Міжнародні структури в галузі стандартизації інформаційних технологій

Інформаційні технології є надзвичайно складною, багатоплановою і багатоаспектною сферою діяльності, спрямованої на створення ІКТ усіх рівнів (від федеральних до корпоративних), національної інформаційної інфраструктури, інформаційного суспільства на основі розробки, інтеграції і розвитку інформаційних, обчислювальних і телекомунікаційних ресурсів. У вирішенні цих проблем ключовим є питання стандартизації ІТ на базі впровадження методів і засобів архітектурної та функціональної стандартизації, що дозволяє за допомогою загальних стандартів і профілів ідентифікувати групи базових і робочих стандартів, вимоги, набори функцій і параметри, необхідні для реалізації конкретних ІТ / ІС в предметно -орієнтуватися областях діяльності.

Значення принципу взаємозв'язку відкритих систем OSI стало усвідомлюватися, коли глобалізація економіки та бізнесу в рамках єдиного економічного простору Європи призвела до необхідності уніфікації застосовуваних інформаційних систем і технологій. Спочатку кожна країна або компанії розвивали свої програмні та мережеві концепції та технічні засоби, які часто виявлялися несумісними. Різні концептуальні напрями мали свої системи форматів даних та обміну даними, наприклад система SWIFT в банківській галузі, EDIFAST в торгівлі, промисловості, на транспорті. Через відмінності в протоколах передачі і прийому даних системи часто були несумісні і не могли бути інтегровані в єдине ціле. Подібні ситуації дали поштовх розвитку міжнародної стандартизації в галузі ІТ.

Визначальну роль у формуванні стратегічних орієнтирів процесу розвитку ІТ грають глобальні концепції. До найважливіших глобальним концепціям насамперед належать концепції "Відкриті системи" (Open System) і "Глобальна інформаційна інфраструктура" (Global Information Infractructure), які для практичного втілення вимагають не тільки розвиненою науково-методичної бази і всеосяжної системи стандартів, але і самі можуть розглядатися як віхи найважливішого процесу. Його метою є повномасштабна комплексна стандартизація ІТ.

Інтенсивність зусиль в галузі наукової постановки і розробки проблем стандартизації ІТ у світовому масштабі забезпечила розвиток відповідної системи знань і стандартів до такого рівня, коли вона стає головним носієм науково-методичних основ в галузі ІТ. Ця система знань отримала назву ітологіі [11]. В основі розвитку ітологіі лежать наступні методи:

 • • створення основ наукового знання у вигляді методологічного ядра (метазнаній), що представляє собою цілісну систему еталонних моделей найважливіших розділів ІТ, що здійснює структуризацію наукового знання в цілому. Даний метод отримав назву архітектурної специфікації;
 • • розробка специфікацій поведінки реалізацій ІТ, тобто такої поведінки ІТ-систем, яке може спостерігатися на інтерфейсах (кордонах) цих систем. Даний метод називають також функціональної специфікації;
 • • стандартизація специфікацій ІТ та управління їх життєвим циклом, здійснювані системою спеціалізованих міжнародних організацій на основі строго регламентованої діяльності. Даний процес забезпечує накопичення базових сертифікованих наукових знань, служить основою створення відкритих технологій;
 • • розробка апарату (концепція і методологія) перевірки відповідності (атестації) реалізацій ІТ-систем ІТ-специфікаціям, на основі яких дані ІТ-системи були розроблені;
 • • профілювання ІТ або розробка функціональних профілів ІТ - метод побудови специфікацій комплексних технологій за допомогою комбінування базових і похідних від них (представлених у стандартизованном вигляді) специфікацій з відповідною параметричної налаштуванням цих специфікацій (іншими словами, профілювання є композиційним оператором в просторі ІТ з базисом, в якості якого виступають базові, тобто стандартні специфікації);
 • • таксономія (класифікаційне система) профілів ІТ, що забезпечує унікальність ідентифікації в просторі ІТ, явне відображення взаємозв'язків ІТ між собою;
 • • різноманітні методи формалізації та алгоритмізації знань, методи конструювання прикладних ІТ (парадигми, мови програмування, базові відкриті технології, функціональне профілювання ІТ і т.п.).

Зміст ітологіі при цьому повинно розглядатися, по-перше, в концептуальному плані - як методологічний базис формалізації, аналізу та синтезу знань; по-друге, в технологічному плані - як інструмент, що просуває інтелектуальні здібності та конструктивні можливості людини.

На цьому шляху отримані фундаментальні нормативно-методичні рішення. Зокрема, створені стандарти, що визначають:

 • • глобальні концепції розвитку галузі ІТ;
 • • концептуальний базис і еталонні моделі побудови основних розділів ІТ;
 • • функції, протоколи взаємодії, інтерфейси та інші аспекти ІТ;
 • • мови програмування, мови специфікації ІР, мови управління базами даних;
 • • моделі технологічних процесів створення та використання систем ІТ, а також мови опису таких моделей;
 • • методи тестування відповідності (конформності) систем ІТ вихідним стандартам і профілях;
 • • методи і процедури функціонування власне системи стандартів ІТ;
 • • метамови і нотації для опису стандартів ІТ;
 • • загальносистемні функції ІТ, наприклад безпеку, адміністрування, інтернаціоналізація, якість сервісів; та ін.

Стан і розвиток стандартів ІТ характеризуються в даний час низкою проблемних областей, які визначають поле діяльності в галузі міжнародної стандартизації. Міжнародні та національні стандарти в галузі ІТ та розробки програмного забезпечення не повністю і нерівномірно задовольняють потреби в стандартизації об'єктів і процесів створення та застосування складних ІС. Тривалі терміни розробки, погодження та затвердження міжнародних і національних стандартів (3-5 років) призводять до їх консерватизму і хронічного відставання від сучасних технологій створення складних ІС. Сукупності стандартів на розробку сучасних ІС (профілі ІС) повинні враховувати необхідність побудови ІС як відкритих систем, забезпечувати їх розширюваність при нарощуванні або зміну виконуваних функцій (переносимість програмного забезпечення і можливість взаємодії з іншими ІС). В області ІС функціональними стандартами підтримані і регламентовані тільки найпростіші об'єкти і рутинні, масові процеси (передача даних по мережах, програмування, документування програм і даних). Найбільш складні процеси створення і розвитку великих розподілених ІС (системний аналіз і проектування, інтеграція компонентів і систем, випробування і сертифікація ІС тощо) майже не підтримані вимог та рекомендацій стандартів через різноманітність змісту, творчого характеру праці, труднощі їх формалізації та уніфікації. Наявні лакуни і затримки у підготовці та виданні стандартів високого рангу, а також поточна потреба в уніфікації та регламентуванні сучасних об'єктів і процесів в області ІВ призводять до створення численних нормативних та методичних документів галузевого, відомчого або фірмового рівнів.

Однак розумна й послідовна селекція, вдосконалення та узгодження нормативних і методичних документів у ряді випадків дозволяють створити на їх основі працюють національні та міжнародні стандарти, що частково знімає проблему реалізації відкритості програмних та інформаційних систем.

У визначенні середовища відкритих систем (Open System Environment - OSE) слід звернути увагу на те, що така середу в своїй основі має доступні, загальновизнані і розвиваються стандарти. Це означає, що дуже важливий механізм розробки самих стандартів, їх узгодження та гармонізація. Питаннями розробки стандартів і специфікацій в області ІТ займаються в усьому світі більше 300 організацій, які можна розділити на три категорії: акредитовані організації зі стандартизації, виробники та групи користувачів. Усередині кожної з цих категорій організації об'єднуються між собою у різні асоціації, консорціуми та робочі групи (Workshops).

Організаційна структура, що підтримує процес стандартизації ІТ, включає в себе три основних групи організацій: міжнародні організації зі стандартизації, що входять в структуру ООН, промислові професійні або адміністративні організації, промислові консорціуми [19].

Міжнародними організаціями з стандартизації, що входять в структуру ООН, є:

 • • ISO (International Organization for Standardization - Міжнародна організація по стандартизації). Серії стандартів ISO;
 • • IEC (International Electrotechnical Commission - Міжнародна електротехнічна комісія). Серії стандартів ISO;
 • • ГШ-Т (International Telecommunication Union-Telecommunications - Міжнародний союз по телекомунікації). До 1993 р ця організація мала іншу назву - CCITT (International Telegraph and Telephone Consultative Committee - Міжнародний консультативний комітет з телефонії і телеграфії, скорочено МККТТ). Серії стандартів Х.200, Х.400, Х.500, Х.600.

До промислових професійним або адміністративним організацій належать:

 • • IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers - Інститут інженерів з електротехніки та електроніки, міжнародна організація - розробник ряду важливих міжнародних стандартів у галузі ІТ). Стандарти LAN IEEE802, POSIX та ін .;
 • • IAB (Internet Activities Board - Рада управління діяльністю Internet). Стандарти на протоколи TCP / IP;
 • • Regional WOS (Workshops on Open Systems - робочі групи з відкритими системами). OSE-profiles.

Промисловими консорціумами є:

• ЕСМА (European Computer Manufacturers Association - Європейська асоціація виробників обчислювальних машин),

OSI, Office Document Architecture (ODE);

 • • OMG (Object Management Group - група управління об'єктами); RM: Common Object Request Broker Architecture (CORBA);
 • • X / Open (організована групою постачальників комп'ютерної техніки), X / Open Portability Guide (XPG4) Common Application Environment;
 • • NMF (Network Management Forum - форум управління мережами);
 • • OSF (Open Software Foundation - Фонд відкритого програмного забезпечення). Має наступні пропозиції: OSF / 1 (відповідає стандарту POSIX і XPG4), MOTIF - графічний користувальницький інтерфейс, DCE (Distributed Computer Environment) - технологія інтеграції платформ: DEC, HP, SUN, MIT, Siemens, Microsoft, Transarc і т.д. , DME (Distributed Management Environment) - технології розподіленого управління середовищем.

У цій діяльності беруть участь також багато спеціалізовані професійні організації в різних країнах: CEN (Європейський комітет стандартизації широкого спектру товарів, послуг і технологій, у тому числі пов'язаних з областю розробки ІТ, аналог ISO), CENELEC (Європейський комітет стандартизації рішень в електротехніці, зокрема стандартизації комунікаційних кабелів, волоконної оптики і електронних приладів - аналог IEC), ETSI (Європейський інститут стандартизації в галузі мережевої інфраструктури - аналог ITU-T), OMG (група об'єктно-оріентрованного управління - найбільший міжнародний консорціум, який здійснює розробку стандартів для створення уніфікованого розподіленого об'єктного програмного забезпечення, що включає в себе понад 600 компаній - виробників програмного продукту, розробників прикладних систем і кінцевих користувачів), ЕСМА (Європейська асоціація виробників обчислювальних машин - міжнародна асоціація, метою якої служить промислова стандартизація інформаційних і комунікаційних систем).

На рис. 6.1 представлена система міжнародних організацій, що грають значну роль у вирішенні завдань стандартизації ІТ, а на рис. 6.2 - загальна схема стандартизації ІТ [21].

Міжнародні організації та консорціуми - розробники стандартів

Рис. 6.1. Міжнародні організації та консорціуми - розробники стандартів

Схема функціональної стандартизації ІТ

Рис. 6.2. Схема функціональної стандартизації ІТ

Стандарти ISO і IEC об'єднали свою діяльність в області стандартизації ІТ, створивши єдиний орган JTC1 - Об'єднаний технічний комітет № 1 (Joint Technical Committee 1), призначений для формування всеохоплюючої системи базових стандартів в області ІТ і їх розширення для конкретних сфер діяльності.

До основних цілей комітету JTC1 належать розробка, підтримання, просування стандартів ІТ, що є необхідними для глобального ринку, що задовольняють вимогам бізнесу і користувачів і які мають відношення:

 • • проектування та розроблення систем і засобів ІТ;
 • • продуктивності і якості продуктів і систем ІТ;
 • • безпеки систем ІТ та інформації;
 • • переносимості прикладних програм;
 • • інтероперабельності продуктів і систем ІТ;
 • • уніфікованим засобам і оточенням;
 • • гармонізованого словником понять області ІТ;
 • • дружнім і ергономічним користувальницький інтерфейс.

Робота над стандартами ІТ в JTC1 тематично розподілена по підкомітетах (Subcommittees - SC), пов'язаним з розробкою стандартів ІТ, що належать до оточення відкритих систем OSE.

Нижче наведені назви деяких таких комітетів і підкомітетів:

 • • С2 - символьні набори та кодування інформації;
 • • SC6 - телекомунікація та інформаційний обмін між системами;
 • • SC7 - розробка програмного забезпечення та системна документація;
 • • SC18 - текстові та офісні системи;
 • • SC21 - відкрита розподілена обробка (Open Distributed Processing - ODP), управління даними (Data Management - DM) і взаємозв'язок відкритих систем OSI;
 • • SC22 - мови програмування, їх оточення та інтерфейси системного програмного забезпечення;
 • • SC24 - комп'ютерна графіка;
 • • SC27 - загальні методи безпеки для ІТ-додатків;
 • • SGFS - спеціальна група по функціональним стандартам.

Результатом цілеспрямованої діяльності з стандартизації стало створення розвиненої системи стандартів, що охоплює весь спектр основних напрямків ІТ: глобальні концепції розвитку галузі ІТ; основоположні еталонні моделі; методичні керівництва; специфікації типових аспектів розробки, тестування, функціонування, використання систем ІТ.

В даний час у світі існує кілька авторитетних співтовариств, що займаються розробкою стандартів відкритих систем. Однак найбільш важливою діяльністю у цій галузі є діяльність IEEE в робочих групах і комітетах Portable Operating System Interface (POSIX). Перша робоча група POSIX була утворена в IEEE в 1985 р на основі UNIX-орієнтованого комітету з стандартизації (нині UniForum). Звідси первісна спрямованість роботи POSIX на стандартизацію інтерфейсів ОС UNIX. Однак поступово тематика роботи робочих груп POSIX розширилася настільки, що стало можливим говорити не тільки про стандартну ОС UNIX, а про POSIX-сумісних операційних середовищах, маючи на увазі будь-яку операційну середу, інтерфейси яких відповідають специфікаціям POSIX.

Міжнародні стандарти мають бути реалізовані для кожного системного компонента мережі, включаючи кожну операційну систему і прикладні пакети. До тих пір, поки компоненти задовольняють таким стандартам, вони відповідають цілям відкритих систем. Характерна особливість сучасних міжнародних і російських стандартів ІТ [4] полягає в тому, що вони містять визначення основних понять і термінів області ІТ, описи моделей, сценаріїв, функцій, правил поведінки та подання інформації. Іншими словами, властивості ІТ / ІС систем представляються в стандартах у вигляді концептуальних, функціональних, інформаційних моделей об'єктів стандартизації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >