ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА

У результаті освоєння даної глави студент повинен:

знати

 • • методику роботи з джерелами інформації;
 • • загальні вимоги, пропоновані до змісту і форми випускної кваліфікаційної роботи;
 • • особливості підготовки до захисту випускної роботи;

вміти

 • • визначати проблемну область дослідження;
 • • вибирати, описувати та застосовувати відповідну систему методів дослідження;
 • • здійснювати збір, систематизацію та аналіз даних для випускної роботи;
 • • захищати випускну кваліфікаційну роботу магістра;

володіти

 • • навичками написання аналітичних звітів, наукових робіт;
 • • навичками пошуку, накопичення та обробки наукової інформації, в тому числі в мережі Інтернет;
 • • навичками підготовки та участі в науково-дослідних семінарах;
 • • методами визначення комерційної цінності результатів наукової діяльності;
 • • умінням в установленому порядку захистити право на ноу-хау та інші результати наукової діяльності.

Загальні вимоги до змісту та оформлення випускної кваліфікаційної роботи магістра

Випускна кваліфікаційна робота показує необхідну сукупність методологічних уявлень та методичних навичок автора в обраній галузі професійної діяльності як результат освоєння навчальної програми та проведення наукового дослідження.

Магістерська дисертація демонструє можливості випускника відповідної програми підготовки, включаючи:

 • • визначення проблемної області дисертаційного дослідження;
 • • уявлення про якість об'єкта дослідження;
 • • формулювання авторської гіпотези;
 • • вибір, опис і застосування відповідної системи методів дослідження;
 • • збір, аналіз та систематизацію даних;
 • • реалізацію поставленої проблеми і пропозиція в цьому зв'язку відповідних механізмів;
 • • перевірку запропонованого методу і його адаптацію.

Базовими вимогами до автора магістерської дисертації є його самостійність, наявність професійного бачення, знання методів наукового дослідження і використання їх в рамках проведеного дослідження.

Зміст магістерської дисертації має характеризуватися новизною і значимістю розглянутої проблеми, логікою і обгрунтованістю висновків і рекомендацій, оригінальністю авторського стилю, новизною акредитуючої теоретичного та дослідницького матеріалу.

Дисертація оформляється у відповідності з існуючими вимогами, що пред'являються до кваліфікаційних робіт наукового змісту.

Відповідно до цього рекомендується наступна структура магістерської дисертації.

 • • Титульна сторінка.
 • • Зміст.
 • • Введення (обгрунтування теми та її актуальність, опис проблемної області, представлення об'єкта дослідження, цілей і завдань дослідження; базові гіпотези).
 • • Глава 1 (дослідження проблемної області предмета дослідження з урахуванням поглибленого опрацювання літератури, бібліографічних джерел і матеріалів обстеження).
 • • Глава 2 (виклад методів дослідження, передбачуваних результатів і логіки дослідження; опис проведення аналітичних та інформаційно-аналітичних робіт).
 • • Глава 3 (представлення результатів дослідження і аргументування пропозиції щодо вирішення заявленої проблеми).
 • • Висновок (критична оцінка результатів дослідження, організаційна апробація розроблених пропозицій).
 • • Бібліографічний список (література, періодична преса, інтернет-джерела).
 • • Програми (первинний матеріали обстеження, аналітичні дані, анкети і результати їх статистичної обробки).

Автореферат магістерської дисертації повинен містити наступні елементи:

 • • обгрунтування актуальності дослідження;
 • • визначення проблемної області;
 • • представлення предмета і об'єкта дослідження;
 • • формулювання цілей і завдань дослідження;
 • • виклад методів дослідження;
 • • характеристика структури роботи;
 • • обґрунтування теоретичної та практичної значущості дослідження;
 • • короткий зміст дисертаційного дослідження по главах;
 • • характеристика основних результатів роботи.

Обсяг автореферату повинен становити приблизно 10 сторінок.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >