Бухгалтерський облік кредитних операцій

Позичковий рахунок, види позичкових рахунків

Позичковий рахунок - рахунок банку, що відкривається для обліку виданих та погашених позичок. Цей рахунок активний, за дебетом рахунку відображається розмір позичкової заборгованості, за кредитом - її погашення. Позичка вважається виданою за фактом зарахування грошових коштів на розрахунковий або поточний рахунок позичальника, на рахунок каси (для фізичних осіб) і кореспондентський рахунок (для кредитних організацій).

За видами позичкових рахунків розрізняють:

 • • прості позичкові рахунки (облік позики з разовим перерахуванням коштів на рахунок позичальника, клієнт може мати кілька простих позичкових рахунків);
 • • спеціальний позичковий рахунок;
 • • контокорентний рахунок (у практиці вітчизняного кредитування в даний час не використовується, оскільки відсутні активно-пасивні рахунки). Деякі банки надають схожі за економічною природою кредити в рамках чинного Плану рахунків бухгалтерського обліку;
 • • овердрафт - позичковий рахунок, що відкривається позичальникові за наявності договору на надання кредиту в рамках встановленого ліміту при виникненні у клієнта по розрахунковому (поточному) рахунку дебетового сальдо.

Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку в кредитних організаціях кредити, надані клієнтам, відображаються але розділу 4 (рахунки 441-457). Аналітичний облік здійснюється в розрізі позичальників але кожному кредитному договору. За рахунками другого порядку відображається заборгованість за строками погашення. Наприклад, кредити, надані недержавним комерційним організаціям, відображаються за активними рахунками наступним чином:

 • • 45201 - овердрафт;
 • • 45203 - до 30 днів;
 • • 45204 - від 31 до 90 днів і т.д.

Резерви на можливі втрати відображаються за рахунком 45215 (рахунок пасивний).

Аналітичний облік - це докладний детальний облік, що відображає банківську операцію у всіх її деталях. Основні регістри аналітичного обліку:

 • • особові рахунки [1];[1]
 • • відомості залишків по рахунках;
 • • відомості залишків розміщених (залучених) коштів.

Приклад нумерації особового рахунку

Відкриття особового рахунку фізичній особі для обліку наданого кредиту "на невідкладні потреби":

 • • балансовий рахунок другого порядку - 45507 (розряди 1-5);
 • • код валюти (російський рубль) - 810 (розряди 6-8);
 • • захисний ключ - 0 (розряд 9);
 • • номер філії (відділення) - 1 014 (розряди 10-13);
 • • порядковий номер особового рахунку - 0000888 (розряди 14-20).

Основна кореспонденція рахунків з обліку кредитів відображена в табл. 7.1.

Таблиця 7.1

Кореспонденція рахунків з обліку кредитів

п / п

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

1

Виданий кредит (в рублях) готівкою та (або) шляхом зарахування грошових коштів на рахунок банківської карти або на рахунок фізичної особи за вкладом, що діє в режимі до запитання

45508 (A)

20202.01, 423.01 (П)

2

Виданий кредит шляхом зарахування на рахунок

45502-45507 (А)

423.01-07 (П) 40702-04 (П)

3

Виданий кредит шляхом перерахування в іншу філію Ощадбанку Росії

45502-45507 (А)

30101-10 (A)

4

Отриманий від позичальника одноразовий платіж за обслуговування позикового рахунку

20202.01,30102

70601 (П)

5

Погашення суми основного боргу

20202.01

45502-45507

6

Нараховано відсотки або донараховано з дати останнього відображення до дати погашення, або до дати винесення на рахунки з обліку прострочених відсотків

47427

45901-45917

7

Отримано раніше нараховані відсотки

20202.01

70601

8

Відображено суму нарахованих процентів у складі доходів банку

47501.03

70601

9

Списання непогашеної в строк заборгованості

45815

45502-45507

10

Погашення простроченої заборгованості за основним боргом

20201.01

45815

11

Погашення неустойки за кредит

20202.01,30102

70601

12

Відображено суму нарахованих відсотків або донарахованих з дати останнього відображення до дати погашення

91604.03

99999

13

Списано суму всієї заборгованості з належними відсотками за кредитним договором

99999

91704

 • [1] Особові рахунки відкриваються по кожному балансовому і позабалансовому рахунку враховуються коштів, цінностей з підрозділом їх за призначенням і за власникам. Особових рахунках присвоюються найменування і номери. Номер особового рахунку повинен однозначно визначати його приналежність конкретному клієнтові і цільовим призначенням. Знаки в номері особового рахунку розташовуються, починаючи з першого розряду, ліворуч. В особових рахунках повинні показуватися: дата попередньої операції по рахунку і вхідний залишок на початок дня. При закритті рахунку в журналі реєстрації кредитних договорів робиться відмітка.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >