Властивості інформаційних технологій

Роль і значення ІТ для сучасного етапу розвитку суспільства є стратегічно важливими, і їх значення для економіки країн в цілому буде швидко зростати. Підтвердженням цього є ряд унікальних властивостей ІТ:

 • • вони дозволяють активізувати й ефективно використовувати інформаційні ресурси як підприємства, так і суспільства в цілому. Активізація, поширення та ефективне використання ІР підприємств дозволяють одержати істотну економію інших видів ресурсів - сировини, енергії, корисних копалин, матеріалів і устаткування, людських ресурсів;
 • • сприяють оптимізації та автоматизації діяльності співробітників підприємств і членів суспільства, в якому об'єктами і результатами праці більшості зайнятого населення стають уже не матеріальні цінності, а інформація і наукові знання;
 • • виступають важливими елементами інших більш складних виробничих чи соціальних явищ, тому є дуже важливими компонентами відповідних виробничих чи соціальних технологій.

Інформаційні технології сьогодні відіграють винятково важливу роль і в забезпеченні інформаційної взаємодії між людьми. Вони швидко асимілюються з культурою суспільства, так як створюють великі зручності, знімають багато виробничі, соціальні та побутові проблеми, які викликаються процесами глобалізації та інтеграції світової спільноти, розширенням внутрішніх і міжнародних економічних і культурних зв'язків, міграцією населення.

В якості основних властивостей ІТ, які роблять її здатною до включення в систему управління яким-небудь об'єктом, можна виділити:

 • • документовані - можливість її подання на матеріальних носіях відповідно до діючих правил оформлення документації;
 • • надійність - характеризує реалізації в процесі експлуатації всіх її функцій у відповідності з заданими вимогами;
 • • завершеність - ймовірність виявлення помилок, допущених при її розробці;
 • • зрозумілість і ясність - відома простота в освоєнні користувачем;
 • • відкритість і розширюваність - властивість ІТ, що характеризується можливістю введення в неї нових елементів і зв'язків;
 • • ресурсомісткість - властивість, що характеризується обсягом ресурсів, необхідних для її реалізації;
 • • формализованность - можливість приведення ІТ до абстрактного увазі;
 • • захищеність - здатність фіксувати або блокувати дії з несанкціонованого доступу до інформації або спроби її руйнування;
 • • ефективність - властивість, що характеризується сукупністю ефективностей технічного, економічного і соціального характеру при її використанні.

Класифікація інформаційних технологій

Інформаційні технології розглядаються в двох формах подання: у вигляді специфікацій ІТ, наприклад, у вигляді стандартів, що описують функціональні можливості або поведінку об'єктів ІТ, синтаксис і семантику мов програмування та ін .; у вигляді реалізацій ІТ (систем, продуктів, сервісів ІТ, інформаційного змісту або ресурсів, електронних колекцій та ін.), тобто у вигляді матеріалізованих програмним, інформаційним і (або) апаратним способом сутностей, що є реалізаціями специфікацій ІТ.

Дамо ще одне визначення технології як представлене в проектній формі [1], концентроване вираження наукових знань і практичного досвіду, що дозволяє раціональним чином організувати будь-який процес з метою економії витрат праці, енергії матеріальних ресурсів або ж соціального часу, необхідних для реалізації цього процесу [2] .

Доцільно виділити три основні класи технологій:

 • 1) виробничі - спрямовані на оптимізацію процесів у сфері матеріального виробництва товарів і послуг та їх суспільного розподілу;
 • 2) інформаційні - призначені для раціональної організації процесів, що протікають в інформаційній сфері суспільства, включаючи науку, культуру, освіту, засоби масової інформації та інформаційні комунікації;
 • 3) соціальні - орієнтовані на раціональну організацію соціальних процесів.

П. Г. Кузнєцов [3] запропонував як універсальної міри витрат суспільної праці використовувати поняття "соціальний час", введене академіком В. Г. Афанасьєвим. Спираючись на їх ідеї, можна запропонувати використання поняття соціального часу і в якості загального показника для кількісної оцінки характеристик будь-яких видів технологій. Дійсно, технологія має на меті раціональну організацію деякого виробничого, соціального або інформаційного процесу. При цьому може досягатися економія не тільки необхідного для реалізації цього процесу астрономічного часу, але й економія матеріальних ресурсів, енергії або обладнання, що забезпечують даний процес. Враховуючи той факт, що витрати суспільної праці на виробництво і доставку зазначених забезпечують коштів до місця реалізації розглянутого технологічного процесу, в свою чергу, також можуть бути виражені деяким кількістю витрат соціального часу, можна зробити цілком обгрунтований висновок про те, що соціальний час є універсальним загальним показником будь-яких технологічних процесів.

Відповідно до наведеного раніше визначенням інформаційна технологія - це представлене в проектній формі концентроване вираження наукових знань і практичного досвіду, що дозволяє раціональним чином організувати той чи інший інформаційний процес з метою економії витрат праці, енергії або матеріальних ресурсів, необхідних для реалізації цього процесу.

Інформаційні процеси широко використовуються в різних сферах діяльності сучасного суспільства. Вони часто є компонентами інших, більш складних процесів - управління, виробництва, соціальних процесів. Для організації цих процесів використовуються і відповідні їм технології - виробничі чи соціальні, тому й інформаційні технології можуть бути компонентами цих більш складних технологій.

Головна особливість ІТ полягає в їх цільової спрямованості на оптимізацію інформаційних процесів, тобто процесів, вихідним результатом яких є інформація. В якості загального критерію ефективності ІТ будемо використовувати економію соціального часу, необхідного для реалізації інформаційного процесу, організованого відповідно до вимог та рекомендацій цієї технології.

Критерій економії соціального часу вимагає, в першу чергу, вдосконалення найбільш масових інформаційних процесів, оптимізація яких і повинна дати найбільший виграш за цим критерієм саме завдяки їх широкому і багаторазовому використанню.

Інформаційні технології діляться також на класи: предметні, що забезпечують, функціональні, розподілені, об'єктно-орієнтовані та ін.

 • [1] тобто у вигляді формалізованих уявлень (технічних описів, креслень, схем, інструкцій, настанов і т.п.).
 • [2] Див .: Колін, К. К. Інформатика сьогодні і завтра: фундаментальні проблеми та інформаційні технології / К. К. Колін // Тези пленарних доповідей Міжнародного конгресу "Інформаційні процеси і технології". Міжнародний форум інформатизації МФІ - 93. - М .: Изд-во МГУ, 1993. - С. 23.
 • [3] Див .: Кузнєцов, П. Г. Бюджет соціального часу "По той бік відчуження": збірник політико-економічних гіпотез / П. Г. Кузнєцов. - М .: Изд-во МГУ ім. Ломоносова, 1992. - С. 52.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >