Пошук, накопичення та обробка наукової інформації. Системи і алгоритми пошуку інформації в мережі Інтернет

Найважливішою складовою інформаційної системи забезпечення є науково-технічна інформація (НТІ). При цьому завжди існувала проблема в доставці НТІ конкретному користувачеві. Система НТІ з часом стала самостійною системою, яка відповідає за поширення та зберігання знань і відомостей. Стрімко розвивалося бібліотечне та видавнича справа. Саме бібліотеки вперше стали використовувати сучасні досягнення науки і техніки.

В даний час функціонують різні системи наукової комунікації. Велика частина з них функціонує у звичній формі через бібліотеки і центри, інша - через мережі даних. За змішаним принципом організована доставка інформації в Міжнародній системі НТІ та в Державній системі науково-технічної інформації.

Споживачі інформації висувають вимоги до інформаційної системи. Вони строго індивідуальні. Ці системи доцільно розділити на чотири категорії:

 • 1) пов'язані з проектуванням і розробкою нової техніки;
 • 2) пов'язані з проведенням наукових досліджень;
 • 3) пов'язані з вирішенням планово-управлінських завдань;
 • 4) пов'язані з розробкою планів.

Дане розділення дозволяє підвищити ефективність інформаційного забезпечення і краще сформулювати вимоги до інформаційних систем.

Охарактеризувати інформаційні ресурси можна за допомогою наукового документа. Під науковим документом розуміється матеріальний об'єкт, що включає в себе НТІ.

Залежно від способу подання інформації документи класифікуються:

 • • на текстові;
 • • графічні;
 • • аудіовізуальні (відеофільми та звукозапису);
 • • машинозчитувані.

Також документи класифікуються на первинні і вторинні.

Первинні містять результати наукових досліджень. Вторинні містять результати логічної та аналітичної переробки первинних документів.

І первинні, і вторинні документи поділяються на опубліковані і неопубліковані. У сучасних умовах дане розмежування стає менш актуальним.

Для навчального процесу видаються навчальні посібники та підручники. Це видання прикладного та наукового характеру, викладені у формі, зручній для вивчення і викладання.

До числа оперативних і найбільш важливих джерел НТІ можна віднести періодичні видання. Вони виходять через певні проміжки часу. До особливих видів технічних видань (ТІ) відносять науково-технічну документацію, що встановлює комплекс правил і норм, а також регламентує якість продукції.

Ключове значення для проведення науково-дослідних робіт (НДР) має патентна документація. Вона складається з документів, що містять відомості про охорону прав винахідників, про винаходи та видах промислової власності. Дана документація має високий ступінь достовірності.

Вторинні видання та документи класифікуються:

 • • на довідкові;
 • • оглядові;
 • • реферативні;
 • • бібліографічні.

Довідкові видання містять матеріали виробничого характеру та результати теоретичних узагальнень. Оглядові видання містять стислу інформацію, отриману в результаті логічного узагальнення та систематизації великої кількості першоджерел. Реферативні видання включають в себе короткий виклад первинного документа з висновками. Бібліографічні видання відносяться до видань журнального або книжкового типу та містять описи вийшли видань.

Вторинні непублікуемие документи включають в себе:

 • • інформаційні карти;
 • • реєстраційні карти;
 • • облікові картки дисертацій;
 • • покажчики депонованих рукописів.

Документні класифікації є інструментом упорядкування документальних фондів. Найбільшого поширення набула "Універсальна десяткова класифікація" (УДК). Вона складається з допоміжної і основний таблиць. Основна містить відповідні індекси і поняття, за допомогою яких систематизуються людські знання. Перший ряд ділень основної таблиці УДК має такі класи: 0 - "Загальний відділ. Наука. Організація. Розумова діяльність. Знаки і символи. Документи та публікації"; 1 - "Філософія"; 2 - "Релігія"; 3 - "Економіка. Праця. Право"; 4 - свободен з 1961 р .; 5 - "Математика. Природничі науки"; 6 - "Прикладні науки. Медицина. Техніка"; 7 - "Мистецтво. Прикладне мистецтво. Фотографія. Музика"; 8 - "Мовознавство Філологія. Художня література. Літературознавство"; 9 - "Краєзнавство. Географія. Біографія. Історія".

З середини минулого століття в світовій практиці з'явилася нова форма інформаційних видань - фактографічні та бібліографічні машинозчитувані бази даних на магнітних стрічках. Бази даних поширюються за умови укладення договору між набуває організація та організацією-постачальни- ком.

Розглянуті раніше джерела наукової інформації представляють систему наукових видань та документів, для якої характерні закономірності, що відображають розвиток науки і техніки. Всі документи, як і багато іншого, схильні до старіння. Сенс старіння документів полягає в тому, що вони втрачають цінність через збільшення термінів видання. Разом з дослідженням закономірностей старіння і зростання числа документів обробка НТІ дозволяє отримати уявлення про розвиток і стан конкретних наукових напрямів.

Державна система НТІ - являє собою комплексну систему, яка відображатиме управління народним господарством. Принципами її створення є: децентралізація в постачанні інформації споживачам; централізація в переробці інформації; спеціалізація в розподілі потоків інформації. Виходячи з цих принципів, ГСНТІ має чотирьохрівневу структуру:

 • 1) всеросійські органи;
 • 2) центральні галузеві органи;
 • 3) міжгалузеві республіканські інститути;
 • 4) територіальні центри НТІ.

Патентна науково-технічна інформація має науково технічну та юридичну основу. Патентознавство регулює питання правового захисту та охорони винаходів і відкриттів. Авторські права на винаходи охороняються законом. Продукт розумової праці, використовуваний у промисловості, називають промислової власністю. Вона класифікується:

 • • на фірмові найменування;
 • • товарні знаки;
 • • промислові зразки;
 • • корисні моделі;
 • • винаходи;
 • • відкриття.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >