Аналітичний баланс-нетто: цілі, завдання та способи формування

Важливим прийомом етапу попередньої оцінки є формування аналітичного балансу, або ущільненого аналітичного балансу-нетто, який буде використовуватися у всіх подальших розрахунках фінансових показників. Практична корисність даного прийому пов'язана з тим, що бухгалтерський баланс організації вимагає уточнення і певної перегрупування статей, що випливають з аналітичного підходу до розуміння оборотних і необоротних активів, власного і позикового капіталу.

Наявність аналітичного балансу дозволяє уникнути необхідності займатися коригуваннями на етапі розрахунку фінансових коефіцієнтів. При цьому забезпечується єдність підходу до визначення окремих елементів балансу, що дозволяє об'єднати розраховуються на їх основі фінансові показники в єдину систему. Це особливо важливо на стадії підготовки аналітичного висновку.

Аналітичний баланс-нетто формується шляхом перегрупування окремих статей оборотних і необоротних активів, капіталу і зобов'язань, а також усунення впливу на валюту (підсумок) балансу і його структуру регулюючих статей. Серед основних слід виділити коригування:

 • o на суми за статтею "Заборгованість учасників (засновників) за внесками до статутного капіталу" (розділ II активу балансу) повинні бути зменшені величини власного капіталу і оборотних активів;
 • o на величину довгострокової дебіторської заборгованості (погашення якої очікується більш ніж через 12 місяців) зменшується сума оборотних активів і збільшуються необоротні активи;
 • o за наявності відповідної інформації стаття "Витрати майбутніх періодів" може бути віднесена до складу необоротних активів (у тому випадку, якщо термін їх списання перевищує найближчі 12 місяців);
 • o з розділу "Короткострокові зобов'язання" повинна бути виключена стаття "Доходи майбутніх періодів";
 • o величина власного капіталу визначається як чисті активи організації.

Після цього однорідні за складом елементи балансових статей об'єднуються в необхідних аналітичних розрізах (необоротні та оборотні активи, власний і позиковий капітал).

У табл. 3.1 представлений в укрупненому вигляді баланс аналізованої компанії - ВАТ "НЛМК". Вихідні дані для його складання наведено в додатках.

Як бачимо з даних табл. 3.1, за аналізований період активи ВАТ "НЛМК" зросли на 11296927 тис. Руб., Або на 3,45%, що пов'язано зі збільшенням обсягу необоротних активів на 22242280 тис. Руб. і одночасним скороченням оборотних коштів на 10945353 тис. руб. Таким чином, майнова маса збільшувалася виключно за рахунок зростання довгострокових активів. Це підтверджується даними про зміни в структурі активів компанії. Так, якщо на початку аналізованого періоду частка довгострокових активів становила 58,85%, то до кінця питома вага необоротних зріс до 63,45%. Відповідно, скоротилася частка оборотних активів.

Таблиця 3.1. Горизонтальний і вертикальний аналіз балансу ВАТ "НЛМК"

Горизонтальний і вертикальний аналіз балансу ВАТ

Так як величина необоротних активів компанії в аналізованому періоді зросла насамперед за рахунок збільшення основних засобів та незавершеного будівництва, можна констатувати, що основним напрямом інвестицій в даному періоді були реальні активи. У той же час не можна не звернути увагу на те, що найбільшу питому вагу в складі довгострокових активів компанії становлять довгострокові фінансові вкладення (близько 33% валюти балансу).

Динаміка змін окремих статей оборотних активів була різноспрямованою. Значним стало скорочення статей "Запаси" (на 6524560 тис. Руб.) І "Грошові кошти" (на 25989186 тис. Крб.) При одночасному зростанні статті "Короткострокові фінансові вкладення" (на 21707676 тис. Руб. ), що в свою чергу робить необхідним більш детальний аналіз даної статті.

Аналіз пасивної частини балансу показує, що додатковий приплив коштів у звітному періоді в сумі 23998490 тис. Руб. був пов'язаний із зростанням власного капіталу, повністю забезпеченого отриманої чистим прибутком, а також зі збільшенням довгострокових позикових джерел на 3866181 тис. руб. У той же час істотно скоротився обсяг короткострокових позикових коштів - на 16567744 тис. Руб. Іншими словами, збільшення обсягу фінансування діяльності компанії було повністю забезпечено довгостроковими джерелами.

При аналізі структури пасивів слід насамперед оцінити співвідношення власного і позикового капіталу у складі сукупних джерел.

Можна констатувати, що:

 • o найбільшу питому вагу в сукупних пасивах займав власний капітал, частка якого в аналізованому періоді зросла з 71,1 до 75,81%;
 • o питома вага довгострокових зобов'язань залишався незмінним (близько 15% валюти балансу). Абсолютний зростання довгострокових джерел, що залучаються на позиковій основі, був пов'язаний з отриманими кредитами і позиками;
 • o частка короткострокових зобов'язань у сукупних джерелах скоротилася з 13,82 до 8,47%. Основна причина цього - зниження обсягу короткострокових кредитів і позик, а також кредиторської заборгованості.

Таким чином, в аналізованому періоді в складі позикових джерел відбулася перегрупування, в результаті якої зросла частка коштів, які притягувалися на довгостроковій основі.

Узагальнюючи сказане, можна зробити наступні висновки.

 • 1. Протягом року інвестиційна політика компанії була спрямована на збільшення інвестицій в реальні активи, у першу чергу основні засоби та незавершене будівництво.
 • 2. З урахуванням високої питомої ваги вимагають додаткового аналізу склад і структура таких статей, як "Короткострокова дебіторська заборгованість", "Запаси", "Короткострокові фінансові вкладення".
 • 3. Структура пасивів відрізнялася перевищенням власного капіталу над іншими джерелами коштів. При цьому відзначається зростання частки власного капіталу. Безсумнівно, позитивним для оцінки фінансової стійкості компанії є факт зростання власного капіталу за рахунок отриманого чистого прибутку.
 • 4. Відбулася перегрупування позикових джерел, пов'язана зі збільшенням у них частки довгострокових кредитів і позик.
 • 5. Зазначені зміни є сприятливими для фінансової стійкості компанії.

У процесі попередньої оцінки фінансового стану за даними бухгалтерського балансу слід звернути увагу:

 • - На відповідність показників звітних форм, насамперед прибутку (збитку) - в бухгалтерському балансі і звіті про прибутки і збитки, величини грошових коштів - в балансі і звіті про рух грошових коштів;
 • - Загальна зміна валюти балансу і її основні причини; - Зміна власного капіталу і його основних складових;
 • - Зміни окремих елементів позикового капіталу і їх співвідношення - довго- і короткострокових зобов'язань, кредитів і позик і кредиторської заборгованості;
 • - Динаміку найбільш істотних статей оборотних і необоротних активів.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >