Евристичні методи аналізу

Зміни умов і завдань розвитку суб'єктів господарювання, що визначаються сучасними економічними ситуаціями і викликами часу, надають принциповий вплив на методи обгрунтування управлінських рішень, організацію управлінських процесів і способи оцінки результативності рішень.

Враховуючи, що "під методом економічного аналізу розуміється діалектичний спосіб підходу до вивчення господарських процесів в їх становленні та розвитку", зміна життєвих циклів продукту, технологічних укладів, видів бізнесу і глибина відбуваються перетворень вимагають суттєвого реформування методів економічного аналізу.

Враховуючи необхідність чіткого визначення своїх конкурентних переваг і їх закріплення на тривалий період, організації особливу увагу приділяють стратегії розвитку, висуваючи стратегічні орієнтири (наприклад: освоєння лідерських позицій на ринку, забезпечення лояльності клієнтів, підвищення соціальної значущості організації), які мають чіткі якісні характеристики. Їх кількісні параметри часто досить умовні і не можуть бути прямо оцінені.

Аналіз та обґрунтування тенденцій зміни цих груп показників вимагають істотної зміни навіть таких традиційних методів аналізу, як порівняння, деталізація, угруповання і т.п., але частіше припускають використання інших методів аналізу, часто чисто логічних.

На розвиток методів економічного аналізу особливо вплинула можливість багатоваріантності рішень, кожне з яких нераціонально, а іноді й неможливо детально прорахувати. Це визначило прискорене використання нових методів обліку. Так, наприклад, для перспективного, стратегічного аналізу набагато ефективніше використовувати маржинальний метод розрахунку витрат, який, при всій його умовності, дозволяє сформувати оптимальний асортимент виробництва продукції. Облік і аналіз повної собівартості окремих видів продукції проводяться тільки за включеним в план виробництва асортиментним позиціям.

Оскільки в умовах інноваційного розвитку істотно інтенсифікуються всі стадії відтворювального циклу, часто виникає необхідність забезпечення паралельного здійснення окремих його стадій. Багато авторів роблять акцент на оцінці поведінки окремих показників на різних стадіях відтворювального циклу, виділяючи випереджальні показники. Це характерно, насамперед, для робіт менеджерської спрямованості при формуванні панелей індикаторів розвитку. Однак такий підхід до класифікації показників зустрічається все частіше.

Для об'єктивізації оцінки можливостей розвитку організації та визначення її виробничого, економічного і фінансового потенціалу має значення відповідність зміни показників по стадіях відтворювального циклу: зріст - в період підйому; зменшення або підвищення - в період спаду; стабільність - в період стагнації і т.п. У зв'язку з цим виділяють проциклічними, контрциклічні і ациклічні показники, динаміка яких практично не пов'язана з відтворювальним циклом.

Ускладнення класифікацій системи показників припускає логічне розвиток і уточнення традиційних методів аналізу.

Так, при використанні методу порівняння все більшого значення набуває порівняння основних фінансових і економічних характеристик за тривалий період, оскільки це дозволяє виявити циклічні коливання, характерні для різних видів бізнес-процесів. При горизонтальному аналізі застосовується якісне порівняння джерел залучених фінансових коштів і зміни окремих груп активів організації, тобто поєднання горизонтального і вертикального аналізу.

При подальшому розвитку економічного аналізу важлива класифікація показників за їх ролі при прийнятті та обгрунтуванні рішень різного класу і рівня. У зв'язку з цим для кожного рішення виділяється цільовий показник, фактори, що визначають його рівень, і, що особливо важливо для об'єктивності прийнятих рішень, обмеження, в яких приймаються рішення.

Детерміновані методи аналізу, в тому числі факторний, як і раніше переважають, але при цьому активно доповнюються методами подовження і розширення характеристик, що пов'язано з деталізацією показників-факторів з урахуванням їх значимості.

При факторному аналізі необхідно виявляти зв'язки між зміною показників-факторів і необхідністю кращого використання наявних ресурсів або введення нових ресурсів, і це потребує додаткового фінансування. З цією метою дана група показників ділиться на фактори екстенсивного та інтенсивного росту, що особливо актуально для оцінки запасу фінансової міцності організації та оцінки її економічного потенціалу.

Таким чином, у сучасних умовах все більше значення має професійне судження аналітика при постановці завдань і виборі методів економічного аналізу.

Поступово все більше застосовуються методи логічного евристичного аналізу, що грунтується на професійному судженні, досвіді та інтуїції фахівців, їх індивідуальних чи колективних заключних. Серед них можна виділити оцінні і оціночно-пошукові методи аналізу (рис. 2.2)

Класифікація евристичних методів аналізу

Рис. 2.2. Класифікація евристичних методів аналізу

Евристичні методи широко застосовуються при управлінні персоналом, організації управління та виборі організаційної поведінки.

Умови, які спричиняють необхідність використання евристичних методів:

 • o якісний характер вихідної інформації, описуваний за допомогою економічних і соціальних параметрів, відсутність достатньо представницьких і достовірних відомостей за характеристиками об'єкта дослідження;
 • o велика невизначеність вихідних даних для аналізу;
 • o відсутність чіткого предметного опису та математичної формалізації предмета оцінки;
 • o недоцільність і недолік часу і коштів для дослідження із застосуванням формальних моделей на перших етапах обґрунтування управлінських рішень;
 • o відсутність технічних засобів з відповідними характеристиками для аналітичного моделювання;
 • o екстремальність аналізованої ситуації.

Евристичні методи аналізу являють собою особливу групу прийомів збору та обробки інформації, що спирається на професійне судження групи фахівців. Їх часто називають креативними.

Основою застосування евристичних методів є експертні оцінки розглянутих процесів, операцій, результатів.

Експертні методи аналізу - це методи організації роботи з фахівцями-експертами і обробки їх думок. Для вирішення багатьох аналітичних задач потрібно мати незалежну думку (думки), тобто залучення експертів. Інформацію, отриману від експертів, не можна вважати готовою для використання, вона повинна бути оброблена і тільки після цього застосовуватися для прийняття управлінських рішень.

При організації роботи експертів необхідно:

 • - Відібрати кваліфікованих експертів;
 • - Опитати експертів і отримати цікаву аналітика інформацію;
 • - Визначити методи обробки та інтерпретації інформації, отриманої від експертів.

При відборі експертів слід враховувати їх компетентність та професійні навички в тій області діяльності, що підлягає вивченню, здатність до творчого мислення, уміння працювати в групі (якщо залучається кілька експертів).

При наборі експертів доцільно керуватися такими вимогами, як:

 • o високий рівень загальної ерудиції;
 • o володіння спеціальними знаннями в аналізованої області;
 • o наявність певного практичного і (або) дослідницького досвіду з даної проблеми;
 • o здатність до адекватної оцінки тенденцій розвитку досліджуваного об'єкта;
 • o відсутність упередженості, зацікавленості в конкретному результаті оцінки.

Члени групи в цьому випадку можуть бути рівноцінними або мати різний ранг, що враховується при виведенні результатів експертизи.

Метод експертної комісії заснований на виробленні спеціально підібраними експертами єдиного колективної думки при обговоренні поставленої проблеми і альтернатив її вирішення в результаті певних компромісів.

При використанні методу експертної комісії здійснюється не тільки статистична обробка результатів індивідуальної бальної оцінки всіх експертів, а й обмін думками за результатами експертизи, уточнення оцінок. Недолік - сильний вплив авторитетів на думку більшості учасників експертизи.

Висновки, отримані при аналізі на основі евристичних методів, мають логічне обгрунтування і можуть мати форму: прямої оцінки (корисно, шкідливо, прийнятно, неприйнятно); визначення припущень, тобто вибір першочергових або найбільш вдалих рішень (це може бути виявлено через ранжування припущень, їх бальну оцінку і т.д.); відбору конкретних заходів для конкурентної опрацювання. Досить часто до складу групи експертів включають професійних консультантів - професіоналів в аналізованої області.

Залежно від цілей і спрямованості група експертів може бути однорідною або включати представників різних груп фахівців, а іноді й просто зацікавлених осіб. Наприклад, при розробці якогось технічного рішення на першій стадії до складу групи експертів включаються тільки фахівці відповідного профілю. При формуванні групи експертів для аналізу технологічних розробок в неї включаються: технологи, які можуть професійно оцінити технічну новизну рішення; економісти, що оцінюють ефективність рішення; механіки, які можуть оцінити можливість реалізації нової технології на наявній виробничій базі; робітники - виконавці нової технології.

При оцінці якості продукції та попиту на неї до складу групи експертів включаються не тільки товарознавці, а й виробники і споживачі продукції.

На практиці склалися досить складні способи формування групи експертів:

 • o за формальними критеріями - враховуються спеціальність, стаж роботи, тривалість перебування в одному колективі, а також психологічні оцінки особистості за даними соціологічної служби організації (якщо такі є), наприклад, здатність до творчого мислення, конструктивність мислення і т.п .;
 • o на основі самооцінки особистості, отриманої при анкетуванні, - майбутній експерт сам оцінює свої можливості, включаючи кваліфікацію, аналітичність і конструктивність мислення, здатність адаптуватися до певних ситуацій і т.п. Доповнюється спеціальним психологічним відбором експертів для визначення рівня їх самооцінки - занижена, завищена або адекватна;
 • o на основі оцінки осіб, пов'язаних з претендентом, - професійні й особисті якості фахівця оцінюються фахівцями аналогічного профілю, споживачами послуг, працівниками, що реалізовують рішення експерта;
 • o методом випадкового відбору (вибірки), якщо в якості експертів може виступати безліч осіб (наприклад, споживачів продукції та послуг).

Досить часто при аналізі діяльності господарюючого суб'єкта до складу групи експертів включають керівників різних рівнів та працівників. Наприклад, так формується група експертів при виборі стратегії розвитку виробництва, зміні системи стимулювання, реформуванні обліку та звітності, перебудові організаційних структур.

Таким чином, при відборі експертів широко використовуються як формальні, так і психологічні методи, і евристичні методи часто називають психологічними.

При опитуванні експертів можуть застосовуватися індивідуалізовані і групові методи. При індивідуальному опитуванні робота з кожним експертом проводиться окремо, що дозволяє експерту висловлювати свою думку незалежно від інших. При груповому опитуванні експерти працюють в групах, узгоджують свої думки і виробляють загальний експертний висновок на основі єдиної позиції. Групові методи краще з точки зору підвищення надійності експертизи, але більш складні.

Інформація, отримана в процесі експертного опитування, повинна бути оброблена спеціальними або традиційними способами аналізу, після чого її можна використовувати для прийняття управлінських рішень.

Існує багато способів отримання експертних оцінок: методи Дельфі, контрольних питань, оцінки ризиків, сценаріїв, ділових ігор, SWOT-аналізу, функціонально-вартісного аналізу (ФВА) та ін.

Метод Дельфі - заочний і анонімне опитування експертної групи (5-10 чоловік) в кілька турів з узгодженням думок експертів. Перед кожним експертом ставиться конкретне завдання, наприклад, визначити напрямок розвитку підприємства. Експерти заповнюють опитувальні листи з досліджуваної проблеми. До учасників експертизи доводяться результати кожного проміжного туру опитування у вигляді усереднених статистичних значень. При отриманні відповідей від експертів можуть скластися різні ситуації:

 • а) всі експерти дійшли єдиного думці;
 • б) думка експертів розділилося.

У першому випадку думка експертів приймається як результат рішення задачі, у другому - процес експертизи буде продовжений.

Метод контрольних питань - пошук аналітичного рішення за допомогою спеціально підготовленого переліку (списку) навідних запитань. Перевага цього методу полягає в його простоті та універсальності. Контрольні питання складаються на основі досвіду вже вирішених завдань, що забезпечує ефективність методу.

Використання методу контрольних питань реалізується в кілька етапів:

 • 1) формулюється завдання, при вирішенні якої будуть використані контрольні питання;
 • 2) складається список контрольних питань, найбільш відповідних характеру розв'язуваної задачі, і розглядається кожен з них з метою використання закладеної в ньому інформації для вирішення завдання;
 • 3) розглядаються всі ідеї, які можна використовувати при вирішенні завдання;
 • 4) відбираються ідеї, за допомогою яких можна вирішити поставлене завдання, і розробляється програма заходів.

Зазвичай аналітики використовують таблицю, яка містить в кожному рядку питання (параметр) і варіанти відповідей (значення параметрів) по певному аспекту аналізу. Відповідаючи на поставлені питання, аналітик робить позначку в графі, яка відповідає його ув'язнення. Таблиця, як правило, побудована таким чином, що помітки в колонках зліва демонструють слабкі сторони об'єкта дослідження, а праворуч - сильні сторони або особливі можливості. Регулярне використання таких таблиць дозволяє визначати тенденції зміни предмета аналізу в часі і порівнювати його положення по відношенню до інших об'єктів аналізу.

Запитальники значно скорочують час, необхідний для проведення аналізу, зменшують залежність його результатів від рівня кваліфікації аналітика. При використанні цього методу виходять більш коректні результати, ніж при бальній оцінці, що пояснюється наступними обставинами. Експерт замість призначення балів вибирає твердження, найбільш чітко характеризує об'єкт оцінки. Відповіді можуть бути представлені кількісними даними, наприклад, що відбивають вік працівника, або характеризувати тенденцію зміни якого-небудь параметра (зростання, падіння), давати оцінку ("відмінно", "задовільно" і т.д.).

Вибір шляхом порівняння, як правило, точніше прямого вимірювання, коли в конкретній ситуації у кожного експерта своє поняття оптимального стану оцінюваних параметрів.

Досвід свідчить, що спочатку не вдається створити дієві запитальники. Аналітикам потрібно бути готовими до того, що тільки після неодноразових опитувань і ретельного аналізу результатів оцінки та аналітичних документів вдається створити методики, що містять не тільки універсальні вихідні переліки-словники, але й вузькоспеціалізовані опитувальники для окремих категорій працівників з близькими завданнями, що відбивають сутність відносин і діяльність людей.

Метод сценаріїв - сукупність прийомів і процедур підготовки та реалізації будь-яких господарських рішень. Метод застосовується насамперед для експертного прогнозування. Він корисний при виборі цілей організації та прогнозуванні, коли організацію не влаштовує ситуація, що склалася і є необхідність розширити бізнес.

Сценарій розробляється групою фахівців організації і містить опис послідовності кроків, що ведуть до прогнозованого станом організації, а також факторів і подій, що роблять вирішальний вплив на цей процес. Вихідний пункт розробки сценарію - точна оцінка реальної ситуації організації, проведена на основі ретроспективного аналізу діяльності. Така оцінка веде до розуміння динаміки впливу факторів на процеси виробництва і того, які фактори забезпечує підйом діяльності, а які - її спад. Для некерованих чинників розвитку повинні бути зроблені спеціальні оцінки.

Етапи розробки сценарію:

 • 1) визначення системи показників, на базі яких буде формуватися сценарій розвитку організації;
 • 2) виділення факторів, що визначають розвиток організації;
 • 3) виявлення тенденції розвитку;
 • 4) розробка альтернативних сценаріїв розвитку і вибір основного варіанту розвитку.

Ділові ігри. Найбільш поширеною формою ділової гри є моделювання аналізованих процесів і майбутнього розвитку прогнозованого явища в різних варіантах і розгляд отриманих даних. Ділові ігри використовуються як у навчальному процесі, так і на виробництві. Ігри, які проводяться в колективах організацій, отримали назву організаційно-діяльнісних (оргдіяльнісної). У певному вигляді вони включають в себе ідеологію методів Дельфі і сценаріїв.

Всі учасники гри діляться на групи, кожній групі пропонується написати сценарій розвитку подій в організації. Групою керує експерт, завдання якого - стежити за тим, щоб члени групи не відхилялися від встановленого завдання. На наступний день проводиться конференція, на якій представник кожної групи виступає з доповіддю, в якій відображає групове бачення розвитку подій в організації. Члени інших груп беруть активну участь у обговоренні доповіді і намагаються переконати інших, що їх перспектива позначена більш конкретно і переконливо. В кінці дня керівник гри та експерти підводять підсумки конференції та звертають увагу колективу на відсутність єдності думок з обговорюваних питань. Групи розходяться і готують новий сценарій. На наступний день знову проводиться конференція, на якій заслуховуються нові доповіді. Експертів повинні підвести учасників до того, щоб вони разом домагалися поставлених цілей. Коли це проявляється на конференціях, тобто більшість доповідей висловлює єдність думок, учасники гри перестають працювати в групах і єдиним колективом виробляють загальний сценарій. В результаті гри відбувається згуртування колективу, що може служити основою успішної діяльності.

Для забезпечення точності оцінки ризиків допускається максимальний розкид їх оцінки, тобто забезпечується більш жорсткий підхід до узгодженості думки експертів.

Одним з найбільш поширених евристичних методів є метод аналогії, коли група експертів розглядає можливий метод вирішення проблеми або шукає причину ситуації, що склалася, спираючись на минулий досвід своїх або аналогічних суб'єктів господарювання. У цьому випадку експерти продумують свій досвід і ті ситуації, з якими їм доводилося стикатися, і, грунтуючись на ньому, пропонують способи вирішення поставленого завдання, з'ясовуючи причини сформованої ситуації та шляхи їх усунення.

Природно, що в цьому випадку великою підмогою служить використання матеріалів з описом аналогічних ситуацій в різні періоди і на різних об'єктах. Вони можуть бути отримані з періодичних видань, наукової літератури, а також з протоколів зборів засновників, ради директорів, засідань відділів і спеціалізованих груп, що працюють в організації. Значний інтерес з цієї точки зору являє банк ситуацій, проаналізованих і узагальнених спеціалізованими консультаційними фірмами. Такі банки даних створено в багатьох консультаційних фірмах світу. Слід зазначити, що перші кроки створення аналогічних матеріалів були зроблені в 1980-і рр. на консультаційних фірмах СРСР. В даний час ця робота триває в Асоціації наукових консультантів Росії та консультаційних фірмах.

У тому випадку, коли експерти отримують матеріали ситуацій, що складаються в інших об'єктах, в їх завдання входить відбір тих, які з принципових положень подібні з розв'язуваної, тобто оцінюється схожість об'єкта, ситуації, цілей, які переслідує аналіз. Після такого відбору визначаються можливість використання досвіду з розв'язання проблеми і готовність об'єкта до реалізації конкретних заходів: стан виробничо-технічної бази, кваліфікація кадрів, наявність фінансових ресурсів і можливість їх залучення, період дозволу задачі тощо

Метод аналогій дозволяє тільки визначити основні напрямки економічного аналізу і на наступних етапах потребує більш глибокому аналізі з використанням кількісних методів. Однак попереднє використання такого методу попереджає невиправдано детальний аналіз в тому напрямку, який не розкриває основних причин ситуації, що склалася. Метод аналогій часто називають синектичний.

До групи методів, що використовують критерії оцінки, відносяться цільова оцінка, "павутина", типологія і репертуарні решітки.

Цільова оцінка - оцінка об'єктів аналізу за певними критеріями (компонентам цільової системи). При його використанні:

 • o вибираються критерії (компоненти цільової системи) оцінки альтернатив;
 • o всім варіантам рішень по кожному критерію присвоюється ранг переваги (порядковий номер прийнятності);
 • o по кожній альтернативі розраховується сумарний ранг за всіма критеріями;
 • o здійснюється ранжування варіантів за сумарним рангу.

Методом багатокритеріального порівняння альтернатив є і графічний кількісно-якісний метод "павутина". Він може використовуватися у всіх випадках, коли оцінку об'єктів аналізу доцільно здійснювати за різноманітним кількісним і якісним ознаками. Основна перевага методу - візуалізація результатів аналізу, що особливо цінно при поданні матеріалів дослідження не вузьким фахівцям, а керівникам.

До евристичним методам аналізу, що передбачають як генерування варіантів аналітичних рішень, так і їх оцінку, відносяться: мозковий штурм (мозкова атака), комісії та конференції, банк ідей, колективний блокнот, активний соціологічний тестований аналіз і контроль, функціонально-вартісний аналіз, ділові ігри та ін.

Великий ефект для аналізу особливо складних ситуацій може дати метод мозкового штурму. Мозковий штурм - вільне генерування ідей, висловлюваних у групі зацікавлених експертів. Як правило, ефективний мозковий штурм досить короткий (не більше години). У ньому можуть брати участь не тільки висококваліфіковані фахівці, а й молодь, здатна внести несподівані неординарні пропозиції. Однак, щоб результати мозкового штурму можна було реально використовувати, важливо участь у ньому осіб, котрі приймають рішення. У цьому випадку, систематизувавши пропозиції учасників, можна частину з них відразу відкинути як ідеальні, а решта обговорити більш докладно з фахівцями відповідного профілю.

Відбір ідей проводиться поступово. На першому етапі жодна з них не відкидається і, як правило, взагалі ніякі оцінки не висловлюються. Потім ідеї оцінюються за рівнем опрацьованості, термінами і вартістю реалізації, ефективності і т.п. На другому етапі аналізу може використовуватися один або кілька розглянутих раніше методів оцінки та вибору рішень. Мозковий штурм може бути складовою частиною аналітичної роботи, особливо при перспективному аналізі.

Мозковий штурм - спосіб, що дозволяє знаходити нові варіанти рішень в проблемній ситуації. Він заснований на поділі в часі процесу пошуку ідей та їх оцінки. Це відносно швидкий і економний спосіб аналізу, призначений для вирішення труднощів і протиріч, з якими управлінський персонал зіткнувся або, ймовірно, зіткнеться в найближчій перспективі, а також для усунення вузьких місць, що стримують розвиток системи управління. Метод ефективний при вирішенні нетрадиційних пошукових завдань стратегічного призначення. Мозкову атаку слід організовувати тоді, коли проблема не піддається традиційному рішенню. У першу чергу мова йде про структурній політиці, вдосконаленні існуючих способів роботи.

Метод комісій та конференцій - найбільш поширена форма групової роботи, в процесі якої відбувається вільне висування ідей, здійснюється їх критика. Він заснований головним чином на купується в процесі численних засідань і дискусій звичкою до критичних оцінок нових і недостатньо обгрунтованих ідей. Недолік методу полягає в тому, що аналітики в своїх судженнях спочатку орієнтовані на компроміс, що збільшує ризик отримання спотворених результатів аналізу.

Метод колективного блокнота забезпечує висунення членами колективу незалежних ідей з подальшою оцінкою пропозицій. З цією метою кожен член колективу отримує блокнот, в якому в загальних рисах викладено суть аналізованого питання, наведені необхідні допоміжні та довідкові матеріали (наприклад, схеми документообігу, посадові інструкції тощо).

Протягом заздалегідь встановленого часу вони записують у свої блокноти результати аналізу та пропозиції, а на закінчення дають оцінку своїх ідей, виділяючи кращі. Блокноти здаються координатору для підготовки узагальнюючої записки. Оцінка групових аналітичних альтернатив здійснюється будь-яким з розглянутих раніше методів оцінки.

Метод колективного блокнота зручний у тих випадках, коли неможливо організувати тривалу спільну роботу, залучити досвідчених консультантів. Для використання методу необхідна наявність в колективі організації творчо мислячих, досвідчених фахівців.

Такий метод роботи, як банк ідей, передбачає звернення до картотеці або автоматизованій базі даних, створюваної в процесі практичної діяльності. У зазначених сховищах збираються і систематизуються найбільш цікаві приклади розв'язання задач. Сюди включаються як оригінальні, так і типові варіанти з оцінкою їх застосовності. Метод може бути корисний при вирішенні пошукових завдань поточного (частіше) і стратегічного (рідше) аналізу.

Метод активного соціологічного тестувати аналізу та контролю (МАСТАК) полягає у розробці та застосуванні посібники, що містить конкретні рекомендації щодо вдосконалення діяльності користувачів даного матеріалу. Ігровий командний спосіб розробки посібника передбачає кілька кроків:

 • 1) організатор оголошує тему для вироблення рекомендацій за результатами аналізу, наприклад: "Організаційна структура підприємства";
 • 2) кожен з членів групи експертів протягом заздалегідь визначеного часу формулює рекомендації із зазначеної тематики, намагаючись відпрацювати їх стилістично точно і ясно;
 • 3) кожен експерт по черзі називає номер своєї рекомендації (перший, другий і т.д.) і зачитує її вголос. Решта членів команди проставляють бал даної рекомендації. Система балів може бути довільною - від 7 до 10, але заздалегідь встановленої організатором. Якщо оцінюють члени групи вважають рекомендацію надзвичайно корисною, вони дають їй один з вищих балів, якщо абсурдною, то вказують нуль балів. Потім наступний розробник читає свою рекомендацію. І так до тих пір, поки не будуть оголошені і оцінені всі розрізняються поради. Організатор стежить, щоб усі називали номери і дотримувалася черговість;
 • 4) координатор збирає всі пропозиції членів групи, підраховує сумарний бал кожної рекомендації, розподіляє пропозиції за рубриками, розташовуючи їх усередині рубрик в послідовності, що відповідає зменшенням отриманих балів. Рекомендації, які отримали незначне число балів у порівнянні з іншими пропозиціями, з розгляду виключаються.

Особливе місце в евристичних методах займає SWOT-аналіз. Назва аналізу складається з перших букв виразів: strength - сила, weakness - слабкість, opportunity - можливість, threats - ризики та обмеження.

Даний метод, який є особливим різновидом експертних методів, показав високу ефективність при розробці рішень в системах, яким притаманні динамічність, керованість, залежність від внутрішніх і зовнішніх факторів, циклічність і т.п.

SWOT-аналіз - це визначення сильних і слабких сторін організації, а також можливостей і загроз, що виходять з її ринкового оточення (зовнішніх факторів). Ці складові означають:

 • o сильні сторони - переваги організації;
 • o слабкості - недоліки організації;
 • o можливості - фактори зовнішнього середовища, використання яких створить переваги організації на ринку;
 • o загрози - фактори, які можуть потенційно погіршити становище організації на ринку.

Проведення SWOT-аналізу зводиться до заповнення матриці, у відповідних осередках якій відбиваються сильні і слабкі сторони організації, а також ринкові можливості і загрози (рис. 2.3).

Етапи проведення SWOT-аналізу:

 • 1) вибирається група фахівців підприємства, які будуть виступати експертами при проведенні SWOT-аналізу, і призначається керівник групи;
 • 2) на засіданні групи визначається система показників, за якими буде оцінюватися кожна складова аналізу;
 • 3) готуються опитувальні листи для оцінки вибраних показників по кожній складовій аналізу;
 • 4) проводиться опитування експертів і виводиться оцінка кожного показника;
 • 5) здійснюється ранжування оцінок по кожній складовій аналізу;
 • 6) на основі ранжирування розробляється стратегія розвитку організації.

Матриця SWOT-аналізу

Рис. 2.3. Матриця SWOT-аналізу

Заповнення матриці - складний процес, що вимагає високої кваліфікації експертів. Це пов'язано з тим, що один і той же показник діяльності організації може бути як загрозою, так і можливістю. Але коли матриця заповнена і виражено єдину думку експертів, організація має досить повну інформацію про ситуацію, в якій вона знаходиться, щоб визначити свої перспективи.

Щоб матриця була більш об'єктивною, при її заповненні необхідно охарактеризувати всі сторони діяльності організації, включаючи виробничу, фінансову, маркетингову, організаційну, інвестиційну. При такому підході SWOT-аналіз дозволить вибрати оптимальний шлях розвитку організації, уникнути небезпек і максимально ефективно використовувати наявні ресурси.

Як було зазначено, в останні роки значна увага приділяється використанню функціонально-вартісного аналізу (ФВА) як методу системного дослідження функцій об'єкта (виробу, процесу, структури), спрямованого на мінімізацію витрат на всіх стадіях життєвого циклу при збереженні (підвищенні) якості і корисності об'єкта для споживачів.

Найбільші результати ФВА дає на етапі розробки продукції. Але даний вид аналізу може також застосовуватися, коли продукт вже запроваджено на ринок. Це обумовлено необхідністю підтримки конкурентоспроможності продукції, і на даному етапі застосування ФВА сприяє поліпшенню її вартісних характеристик.

ФСА спрямований на виявлення, попередження, скорочення або ліквідацію зайвих витрат. Це забезпечується за рахунок всебічного вивчення функцій, виконуваних об'єктом, і витрат, необхідних для їх проведення. При цьому прийнято виділяти:

 • o основні функції - забезпечують працездатність об'єкта;
 • o допоміжні функції - сприяють реалізації основних функцій або доповнюють їх;
 • o непотрібні функції - не сприяють виконанню основних функцій, а, навпаки, погіршують технічні параметри або економічні показники об'єкта.

Виявлення функцій вимагає високої професійної підготовки експертів, знання сутності досліджуваного об'єкта і методики аналізу.

Робота експертів будується, як правило, на основі списку контрольних питань.

При проведенні ФСА прийнято виділяти декілька етапів: підготовчий, інформаційний, аналітичний, творчий, дослідницький, рекомендаційний та впровадження.

На перших двох етапах здійснюється загальна підготовка до проведення ФВА: уточнюється об'єкт аналізу; підбирається група компетентних фахівців для вирішення поставленого завдання; виробляються збір та узагальнення даних про досліджуваному об'єкті.

На наступних трьох етапах виробляються деталізація досліджуваного об'єкта на функції, їх класифікація й визначення вартості кожної з них; вирішуються завдання по поєднанню функцій, ліквідації непотрібних функцій, здешевлення елементів об'єкта і відбору найбільш реальних варіантів з погляду їх реалізації.

На завершальних двох етапах готується вся необхідна документація по вибраному варіанту вдосконаленого об'єкта, визначається його економічний ефект і оформляється звіт про результати ФВА.

Головним при проведенні ФВА є аналітичний етап, на якому детально вивчаються функції об'єкта (продукту) і аналізуються можливості зменшення витрат на їх здійснення шляхом усунення або перегрупування (по можливості) другорядних і непотрібних функцій.

Зниження витрат у результаті проведення ФСА може зробити істотний вплив на прибуток на всіх етапах розвитку організації. Якщо припустити, що в результаті проведення ФСА були знижені витрати на продукт на стадії його розробки, то він вийде на ринок з більш низькою собівартістю.

Таким чином, використання евристичних методів аналізу дозволяє ефективно провести як поточний, так і стратегічний аналіз в умовах нестійкої середовища функціонування і високої інноваційності розвитку організацій; дати зважену оцінку майнового, фінансового стану організації і обгрунтувати перспективи її розвитку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >