Фінансова звітність банку і основні показники його діяльності

Короткий зміст глави 5

5.1. Особливості фінансової звітності банків

Види фінансової звітності.

5.2. Баланс банку

Структура і принципи побудови балансу. Особливості обліку активних і пасивних операцій.

5.3. Ліквідність і платоспроможність банку

Поняття ліквідності банку і ліквідності балансу банку. Поняття платоспроможності банку. Обов'язкові нормативи діяльності банків. Інструкція Банку Росії № 139-І.

5.4. Рейтинг банків

Поняття банківського рейтингу, його цілі й види. Зарубіжні та вітчизняні підходи до оцінки банків. Основні фінансові показники діяльності банків.

Особливості фінансової звітності банків

Ефективна робота банку залежить від різноманітних факторів, що впливають на його фінансову стійкість. Всі операції банків схильні до ризиків, тому їх клієнти, інвестори і контрагенти потребують певних гарантіях повернення вкладених в банки грошових коштів. Особливе значення в сучасних умовах має прозорість діяльності всіх учасників ринку, насамперед кредитних організацій. Вона досягається повнотою фінансової інформації про їх діяльність.

Банки складають звітність відповідно до МСФЗ з 1 січня 2004 р

Крім того, банки зобов'язані подавати щомісяця звіт про виконання економічних нормативів діяльності, звіт про касові обороти і щокварталу - дані, що характеризують кредитний портфель і витрата клієнтами - юридичними особами коштів на споживання. Вимоги до складу та змісту звітності російських банків викладені у вказівці Банку Росії від 12.11.2009 № 2332-У "Про перелік, форми і порядок складання та подання форм звітності кредитних організацій в Центральний банк Російської Федерації". Основні показники, що характеризують діяльність банків, визначені у вказівці Банку Росії від 30.04.2008 № 2005-У "Про оцінку економічного становища байків".

Баланс банку

Структура і принципи побудови балансу

У вітчизняній практиці синтезуеться джерелом інформації про діяльність банку є бухгалтерський баланс і звіт про прибутки і збитки.

Правила ведення бухгалтерського обліку в КО викладені в положенні Банку Росії від 16.07.2012 № 385-П "Про правила ведення бухгалтерського обліку в кредитних організаціях, розташованих на території Російської Федерації". Принципи та якісні характеристики бухгалтерського обліку в банках викладені в і. 1.12 вказаного положення.

Баланс банку - зведений підсумковий документ, що відображає узагальнені статті пасивних, активних операцій і джерел власних коштів банку на певну дату. На відміну від інших господарюючих суб'єктів банківський баланс складається щодня.

Баланси банків будуються за уніфікованою формою, встановленої ЦБ РФ. Достовірність балансів підтверджується аудиторськими перевірками. Бухгалтерський баланс повною мірою повинен відображати операції, що проводяться банком, служити базою для прийняття управлінських рішень, відображати реально одержуваний прибуток (збиток) у вигляді нерозподіленого прибутку (див. Параграф 4.1. Підручника) [1].[1]

Інформація щодо руху коштів формується в процесі бухгалтерського обліку та відбивається на відповідних рахунках. У балансі банку відображено стан власних (капіталу) і залучених коштів банку та їх розміщення (активні операції). Аналіз банківського балансу дозволяє визначити такі фінансові показники, як ліквідність, прибутковість, ступінь ризику окремих операцій банку та їх джерела.

Балансові рахунки групуються за видами операцій на основі однорідності, ліквідності і терміновості. Активи впорядковані але ступеня зниження ліквідності, пасиви - щодо зменшення ступеня затребуваності.

На позабалансових рахунках відображаються цінності та документи, які не впливають на актив і пасив балансу (наприклад, бланки суворої звітності, інкасо, документи та цінності, прийняті на зберігання).

Види рахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку [2]

У Плані рахунків бухгалтерського обліку прийнята наступна структура: глави, розділи, підрозділи, рахунки першого порядку, рахунки другого порядку.

За ступенем узагальнення враховуються операцій всі рахунки поділяються на дві основні групи: синтетичні рахунки (узагальнений облік) і аналітичні рахунки (деталізований облік всіх операцій - за цільовим призначенням, учасникам, групам клієнтів, термінів і т.д.). В аналітичному обліку ведуться особові рахунки по кожному балансовому і позабалансовому рахунку синтетичного обліку.

Балансові рахунки (розділ А Плану рахунків) поділяються на:

 • • рахунки першого порядку - синтетичні, вказують номер розділу балансу (наприклад, розділ № 3, міжбанківські операції), номер рахунку першого порядку (01 - кореспондентські рахунки). Номер рахунку представлений трьома знаками - 301;
 • • рахунки другого порядку - аналітичні, що відображають зміст операції за типами клієнтів шляхом додавання двох знаків (послідовно):
  • 30102 - кореспондентські рахунки кредитних організацій Банку Росії;
  • 30109 - кореспондентські рахунки кредитних організацій - кореспондентів і т.д.

У наступній колонці вказується ознака рахунку - А чи П [3].[3]

Позабалансові рахунки (розділ В Плану рахунків) відображають рух цінностей і документів, що надходять в банк в якості застави, гарантій, на зберігання, інкасо або комісію.

Крім того, в Плані рахунків виділені:

 • • розділ Б - рахунки довірчого управління;
 • • розділ Г - термінові операції;
 • • розділ Д - рахунки ДЕПО.

Дотримання правил забезпечує зростання ефективності діяльності і фінансової стійкості банку. Кредитні організації самостійно розробляє облікову політику відповідно до встановлених правил.

 • [1] Фактичний прибуток (збиток) відображаються в "Звіті про прибутки і збитки" (яку публікує форма). Див., Наприклад, веб-сайти кредитних організацій або офіційний сайт Банку Росії (звітність банків).
 • [2] Див. положення Банку Росії від 16.07.2012 № 385-11 "Про правила ведення бухгалтерського обліку в кредитних організаціях, розташованих на території Російської Федерації". Приклад - додаток 3.
 • [3] При реєстрації рахунками привласнюють номери (15 знаків). Всього - 20 знаків: номер розділу - 1; номер рахунку першого порядку - 2; номер рахунку другого порядку - 2; код валюти - 3; захисний ключ - 1; номер КО - 4; порядковий номер особового рахунку - 7. Наприклад: 42302.810.8.3818.025.4031.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >