РОЗДІЛ 1. Поняття інформаційної технології

Роль інформаційних технологій у розвитку економіки і суспільства

Закономірності розвитку інформаційних технологій в сучасній економіці

Удосконалення системи управління підприємства в умовах інформаційної економіки відбувається на базі інформаційних технологій (ІТ). Цілі організації досягаються шляхом інформованості менеджерів організації про просування продукції та послуг на ринок, конкуренції, нових технологіях в умовах мінливої ринкової ситуації.

Швидка зміна параметрів зовнішнього середовища призводить до збільшення обсягів і швидкості поширення інформації. У зв'язку з цим для успішного ведення бізнесу необхідно скорочувати час прийняття рішень, що неминуче призводить до збільшення швидкості передачі і переробки інформації на базі застосування нових ІТ. Аналіз тенденцій і закономірностей розвитку інформаційних процесів у сфері бізнесу підтверджує висновок про високі темпи інформатизації як процесів управління, так і процесів виробництва товарів і послуг.

Під інформатизацією будемо розуміти процес розвитку "індустрії інформації". У вітчизняній літературі розглядають три рівноправні трактування цього терміну:

  • 1) процес створення та вдосконалення інформаційного суспільства;
  • 2) процес підвищення ефективності використання інформації в державі і суспільстві на основі перспективних інформаційних технологій;
  • 3) процес формування ноосфери.

Вимірювання процесу інформатизації здійснюється шляхом визначення масштабу впровадження ІТ в усі сфери суспільного життя. Так як сучасні ІТ засновані на використанні комп'ютерної техніки, то іноді ставлять знак рівності між поняттями "інформатизація" і "комп'ютеризація".

Поняття "інформаційна технологія" базується на основоположних поняттях "інформація" і "технологія".

Інформація - це позначення змісту, отриманого з зовнішнього світу в процесі нашого пристосування до нього і пристосування до нього наших почуттів [1].[1]

Технологія (від грец. "Techne" - мистецтво, майстерність, уміння і "logos" - знання, наука) - сукупність методів обробки, виготовлення, зміни стану, властивостей, форми, здійснюваних у процесі виробництва продукції. Завдання технології як науки - виявлення закономірностей з метою визначення та використання на практиці найбільш ефективних і економічних виробничих процесів.

Інформаційна технологія (Information Technology-IT) - це сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує збір, зберігання, обробку, висновок і поширення інформації для зниження трудомісткості процесів використання інформаційного ресурсу, підвищення їх надійності та оперативності .

Аналіз визначень ІТ дозволяє зробити висновок, що в сучасних умовах вони стають ефективним інструментом удосконалення управління підприємством, особливо в таких областях управлінської діяльності, як стратегічне управління, управління якістю продукції та послуг, маркетинг, діловодство, управління персоналом та організаційна культура.

Основна мета ІТ - забезпечувати ефективніше використання інформаційних ресурсів у наступних випадках:

  • • при розробці стратегічних планів розвитку організацій;
  • • вивченні впливу інвестиційно-інноваційної діяльності;
  • • для забезпечення конкурентоспроможності підрозділів підприємства на основі врахування думки клієнтів, стану конкурентів;
  • • здійснення підтримки прийняття управлінських рішень.

Розвиток ІТ у всьому світі пояснюється збільшеною інтенсивністю інформаційних потоків внаслідок розширення процесів глобалізації світової економіки і становлення інформаційного простору. Управлінська діяльність потребує інформаційному забезпеченні, так як обробка інформації для прийняття управлінських рішень і вироблення управляючих впливів займає досить багато часу.

В основі управління сучасними підприємствами лежить концепція маркетингу взаємодії, що базується на широкому використанні ІТ. Вони забезпечують перехід від концепції управління XX в. "продаємо те, що виробляємо" до концепції XXI ст. "виробляємо те, що продаємо", тобто те, що користується попитом. Концептуальна схема побудови такої взаємодії між двома ринковими суб'єктами була розроблена скандинавської школою маркетингу (X. Хокансон), а потім отримала подальший розвиток у ряді робіт російських вчених.

  • [1] Див .: Вінер, Н. Кібернетика, або управління і зв'язок в тварині і машині / Н. Вінер - М .: Радянське радіо, 1968. - С. 12.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >