Поняття і порядок розрахунку чистих активів

Власний капітал розглядається як різниця між активами і зобов'язаннями:

Чисті активи = Активи - Зобов'язання.

Ця величина отримала назву чистих активів організації.

Порядок розрахунку вартості чистих активів акціонерних товариств (АТ) визначається наказом від 29.01.2003 Мінфіну Росії № 10-н і Федеральної комісії з ринку цінних паперів № 03-61.

Під вартістю чистих активів розуміється різницю суми активів організації, що приймаються до розрахунку, і суми зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Даний показник має визначальне значення в системі оцінки фінансової стійкості організації. Не випадково ГК РФ і Федеральний закон від 26.12.1995 № 208-ФЗ "Про акціонерні товариства" (далі - Федеральний закон № 208-ФЗ) з величиною вартості чистих активів пов'язують основні характеристики діяльності організацій, включаючи і саму можливість їх існування.

Один із способів визначення вартості акцій АТ - її розрахунок на базі вартості чистих активів. Частка учасників товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) також визначається виходячи з величини чистих активів.

Слід мати на увазі, що величина чистих активів організації може не збігатися з підсумком розділу "Капітал і резерви" бухгалтерського балансу. Використання для аналізу структури сукупних пасивів підсумкової статті з даного розділу балансу може призвести до штучного завищення частки власного капіталу і заниження фінансового ризику.

Для розрахунку вартості чистих активів АТ використовуються дані бухгалтерського балансу.

До складу активів, прийнятих до розрахунку, включаються:

  • o необоротні активи, що відображаються у розділі I бухгалтерського балансу (нематеріальні активи, основні засоби, незавершене будівництво, дохідні вкладення в матеріальні цінності, довгострокові фінансові вкладення, інші необоротні активи);
  • o оборотні активи, що відображаються у розділі II бухгалтерського балансу (запаси, податок на додану вартість по придбаних цінностей, дебіторська заборгованість, короткострокові фінансові вкладення, грошові кошти, інші оборотні активи), за винятком вартості в сумі фактичних витрат на викуп АТ власних акцій у акціонерів для їх наступного перепродажу або анулювання, і заборгованості учасників (засновників) за внесками до статутного капіталу.

До складу пасивів, що приймаються до розрахунку, включаються:

  • o довгострокові зобов'язання за позиками і кредитами та інші довгострокові зобов'язання;
  • o короткострокові зобов'язання за позиками і кредитами;
  • o кредиторська заборгованість;
  • o заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів;
  • o резерви майбутніх витрат;
  • o інші короткострокові зобов'язання.

До активів, що приймаються до розрахунку, відносяться також відкладені податкові активи.

До складу пасивів, що приймаються для розрахунку чистих активів, включається величина відкладених податкових зобов'язань.

У даних про величину інших довго- і короткострокових зобов'язань наводяться суми створених у встановленому порядку резервів у зв'язку з умовними зобов'язаннями та припиненням діяльності.

Якщо в організації формуються оціночні резерви (по сумнівних боргах і під знецінення цінних паперів), показники статей, у зв'язку з якими вони були створені (наприклад, дебіторська заборгованість), беруть участь у розрахунку величини чистих активів, за винятком відповідних їм сум резервів.

Оцінка вартості чистих активів проводиться АТ щокварталу і в кінці року у відповідні звітні дати. Інформація про вартість чистих активів розкривається в річної бухгалтерської звітності.

Виконаємо розрахунок чистих активів ВАТ "НЛМК" (табл. 3.18).

Таблиця 3.18. Розрахунок вартості чистих активів ВАТ "НЛМК", тис. Руб.

Розрахунок вартості чистих активів ВАТ

Таким чином, можна констатувати зростання чистих активів протягом року на 23998490 тис. Руб., Що пов'язано із зростанням активів, прийнятих до розрахунку, на 11296927 тис. Руб. при одночасному скороченні зобов'язань на суму 12701563 тис. руб.

Наступний етап аналізу - з'ясування причин динаміки вартості чистих активів. Такий аналіз повинен бути націлений в першу чергу на виявлення вкладу основних елементів власного капіталу в його нарощування.

Правовий аспект аналізу власного капіталу характеризується залишковим принципом задоволення претензій власників на отримувані доходи та наявні активи. Даний аспект необхідно враховувати при аналізі прийнятих рішень як фактор фінансового ризику.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >