Непрямий метод аналізу грошових потоків

При складанні та аналізі звіту про рух грошових коштів непрямий метод застосовується тільки для операційної діяльності; в решті частини формат звіту відповідає прямому (касового) методу. Діючі правила не передбачають складання звіту на основі непрямого методу російськими організаціями, але його можна використовувати для цілей внутрішнього аналізу, беручи до уваги рекомендації МСФЗ 7.

Переваги непрямого методу в порівнянні з прямим полягають в тому, що він пов'язує величину чистого прибутку (збитку) від операційної діяльності зі зміною залишку грошових коштів і дозволяє побачити вплив змін в оборотному капіталі на зміну залишку грошових коштів.

В основі розрахунку, виконуваного непрямим методом, - сума чистого прибутку від операційної діяльності та амортизаційних відрахувань, яка коригується на зміну кредиторської та дебіторської заборгованості і виробничих запасів.

Покажемо на умовному прикладі суть непрямого методу, розглядаючи вплив господарських операцій на бухгалтерський баланс (для спрощення прикладу до уваги береться лише податок на прибуток).

Припустимо, що за звітний період в бухгалтерському обліку підприємства відображені такі операції.

 • 1. Дебіторами погашена заборгованість за продукцію, продану їм у попередньому періоді, - 2000 тис. Руб. Отже, дебіторська заборгованість зменшилася, і одночасно збільшився залишок грошових коштів на вказану суму.
 • 2. Погашено кредиторську заборгованість перед постачальниками сировини, матеріалів, товарів і т.п., що відноситься до елементів оборотних активів, - 1060 тис. Руб. Це призвело до зниження кредиторської заборгованості та зменшення залишку грошових коштів на 1 060 тис. Руб.
 • 3. Виплачено заробітну плату персоналу підприємства - 590 тис. Руб. Це одночасно зменшило залишок грошових коштів і знизило заборгованість перед персоналом з оплати праці, раніше визнану в обліку як зобов'язання.
 • 4. До бюджету перерахована сума податку на прибуток - 90 тис. Руб. У результаті знизилися залишок грошових коштів і раніше визнана заборгованість перед бюджетом.
 • 5. Оприбутковано сировину, отримане від постачальника на умовах відстрочення платежу, - 1400 тис. Руб. Придбання майна супроводжується збільшенням кредиторської заборгованості.
 • 6. Списано сировину і матеріали у виробництво для виготовлення продукції - 1200 тис. Руб. Ця операція відображає рух оборотних активів: зменшилися запаси сировини і матеріалів на складі і одночасно формуються витрати на виробництво продукції.
 • 7. Нараховано амортизацію основних засобів - 390 тис. Руб. Це означає втрату частини вартості основного капіталу (нарахування зносу) і формування витрат на виробництво продукції.
 • 8. Нарахована заробітна плата персоналу - 640 тис. Руб., Формуються витрати на виробництво продукції і виникає заборгованість перед персоналом з оплати праці.
 • 9. З виробництва випущена готова продукція - 1110 тис. Руб. Це означає зменшення виробничих запасів у незавершеному виробництві та їх збільшення у вигляді готової продукції, яка оцінюється за виробничою собівартістю.
 • 10. Готова продукція відвантажена зі складу і продана покупцеві з відстрочкою платежу. Виробнича собівартість проданої продукції - 1350 тис. Руб .; її вартість у відпускних цінах - 1900 тис. руб. Фінансовий результат за цієї операції - прибуток від продажу становить 550 тис. Руб. (1900 - 1350).
 • 11. Нараховано податок на прибуток у сумі 110 тис. Руб., Що дозволяє визначити чистий прибуток (550 - 110) і визнати заборгованість перед бюджетом зі сплати податку - 100 тис. Руб.

Узагальнимо інформацію про вплив господарських операцій на бухгалтерський баланс в табл. 5.6.

Таблиця 5.6. Вплив господарських операцій на бухгалтерський баланс

Вплив господарських операцій на бухгалтерський баланс

У табл. 5.6 показані:

 • - Основні засоби за первісною вартістю, з якої віднімається нарахована за період амортизація;
 • - Знаками "плюс" і "мінус" - вплив операцій на статті бухгалтерського балансу, пов'язані з операційною діяльністю (оборотні активи та джерела їх формування).

Операції, що супроводжуються грошовими потоками, сформували звіт про рух грошових коштів по поточній діяльності прямим (касовим) методом (див. Табл. 5.1). Залишок грошових коштів за період збільшився на 260 тис. Руб.

Розглянемо, як впливають на зміну залишку чистий прибуток і зміна оборотного капіталу.

Виходячи з рівності підсумків по активу і пасиву балансу, складемо аддитивную модель, в якій зміна залишку грошових коштів за період є результативним показником, а приріст капіталу за рахунок чистого прибутку, зміни оборотних активів і кредиторської заборгованості, а також негрошові статті (у нашому прикладі - амортизація) є факторними показниками:

де АТ С - зміна залишку грошових коштів за період; ЧП - чистий прибуток звітного періоду; У - збиток звітного періоду;

А - амортизація основних засобів, нарахована у звітному періоді; АКЗ - зміна кредиторської заборгованості перед постачальниками, бюджетом по податках, персоналом з оплати праці за звітний період; АДЗ - зміна дебіторської заборгованості за звітний період; ДПЗ - зміна виробничих запасів за звітний період.

На основі цієї моделі складемо модель звіту про рух грошових коштів (табл. 5.7).

Таблиця 5.7. Модель звіту про рух грошових коштів по поточній діяльності (непрямий метод)

Модель звіту про рух грошових коштів по поточній діяльності (непрямий метод)

Величини результативного показника, що характеризує чисте зміна грошових коштів з операційної діяльності, розраховані прямим і непрямим методом збігаються.

Суть цих та інших можливих коригувань зводиться до того, щоб перетворити чистий прибуток як підсумковий показник в чистий грошовий потік від операційної діяльності:

 • o оскільки на чистий прибуток впливають інші доходи і витрати, з чистого прибутку необхідно відняти інші доходи і додати інші витрати для отримання чистого прибутку від поточної діяльності;
 • o необхідно врахувати вплив таких негрошових статей, як амортизація, оціночні резерви, відкладені податки, нереалізовані позитивні і негативні курсові різниці;
 • o збільшення кредиторської заборгованості за період додається, зменшення - віднімається. Її збільшення свідчить про те, що сума "чужих" грошей в обороті зросла у зв'язку з відстрочкою платежу постачальнику, а зниження - про відтік грошових коштів у зв'язку з погашенням кредиторської заборгованості;
 • o збільшення дебіторської заборгованості віднімається, зменшення - додається. Її збільшення означає, що грошові кошти організації відвернені з обігу до погашення заборгованості покупцями, а зниження призводить до збільшення грошових коштів організації;
 • o зміна статей виробничих запасів коригується, як і зміна дебіторської заборгованості. Рух запасів пов'язане з рухом грошових коштів побічно - через оборотність оборотного капіталу, вкладеного в поточну діяльність. Зниження запасів сировини і матеріалів означає їх списання у виробництво; зменшення залишків незавершеного виробництва свідчить про випуск готової продукції, яка може бути відвантажена покупцеві; зменшення готової продукції на складі відбувається в результаті її відвантаження покупцеві і утворенню дебіторської заборгованості, погашення якої призведе до припливу грошових коштів. Збільшення запасів по кожній статті свідчить про зниження швидкості обороту запасів, що призводить до "заморожування" коштів, а також про зниження інтенсивності їх припливу в оборот організації. Таким чином, непрямий метод аналізу грошових потоків не дозволяє бачити надходження і платежі з операційної діяльності, але ув'язує залишок грошових коштів з операційним прибутком та змінами в оборотному капіталі. Непрямий метод меншою мірою орієнтований на аналіз платоспроможності, але більшою мірою цікавий інвестору та керівнику, який приймає стратегічні управлінські рішення. Прогноз грошових потоків по поточній діяльності легше виконати на основі непрямого методу, розташовуючи розрахунками до стратегічного плану про динаміку продажів і прибутку.

Побудова та аналіз різних звітів про грошові потоки в поєднанні з іншими видами звітності забезпечує більш глибоке розуміння реального стану компанії, фактичних результатів її діяльності і майбутніх перспектив.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >