Централізовані бази даних

Проектування централізованої БД

Розглянемо БД "Навчальний процес".

Аналіз вимог. Навчальний процес супроводжується в деканаті значним потоком інформації, яка до цих пір оброблялася або вручну, або з мінімальним використанням комп'ютерної техніки.

Труднощі процесу обробки визначаються тим, що її необхідно провести якісно (без помилок) і в дуже стислі терміни (початок і кінець осіннього семестру, кінець весняного семестру). За результатами обробки необхідно не тільки прийняти інформацію до відома, сформувати ряд документів (довідки, відомості), а й виробити рішення (підготувати накази про відрахування, переведення студентів на наступний курс).

Робота деканату факультету характеризується значними потоками документальної інформації, що зв'язують деканат практично з усіма підрозділами інституту.

Одна і та ж інформація може бути присутнім в різних документах. Наприклад, список студентів - в наказах ректора, в залікових та екзаменаційних відомостях, у списках студентів, які підлягають призову, в документах договірного відділу, в розпорядженнях деканату.

Зміна хоча б одного елемента даних може призвести до необхідності синхронного зміни даних в цілому ряді документів.

Існуюча обробка даних при дефіциті часу чревата наступними можливими наслідками.

 • 1. Низька оперативність підготовки необхідної документації через значну трудомісткості процесу.
 • 2. Помилки в заповненні документів через дефіцит часу. Так, процес занесення оцінок у картку виконання навчального плану займає кілька днів. Різниця в формах (структурі) картки і екзаменаційної відомості, як джерела первинної інформації, може призвести до додаткових помилок введення даних.
 • 3. Ручне дублювання елементів інформації в різних документах різних підрозділів може призвести до різнобою в одних і тих же даних (порушення цілісності даних).

Сказане дозволяє зробити висновок про необхідність побудови комп'ютерної бази даних навчального процесу.

Для формування складу полів БД проведемо обстеження навчального процесу (наявного документообігу).

На факультеті чотирьох кафедри, три з них - випускаючі. Студенти розділені на групи: за кожною випускаючою кафедрою закріплено по 6 груп.

Навчальний процес є циклічним, і тому досить розглянути лише одне (річний) цикл, що з осіннього і весняного семестрів.

Наприкінці весняного семестру (квітень-травень) навчального року на основі навчального плану, що надходить з навчального відділу, деканат становить навчальні графіки. Вони є фактично скоригованими річними "вирізками" з п'яти- або шестирічних планів відповідних спеціальностей. Це - основне джерело інформації про склад навчального процесу.

Протягом навчального року деканат організовує виконання студентами та викладачами навчального графіка.

Наприкінці семестрів (грудень-січень, травень-червень) деканат видає відомості (залікові та екзаменаційні), в які викладачі кафедр вносять оцінки про екзамени, заліках, курсових проектах (роботах). Отримані дані заносяться в журнал "Виконання навчального плану" і в "Облікову картку студента".

Далі починається обробка карток за наступними алгоритмам.

 • 1. Встигаючим студентам нараховується стипендія. Список таких студентів передається в канцелярію (приймальню ректора) і в бухгалтерію.
 • 2. Студенти, які не ліквідували заборгованості (одна або більше незадовільних оцінок), представляються до відрахування. Відповідні списки разом з проектом наказу передаються в канцелярію і комерційний відділ.
 • 3. Тільки у весняному семестрі готується наказ про переведення успішних студентів на наступний курс, про успішне закінчення вузу дипломниками і їх відрахування з інституту.

Схема "ручних" інформаційних потоків навчального процесу представлена на рис. 14.1.

Таким чином, формується перелік "мінімальних" необхідних вихідних документів (запитів і звітів).

Перелічимо основні з них.

 • 1. Видача списків студентів по групах (із зазначенням прізвищ старост).
 • 2. Пошук прізвищ студентів (за групами), які здали сесію на "відмінно", з одного оцінкою "добре", з двома оцінками "добре", підготовка та роздруківка відповідних наказів на стипендію.
 • 3. Формування заліково-екзаменаційних відомостей.
 • 4. Видача списку викладачів по кафедрах із зазначенням предметів, що викладаються ними в даному семестрі.
 • 5. Формування в кінці навчального року наказів про переведення на наступний курс успішних студентів та про відрахування невстигаючих студентів (з розпорядженням та поданням декана відповідно).
 • 6. Видача списку військовозобов'язаних студентів.

Система полів (стовпців) таблиць бази даних "Навчальний процес" виявляється двома способами: у результаті бесід з користувачем і на документальній основі (за номенклатурою справ деканату).

Документообіг деканату

Рис. 14.1. Документообіг деканату:

1 - особисті справи, накази на зарахування; 2 - чисельність груп, навчальний порядок; 3 - розклад семестру; 4 - накази ректора, розпорядження деканату, відомості; 5 - відомості, список викладачів, список кураторів; 6 - проекти наказів на студентів, академічних довідок, додатків до диплому; 7 - список оплачують своє навчання, що змінили форму оплати; 8 - список призовників, список живуть в гуртожитку; 9 - накази на стипендію, відрахування, різні вила допомоги; 10 - накази ректора, академічні довідки, додаток до диплома; 11 - список груп; 12 - списки викладачів; 13 - списки прийнятих на 2-6 курси

У силу значної номенклатури документів виділимо основні з них і класифікуємо. Визначимо чотири класи.

 • 1. Документи, що виникають в деканаті і там використовувані (<внутрішні документи).
 • 03. Положення про факультет.
 • 07. Вказівки і розпорядження декана.
 • 16. Звіти про підсумки екзаменаційної діяльності та внутрішньо- семестрової атестації.
 • 22. Особові картки студентів (форма 13).
 • 23. Облікові картки студентів (форма 14).
 • 27. Журнал видачі студентських квитків і залікових книжок.
 • 2. Документи, що формуються в деканаті і передані в інші підрозділи.
 • 08. Річний план і звіт факультету про роботу в навчальному році.
 • 09. Календарний план роботи деканату.
 • 14. Статистичний звіт про рух студентів за навчальний рік.
 • 20. Матеріали по відрахуваннях.
 • 24. Списки студентів по навчальним групам (форма 18).
 • 3. Документи, що надходять з інших підрозділів і використовувані тільки в деканаті.
 • 04. Накази і вказівки ректора з основної діяльності.
 • 05. Накази і вказівки ректора по особовому складу студентів.
 • 17. Матеріали по виробничій практиці.
 • 18. Екзаменаційні і залікові відомості.
 • 19. Журнал результатів екзаменаційних сесій і атестацій.
 • 4. Документи, що надходять з інших підрозділів, оброблювані в деканаті і передані в інші підрозділи.
 • 02. Типові і навчальні плани.
 • 13. Звіт про виконання навантаження.
 • 15. Дипломне проектування.
 • 16. Екзаменаційні і залікові відомості.
 • 25. Розклад навчальних занять та екзаменаційних сесій.

Найбільший інтерес для побудови БД представляють справи 02,

05, 07, 08, 13, 14, 16, 17, 20 і особливо 22-25.

Покажемо процедури обробки інформації при використанні БД. Для цього деталізуємо рис. 14.1 і отримаємо рис. 14.2. Алгоритм додатки цього малюнка деталізується на рис. 14.3. З нього йдуть три алгоритму обробки інформації.

Алгоритм А.1. Скласти список студентів, що здали сесію тільки на "відмінно". Визначити список студентів, що здали сесію не нижче, ніж на "добре". Скласти проекти наказу на підвищену і звичайну стипендії.

Алгоритм А.2. Скласти список студентів, які мають хоча б одну оцінку "незадовільно". Сформувати проект наказу на відрахування.

Алгоритм А.3. Скласти список студентів, які не мають жодної незадовільної оцінки. Представити проект наказу на переведення на наступний курс.

На підставі поданих відомостей про документообіг сформуємо основні вимоги до БД у вигляді технічного завдання.

Схема основних потоків інформації

Рис. 14.2. Схема основних потоків інформації (позначення див. На рис. 14.1)

Технічне завдання

До створюваної БД слід пред'явити такі загальні вимоги.

 • 1. БД повинна бути розрахована на користувача - непрофесіонала в програмуванні.
 • 2. БД слід будувати на основі широко розповсюдженої СУБД.
 • 3. Обсяг БД буде поступово нарощуватися і на початковому етапі не буде перевищувати 1 Гбайт.
 • 4. БД повинна мати зручний інтерфейс.
 • 5. У БД повинні бути передбачені можливості запитів довільної структури при роботі з БД на робочому місці.
 • 6. У базі даних знаходяться вичерпні дані про студентів.

Детальна схема потоків інформації

Рис. 14.3. Детальна схема потоків інформації.

Позначення ті ж, що і на рис. 14.1. і 14.2

Необхідно передбачити питання захисту інформації. Дані для бази даних надає замовник.

У базі даних на першому етапі слід передбачити наступні таблиці, форми і звіти.

Таблиці і їх поля наведені пізніше у вигляді схеми зв'язків.

У кожній таблиці на першому етапі має бути не менше 10 записів, що вводяться виконавцем. Передбачити введення записів прямо в таблиці або за допомогою відповідних форм.

Звіти

Відомість.

Група.

Викладач.

Студент.

Список військовозобов'язаних.

Наказ про переведення.

Результати сесії.

Боржники.

Відмінники.

Форми

Предмет.

Г руппа-студент.

Кафедра-викладач.

Спеціальність.

Вивчення предметів.

Успішність.

Головна кнопкова форма.

Один раз на рік слід змінювати ряд даних (назва групи, номер курсу) в напівавтоматичному режимі. Шостий курс в цьому випадку стає на один рік як би сьомим курсом.

У БД повинні зберігатися протягом одного року дані про випускників ("групи 7-го курсу"). Крім того, повинні зберігатися дані про більш ранні випусках. Частота звернення до цих архівними даними набагато нижче, ніж до "робочої" інформації. У той же час ці дані можуть надмірно завантажувати БД, знижуючи її швидкодію. Щоб уникнути такого небажаного ефекту архівні дані краще в напівавтоматичному режимі передавати в іншу, архівну базу даних, яка в теорії баз даних отримала назву "сховище даних".

Значна частина даних для БД "Навчальний процес", що міститься в БД "Абітурієнт", повинна зчитуватися звідти в напівавтоматичному режимі. Не менш об'ємна частина даних повинна надходити з навчальних планів і графіків. При трудомісткому ручному введенні подібної інформації може виникнути безліч помилок. Щоб зменшити їх кількість, слід було б автоматизувати процес складання названих планів і графіків, передбачивши напівавтоматичний процес введення інформації до БД "Навчальний процес".

Необхідно передбачити автоматичний підрахунок деяких характеристик (наприклад, число студентів у групі після змін у ній - відрахування або додавання студентів в групу).

Для відрахованих студентів слід, мабуть, створити спеціальну таблицю, куди в автоматичному режимі передавати дані при відрахуванні студента і "повертати" ці дані при його відновленні. Можливо, такий же варіант слід передбачити для студентів, що знаходяться в академічній відпустці.

Зберігання даних про звільнилися викладачах проводиться в архівній БД.

ТЗ служить основою для роботи на подальших етапах.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >