Експертне політичне знання

Для сучасної політичної науки є нормою методологічна поліфонічність. Наукове пізнання політичного простору насамперед спирається на системний аналіз об'єкта, передбачає не тільки оцінку сутності об'єкта, а й реальний вимір найбільш важливих характеристик, тривале спостереження за зміною стану об'єкта, наявність загальних і особливих принципів існування в порівнянні з рівними об'єктами і т.д. В об'єднанні різних дослідницьких парадигм та інструментів сучасна політична наука створює умови для вирішення актуального завдання - політичного аналізу процесів та їх прогнозування.

Сукупність підходів наукового аналізу конкретної політичної ситуації, що виражається в політичній аналітиці, і політичної прогностики, тобто науково обгрунтованого висунення припущень (прогнозів) про те, як можуть розвиватися політичні події, визначають як експертне (прикладне) політичне знання.

Політична експертиза - це аналітична діяльність, здійснювана як експертом, фахівцем профільної області, так і інституціональними структурами. Слідом за сучасними політологами слід визнати, що експертна діяльність, насамперед, пов'язана з "політичним замовленням" на складання ексклюзивних політичних прогнозів, ситуаційних аналізів, а також надання експертної послуги для аналітичного забезпечення процедури прийняття політичних рішень. Замовниками подібних робіт виступають найрізноманітніші політичні суб'єкти: політичні партії, владні та комерційні структури, органи державної влади як регіонального, так і федерального рівнів.

Звернення до методу експертних оцінок обумовлено такими політичними завданнями, як:

  • - Аналіз проблемної ситуації і формулювання рекомендацій про кращому варіанті рішень;
  • - Наукове обгрунтування валідності та надійності пропонованого політичного рішення як одного з ефективних варіантів.

У сучасних умовах динамічного розвитку сфери масмедіа досить широкий розвиток одержали ЗМІ, які в даний момент, крім традиційної функції постачальників інформації, все частіше беруть на себе вирішення завдань аналітичного характеру. У сфері інтернет-простору в подібній ролі виступають веб-ресурси, блогових співтовариство. Аналітичні матеріали публікують не тільки журналісти, що виконують в цих випадках роль експертів, а й провідні політичні аналітики, які отримують додаткову інформаційну площадку для популяризації своїх поглядів на стан політичного процесу і перспективи його розвитку.

До основних принципів експертного політичного знання відносять:

  • - Системність експертизи;
  • - Обов'язковість рефлексії контролю якості оцінок експертів;
  • - Демократичність в ротації експертів;
  • - Методологічний плюралізм експертів;
  • - Незалежність експертів від інших суб'єктів експертизи;
  • - Персоніфікація позицій експертів в підсумковому звіті;
  • - Публічність, прозорість і відкритість результатів експертизи.

В рамках сучасної прикладної політології виділяють такі різновиди методу експертних оцінок, як: "мозковий штурм"; методи ситуаційного аналізу (сценарний метод, SWOT-аналіз); метод перехресного впливу; метод морфологічного аналізу та ін.

З 1960-х рр. в політичній експертизі активно використовується метод Дельфі, який передбачає збір незалежних, не пов'язаних один з одним експертних оцінок, які узагальнюються, систематизуються і зводяться в політичний прогноз. Його актуальність в політологічній, соціологічної та психологічної науках обумовлена пізнавальними можливостями останнього. Мета методу - отримання узгодженої, достовірної колективної інформації від групи експертів з обов'язковим зазначенням тих моментів, але яких не було досягнуто згоду. Метод Дельфі дозволяє зняти ефект групового тиску і отримати дійсно об'єктивну інформацію про думках експертів, особливо в ситуації, коли експерти є носіями унікального знання у вузькій галузі або мають різні статусні позиції в профільному співтоваристві.

Доповненням до цього методу виступить метод контрольних питань, ще більш ранній, пізнавальний метод (1920-і рр.), Застосовуваний сьогодні в самих різних областях людської діяльності. У ситуації вирішення політичних проблем або сам експерт, або модератор позначає контрольні питання, відповіді на які даються згідно з так званим Сократическая методу (метод діалектики осягнення істини шляхом постановки навідних запитань), який не передбачає сьогохвилинних рішень. Незважаючи на легкість використання даного методу, контрольні питання повинні відповідати наступним критеріям: а) логічності та структурованості; б) мотивованості; в) мінімального інформаційного потенціалу; г) чітко визначених тематичних рамок.

Аналіз і подальша обробка даних методу експертних оцінок виявляється у побудові теоретичної моделі, що передбачає формулювання виведення, відповідального на головне питання дослідження і артикулюючого майбутній прогноз політичних процесів.

Безумовно, в кінцевому підсумку основне завдання і функція експертного політичного знання зводиться до того, щоб змоделювати майбутній політичний процес виходячи з історичних і сучасних політичних реалій, теоретичних парадигм. Коло питань, що впливають на формування політичного знання в цілому, досить широкий. Цим пояснюється як багатоплановість інструментів, що застосовуються в політології як науки в цілому, так і різноманітність методик в експертному політичному знанні зокрема.

У прикладної політології розрізняють два види політичних прогнозів: пошуковий і нормативний.

Пошуковий прогноз являє собою модель можливого стану того чи іншого політичного об'єкту, процесу або явища, який визначається шляхом перенесення спостережуваних тенденцій у майбутнє. Наприклад, аналіз ціннісних установок і орієнтацій електорату показав, що протягом останніх 10 років спостерігається стійке зростання числа тих соціальних суб'єктів політики, які віддають перевагу ліберальним цінностям. Отже, можна припустити, що на виборах в майбутньому виборці все активніше будуть підтримувати ліберально орієнтованих кандидатів. Пошуковий прогноз складається при умовному абстрагуванні від факторів, здатних видозмінювати виявлені тенденції.

Нормативний прогноз передбачає визначення можливого розвитку подій у разі прийняття якого-небудь управлінського рішення або зміни обставин. Наприклад, передбачається зміна ротації політичних партій в представницьких органах. Грунтуючись на теоретичних засадах нової виборчої системи, можна скласти прогноз, як вплине дане рішення на розстановку політичних сил в суспільстві, на партійну конкуренцію і т.д. Нормативний прогноз орієнтує на досягнення бажаних станів на основі заданих параметрів, цілей, норм.

Експертне політичне знання виконує свою методологічну функцію не тільки в рамках теоретичного, але, головне, емпіричного, прикладного підходу до політичних реалій. Воно органічно включено в дослідження багатьох аспектів практичної політики, безпосередньо фокусується на вивченні та подоланні практичних проблем політичного життя.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >