження акціонерного підприємництва та акціонерного права відноситься лише до 1990-их рр. У 1990 р приймаються союзний і російський акціонерні акти - Положення про акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю, затв. постановою Ради Міністрів СРСР від 19.06.1990 № 590, та Положення про акціонерні товариства, затв. постановою Ради Міністрів РРФСР від 25.12.1990 № 601. Перший акт доакціонерним відносив організації, створені за взаємною згодою юридичними особами та громадянами з метою здійснення господарської діяльності шляхом об'єднання їх вкладів, мають статутний фонд, поділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості, і несучі відповідальність за зобов'язаннями тільки своїм майном. Російське Положення визначило акціонерне товариство як організацію, створену на основі добровільної угоди юридичних і фізичних осіб, що об'єднали свої кошти шляхом випуску акцій, і має метою задоволення суспільних потреб і одержання прибутку; підрозділів Товариства на відкриті та закриті (акції першого могли переходити від однієї особи до іншої без згоди інших акціонерів, в закритому ж потрібна згода більшості акціонерів, якщо інше не обумовлювалося в статуті); наділило акціонерні товариства універсальної правоздатністю і ін. Крім іншого Положення (як і Закон РРФСР від 25.12.1990 № 445-1 "Про підприємства і підприємницької діяльності") закріпило правило про посвідчення акцією не правий учасників стосовно юридичної особи, а права власності на частку у статутному капіталі товариства (п. 43) (що викликало "шквал" обгрунтованої критики в юридичній літературі).

Новітній етап еволюції вітчизняного акціонерного права пов'язаний з прийняттям наприкінці 1994 р частини першої ДК РФ (набрала чинності з 1 січня 1995 г.), що стала "платформою" сучасної правової регламентації створення та діяльності акціонерних товариств. У розвиток положень кодификационного акту майже через рік приймається діє й понині Закон про АТ - базовий нормативний акт в акціонерній сфері. Необхідно відзначити, що приписи Закону про АТ з тих пір піддавалися неодноразовим змінам (можна сказати, що акціонерне законодавство перебуває у стані перманентного оновлення). Найбільш значне новеллірованіе було здійснено в 2001 р (Федеральний закон від 07.08.2001 № 120-ФЗ уточнив, а часом - кардинально переглянув більшість положень закону)) в 2006 р (зокрема, Федеральний закон від 05.01.2006 № 7-ФЗ вельми досконально врегулював відносини "поглинання" - набуття особою великого пакета акцій) і в 2009 р (в Закон про АТ, в числі іншого, були внесені зміни і доповнення з приводу акціонерних угод, процедур освіти одноосібного виконавчого органу, оскарження рішень органів управління і визнання недійсними вчинених товариствами угод; в законі переглянуті способи захисту прав кредиторів при зменшенні статутного капіталу, наслідки зниження вартості чистих активів). Питання вдосконалення акціонерного законодавства раніше стоять на порядку денному. Напрямки і конкретні варіанти вирішення багатьох проблем, що виникають в акціонерній практиці, позначені в Концепції розвитку корпоративного законодавства на період до 2008 р, затв. Урядом РФ 18.05.2006, а також у Концепції розвитку цивільного законодавства РФ, яка заклала концептуальні засади майбутньої модернізації цивільного законодавства, в тому числі відноситься до акціонерним товариствам.

Сьогодні акціонерна форма - одна з лідируючих (поряд з товариствами з обмеженою відповідальністю): акціонерні товариства займають панівні позиції (принаймні, в плані економічного потенціалу) в більшості галузей великого капіталістичного господарства.

  • [1] Див .: Касьяненко В. І. НЕП і акціонерне підприємництво в СРСР. - М .: Знание, 1991. С. 4.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >