МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ

У результаті освоєння даної глави студент повинен:

знати

 • • поняття фундаментальних, пошукових і прикладних науково-дослідних робіт (ПІР);
 • • порядок виконання НДР;
 • • основні етапи та стадії виконання НДР;

вміти

 • • здійснювати інформаційне забезпечення проведення НДР;
 • • проводити науково-дослідні роботи;
 • • визначати комерційну цінність результатів НДР;

володіти

 • • методологією розробки проектної документації;
 • • навичками роботи з інформацією;
 • • технікою оформлення результатів НДР.

Основні етапи і стадії виконання науково-дослідної роботи

До НДР належать теоретичні, пошукові та прикладні дослідження, спрямовані на вирішення великих завдань, що мають важливе народногосподарське, наукове чи військове значення, а також проводяться з метою створення наукового доробку за певними актуальним проблемам.

Взаємозв'язок етапів і змісту фундаментальних, пошукових і прикладних НДР може бути умовно представлено у вигляді схеми (рис. 7.1).

Більшу частину НДР, результати яких знаходять безпосереднє застосування в господарській діяльності, складають прикладні роботи, що проводяться з метою отримання обґрунтованих вихідних даних, необхідних для розробки технічного завдання на проведення дослідно-конструкторських робіт (ДКР) або дослідно-технологічних робіт (ОТР).

Взаємозв'язок етапів НДР

Рис. 7. 1. Взаємозв'язок етапів НДР

Результатами НДР є творчі науково-технічні рішення у формі: творів науки як певної системи нових знань, понять, категорій, концепцій і т.п .; конструктивного виконання нових засобів виробництва і предметів споживання та їх складових частин; технологічних процесів, пристроїв, речовин і способів їх застосування; художественноконструкторскіх рішень виробів, що визначають їх зовнішній вигляд; нанотехнических техніки і технологій; наукових теорій

і математичних методів, правил; алгоритмів і програм для обчислювальних машин; проектів і схем планування споруд, будинків, територій; топології інтегральних мікросхем і ін.

Результати НДР оформляються у вигляді науково-технічних звітів з різними додатками, моделями, експериментальними зразками продукції (виробів, матеріалів, речовин), що є в сукупності об'єктами правового захисту.

Зразкове опис моделі, макета і експериментального зразка представлено на рис. 7.2.

Опис моделі, макета і експериментального зразка

Рис. 7.2. Опис моделі, макета і експериментального зразка

Остаточне доведення НДР до практичного втілення у виробництво здійснюється в процесі проведення дослідно робіт (ДКР) і дослідно-технологічних робіт (ОТР).

Результатами ОКР є сукупність звітної конструкторської та технологічної документації, що містить дані, необхідні для розробки, виготовлення, контролю, приймання, постачання, експлуатації та ремонту виробів (продукції).

Результатами ОТР є сукупність звітної та технологічної документації, що містить дані, необхідні для розробки і опису технологічного процесу виробництва речовини або матеріалу.

Документація, залежно від її призначення, ділиться на проектну (табл. 7.1), робочу і інформаційну. При цьому кожна зі стадій проектної документації може містити ноу- хау.

Робоча конструкторська документація (або робоча технічна документація) залежно від сфери використання поділяється на виробничу, експлуатаційну і ремонтну (табл. 7.2).

До складу інформаційної документації входять карта технічного рівня і якості продукції, патентний формуляр і звіт про патентні дослідження, інформаційна карта розрахунку економічної ефективності і цін повий (модернізованої) продукції, каталоги, експертний висновок, акти та протоколи випробувань, рішення про зняття продукції з виробництва і ін.

Таблиця 7.1

Стадії проектної документації

Назва документу

Зміст документа

Технічна пропозиція

Вид проектної конструкторської документації, що містить техніко-економічне обґрунтування доцільності розробки вироби (продукту) та уточнюючого вимоги до його виготовлення, отримані на підставі аналізу технічного завдання та опрацювання варіантів можливих технічних рішень вироби

Ескізний проект

Вид проектної конструкторської документації на виріб (продукт), що містить принципові конструкторські рішення, що дає загальне уявлення про конструкцію і принцип роботи виробу, що визначають його відповідність призначенню і маркетингові характеристики

Технічний проект

Вид проектної конструкторської документації на виріб, що містить остаточні технічні рішення, що дає повне уявлення про конструкцію розроблюваного виробу і включає дані, необхідні і достатні для розробки робочої конструкторської документації

Попередній проект

Технологічна документація, призначена для виготовлення та випробувань макету виробу і (або) його складових частин на підставі конструкторської документації, виконаної на стадіях ескізного і технічного проектування

У результаті проведення НДДКР визначаються характеристики та науково-технічний вигляд об'єкта, розробляються технічні вимоги до нього, технічна документація, макети, експериментальні та дослідні зразки. Ці результати є об'єктами цивільних прав, про що свідчить виділення правових норм ЦК РФ, що стосуються виконання розглянутих праць, в окрему частину (IV частина ГК РФ).

Таблиця 7.2

Склад робочої технічної документації

Робоча технічна документація

Виробнича

Експлуатаційна

Ремонтна

Документація, призначена для виготовлення, контролю, приймання і постачання продукції

Документація, яка містить необхідні відомості по раціональної експлуатації або споживання продукції

Документація для підготовки ремонтного виробництва, здійснення ремонту і контролю виробу після ремонту

Результати НДДКР можуть бути зафіксовані на магнітних або паперових носіях інформації (у вигляді словесного опису, схем, креслень тощо) або втілені в моделях, макетах, експериментальних і дослідних зразках та ін. Для того щоб результати НДДКР, що містяться, зокрема , у звітній науково-технічної документації, підпадали під правову охорону, необхідне оформлення відповідних охоронних документів - патентів, свідоцтв тощо

Результати НДДКР практично завжди володіють унікальністю і новизною, умови використання яких вимагає спеціальної угоди сторін. Ці умови передбачаються в договорі на виконання НДДКР і регулюються гл. 38 ГК РФ. Згідно ст. 769 ГК РФ, умови договору на виконання НДДКР повинні відповідати законам і іншим правовим актам про виняткові права (інтелектуальної власності).

Якщо інше не передбачено договором на виконання НДДКР, сторони зобов'язані забезпечити конфіденційність відомостей, що стосуються предмета договору, ходу його виконання та отриманих результатів. Обсяг відомостей, що визнаються конфіденційними, визначається в договорі. Кожна зі сторін зобов'язується публікувати отримані при виконанні роботи відомості, визнані конфіденційними, тільки за згодою іншої сторони (ст. 771 ЦК України).

У договорі повинні бути узгоджені умови правообладанія щодо результатів інтелектуальної діяльності та передачі виняткових і невиключних прав. Наприклад, передбачається, що заявки на отримання патентів подаються замовником або виконавцем спільно з замовником чи виконавцем але погодженням із замовником, але виконавець зобов'язаний надати замовнику виняткову ліцензію на запатентоване рішення. Можливі й інші варіанти, однак при кожному з них права на охоронювані елементи, що містяться в отриманих за договором результатах, повинні кореспондуватися з правами на використання результатів в цілому, в іншому випадку ці права не можуть бути реалізовані стороною-правовласником.

Виконавець зобов'язаний забезпечити патентну чистоту як юридична властивість переданих замовнику результатів договірних робіт.

Якщо виключні права на запатентований об'єкт належать третій особі, то його застосування в НДДКР допускається тільки з оформленням ліцензійного або іншого договору, який дозволяв застосування охоронюваного об'єкта, або договору про відступлення виключних вдачу.

Згадане вище виключне право на результат діяльності дає можливість правовласнику: дозволяти чи забороняти іншим особам використання результату інтелектуальної діяльності або засоби індивідуалізації; розпоряджатися своїм правом. Слід мати на увазі, що перехід права власності на річ (матеріальний носій), в якому виражений відповідний результат інтелектуальної діяльності, не тягне переходу інтелектуальних прав.

Суб'єктом виключного права є автор - громадянин, творчою працею якої створений результат інтелектуальної діяльності РІД. При створенні РІД спільною творчою працею двох і більше громадян (співавторство) виключне право належить співавторам спільно.

Автору належить право авторства та інші немайнові права, передбачені ГК РФ, безстроково. Немайнові права автора невідчужуваними і не передається.

При укладанні договору про виконання НДДКР необхідно визначати вид зобов'язань договірних осіб про розподіл між ними створюваної інтелектуальної власності та способи її реалізації. При цьому інтелектуальну власність необхідно розмежувати на попередню (приналежну учасникам договірних відносин, використання якої необхідно для виконання робіт) і створювану (виключні права на отримані результати інтелектуальної діяльності). У контрактах і угодах передбачається також право договірних сторін на використання створюваної інтелектуальної власності, в тому числі, коли це можливо, спільне комерційне використання.

Основою передбачуваного комерційного використання створюваної інтелектуальної власності повинні бути ліцензійні та інші договори, які в подальшому можуть бути укладені на будь-які об'єкти інтелектуальної власності. Необхідно враховувати, що комерційне використання інтелектуальної власності часто включає в себе виготовлення, застосування, продаж, інше введення в економічний оборот продуктів (виробів), що містять об'єкт інтелектуальної власності. У зв'язку з цим саме в ліцензійних та інших договорах потрібно досить коректно визначати суб'єкти, які отримують права на використання власності, характер та обсяг цих прав, умови і порядок їх реалізації, в тому числі з урахуванням територіальних та інших аспектів.

Таким чином, розпорядження виключним правом РІД можливо двома способами:

 • 1) шляхом укладення договору про відчуження виключного права;
 • 2) шляхом надання права використання об'єкта інтелектуальної власності в межах, встановлених ліцензійним договором.

За договором про відчуження виключного права одна сторона (правовласник) передає або зобов'язується передати належне їй виключне право на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації в повному обсязі іншій стороні (набувачеві).

За ліцензійним договором одна сторона - володар виключного права на РІД або на засіб індивідуалізації (ліцензіар) надає або зобов'язується надати іншій стороні (ліцензіату) право використання такого результату або такого засобу в передбачених договором межах.

Згідно з п. 3 ст. 1234 ГК РФ за договором про відчуження виключного права набувач зобов'язується сплатити правовласнику передбачене договором винагороду, якщо договором не передбачено інше.

При відсутності в безкоштовне договорі про відчуження виключного права так само, як і в ліцензійному договорі, умови про розмір винагороди або порядок його визначення договір вважається неукладеним.

У ліцензійному договорі має бути вказана територія, на якій допускається використання РІД або засоби індивідуалізації. Якщо територія в договорі не вказана, то ліцензіат має право здійснювати їх використання на всій території Російської Федерації.

Для використання результату інтелектуальної діяльності у складі складного об'єкта (кінофільму, мультимедійного продукту, єдиної технології і т.п.) особа, яка організувала створення такого об'єкта, що включає кілька охоронюваних РІД, набуває право використання договорів про відчуження виключного права або ліцензійних договорів, що укладаються такою особою з володарями виняткових прав на відповідні РІД.

При використанні РІД у складі складного об'єкта за автором такого результату зберігається право авторства та інші особисті немайнові права на такий результат. Особа, яка організувала створення складного об'єкта, вправі вказувати своє ім'я або найменування, якщо мова йде про організацію.

Спори, пов'язані з захистом порушених чи оскаржених прав, розглядаються або вирішуються судом (ст. 1 248 ГК РФ). Захист інтелектуальних прав може застосовуватися на вимогу правовласників, організацій з управління правами на колективній основі, а також інших осіб у випадках, встановлених законом (ст. 125 ЦК України). Цивільно-правові способи захисту виключних прав на РІД і на засоби індивідуалізації здійснюються, зокрема, шляхом пред'явлення вимоги (ст. 1251 ЦК України):

 • 1) про визнання права - до особи, що заперечує або іншим чином не визнає право, порушуючи тим самим інтереси правовласника;
 • 2) про перетин дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення;
 • 3) про відшкодування збитків - до особи, неправомірно використовував результат інтелектуальної діяльності;
 • 4) про вилучення контрафактного матеріального носія;
 • 5) про публікації рішення суду про допущене порушення із зазначенням дійсного правовласника.

Правовласник вправі вимагати від порушника відшкодування збитків, виплати компенсації, компенсації моральної шкоди за кожен випадок неправомірного використання результату інтелектуальної діяльності або засоби індивідуалізації.

За порушення інтелектуальних прав законом передбачається кримінальна, адміністративна, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність. Законодавець йде шляхом посилення відповідальності за порушення прав на інтелектуальну власність. Введено правове регулювання нових об'єктів правової охорони: ноу-хау (секретів виробництва), комерційних позначень, РІД у складі єдиної технології, складного об'єкта, суміжних прав виробника бази даних і публікатора творів науки, літератури і мистецтва та ін.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >