Передмова

Інтенсифікація промислової діяльності людської спільноти, розгорнулася в другій половині XX ст., Викликані нею зміни в техносфери різко збільшили ймовірність виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру. На першому місці серед них знаходяться пожежі і вибухи, що виникають як на техногенних виробництвах, так і в навколишньому нас природному середовищі. Вони приносять великої матеріальної шкоди, призводять до великих людських втрат, порушують безпечну діяльність цілих колективів підприємств і установ. Подальший розвиток народного господарства неможливе без кардіального вирішення проблем запобігання аварій і катастроф техногенного характеру.

Відомо, що виробничо-технологічні вибухи і пожежі є в кінцевому підсумку продуктом господарської діяльності людини, відбуваються з причини порушення технологічної та виробничої дисципліни, заходів техніки безпеки і обумовлені головним чином дією людського чинника. Для професійної діяльності інженера на сучасному етапі розвитку суспільства необхідні глибокі знання основних фізико-хімічних закономірностей, що призводять до виникнення горіння і вибуху. Саме фундаментальна підготовка фахівців, особливо в області техносферной безпеки, але названим питань, розуміння ними залежностей і чинників, супроводжуючих процеси горіння і вибуху, повинні забезпечити вирішення питань пожежної безпеки як на виробництві, так і в побутових умовах.

З цією метою авторами па основі досвіду викладання дисципліни "Теорія горіння і вибуху" проведена велика робота по збору, систематизації, узагальнення матеріалів та їх логічній побудові, що призвело до створення посібника, що відповідає сучасним вимогам підготовки фахівців у галузі забезпечення техносферной безпеки.

У пропонованому авторським колективом навчальному посібнику викладено матеріал, який використовується при читанні курсу дисциплін "Теорія горіння і вибуху", "Безпека життєдіяльності", "Безпека в надзвичайних ситуаціях" в частині розвитку, прогнозування та ліквідації наслідків техногенних вибухів і пожеж.

Даний посібник призначений для студентів усіх напрямів та спеціальностей вищої професійної освіти для поглибленого вивчення матеріалу, виконання практичних та лабораторних робіт з розрахунку і прогнозуванню небезпечних вражаючих факторів при горіння і вибуху.

Відбираючи матеріал для навчального посібника, автори прагнули включити в нього питання, найбільш повно характеризують специфіку теорії горіння як з позицій нових фізико-хімічних і гідродинамічних ефектів, так і з точки зору розроблених в теорії нових математичних методів, які допоможуть читачеві при вирішенні конкретних прикладних задач .

У кінці навчального посібника наводиться список літератури, що включає монографії та навчальні посібники, написані видними фахівцями в галузі теорії горіння і вибуху. Крім того, для бажаючих поглиблено вивчити розглянуті в книзі питання дані посилання на численні журнальні статті вітчизняних і зарубіжних авторів, присвячені актуальним проблемам даного наукового напрямку.

Таким чином, в результаті освоєння матеріалів, викладених у даному навчальному посібнику, навчається повинен:

знати:

 • 1) суть і особливості горіння і вибуху як фізико-хімічних процесів;
 • 2) суть і особливості теплової, цінної і дифузійної теорій горіння;
 • 3) види горіння, відмітні особливості гомогенного, гетерогенного і турбулентного Горінь;
 • 4) особливості горіння газів, рідин, твердих горючих речовин, піротехнічних складів, металізованих сумішей і вибухових речовин;
 • 5) особливості і структуру полум'я і швидкості його поширення залежно від умов виникнення горіння;
 • 6) основні теоретичні особливості вибухового перетворення, типів і видів вибухів, основні властивості вибухових речовин і засобів підривання;
 • 7) основні особливості дії вибуху в різних середовищах, типи ударних хвиль і їх основні вражаючі характеристики;

вміти:

 • 1) проводити розрахунки теплових і вибухових зон ураження, що виникають при горіння і вибуху в техносфери;
 • 2) проводити розрахунки зовнішніх контактних і неконтактних зарядів;
 • 3) використовувати отримані знання в області горіння і вибуху при розробці науково обґрунтованих рекомендацій з організації безпечного функціонування технологічних циклів вибухопожежонебезпечних виробництв, моделювання і прогнозування небезпечних процесів в техносфери;

володіти:

 • 1) методами оцінки пожежовибухонебезпеки речовин і горючих матеріалів;
 • 2) методами кількісної оцінки основних вражаючих факторів горіння і вибуху паливноповітряних сумішей;
 • 3) методами оцінки сейсмічної зони і зони ураження осколками при вибуху вибухових речовин в металевих оболонках і без оболонки.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >