ОСНОВНІ МЕТОДИ (ІНСТРУМЕНТИ) АНАЛІЗУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІ

Система методів аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності

При аналізі бухгалтерської (фінансової) звітності використовуються загальнонаукові та спеціальні методи, які характерні для всіх напрямів економічного аналізу, але переважають балансовий та інші ідентичні методи.

Використання загальнонаукового діалектичного підходу передбачає проведення аналізу звітності з урахуванням постійної зміни і розвитку організації, послідовного накопичення кількісних змін і їх переходу в нову якість, єдності звітності, виникнення протиріч між укладачами і користувачами звітності, між звітністю різних рівнів і напрямків.

При цьому важливо враховувати синергетичний ефект, що виникає при узагальненні аналітичних матеріалів. Спираючись на системний підхід, аналітик розглядає у взаємозв'язку всі форми звітності: внутрипроизводственную, окремих юридичних осіб та консолідовану, враховуючи вплив на показники фінансової звітності внутрішніх і зовнішніх факторів, тобто змін власних ресурсів і їх внутрішнього взаємозв'язку, а також навколишнього середовища.

Для аналізу фінансової звітності важливе значення мають деталізація (дедуктивний метод - від загального до приватного, від результатів до причин) та узагальнення (індукція - від часткового до загального, від причин до результатів) даних.

Динамічний метод - основоположний для всіх економічних наук. Він передбачає розгляд будь-якого процесу і явища як цілеспрямованого процесу, що знаходиться в динаміці та взаємозв'язку з іншими явищами. Це визначає підхід до аналізу звітності як до цілеспрямованого процесу, в якому мета визначає масштаби та напрямки аналізу, залучення необхідної інформації та підходи до оцінки показників звітності.

В аналізі змісту звітності важливу роль відіграє метод деталізації - послідовне розкриття комплексних статей і показників через приватні. Таким чином досягається все більш детальне розкладання частин аналізованого об'єкта на складові частини, що забезпечує краще пізнання його сутності. При цьому виявляються внутрішня суперечливість і взаємозв'язок всіх складових аналізованого об'єкта, яка обумовлює їх злиття в єдине ціле.

Однак не можна пізнати об'єкт і відбуваються усередині нього складні і суперечливі процеси тільки за допомогою розкладання: частина не може бути правильно зрозуміла поза її зв'язки з іншими частинами і з цілим. Правильне розуміння об'єкта досягається узагальненням знань, отриманих в результаті аналітичного дослідження взаємодії його частин, тобто аналіз поєднується з синтезом.

Якщо застосовується дедуктивний метод дослідження, то аналіз починається з узагальнюючих показників діяльності, що властиво фінансово-економічному та фінансово-інвестиційному видам аналізу. Якщо застосовується індуктивний метод, то спочатку вивчається діяльність окремих підрозділів господарюючих суб'єктів (бригад, цехів, виробничих одиниць або окремих видів продукції), а потім матеріали узагальнюються по всій економічній системі, що характерно для техніко-економічного і функціонально-вартісного видів аналізу. У процесі аналітичного вивчення діяльності господарюючих суб'єктів всі види аналізу поєднуються, тому дедукція і індукція застосовуються в єдності.

В аналізі звітності повністю реалізуються всі положення діалектики. Розкривається і вивчається суперечливий вплив на аналізовану діяльність і її результати окремих груп факторів - об'єктивних і суб'єктивних, що залежать від зовнішніх обставин або від самого об'єкта аналізу. Виявляється стрибкоподібний перехід кількості в якість.

Наприклад, зміна якості продукції (товарів, послуг) протягом певного періоду часу може не впливати на фінансові результати. Але при істотній зміні якісних параметрів продукції зміниться обсяг продажу, оскільки обсяг реалізації у вартісному вираженні залежить не тільки від кількості реалізованих товарів, а й від цін на них, які відображають надбавки і знижки за якість.

Вимога вивчення явищ реального світу в їх становленні та розвитку також реалізується в аналізі, наприклад, при вивченні показників діяльності в динаміці, роздільно в різних умовах, при різних методах управління, в різних організаційно-виробничих структурах.

Аналізу звітності властивий системний комплексний підхід, що враховує цілісність діяльності господарюючого суб'єкта, взаємозв'язок і взаємодія окремих її сторін та їх суперечливий вплив на кінцеві результати. Господарські процеси самостійно вивчаються лише для визначення і вимірювання їх впливу на кінцеві фінансові результати та інші узагальнюючі показники діяльності.

Метод аналізу - це системний комплексний підхід до вивчення результатів діяльності господарюючого суб'єкта, виявлення і виміру суперечливого впливу на них окремих факторів, узагальнення матеріалів аналізу у вигляді висновків і рекомендацій на основі обробки спеціальними прийомами всієї наявної інформації про результати цієї діяльності.

Властивий методу аналізу системний підхід полягає в тому, що будь-яка складова об'єкта аналізу вивчається з позицій її впливу на стан господарюючого суб'єкта та результати його діяльності в цілому. При цьому оцінка діяльності даної складової залежить не стільки від ступеня її наближення до локальної мети, скільки від її впливу на досягнення кінцевих цілей економічної системи, частиною якої вона є.

Системний підхід поєднується з комплексним. Комплексність дослідження передбачає розгляд підсумків діяльності об'єкта аналізу як результату взаємодії всіх сторін цієї діяльності і всіх впливають на них факторів.

У процесі аналізу всі сторони діяльності, все що відбуваються під її впливом процеси і фактори, їх зумовлюють, розглядаються в переплетенні і суперечливому різноспрямованому взаємодії. При цьому для зручності аналізу штучно виділяються окремі процеси і розглядається вплив на них різних факторів з тим, щоб в кінці дослідження розкрити їх взаємозв'язок і вплив на кінцеві результати діяльності.

Фінансовий аналіз проводиться за допомогою моделей різного типу, що дозволяють структурувати та ідентифікувати взаємозв'язки між основними показниками звітності. Можна виділити три основні типи моделей, які використовуються у фінансовому аналізі: дескриптивні, предикативні та нормативні.

Дескриптивні моделі - це моделі описового характеру. Вони є основними для оцінки фінансового стану організації. До них можна віднести побудова системи звітних балансів, подання фінансової звітності в розрізах, вертикальний і горизонтальний аналіз звітності, систему аналітичних коефіцієнтів, аналітичні записи до звітності.

Горизонтальний {часовий) аналіз - це порівняння кожної позиції звітності з аналогічною їй позицією в попередньому періоді або за більш тривалий проміжок часу. Залежно від вкладеного сенсу, горизонтальним аналізом також називають порівняння статей активу і пасиву балансу та порівняльний аналіз статей форм звітності однієї організації з іншими організаціями даної галузі.

Трендовий аналіз - це порівняння кожної позиції звітності з аналогічною їй позицією ряду попередніх періодів та визначення тренду, тобто основний тенденції динаміки показника, очищеної від випадкових впливів і індивідуальних особливостей окремих періодів. За допомогою тренда формуються можливі значення показників у майбутньому.

Вертикальний аналіз - це визначення структури підсумкових фінансових показників з виявленням зміни кожної позиції в порівнянні з попереднім періодом.

Аналіз відносних показників {коефіцієнтів) - це розрахунок співвідношень окремих показників, позицій звіту з позиціями різних форм звітності, визначення взаємозв'язків показників. Відносні показники підрозділяються на коефіцієнти розподілу та коефіцієнти координації. Коефіцієнти розподілу застосовуються в тому випадку, коли потрібно визначити, яку частину той чи інший абсолютний показник фінансового стану становить від підсумку що включає його групи абсолютних показників. Коефіцієнти координації використовуються для вираження співвідношень різних по суті абсолютних показників або лінійних комбінацій, що мають різний економічний сенс.

Порівняльний аналіз - це і внутрішньогосподарський аналіз зведених показників звітності за окремими показниками фірми, дочірніх фірм, підрозділів, цехів, а також міжгосподарський аналіз показників даної фірми порівняно з показниками конкурентів, з середньогалузевими і середніми загальноекономічними даними.

Факторний аналіз - це аналіз впливу окремих факторів на результативний показник за допомогою детермінованих чи стохастичних методів дослідження. Він може бути прямим (власне аналіз) і зворотним (синтез).

Предикативні моделі - моделі прогностичного характеру, які використовуються для прогнозування доходів організації та її майбутнього фінансового стану. Найбільш поширеними з них є розрахунок точки критичного обсягу продажу, побудова прогнозних фінансових звітів, моделі динамічного аналізу, моделі ситуаційного характеру.

Нормативні моделі - моделі, сутність яких зводиться до встановлення нормативів по кожній статті витрат і аналізу відхилень фактичних даних від їх нормативів. Вони дозволяють порівнювати фактичні результати діяльності організації з очікуваними, розрахованими за бюджетом, і використовуються у внутрішньому фінансовому аналізі.

У процесі аналізу від загального ознайомлення з фінансовим станом переходять до виявлення і виміру суперечливого впливу окремих факторів на його характеристики та узагальнення матеріалів аналізу у вигляді кінцевих висновків і рекомендацій. При цьому необхідно використовувати всю наявну інформацію про результати діяльності господарюючого суб'єкта після її обробки спеціальними прийомами.

Аналіз починається з попереднього вивчення звітності, складання її економічної моделі. Мета цього етапу - встановити внутрішні і зовнішні зв'язки системи, визначити характер здійснюваних нею процесів та їх причинно-наслідковий залежність від різних факторів.

На наступних етапах якісного аналізу відбувається поступове заглиблення в сутність предмета з усе зростаючою деталізацією факторів. Така деталізація теоретично не має меж, так як первинних, нерозкладних факторів (таких, які не можуть бути представлені як похідні від інших факторів) насправді не існує. Практичні завдання аналізу диктують необхідність обмеження в кожному конкретному випадку деталізації певними межами на основі попередньо проведеної угруповання взаємодіючих факторів, які умовно вважаються далі нерозкладними.

Однак не можна обмежитися одним описом діяльності підприємства і впливають на неї факторів. Необхідно встановити спрямованість дії і відносну силу впливу кожної групи чинників. На цій стадії повинні використовуватися кількісні оцінки, оскільки необхідно кількісно визначити вплив окремих факторів (груп факторів) на динаміку розвитку організації, результати виконання бізнес-плану та ефективність роботи кожного підрозділу і організації в цілому, виміряти їх відносний вплив, зосередити увагу на значущих і вирішальних факторах.

Удосконалення наукового апарату, за допомогою якого реалізується метод аналізу, в останні роки переважно йшло шляхом використання для більшої точності економіко-математичних моделей, але це не головне в методі аналізу. Найскладнішою і відповідальної щаблем аналітичного дослідження є формування системи показників і науково обгрунтована групування чинників, без яких не можна створити модель, адекватну реальної дійсності. Цінність вимірювання визначається тим, що поєднання якісних і кількісних характеристик об'єкта аналізу сприяє більш чіткому уявленню про його діяльність і кінцевих результатах.

Узагальнення результатів аналізу - завершальна стадія вивчення. На цій стадії робляться висновки, що містять оцінку діяльності організації, складається перелік виявлених резервів і даються рекомендації щодо їх використання. При цьому розкривається зв'язок між підсумками діяльності окремих ділянок і виконавців, визначається ступінь їхнього впливу на кінцеві результати по аналізованого об'єкта в цілому, вишукуються можливості посилення дії позитивних факторів та усунення (або хоча б ослаблення) негативних.

Для реалізації підходу до вивчення діяльності господарюючих суб'єктів, властивого обраному методу аналізу, використовується спеціальний науковий апарат, що дозволяє аналітично обробити інформацію і зробити на її основі правильні висновки, - сукупність прийомів дослідження, які враховують специфіку аналізованого об'єкта і взаємопов'язані в єдину систему.

Класифікація прийомів, що входять в науковий апарат аналізу, представлена на рис. 2.1.

На різних етапах вивчення об'єкта, вимірювання впливу на нього окремих факторів і при узагальненні матеріалів аналізу (оцінка діяльності і визначення можливостей її поліпшення) використовуються або окремі прийоми, що входять в науковий апарат аналізу, або їх спеціальна комбінація.

Прийоми, що утворюють в сукупності науковий апарат аналізу, доцільно класифікувати виходячи з аналітичних завдань, для вирішення яких ними користуються.

При попередньому вивченні об'єкта аналізу превалюють прийоми якісної його характеристики і загальної оцінки - порівняння, групування, розробка системи аналітичних показників з використанням коефіцієнтного підходу, їх деталізація по місцю і часу формування. На наступних етапах до цих прийомів додається весь арсенал економіко-математичних і евристичних методів вимірювання відносного впливу окремих сторін діяльності, окремих факторів і їх сукупностей на її розвиток та ефективність.

Порівняльний аналіз застосовується для визначення розмірів і причин відмінностей у використанні ресурсів та ефективності діяль-

Класифікація прийомів аналізу господарської діяльності

Рис. 2.1. Класифікація прийомів аналізу господарської діяльності

ності, а також для мобілізації внутрішніх резервів порівнюваних господарюючих суб'єктів (або окремих їх ділянок) шляхом поширення виявленого передового досвіду.

Порівняння - найбільш поширений прийом аналізу. Першорядне значення має порівняння показників у динаміці: на дату проведення аналізу та на попередні хронологічні дати.

Порівняння з рівнем показників на початок року передбачено у формах фінансової звітності.

Порівняння з показниками попередніх періодів (попередній місяць, квартал, рік) дає можливість оцінити темпи розвитку господарюючого суб'єкта і, до певної міри, напруженість завдань бізнес-плану на аналізований період. З цією метою там, де це можливо, проводиться також зіставлення планованих величин показників з їх нормативними рівнями.

Порівняння з економічним потенціалом аналізованого об'єкта дозволяє визначити, якою мірою він наблизився до повного використання ресурсів та ефективності діяльності. У сучасній практиці аналізу цей вид порівняння застосовується не комплексно, а за окремими показниками, наприклад за коефіцієнтом використання календарного фонду часу роботи обладнання або коефіцієнту корисного використання сировини. У перспективі він повинен зайняти провідне місце, оскільки сприяє об'єктивній оцінці ступеня використання господарюючим суб'єктом свого потенціалу.

Щоб більш повно виявити резерви, проводиться порівняння не тільки в рамках аналізованого об'єкта, а й з іншими об'єктами, тобто аналіз піднімається на якісно новий рівень - порівняльного міжгосподарського аналізу.

Порівняння з середньогалузевими показниками дозволяє визначити, яке місце займає аналізований господарюючий суб'єкт в галузі, чи відноситься він до числа передових, середніх або відстаючих.

Порівняння з плановими і звітними показниками найбільш ефективно працюючого господарюючого суб'єкта, а всередині нього - з показниками передових ділянок та кращих працівників дає можливість виявити резерви, мобілізація яких можлива в умовах сформованого виробничого потенціалу, або необхідність залучення інвестицій для модернізації виробництва.

Різновидом порівняння є зіставлення з роботою інших господарюючих суб'єктів того ж сектора бізнесу в інших країнах.

Чим ширше коло порівнюваних об'єктів, тим багатше можливості виявлення резервів і поширення передового досвіду.

Від програми порівняльного аналізу та поставлених у ній завдань залежить розширення або скорочення кола порівнюваних господарюючих суб'єктів. Якщо вивчаються ті сторони діяльності, в яких проявляється спільність їх соціальних, організаційних і правових основ, то їх можна зіставляти без урахування відмінностей продукції, що виготовляється, масштабів, техніки і технології виробництва на кожному з них. Наприклад, порівняльний аналіз використання робочого часу можна проводити на всіх підприємствах з однаковим режимом роботи. Якщо ж ставиться завдання: виявити резерви, пов'язані з характером виробництва (наприклад, резерви економії матеріалів), то поглиблене вивчення цих резервів можливе на підприємствах, що випускають однакову або споріднену за технологією виготовлення продукцію.

Слід зазначити, що порівняльний аналіз раціональності використання ресурсів може проводитися тільки в межах тих форм об'єднань господарюючих суб'єктів, всередині яких не діє Федеральний закон від 29.07.2004 № 98-ФЗ "Про комерційну таємницю". За цими межами порівняння рівнів витрат і визначення факторів, що обумовлюють їх відмінності, неможливо, оскільки ці показники не доступні аналітику.

Щоб розширити коло порівнянних об'єктів, порівнювати ні узагальнюючі показники в цілому по підприємству, а приватні - з окремим технологічним ділянкам і операціями, які можуть бути однаковими на підприємствах різного виробничого профілю і різної структури.

Будь-яке порівняння залежно від змісту досліджуваних показників висуває певні умови для забезпечення правильності випливають з нього висновків.

У всіх роботах, присвячених порівняльному аналізу, підкреслюється необхідність домагатися посилення порівнянності порівнюваних об'єктів. Однак найчастіше не береться до уваги те, що вимоги до порівнянності посилюються або знижуються в залежності від мети аналізу. У деяких випадках навіть виникає необхідність порівняння об'єктів, непорівнянних за тією ознакою, за яким проводиться порівняння. Наприклад, для встановлення впливу на ефективність виробництва його масштабів порівнюються дрібні, середні і великі організації, а для визначення доцільності поглиблення зовнішнього кооперування - організації, що виробляють комплектуючі вироби у себе або одержують їх з боку. Отже, можливий підбір об'єктів, різко розрізняються по досліджуваним ознаками, але схожих в іншому.

Особливо складно проводити міжнародні порівняння, оскільки в цьому випадку неспівмірність обумовлена відмінностями в загальноекономічної ситуації, купівельної силі валют, організації бухгалтерського обліку, ступеня господарської самостійності об'єктів та іншими національними особливостями.

Порівнянність досягається при дотриманні ряду умов, до яких відносяться:

  • o єдність оцінки - окремо виявляється вплив зміни оцінки;
  • o виключення впливу зміни обсягу та асортиментної структури;
  • o порівнянність календарних періодів;
  • o використання інформації та аналітичних показників, формованих за однаковою методології.

Науковий апарат аналізу господарської діяльності за останній час збагатився кластерним аналізом. Даний прийом багатовимірного аналізу дозволяє виділити основні групи факторів, споріднені за економічним змістом, і розподілити загальну варіацію ефективності господарювання між цими групами.

Угруповання досліджуваних об'єктів кластерним методом проводиться з метою виявлення однорідних груп і знаходження їх характерних ознак.

Кластерний аналіз в конкретних ситуаціях використовується для угруповання як об'єктів, так і ознак. Тому застосування методів кластерного аналізу дозволяє виділяти багатовимірні аномальні спостереження з вихідної сукупності, формувати групи об'єктів, подібних за результатами виробництва, створювати групи взаємозалежних змінних для побудови регресійних моделей показників ефективності.

При аналізі бухгалтерської звітності в більшій мірі використовуються динамічні порівняння, тобто зіставлення змін даних звітності за часовими періодами. У цьому випадку основні форми звітності складаються за кілька років (кварталів, місяців), що дозволяє обгрунтувати тенденції зміни показника, його динаміку. Виняток типових (надзвичайних) факторів дає можливість обґрунтувати стійкі тренди показників.

Дуже важливим прийомом якісного аналізу є угруповання, які широко використовуються і в статистиці. Проте є принципова відмінність в їх застосуванні в статистиці та аналізі. У статистиці угрупування об'єктів спостереження за подібністю їх політико-економічної природи є необхідною передумовою отримання змістовних науково обґрунтованих середніх величин, правильно характеризують досліджувані сукупності, тобто використовуються для узагальнення і типізації явищ. В аналізі, навпаки, угруповання служать для розкриття змісту середніх величин і з'ясування впливу на них окремих одиниць.

Часто використовується групування по розділах бізнес-плану - за факторами техніки, технології, організації виробництва і управління, а також з фінансово-економічних умов.

Особливо велике значення мають угруповання при аналізі консолідованих звітів, так як вони дозволяють виділити відстаючі господарюючі суб'єкти, зосередити на них увагу і таким чином вишукати і мобілізувати приховані резерви поліпшення їх діяльності.

Угруповання допомагають розібратися в суті аналізованих явищ і процесів, систематизувати матеріали аналізу, знайти і привести в дію резерви підвищення ефективності діяльності.

Прийом виділення вузьких місць застосовується для з'ясування того, які ділянки або види ресурсів стримують підвищення ефективності діяльності, від яких ділянок залежить істотне поліпшення роботи. Цей прийом широко використовується на практиці, особливо для раціональної організації пошуку резервів.

Вивчення в першу чергу вузьких місць підсилює оперативність аналізу, дієвість його висновків і в той же час знижує витрати праці на його проведення. Так, за особливо дорогим матеріалами слід, насамперед, виявити можливості їх більш економного витрачання або заміни (наприклад, кольорових або дорогоцінних металів). При вивченні використання обладнання необхідно особливу увагу звернути на ті його види, які стримують збільшення випуску продукції.

Поряд з аналізом вузьких місць важливо вивчити провідні ланки, що визначають зростання ефективності виробництва (наприклад, своєчасність введення в експлуатацію нових потужностей, надходження сировинних ресурсів, залучення працівників).

Метод виділення вузьких місць може бути ефективно використаний в тому випадку, коли аналізується і зіставляється звітність актуальних виробничих одиниць (бізнес-одиниць).

Найбільш широко при аналізі звітності використовується балансовий метод, який ефективний при аналізі руху запасів, грошових коштів, дебіторської та кредиторської заборгованості, коли визначаються залишки на кінець року з урахуванням залишків на початок року, надходження і списання резервів протягом року.

Балансовий прийом використовується також як допоміжний для перевірки розрахунків, зроблених іншими спеціальними аналітичними прийомами (факторний метод, метод цінних підстановок тощо).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >