Аналіз якості дебіторської заборгованості. Формування резервів по сумнівних боргах

При аналізі дебіторської заборгованості особлива увага повинна бути приділена оцінці її якості.

Насамперед необхідно зіставити величину заборгованості та її динаміку зі змінами в обсягах продажів (за даними звіту про прибутки і збитки). Якщо зростання дебіторської заборгованості не супроводжується відповідним збільшенням виручки, можна говорити про збільшення термінів погашення дебіторської заборгованості, що побічно свідчить про зниження її якості.

На якість дебіторської заборгованості безпосередній вплив надає наявність сумнівної заборгованості.

Для формування інформації про сумнівної дебіторської заборгованості організації створюють резерв сумнівних боргів. Згідно з Положенням "організація може створювати резерви сумнівних боргів за розрахунками з іншими організаціями та громадянами за продукцію, товари, роботи і послуги з віднесенням сум резервів на фінансові результати організації".

Дане Положення дозволяє створювати резерви сумнівних боргів протягом року. Порядок і терміни створення резервів сумнівних боргів повинні бути передбачені в обліковій політиці організації.

Згідно з Положенням і сформованій російській практиці формування резерву сумнівних боргів здійснюють на основі результатів інвентаризації дебіторської заборгованості. Відрахування в резерв виробляються по кожному сумнівному боргу залежно від фінансового стану і платоспроможності боржника, ймовірності часткового або повного погашення заборгованості.

При формуванні резервів сумнівних боргів за розрахунками з іншими організаціями та громадянами за продукцію, товари, роботи і послуги за рахунок фінансових результатів величина дебіторської заборгованості, за якою створені зазначені резерви в бухгалтерському балансі, зменшується на їх суму. При цьому в пасиві балансу величина резервів сумнівних боргів не відбивається. Інформація про величину і рух резервів сумнівних боргів відображається в розділі II "Резерви" звіту про зміни капіталу.

Дані про сформований резерві по сумнівних боргах представлені в табл. 3.10.

Таблиця 3.10. Резерв по сумнівних боргах

Резерв по сумнівних боргах

Згідно розкривається компанією даними скорочення резерву по сумнівних боргах в аналізованому періоді пов'язано в першу чергу з частковим погашенням заборгованості дебітором, щодо якої компанія раніше володіла інформацією про наявність високого ризику непогашення боргу, у зв'язку з чим був сформований резерв.

Короткострокові фінансові вкладення

Дана стаття балансу відображає інформацію про фінансові вкладення організації, термін обігу (погашення) яких не перевищує 12 місяців.

У статті "Короткострокові фінансові вкладення" бухгалтерського балансу відображаються:

 • o інвестиції в цінні папери інших організацій, державні та муніципальні цінні папери;
 • o депозитні вклади;
 • o короткострокові позики;
 • o інші.

Розглянемо склад основних видів короткострокових фінансових вкладень.

Інвестиції в державні та муніципальні цінні папери, емітентом яких є федеральний орган виконавчої влади, орган виконавчої влади суб'єкта РФ, виконавчий орган місцевої влади.

Федеральними державними цінними паперами визнаються цінні папери, випущені від імені Російської Федерації.

Державними цінними паперами суб'єктів РФ визнаються цінні папери, випущені від імені суб'єкта РФ.

Муніципальними цінними паперами визнаються цінні папери, випущені від імені муніципального освіти (п. 1 ст. 2 Федерального закону від 29.07.1998 № 136-ФЗ "Про особливості емісії та обігу державних і муніципальних цінних паперів").

Державні та муніципальні цінні папери можуть бути випущені у вигляді облігацій або інших цінних паперів, що відносяться до емісійних цінних паперів, що засвідчують право їх власника на отримання від емітента зазначених цінних паперів грошових коштів або залежно від умов емісії цих цінних паперів іншого майна, встановлених відсотків від номінальної вартості або інших майнових прав у строки, передбачені умовами зазначеної емісії (наприклад, у вигляді житлових сертифікатів).

Інвестиції в цінні папери інших організацій. У складі фінансових вкладень організації можуть враховуватися такі види цінних паперів:

 • o облігації, у тому числі житлові сертифікати;
 • o векселі (крім виданих при розрахунках за продані товари, продукцію, виконані роботи, надані послуги, що забезпечують заборгованість покупця);
 • o депозитні (ощадні) сертифікати;
 • o акції (крім власних акцій, викуплених для перепродажу або анулювання);
 • o опціони емітента;
 • o депозитарні розписки;
 • o заставні свідоцтва (варанти);
 • o інші цінні папери, у тому числі які визнаються такими відповідно до законодавства іноземних держав, щодо яких виконуються умови, встановлені ПБУ 19-02.

Надані позики. У складі фінансових вкладень у вигляді позик організації можуть враховувати при дотриманні умов, встановлених ПБУ 19-02:

 • o позики в грошовій або іншій формі (п. 1 ст. 807 Цивільного кодексу РФ; далі - ЦК України);
 • o товарні кредити (ст. 822 ЦК України);
 • o угоди РЕПО.

До інших фінансових вкладень організації можуть належати:

 • o дебіторська заборгованість, придбана на підставі поступки права вимоги;
 • o вклади організації за договором простого товариства;
 • o своп-договори (контракти);
 • o ф'ючерсні договори (контракти);
 • o опціонні договори (контракти).

Інформація про короткострокових фінансових вкладеннях ВАТ "НЛМК" в аналізованому періоді представлена в табл. 3.11.

Таблиця 3.11 Короткострокові фінансові вкладення, тис. Руб.

Короткострокові фінансові вкладення, тис. Руб.

Як бачимо, короткострокові фінансові вкладення в аналізованому періоді здійснювалися у вигляді надання позик.

Фінансові вкладення приймаються до бухгалтерського обліку за первісною вартістю.

Первісною вартістю фінансових вкладень, придбаних за плату, визнається сума фактичних витрат організації на їх придбання, за винятком ПДВ і інших відшкодовуються податків, крім випадків, передбачених законодавством Російської Федерації про податки і збори (ПБО 19-02).

Первісна вартість фінансових вкладень, за якою вони прийняті до бухгалтерського обліку, може змінюватися.

Для цілей наступної оцінки фінансові вкладення поділяються на дві групи, за якими:

 • o можна визначити поточну ринкову вартість;
 • o поточна ринкова вартість не визначається.

Фінансові вкладення, за якими можна визначити в установленому порядку поточну ринкову вартість, відображаються в бухгалтерській звітності на кінець звітного року за поточною ринковою вартістю шляхом коригування їх оцінки на попередню звітну дату. Коригування організація може виробляти щомісяця або щокварталу.

Різниця між оцінкою фінансових вкладень за поточною ринковою вартістю на звітну дату і попередньої оцінкою відноситься на фінансові результати в комерційної організації.

Фінансові вкладення, за якими не визначається поточна ринкова вартість, підлягають відображенню в бухгалтерському обліку і бухгалтерської звітності на звітну дату за первісною вартістю.

За борговими цінними паперами, за якими не визначається поточна ринкова вартість, дозволяється різницю між первісною і номінальною вартістю протягом терміну їх обігу рівномірно, у міру належного за ним відповідно до умов випуску доходу, відносити на фінансові результати комерційної організації (у складі інших доходів або витрат).

Боргові цінні папери і надані позики організація може оцінювати за дисконтованою вартістю, забезпечивши при цьому підтвердження обгрунтованості такого розрахунку. Записів у бухгалтерському обліку при цьому не виробляються.

При виникненні ситуації, в якій може статися знецінення фінансових вкладень, організація повинна перевірити наявність умов стійкого зниження вартості фінансових вкладень.

Якщо перевірка на знецінення підтверджує стійке істотне зниження вартості фінансових вкладень, то організація утворює резерв під знецінення фінансових вкладень на величину різниці між обліковою та розрахунковою вартістю таких фінансових вкладень.

Комерційна організація утворює зазначений резерв за рахунок фінансових результатів (у складі інших витрат), а некомерційна - за рахунок збільшення витрат.

У процесі аналізу статтю "Короткострокові фінансові вкладення" часто відносять до складу високоліквідних, прирівнюючи її до статті грошових коштів. Слід мати на увазі, що таке допущення можна робити, якщо у аналітика є впевненість в тому, що цінні папери дійсно є легкореалізуемимі, мають короткий термін обігу, володіють незначним ризиком зниження ринкової вартості.

Якщо ж активи, що відображаються за цією статтею балансу, не відповідають зазначеним вимогам, відносити їх до високоліквідним неправомірно. Твердження про некоректності включення до складу високоліквідних активів таких статей, як інвестиції в акції інших організацій і, тим більше, позики, надані іншим організаціям, пояснюється, зокрема, тим, що вартість акцій схильна до змін; вкладення в залежні суспільства, як правило, характеризують інвестиційні цілі керівництва, а не цілі управління поточною платоспроможністю; можливість повернення раніше наданої позики в момент виникнення в цьому необхідності представляється малоймовірною. Даний момент може мати суттєве значення при аналізі ліквідності.

У процесі аналізу короткострокових фінансових вкладень необхідно звернути увагу на їх склад, враховуючи різну ліквідність окремих елементів аналізованої статті балансу. Як було з'ясовано виданих табл. 3.11, короткострокові фінансові вкладення компанії в аналізованому періоді практично на 100% були представлені наданими позиками. У зв'язку з цим навряд чи статтю "Короткострокові фінансові вкладення" повною мірою можна віднести до високоліквідних активів або до активів абсолютної ліквідності.

Аналіз грошових коштів

У складі грошових коштів в бухгалтерському балансі відображаються грошові кошти, що знаходяться на дату складання звітності в касі, на розрахункових і валютних рахунках, на спеціальних рахунках в кредитних організаціях (за винятком сум, розкритих на депозитних рахунках, які відповідно до ПБО 19-02 відносяться до фінансових вкладень), а також залишок грошових коштів, що знаходяться в дорозі ("Переклади в шляху").

Для цілей як внутрішнього, так і зовнішнього аналізу платоспроможності необхідно знати, яким чином і з яких джерел організація отримує кошти і які основні напрямки їх витрачання. Головна мета такого аналізу - оцінити здатність організації заробляти грошові кошти в розмірі і строки, необхідні для здійснення планованих витрат.

Щоб забезпечити користувачів бухгалтерської інформації даними про історичні зміни грошових коштів організації та їх еквівалентів в розрізі основних видів її діяльності, у міжнародній практиці використовується звіт про рух грошових коштів. Починаючи з 1996 р однойменний звіт введений до складу російської звітності.

Грошові кошти - це кошти в касі та на рахунках в банку (банках), якими організація може вільно розпоряджатися. Інформація про кошти, заморожених на рахунках організації, чи інших засобах, якими організація не може розпорядитися самостійно, розкривається в додатках до звіту з тим, щоб забезпечити взаємну ув'язку даного звіту та бухгалтерського балансу, що відображає повну величину грошових коштів організації.

До грошових коштів прирівнюються грошові еквіваленти - короткострокові високоліквідні інвестиції організації, вільно оборотні в грошові кошти і піддані незначного ризику зміни ринкової ціни. Таким чином, конкретний вид короткострокових фінансових вкладень організації може бути визнаний еквівалентом грошових коштів за умови, що у укладача звіту є впевненість у вільному обігу даного цінного паперу в гроші без істотної втрати в сумі, відображеній у бухгалтерському балансі.

Як зазначалося раніше, іноді на практиці еквіваленти грошових коштів помилково ототожнюють зі статтею "Короткострокові фінансові вкладення" бухгалтерського балансу. Наведене визначення грошових еквівалентів вказує на неправомірність такого ототожнення. Даний момент необхідно враховувати як при складанні звіту про рух грошових коштів, так і при розрахунку показника абсолютної ліквідності.

Методика аналізу інформації бухгалтерської звітності про наявність та рух грошових коштів розкривається в главі 5.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >