Аналіз показників і фінансових коефіцієнтів, що розраховуються на основі грошових потоків

Власне аналітичні показники звіту про рух коштів, не можуть бути визначені на рахунках бухгалтерського обліку і спеціально розраховуються при складання звіту, характеризують різницю між оборотами по надходженню і витрачанню коштів як їх чисте зміна по поточної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Найважливішим із них є чисте зміна грошових коштів по поточній діяльності, або чистий операційний грошовий потік (cash flow from operation - CFfO), за величиною і динаміці якого судять про успішність діяльності організації та її привабливості для інвесторів.

Вільний грошовий потік (free cash flow - FCF) у звіті про рух грошових коштів не розраховується і не має строгого способу розрахунку. Загальний алгоритм визначення FCF:

Під інвестиціями тут розуміють:

  • - Виробничі (але не фінансові) інвестиції, необхідні для розвитку бізнесу без урахування можливих надходжень від продажу вибувають основних засобів;
  • - Ті інвестиції, які організація вважає за доцільне здійснити.

На основі непрямого методу вільний грошовий потік визначається як сума прибутку від основної діяльності після сплати податків і амортизації за мінусом інвестицій.

При аналізі звітності FCF слід розглядати як аналітичний показник, що характеризує здатність організації генерувати грошовий потік в результаті ефективної діяльності.

У практичній діяльності FCF використовується в якості одного з ключових показників ефективності, як і CFfO.

Для прийняття рішень у фінансовому менеджменті FCF розглядається як вільний грошовий потік, що надходить у розпорядження організації (free cash flow to the firm - FCFF), який визначається як посленалоговую грошовий потік від операційної діяльності за мінусом чистих інвестицій в основний і оборотний капітал, доступний кредиторам і власникам :

де ЮРВ - грошовий потік кредиторам; ШЩ - грошовий потік власникам.

В аналізі грошових потоків і фінансового стану організації можна також застосовувати фінансові коефіцієнти, що визначаються за допомогою показників грошових потоків.

Для оцінки грошового наповнення виручки в звіті про прибутки і збитки можна рекомендувати показник Кь що розраховується як співвідношення операційного грошового потоку і виручки від реалізації продукції:

Кх = Надходження від поточної діяльності: Виручка від продажу продукції.

Надходження від поточної діяльності залежно від цілей аналізу та доступності інформації можуть прийматися у вигляді:

  • - Загальної суми надходжень з операційної діяльності;
  • - Надходжень грошових коштів від покупців і замовників, включаючи отримані аванси, але без інших надходжень;
  • - Надходжень грошових коштів від покупців і замовників в погашення дебіторської заборгованості, тобто без отриманих авансів та інших надходжень.

При використанні прямого методу виходячи з призначення розглянутих показників важливо правильно класифікувати грошові потоки незалежно від того, як буде складено звіт.

Як уже зазначалося, МСФЗ 7 допускає два варіанти розкриття інформації про дивіденди:

  • 1) виплачені дивіденди можуть класифікуватися як рух грошових коштів від фінансової діяльності, так як вони є витратами на залучення фінансових ресурсів;
  • 2) виплачені дивіденди можуть класифікуватися як компонент руху грошових коштів від операційної діяльності з тим, щоб користувачам було легше оцінити здатність організації виплачувати дивіденди з потоків грошових коштів від операційної діяльності.

У російській практиці дивіденди сплачуються відносяться до потоків поточної діяльності і, що знижує корисність звіту, об'єднуються в одну статтю з відсотками, що сплачуються кредиторам. У практиці США дивіденди - грошовий потік, що відноситься до фінансової діяльності, що видається більш обгрунтованим способом розкриття інформації, оскільки дивіденди - це не операційні витрати, а зменшення капіталу організації.

І в тому, і в іншому випадку чисте зміна грошових коштів по поточній діяльності як показник має певну аналітичну навантаження, але в залежності від цілей аналізу слід вибрати той спосіб розрахунку, що дозволяє відповісти на поставлені питання.

Так, наприклад, вільний грошовий потік (РСР) розраховується виходячи з припущення, що до складу операційних грошових потоків дивіденди не включені.

Для оцінки якості прибутку доцільно використовувати наступні показники:

К2 = Чистий операційний грошовий потік: Прибуток від продажу,

де чистий операційний потік являє собою різницю між надходженнями і платежами по поточній діяльності, але до складу останніх також не включаються дивіденди;

Аз = Чистий операційний грошовий потік: Прибуток після оподаткування,

де чистий операційний потік розраховується так само, як для показника К2.

Коефіцієнт Кь відповідає на питання про те, яка частина прибутку після оподаткування має грошовий наповнення, оскільки в буквальному сенсі використовувати чистий прибуток на виплату дивідендів і покриття грошових витрат на інвестиції неможливо (вона визначає лише межі можливості виплати дивідендів і реінвестування).

Для оцінки здатності обслуговування боргу, тобто виплати відсотків кредиторам, використовується коефіцієнт покриття витрат по обслуговуванню боргу:

КА = (Чистий операційний грошовий потік + Витрати з обслуговування борг): Витрати з обслуговування боргу.

Суми відсотків завжди визнаються як відтоку грошових коштів по поточній діяльності, тому їх слід додати до чистого операційного грошового потоку (дивіденди в цьому випадку також виключаються з розрахунку). Показник К4 в динаміці характеризує здатність організації стійко обслуговувати зобов'язання.

Детальний структурування грошових потоків, визначення CFJO і FCF, моделювання різних співвідношень абсолютних показників за даними звіту про рух грошових коштів спрямовано на визначення тієї суми грошових коштів, яка може бути без збитку для основної діяльності спрямована на погашення різних видів зобов'язань і виплату доходів власникам.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >