Національна система кваліфікацій

Перехід Росії на шлях інноваційного розвитку передбачає формування принципово нового типу працівників. Вони повинні відповідати вимогам наукомісткої економіки і Національну систему кваліфікацій.

Питаннями формування рамок кваліфікацій активно займаються в останні роки як окремі країни, так і міжнародні організації - МОП, OECD, ETF та ін.

Національна рамка кваліфікацій Російської Федерації (НРК) є інструментом сполучення сфер праці та освіти і являє собою узагальнений опис кваліфікаційних рівнів, визнаних на загальнофедеральному рівні, та основних шляхів їх досягнення на території Росії.

НРК розроблена на підставі Угоди про взаємодію Міністерства освіти і науки Російської Федерації та Російського союзу промисловців і підприємців з урахуванням досвіду побудови Європейської рамки кваліфікацій, національних рамок країн - учасниць Болонського і Копенгагенського процесів.

ПРК є складовою частиною і основою розробки Національної системи кваліфікацій Російської Федерації, в яку крім ніс повинні увійти галузеві рамки кваліфікацій, професійні та освітні стандарти, національна система оцінки результатів освіти та сертифікації, що передбачає єдині для всіх рівнів професійної освіти механізми накопичення та визнання кваліфікацій на національному та міжнародному рівнях.

НРК призначена для різних груп користувачів (об'єднань роботодавців, органів управління освітою, підприємств, освітніх організацій, громадян) і дозволяє:

  • • формувати спільну стратегію розвитку ринку праці та системи освіти, в тому числі планувати різні траєкторії освіти, провідні до отримання конкретної кваліфікації, підвищенню кваліфікаційного рівня, кар'єрному росту;
  • • описувати з єдиних позицій вимоги до кваліфікації працівників і випускників при розробці професійних і освітніх стандартів;
  • • розробляти процедури оцінки результатів освіти і сертифікації кваліфікацій, формувати систему сертифікатів;
  • • створювати галузеві кваліфікаційні та тарифні системи.

В основу розробки НРК закладені принципи, властиві аналогічним рамковим структурам ЄС та інших країн:

  • • безперервність розвитку кваліфікаційних рівнів від нижчого до вищого;
  • • прозорість опису кваліфікаційних рівнів для всіх користувачів;
  • • відповідність ієрархії кваліфікаційних рівнів структурі поділу праці та національної системи освіти Російської Федерації;
  • • облік світового досвіду при розробці структури та змісту НРК.

Національну рамку кваліфікацій утворюють характеристики (дескриптори) кваліфікаційних рівнів, розкриті через ряд узагальнених показників.

Аналогічно Європейської рамку кваліфікацій в НРК включені дескриптори загальної компетенції, умінь і знань, які розкриваються через відповідні показники професійної діяльності.

Показник "Широта повноважень і відповідальність" визначає загальну компетенцію працівника і пов'язаний з масштабом діяльності, ціною можливої помилки, її соціальними, екологічними, економічними і т.п. наслідками, а також з повнотою реалізації у професійній діяльності основних функцій керівництва (цілепокладання, організація, контроль, мотивація виконавців).

Показник "Складність діяльність" визначає вимоги до умінь і залежить від ряду особливостей професійної діяльності: множинності (варіативності) способів вирішення професійних завдань, необхідності вибору або розробки цих способів; ступеня невизначеності робочій ситуації та непередбачуваності її розвитку.

Показник "Наукоємність діяльність" визначає вимоги до знань, використовуваним у професійній діяльності, залежить від обсягу та складності використовуваної інформації, інноваційності застосовуваних знань і ступеня їх абстрактності (співвідношення теоретичних і практичних знань).

Розглянемо як приклад характеристики кваліфікаційних рівнів, що вимагають вищої професійної освіти (табл. 4.3).

Таблиця 4.3

Кваліфікаційні рівні, що вимагають вищої професійної освіти

Кваліфікаційний рівень

Характеристика

6-й рівень

Самостійна професійна діяльність, що передбачає постановку цілей власної роботи і (або) підлеглих. Забезпечення взаємодії співробітників і суміжних підрозділів.

Відповідальність за результат виконання робіт на рівні підрозділу чи організації

Діяльність, спрямована на вирішення завдань технологічного або методичного характеру, що припускають вибір і різноманіття способів вирішення. Розробка, впровадження, контроль, оцінка і корекція компонентів професійної діяльності

Синтез професійних знань і досвіду (у тому числі інноваційних).

Самостійний пошук, аналіз і оцінка професійної інформації

7-й рівень

Визначення стратегії, управління процесами і діяльністю (у тому числі інноваційної) з прийняттям рішення на рівні крупних інституційних структур та їх підрозділів

Діяльність, передбачає вирішення завдань розвитку, розробки нових підходів, використання різноманітних методів (у тому числі інноваційних)

Синтез професійних знань і досвіду. Створення нових знань прикладного характеру в певній галузі і (або) на стику областей.

Визначення джерел і пошук інформації, необхідної для розвитку діяльності

8-й рівень

Визначення стратегії, управління процесами і діяльністю (у тому числі інноваційної) з прийняттям рішення і відповідальності на рівні крупних інституційних структур

Діяльність, передбачає вирішення проблем дослідного і проектного характеру, пов'язаних з підвищенням ефективності керованих процесів

Створення і синтез нових знань міждисциплінарного характеру. Оцінка і відбір інформації, необхідної для розвитку діяльності

9-й рівень

Визначення стратегії, управління складними соціальними, виробничими, науковими процесами. Відповідальність за результат в масштабі галузі, країни, на міжнародному рівні

Діяльність, передбачає вирішення проблем методологічного, дослідного і проектного характеру, пов'язаних з розвитком і підвищенням ефективності складних соціальних, виробничих, наукових процесів

Створення і синтез нових фундаментальних знань міждисциплінарного і міжгалузевого характеру. Оцінка і відбір інформації, необхідної для розвитку діяльності. Управління змістом інформаційних потоків

Кваліфікація завжди є результатом освоєння певної освітньої програми і (або) практичного досвіду. Для збільшення кваліфікації або зміни її профілю на кожному рівні можливе навчання за додатковими освітніми програмами системи підвищення кваліфікації [1] та перепідготовки кадрів в установах, що мають відповідні ліцензії. Рівень кваліфікації може наростати в міру набуття практичного досвіду роботи, самоосвіти та навчання. Облік різних форм освіти і навчання відбуватиметься всередині галузевих кваліфікаційних систем. Можлива побудова індивідуальної освітньої траєкторії за рахунок обліку практичного досвіду працівника, курсів підвищення кваліфікації тощо, що дає можливість просуватися як по вертикалі рівнів кваліфікації, так і по горизонталі (табл. 4.4).

Таблиця 4.4

Шляхи досягнення кваліфікації на певних кваліфікаційних рівнях

Кваліфікаційний рівень

Шляхи досягнення кваліфікації відповідного рівня

6-й рівень

Як правило, бакалаврат.

В окремих випадках можливе середню професійну освіту з отриманням або на базі середньої (повної) загальної освіти, практичний досвід

7-й рівень

Магістратура (на основі освоєної програми бакалаврату), практичний досвід.

Спеціалітет (на основі освоєної програми середньої (повної) загальної освіти), практичний досвід. Бакалаврат та додаткову професійну освіту (програми MBA та ін.), Практичний досвід

8-й рівень

Фундаментальну наукову освіту (програми, що ведуть до отримання ступеня кандидата наук і (або) практичний досвід).

Освоєна програма підготовки магістра або спеціаліста, додаткову професійну освіту (програми MBA та ін.), Практичний досвід

9-й рівень

Фундаментальну наукову освіту (у тому числі ступінь кандидата наук і практичний досвід або ступінь доктора наук і практичний досвід) і (або) додаткову професійну освіту.

Практичний досвід і суспільно-професійне визнання на галузевому, міжгалузевому, міжнародному рівні

Рамка кваліфікацій забезпечує системний підхід до змісту кваліфікацій і їх розподілу за рівнями. Це, у свою чергу, дозволяє визначити вимоги до освітніх стандартами та програмами професійної освіти і привести їх у відповідність до вимог сфери праці.

Рамка кваліфікацій дозволяє проводити обґрунтовані порівняння кваліфікацій і дипломів, виданих у різних країнах, що дуже актуально в ситуації активізується трудової міграції.

Крім цього рамка кваліфікацій служить для вибудовування оптимальних траєкторії навчання і отримання кваліфікацій, що дозволяють громадянам як адаптуватися до мінливих потреб ринку праці, так і реалізовувати власні потреби в навчанні. Останнє особливо важливо, оскільки суспільство, засноване на знаннях, повинно забезпечувати громадянам можливості навчання протягом усього життя.

Рамка кваліфікацій є ядром національної системи кваліфікацій, яка, в свою чергу, являє собою сукупність механізмів правового та інституційного регулювання попиту на кваліфікації працівників з боку ринку праці та пропозиції кваліфікацій з боку системи освіти і навчання.

Система кваліфікацій включає в себе перелік областей професійної діяльності за видами трудової діяльності із зазначенням рівня кваліфікації; професійні стандарти і процедуру (правила і механізми) визнання (реєстрації) професійних стандартів; каталог кваліфікацій, ранжируваних по рівнях, із зазначенням результатів необхідної освіти і навчання (компетенцій); систему забезпечення якості кваліфікацій (процедури оцінки та підтвердження, тобто сертифікації кваліфікацій, освоєних в ході формальної освіти, неформального навчання та трудового досвіду).

Розробка НСК в Росії ведеться за активної участі роботодавців в особі Російського союзу промисловців і підприємців, Мінпраці та Міносвіти Росії, компанії "РУСАЛ", "Газпром" та інших великих промислових компаній і корпорацій.

  • [1] Наприклад, програма MBA, програми другої професійної освіти і т.д.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >