Аналіз зобов'язань організації

Позиковий капітал організації визначається сукупною величиною її зобов'язань перед іншими юридичними та фізичними особами.

Величина позикових коштів характеризує можливі майбутні вилучення коштів організації, пов'язані з раніше прийнятими зобов'язаннями.

Зобов'язання підлягають визнанню у балансі, якщо вельми висока ймовірність того, що буде потрібно відмова від потенційного доходу або майбутніх економічних вигод, і при цьому величину зобов'язання можна достовірно виміряти.

Зобов'язання можуть бути визнані за таких умов:

очікується відтік ресурсів у зв'язку з виконанням зобов'язань; - Зобов'язання є результатом минулих або поточних подій;

 • - Є впевненість у майбутніх втратах, пов'язаних з наявними зобов'язаннями;
 • - Зобов'язання можуть бути достовірно виміряні.

Перша умова найбільш важливе, оскільки воно визначає наслідки визнання зобов'язань для аналізу платоспроможності, друге розкриває причину виникнення зобов'язань, що має значення при прогнозуванні грошових потоків, третє і четверте містять вимоги надійності інформації про величину зобов'язань.

Основні питання, які повинні бути вирішені при аналізі зобов'язань:

 • o повна величина зобов'язань, включаючи плату за користування позиковими коштами;
 • o дати їх утворення і погашення;
 • o умови забезпечення;
 • o обмеження у використанні активів, які вони накладають на підприємство;
 • o обмеження в діях, зокрема на виплату дивідендів. Зобов'язання організації діляться на довго- і короткострокові.

Довгостроковими є зобов'язання, термін погашення яких перевищує 12 місяців (ПБО 4-99). Разом з тим, якщо термін погашення позикових коштів, раніше представлених в бухгалтерському балансі як довгострокові зобов'язання, на звітну дату становить менше 12 місяців, то вони відображаються як короткострокові зобов'язання (лист Мінфіну Росії від 28.01.2010 № 07-02-18-01) . В іншому випадку інформація, необхідна для аналізу ліквідності балансу і фінансової стійкості компанії, буде представлена в спотвореному вигляді.

Слід зазначити, що починаючи зі складання звітності за 2011 р склад окремих елементів довго- і короткострокових зобов'язань змінився.

Так, у складі довгострокових зобов'язань виділяють:

 • 1) позикові кошти;
 • 2) відстрочені податкові зобов'язання;
 • 3) оціночні зобов'язання;
 • 4) інші зобов'язання.

Стаття "Позикові кошти" використовується для відображення інформації про довгострокові кредити та позики, залучених організацією (термін погашення яких на звітну дату перевищує 12 місяців) (ПБО 15-2008, ПБО 4-99).

Заборгованість за довгостроковими позиками і кредитами (як процентною, так і безпроцентним) включає:

 • o позики (як грошові, так і отримані іншими речами, визначеними родовими ознаками);
 • o банківські кредити;
 • o бюджетні кредити;
 • o вексельні зобов'язання;
 • o облігаційні зобов'язання;
 • o розрахунки з банками за операціями обліку (дисконту) векселів та інших зобов'язань;
 • o товарні кредити (ПБО 15-2008, ПБО 13-2000).

У бухгалтерському обліку і бухгалтерському балансі організації-позичальника зобов'язання відображаються в якості кредиторської заборгованості у сумі грошових коштів, фактично одержаних за договором позики (кредитним договором) та не повернутих на звітну дату.

Заборгованість за позиками і кредитами розраховують як суму основного боргу та належних на кінець звітного періоду до сплати відсотків згідно з умовами договорів. При цьому якщо термін сплати відсотків по довгострокового займу менше 12 місяців, то сума заборгованості по їх сплаті відбивається організацією-позичальником у складі короткострокових зобов'язань.

Заборгованість за позиками і кредитами, виражена в іноземній валюті (у тому числі підлягає оплаті в рублях), для відображення в бухгалтерській звітності перераховується в рублі за курсом, що діє на звітну дату (ПБО 3-2006).

Стаття "Відкладені податкові зобов'язання" використовується для відображення інформації про відкладених податкових зобов'язаннях, визнаних у бухгалтерському обліку відповідно до вимог ПБО 18-02.

Під відкладеними податковими зобов'язаннями розуміється та частина відкладеного податку на прибуток, яка повинна призвести до збільшення податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету у наступному за звітним або наступних звітних періодах (ПБО 18-02).

При складанні бухгалтерської звітності організації надається право відображати у бухгалтерському балансі сальдований (згорнуту) суму відкладених податкових активів і відкладених податкових зобов'язань (ПБО 18-02).

Відносно новим для російських організацій є вимога утворення резервів у зв'язку з існуючими на звітну дату зобов'язаннями, щодо величини або терміну виконання яких існує невизначеність. Порядок формування таких резервів визначається Положенням з бухгалтерського обліку "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи" (ПБУ 8-2010).

З цією метою використовується стаття "Оціночні зобов'язання". При складанні бухгалтерської звітності за статтею "Оціночні зобов'язання" відображаються суми оціночних зобов'язань, передбачуваний термін виконання яких перевищує 12 місяців після звітної дати (ПБО 8-2010).

Оцінне зобов'язання визнається в бухгалтерському обліку при одночасному дотриманні наступних умов (ПБО 8-2010):

 • o у організації існує обов'язок, що є наслідком минулих подій її господарської діяльності, виконання якої не можна уникнути;
 • o ймовірно зменшення економічних вигод організації, необхідне для виконання оцінного зобов'язання;
 • o величина оцінного зобов'язання може бути обгрунтовано оцінена.

Зокрема, оціночні зобов'язання визнаються у зв'язку:

 • o з майбутньою реструктуризацією діяльності організації, якщо є детальний затверджений в належному порядку план майбутньої реструктуризації і організація своїми діями і (або) заявами створила в осіб, права яких зачіпаються майбутньої реструктуризацією, обгрунтовані очікування, що план реструктуризації буде реалізований в найближчому майбутньому (ПБО 8 -2010);
 • - Виявленням збитковості укладеного організацією договору у разі, якщо умовами цього договору передбачені штрафні санкції за його розірвання;
 • - Допущеними організацією порушеннями законодавства, що тягнуть накладення штрафів, у разі якщо виконуються всі умови визнання оціночних зобов'язань щодо таких штрафів;
 • - Участю організації в судовому розгляді, якщо в організації є підстави вважати, що судове рішення буде прийнято не на її користь, і можна обгрунтовано оцінити суму відшкодування, яку їй доведеться заплатити позивачеві; майбутніми виплатами працівникам відпускних; - Майбутніми виплатами працівникам за підсумками року або за вислугу років (якщо це передбачено колективним або трудовими договорами); - Наявністю зобов'язань організації по гарантійному обслуговуванню продаваної продукції. Оцінне зобов'язання, передбачуваний термін виконання якого не перевищує 12 місяців після звітної дати або менший строк, встановлений організацією в обліковій політиці, визнається в бухгалтерському обліку в розмірі, що відбиває найбільш достовірну грошову оцінку витрат.

Якщо передбачуваний термін виконання оцінного зобов'язання перевищує 12 місяців після звітної дати або менший строк, встановлений організацією в обліковій політиці, то воно оцінюється за наведеною (дисконтованої) вартості (ПБО 8-2010). Вимоги, яким повинна відповідати застосовуватись при визначенні приведеної вартості ставка дисконтування, також визначені в ПБО 8-2010.

У загальному випадку ставка і способи дисконтування визначаються організацією з урахуванням існуючих умов на фінансовому ринку, ризиків, пов'язаних з передбачуваними наслідками умовного факту, та ін. Зміна величини резерву в результаті дисконтування на наступні звітні дати визнається іншим витратою організації.

При дисконтуванні величина резерву (Р) розраховується як добуток підлягає погашенню зобов'язання (О) на коефіцієнт дисконтування (КД) відповідного року:

Коефіцієнт дисконтування визначається за формулою

де КД - коефіцієнт дисконтування; г - ставка дисконтування; п - період погашення зобов'язання.

Наприклад, сума зобов'язання - 1000 тис. Руб., Термін погашення - 2 роки. З урахуванням ринкових ставок на даний період була обрана ставка дисконтування 14%. Тоді

Таким чином, у бухгалтерському балансі відображається резерв у розмірі 769 тис. Руб.

Збільшення оціночного зобов'язання у зв'язку із зростанням його приведеної вартості на наступні звітні дати в міру наближення терміну виконання (відсотки) визнається іншим витратою організації.

Правильність розрахунку і обгрунтованість резерву підлягають інвентаризації в кінці звітного року. За результатами інвентаризації при отриманні додаткової суттєвої інформації, що дозволяє зробити уточнення розрахунку величини резерву, його сума може бути:

 • - Збільшена за рахунок тих витрат, за рахунок яких створювався резерв;
 • - Зменшена з віднесенням суми коригування на інші доходи організації;
 • - Залишитися без зміни;
 • - Списана повністю на інші доходи організації.

Таким чином, у разі недостатності зарезервованих сум неперекриті резервом витрати відображаються в бухгалтерському обліку організації в загальному порядку.

У разі надмірності зарезервованих сум невикористана частина резерву визнається іншим доходом організації.

За статтею "Інші зобов'язання" відображаються інші зобов'язання організації, термін погашення яких перевищує 12 місяців (ПБО 4-99).

У складі інших довгострокових зобов'язань можуть значитися кредиторська заборгованість та зобов'язання, які обліковуються на наступних рахунках бухгалтерського обліку:

 • o "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - в частині заборгованості перед постачальниками і підрядниками, термін погашення якої перевищує 12 місяців (зазначена заборгованість характеризує довгострокові зобов'язання організації з оплати отриманих від постачальників і підрядників товарів, робіт, послуг, включаючи зобов'язання за комерційними кредитами);
 • o "Розрахунки з покупцями і замовниками" - в частині заборгованості перед покупцями і замовниками, термін погашення якої перевищує 12 місяців (зазначена заборгованість виникає у разі отримання авансу (попередньої оплати) під поставку продукції, товарів (виконання робіт, надання послуг) і включає заборгованість за комерційними кредитами);
 • o "Розрахунки по податках і зборах" - в частині довгострокової заборгованості з податків і зборів (наприклад, при наданні організації інвестиційного податкового кредиту, відстрочення або розстрочення по сплаті федеральних податків і зборів);
 • o "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню" - в частині довгострокової заборгованості по страхових внесках (наприклад, при реструктуризації заборгованості перед позабюджетними фондами);
 • o "Цільове фінансування" - в частині зобов'язань, строк виконання яких перевищує 12 місяців (наприклад, при отриманні цільового фінансування організаціями-забудовниками від інвесторів, яке породжує зобов'язання забудовника перед інвесторами з передачі їм побудованого об'єкта);
 • o "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" - у частині іншої довгострокової кредиторської заборгованості та зобов'язань.

Кредиторська заборгованість, виражена в іноземній валюті (у тому числі підлягає оплаті в рублях), для відображення в бухгалтерській звітності перераховується в рублі за курсом, що діє на звітну дату (ПБО 3-2006).

Виняток становить кредиторська заборгованість, що виникла у зв'язку з отриманням авансу, попередньої оплати або завдатку. Крім того, не перераховуються залишки коштів цільового фінансування, отриманого в іноземній валюті. Такі кредиторська заборгованість та зобов'язання показуються в бухгалтерській звітності за курсом на дату отримання грошових коштів (прийняття їх до обліку) (ПБО 3-2006).

При відображенні в звітності не допускається залік між статтями активів і пасивів (дебетових і кредитових залишками по рахунках 60, 62, 68, 69 і 76).

Для оцінки структури зобов'язань досить істотно їх розподіл на незабезпечені та забезпечені. Забезпечені зобов'язання у разі ліквідації підприємства і оголошення конкурсного виробництва погашаються з конкурсної маси в пріоритетному порядку (до задоволення вимог інших кредиторів). Чим більше покритих (забезпечених) боргів і менше незабезпечених, тим краще для кредиторів, що мають забезпечені вимоги, але гірше для інших кредиторів, які в разі оголошення конкурсу повинні будуть задовольнитися залишилася майнової масою.

Аналіз зобов'язань організації вимагає оцінки умов погашення позикових коштів, можливості постійного доступу до даного джерела фінансування, процентних платежів та інших витрат з обслуговування боргу, а також умов, які обмежують залучення позикових коштів.

Схеми погашення окремих видів кредиту можуть передбачати виплату відсотків протягом усього періоду використання позикових коштів і погашення суми основного боргу по закінченні терміну кредитування. Залучення ресурсів на таких умовах вимагає оцінки готовності організації до значного разовому відтоку грошових коштів.

Особливий інтерес для аналізу зобов'язань може представляти вивчення динаміки зобов'язань організації за нетоварними операціями (заборгованість з оплати праці, соціального страхування і забезпечення) перед бюджетом. Значне зростання простроченої заборгованості за даними статтями свідчить, як правило, про серйозні проблеми з поточною платоспроможністю.

У складі короткострокових зобов'язань виділяють:

 • 1) позикові кошти;
 • 2) кредиторську заборгованість;
 • 3) доходи майбутніх періодів;
 • 4) резерви майбутніх витрат;
 • 5) інші зобов'язання.

У розділі відображається інформація про короткострокові зобов'язання організації. Короткостроковими є зобов'язання, термін погашення яких не перевищує 12 місяців після звітної дати.

За статтею "Позикові кошти" показується інформація про короткострокові зобов'язання за позиками і кредитами, залученими організацією (термін погашення яких не перевищує 12 місяців після звітної дати).

Загальну величину заборгованості за позиками і кредитами розраховують як суму основного боргу та належних на кінець звітного періоду до сплати відсотків згідно з умовами договорів.

Якщо термін погашення позикових коштів, раніше представлених в бухгалтерському балансі як довгострокові зобов'язання, на звітну дату становить менше 12 місяців, зазначені зобов'язання представляються як короткострокові.

Якщо організація має довгострокове позикове зобов'язання, строк сплати відсотків за яким становить менше 12 місяців, то сума заборгованості зі сплати таких відсотків відбивається організацією-позичальником у складі її короткострокових зобов'язань.

Заборгованість за короткостроковими позиками і кредитами (як процентною, так і безпроцентним) включає:

 • o позики (як грошові, так і отримані іншими речами, визначеними родовими ознаками);
 • o банківські кредити (в тому числі у вигляді овердрафту (кредитування розрахункового рахунку));
 • o бюджетні кредити;
 • o вексельні зобов'язання;
 • o облігаційні зобов'язання;
 • o розрахунки з банками за операціями обліку (дисконту) векселів та інших зобов'язань;
 • o товарні кредити.

Заборгованість за позиками і кредитами, виражена в іноземній валюті (у тому числі підлягає оплаті в рублях), для відображення в бухгалтерській звітності перераховується в рублі за курсом, що діє на звітну дату (ПБО 3-2006).

Стаття "Кредиторська заборгованість" використовується для відображення інформації про короткострокової кредиторської заборгованості організації, термін погашення якої не перевищує 12 місяців після звітної дати, включаючи кредиторську заборгованість:

 • - Перед постачальниками та підрядниками;
 • - Перед працівниками організації;
 • - По обов'язковому соціальному страхуванню;
 • - По податках і зборах;
 • - Перед покупцями і замовниками, яка виникає у разі отримання авансу (попередньої оплати) під поставку продукції, товарів (виконання робіт, надання послуг);
 • - З недержавного пенсійного забезпечення працівників організації;
 • - Перед засновниками (учасниками) по виплаті дійсної вартості частки (ринкової вартості акцій) при виході з товариства, а також по виплаті доходів у вигляді розподіленого прибутку;
 • - Іншу по майновому і особистому страхуванню, претензіях, помилково зарахованим на рахунку організації сумам, орендній платі, ліцензійних платежів, митних платежах, розрахунками з комітентом і іншим видам заборгованості. Заборгованість перед засновниками по виплаті доходів виникає на дату прийняття загальними зборами учасників (засновників, акціонерів або власників майна організації) рішення про розподіл прибутку (федеральні закони № 14-ФЗ (п. 1 ст. 28); № 208-ФЗ (п. 3 ст. 42); № 161-ФЗ (пп. 1, 2 ст. 17)).

У бухгалтерському обліку розподіл прибутку за підсумками року відноситься до категорії подій після звітної дати, що свідчать про що виникли після звітної дати господарських умовах, у яких організація веде свою діяльність. Така подія після звітної дати розкривається в поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки за звітний рік. При цьому у звітному періоді, за який розподіляються доходи, записи в бухгалтерському обліку не виробляються. При настанні події після звітної дати в бухгалтерському обліку періоду, наступного за звітним, в загальному порядку робиться запис, що відображає цю подію.

У зв'язку з цим заборгованість по виплаті доходів у вигляді розподіленою прибутку (як за підсумками року, так і при здійсненні проміжних виплат) показується в бухгалтерському обліку на дату прийняття відповідного рішення.

Зазначені види кредиторської заборгованості відображаються за кредитом рахунка 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами".

За статтею "Доходи майбутніх періодів" відображаються доходи (у тому числі інші), отримані у звітному періоді, але відносяться до наступних звітних періодів (ПБО 9-99).

До 2011 р організації відображали у складі доходів майбутніх періодів:

 • o плату за місячні (квартальні) проїзні квитки;
 • o абонементну плату;
 • o разові (паушальні) платежі за надання права використання об'єктів інтелектуальної власності;
 • o вартість активів, отриманих безоплатно;
 • o суму бюджетних коштів, спрямованих комерційною організацією на фінансування витрат;
 • o майбутні надходження щодо недостач, виявлених у звітному періоді, за попередні звітні роки;
 • o різницю між стягуваної з винних осіб сумою за відсутні матеріальні та інші цінності та їх вартістю, оформленої у бухгалтерському обліку організації;
 • o різницю між загальною сумою лізингових платежів згідно з договором лізингу і вартістю лізингового майна (якщо організація при відображенні в обліку операцій за договором лізингу керується вказівками про відображення в бухгалтерському обліку операцій за договором лізингу);
 • o позитивну різницю між ціною розміщення облігацій та їх номінальною вартістю;
 • o інші доходи, отримані у звітному періоді, але відносяться до наступних звітних періодів.

З 1 січня 2011 г. Стаття "Доходи майбутніх періодів" використовується для відображення:

 • - Бюджетних коштів, спрямованих комерційною організацією на фінансування витрат (ПБО 13-2000);
 • - Різниці між загальною сумою лізингових платежів згідно з договором лізингу і вартістю лізингового майна.

Крім того, у складі доходів майбутніх періодів показуються не використані на кінець звітного періоду залишки коштів цільового бюджетного фінансування, наданого організації.

При складанні бухгалтерської звітності починаючи з 2011 р за статтею "Оціночні зобов'язання" відображаються суми оціночних зобов'язань, передбачуваний термін виконання яких не перевищує 12 місяців після звітної дати.

Аналіз складу і структури позикових засобів доцільно починати з з'ясування ролі довго- і короткострокових джерел фінансування у діяльності організації. Наявність у складі джерел її майна довгострокових позикових коштів - явище, як правило, позитивне.

Для аналізу складу і структури позикового капіталу використовуємо табл. 3.20. На основі проведених розрахунків можна зробити висновок про вельми суттєві зміни в складі і структурі позикового капіталу. Перш за все, слід зазначити значне скорочення частки короткострокового позикового капіталу з 47,8 до 35,0%. Відповідно, зросла частка довгострокових джерел фінансування.

Таблиця 3.20. Позиковий капітал ВАТ "НЛМК"

Позиковий капітал ВАТ

У складі короткострокових зобов'язань також відбулися істотні зміни: частка кредиторської заборгованості скоротилася з 27,6 до 18,2%. Причому це скорочення пов'язане зі зменшенням обсягу і частки заборгованості іншим кредиторам.

У складі довгострокових джерел найбільшу питому вагу мають позики і кредити, причому за аналізований період вони зросли на 3738020 тис. Руб.

Таким чином, до кінця аналізованого періоду основним джерелом позикового фінансування стали довгострокові кредити і позики, що говорить про зміцнення фінансової стійкості компанії.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >