Дані, інформація, знання

Будь-яка задача обробки інформації та прийняття рішень може бути представлена у вигляді схеми, показаної на рис. 11 Січня.

У якості складових частин схеми виділяються інформація (вхідна і вихідна) і правила її перетворення. Правила можуть бути у вигляді алгоритмів, процедур і евристичних послідовностей.

Алгоритм - послідовність правил переходу від вихідних даних до результату. Правила можуть виконуватися комп'ютером або людиною.

Дані - сукупність об'єктивних відомостей.

Схема вирішення задач обробки інформації та прийняття рішень

Рис. 1.11. Схема вирішення задач обробки інформації та прийняття рішень:

х і у - вхідна і вихідна інформації; f - внутрішнє операторний опис

Інформація - відомості, невідомі раніше одержувачу інформації, поповнюють його знання, що підтверджують або спростовують положення і відповідні переконання. Інформація носить суб'єктивний характер і визначається рівнем знань суб'єкта і ступенем його сприйняття. Інформація витягується суб'єктом з відповідних даних.

Знання - сукупність фактів, закономірностей і евристичних правил, за допомогою яких вирішується поставлене завдання.

Послідовність операцій обробки даних називають інформаційною технологією (ІТ). У силу значної кількості інформації в сучасних завданнях вона повинна бути впорядкована. Існує два підходи до впорядкування.

  • 1. Дані пов'язані з конкретним завданням (технологія масивів) - впорядкування по використанню. Разом з тим алгоритми більш рухливі (можуть частіше змінюватися), ніж дані. Це викликає необхідність переупорядковування даних, які до того ж можуть повторюватися в різних завданнях.
  • 2. Інша, більш широко використовувана технологія баз даних, - впорядкування по зберіганню.

Під базою даних (БД) розуміють сукупність зберігаються разом даних за наявності такої мінімальної надмірності, яка допускає їх використання для одного або декількох додатків.

Існує дві інформаційні технології організації даних: технологія масивів і технологія баз даних.

У технології масивів для кожного алгоритму додатки формується своя система таблиць. Покажемо це на простому прикладі.

Для обчислення за алгоритмом у - ах + b, де а і b - константи, будуть потрібні вхідна і вихідна таблиці (табл. 1.9 і 1.10).

Таблиця 1.9

Вхідна

Порядковий номер

а

b

x

Таблиця 1.10

Вихідна

Порядковий помер

а

b

x

y

Для програми з алгоритмом у = ах формуються нові таблиці (без стовпця b), для функції у = (ах + b) 2 знову потрібні додаткові вхідна і вихідна таблиці, хоча дані для обчислень вже є. Отже, існує надлишкова інформація.

Якщо використовувати технологію баз даних, то для всіх названих алгоритмів достатньо двох наведених таблиць. Всі необхідні перетворення даних здійснюються за допомогою алгоритмів (програм) СУБД.

Таким чином, потрібна мінімальна кількість даних, які можна використовувати для різних додатків (у даному прикладі - функцій). Дублювання даних може проводитися лише з позицій підвищення надійності зберігання даних в надвеликих БД з обсягом більше 10 Гбайт.

Метою створення баз даних, як різновиду інформаційної технології та форми зберігання даних, є побудова системи даних, що не залежать від прийнятих алгоритмів (програмного забезпечення), застосовуваних технічних засобів і фізичного розташування даних у комп'ютері; забезпечують несуперечливу і цілісну інформацію при нерегламентіруемих запитах. БД припускає багатоцільове її використання (кілька користувачів, безліч форм документів і запитів одного користувача).

База знань (БЗ) являє собою сукупність БД і використовуваних правил, отриманих від осіб, що приймають рішення (ЛІР).

Поряд з поняттям "база даних" існує термін "банк даних", який має два трактування.

  • 1. В даний час дані обробляються децентрализованно (на робочих місцях) за допомогою персональних комп'ютерів (ПК). Спочатку ж використовувалася централізована обробка на великих ЕОМ, розміщених, як правило, в окремому приміщенні - обчислювальному центрі (ОЦ). У ВЦ стікалася вся інформація з периферійних пристроїв. В силу централізації базу даних називали банком даних і тому часто не роблять різниці між базами і банками даних.
  • 2. Банк даних - база даних і система управління нею (СУБД). СУБД (наприклад, Access) являє собою додаток для створення баз даних, як сукупності двовимірних таблиць.

Додаток - програма або група програм, призначених для виконання стандартних робіт. До таких додаткам відносяться текстові (наприклад, Word), графічні (CorelDraw) редактори, електронні таблиці (Excel).

Через достатньою універсальності алгоритмів роботи БД їх стали називати алгоритмами додатків.

У силу великої різноманітності баз даних слід привести їх класифікацію. Для кращого її розуміння введемо необхідні основні терміни. Решта визначення дано в наступних розділах.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >