Аналіз запасів

У процесі аналізу запасів переслідуються наступні основні цілі:

 • o забезпечення безперебійної операційної діяльності за рахунок своєчасного поповнення запасів;
 • o скорочення коштів, іммобілізованих в запаси;
 • o поліпшення фінансового стану внаслідок:
 • - Поліпшення структури запасів,
 • - Скорочення надлишкових запасів,
 • - Підтримання оборотних активів у найбільш ліквідному стані,
 • - Скорочення потреби в джерелах фінансування,
 • - Зниження витрат, пов'язаних з фінансуванням запасів.

Основні завдання аналізу:

 • 1) аналіз складу і структури;
 • 2) формування аналітичної інформації, що дозволяє контролювати стан запасів;
 • 3) визначення реальної вартості запасів в умовах мінливої кон'юнктури ринку;
 • 4) оцінка потреби в джерелах фінансування запасів.

При аналізі слід враховувати, що стаття бухгалтерського балансу "Запаси" є комплексною. У ній відображаються залишки запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, товарів, готової продукції та інших матеріальних цінностей.

Згідно ПБУ 5-01 "Облік матеріально-виробничих запасів" до матеріально-виробничих запасів (далі - МПЗ) відносяться активи:

 • o застосовувані в якості сировини, матеріалів і т.п. при виробництві продукції, призначеної для продажу (виконання робіт, надання послуг);
 • o призначені для продажу;
 • o використовувані для управлінських потреб організації.

До сировини, матеріалам та іншим аналогічним цінностям, зокрема, відносяться:

 • o МПЗ, використовувані при виробництві продукції, призначеної для продажу (виконання робіт, надання послуг);
 • o МПЗ, використовувані для управлінських потреб організації;
 • o тара і тарні матеріали, використовувані для пакування і транспортування продукції;
 • o спеціальний інструмент і спеціальні пристосування - технічні засоби, що володіють індивідуальними (унікальними) властивостями і призначені для забезпечення умов виготовлення (випуску) конкретних видів продукції (виконання робіт, надання послуг);
 • o спеціальне устаткування - багаторазово використовувані у виробництві засоби праці, які забезпечують умови для виконання специфічних (нестандартних) технологічних операцій;
 • o спеціальний одяг, засоби індивідуального захисту працівників організації;
 • o деталі, вузли та агрегати вибуває об'єкта основних засобів, придатні для ремонту інших об'єктів основних засобів;
 • o тимчасові споруди, пристосування і пристрої, витрати по зведенню яких відносяться на витрати будівельних робіт у складі накладних витрат, а термін використання не перевищує 12 місяців;
 • o металобрухт (утильсировину), отриманий при вибутті основних засобів та іншого майна, а також відходи виробництва і невиправний брак;
 • o інші статті.

Для аналізу величини, складу і структури запасів ВАТ "НЛМК" використовуються дані табл. 3.4.

МПЗ приймаються до обліку за фактичною собівартістю в сумі фактичних витрат на їх придбання.

У загальному випадку фактична собівартість МПЗ не підлягає зміні. Але по МПЗ, ринкова ціна яких знизилася або які морально застаріли або повністю або частково втратили свої первісні якості, в бухгалтерському обліку нараховується резерв під зниження вартості матеріальних цінностей. Для обліку такого резерву призначений рахунок 14 "Резерви під зниження вартості матеріальних цінностей". Слід мати на увазі, що відповідно до ПБО 1-2008 з 1 січня 2009 р створення оціночних резервів розглядається як зміна оціночних значень.

Таблиця 3.4. Аналіз структури запасів

Аналіз структури запасів

Таким чином, вартість сировини, матеріалів, інших матеріальних цінностей відображають в балансі на кінець року за вирахуванням резерву під зниження вартості матеріальних цінностей. Слід звернути увагу на те, що формування резерву під зниження вартості матеріальних цінностей призводить до скорочення фінансового результату звітного періоду.

Для аналізу інформації ВАТ "НЛМК" про сформованих резервах під зниження вартості МПЗ скористаємося даними табл. 3.5. Формування резерву здійснюється на підставі методики, яка враховує вартість виявлених невикористовуваних довго зберігаються МПЗ і можливу ціну їх реалізації (див. Дані сайту компанії).

Таблиця 3.5. Резерви під зниження вартості МПЗ, тис. Руб.

Резерви під зниження вартості МПЗ, тис. Руб.

Як випливає з даних табл. 3.5, до кінця періоду величина резервів під зниження вартості МПЗ значно скоротилася, що пов'язано насамперед з оцінкою вартості товарно-матеріальних цінностей.

Фактичну собівартість МПЗ (крім товарів, які обліковуються за продажними цінами), списуються у виробництво і при іншому їх вибутті, відповідно до обраної облікову політику організації можуть визначати одним із таких способів:

 • o за собівартістю кожної одиниці;
 • o середній собівартості;
 • o собівартістю перших за часом придбання МПЗ (спосіб ФІФО).

При використанні методу ФІФО витрачаються матеріальні ресурси оцінюються за собівартістю перших за черговістю закупленої партії матеріалів, потім - другий, третій і так до повного списання їх у розхід.

Слід мати на увазі, що вибір конкретного способу оцінки запасів в обліковій політиці може зробити безпосередній вплив подання інформації про величину запасів і, отже, на що розраховуються на її основі фінансові коефіцієнти.

Так, в умовах зростання цін на товарно-матеріальні цінності використання методу ФІФО забезпечить найбільш близьку до поточними цінами оцінку запасів. Водночас сума списання матеріальних цінностей у витрату при цьому методі буде мінімальною. Це в свою чергу забезпечує мінімальну величину собівартості і, отже, максимальний прибуток.

Значимість впливу методів оцінки МПЗ на найважливіші фінансові показники бухгалтерської звітності обумовлює необхідність розкриття обраного методу в пояснювальній записці до річного звіту.

На величину виробничих запасів, а також запасів товарів безпосередній вплив надають обсяг продажів, характер виробництва, фізичні особливості самих запасів (можливість їх зберігання), можливість перебоїв у постачанні, а також витрати на придбання та підтримку запасів.

Для характеристики суттєвості даної статті при оцінці фінансового стану, її впливу на операційний цикл і швидкість обороту коштів аналізованої організації використовують такі показники.

Частка МПЗ у загальній величині активів:

Частка в активах = (МПЗ: А) х 100, де А - активи організації.

Частка МПЗ у вартості оборотних активів:

Частка в оборотних активах = (МПЗ: ОА) х 100, де ОА - оборотні активи.

Період обороту МПЗ:

Період обороту = МПЗ х Д: Собівартість продажів,

де Д - тривалість аналізованого періоду, дні; МПЗ - середня за період величина запасів.

Для аналізу періоду зберігання безпосередньо сировини і матеріалів може використовуватися більш точний розрахунок (за наявності необхідної інформації), який виконується за формулою

Період обороту = (МПЗ х Д): Собівартість продажів.

Проаналізуємо ефективність використання виробничих запасів за даними, представленим в табл. 3.6. Отримані результати аналізу дозволяють зробити висновок про зниження оборотності виробничих запасів в аналізованому періоді, що

Таблиця 3.6. Ефективність використання виробничих запасів

Ефективність використання виробничих запасів

пов'язано з особливостями кризового періоду. Компанії вдалося скоротити свої виробничі запаси, але падіння масштабів діяльності було більш істотним, що не дозволило утримати оборотність запасів на рівні попереднього року.

До незавершеного виробництва (далі - НЗП) відносяться продукція (роботи), що не пройшла всіх стадій (фаз, переділів), передбачених технологічним процесом, а також вироби, неукомплектовані, що не пройшли випробування і технічне приймання. Таким чином, дана стаття балансу відображає величину витрат на виробництво, які є витратами по звичайних видах діяльності і в подальшому будуть формувати собівартість продажів.

Крім того, у складі НЗВ враховуються виконані етапи по незавершених робіт, що мають самостійне значення, що відображаються в бухгалтерському обліку на рахунку 46 "Виконані етапи по незавершених роботах". До 1 січня 2009 року на цьому рахунку могли враховуватися, як правило, лише оплачені і прийняті замовником закінчені організацією етапи будівельних, наукових, проектних, геологічних і тому подібних робіт довгострокового характеру, початкові та кінцеві терміни виконання яких відносяться до різних звітних періодів.

З 1 січня 2009 р у організацій, що виконують роботи за договорами будівельного підряду (у тому числі з відновлення будівель, споруд, судів), тривалість виконання яких становить більше одного звітного року або терміни початку і закінчення яких припадають на різні звітні роки, на рахунку 46 може враховуватися також виручка, визнана в бухгалтерському обліку в періоді виконання робіт, незалежно від їх прийняття і оплати замовником. Виручка може визнаватися або способом "по мірі готовності", або виходячи з розміру фактично понесених витрат, які за звітний період вважаються можливими до відшкодування.

Відповідно до Положення по веденню бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації (далі - Положення) НЗВ у балансі може відбиватися одним з чотирьох методів:

 • o за фактичною виробничою собівартістю;
 • o нормативної (планової) виробничої собівартості;
 • o прямими статтями витрат;
 • o вартості сировини, матеріалів і напівфабрикатів.

У сучасних умовах господарювання найбільш кращою є оцінка незавершеного виробництва за прямими витратами або матеріальних витрат.

Величина НЗВ залежить від характеру виробництва, галузевих особливостей і обраного способу оцінки.

Для аналізу використовуються наступні показники.

Частка НЗП в активах:

Частка в активах = (НП: А) х 100, де НП - вартість НЗП.

Частка в оборотних активах:

Частка в оборотних активах = (НП: ОА) х 100.

Тривалість періоду НЗП:

Період обороту = (НП х Д): Собівартість продажів, де НП - середня в аналізований період вартість НЗП.

Для більш точного розрахунку і за наявності інформації використовується формула

Період обороту = (НП х Д): Собівартість випущеної продукції.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >