Ефективність інвестиційної діяльності

Показником, в найбільш загальному вигляді відображає ефективність використання інвестованих в організацію коштів, є рентабельність інвестицій (ROI). І практиці аналізу бухгалтерської звітності він використовується в основному для оцінки ефективності управління організацією, її здатності забезпечити необхідну віддачу від вкладеного капіталу і визначення розрахункової бази для прогнозування.

Показник рентабельності інвестицій розглядається як найпростіший спосіб оцінки майстерності керування інвестиціями. Показник розраховується за формулою

ROI = [Операційний прибуток після оподаткування (NOPAT): Активи] х 100%.

У той же час в деяких методиках аналізу для визначення показника ROI може бути використана дещо інша формула, що враховує в чисельнику ефект (дохід) від вкладень в активи власників і кредиторів, а в знаменнику - обсяг коштів, інвестованих власниками і кредиторами. При цьому з знаменника формули, як правило, виключається кредиторська заборгованість (постачальникам, персоналу, бюджету та ін.), Так як вона не може розглядатися як інвестиційна складова.

У результаті формула розрахунку рентабельності інвестицій приймає вигляд:

ROI = [Операційний прибуток після оподаткування (NOPAT):: (Активи - Кредиторська заборгованість)] х 100%.

Слід зазначити, що цей показник набуває все більшого поширення в російській практиці аналізу.

Традиційним інструментом оцінки прибутковості конкретного інвестиційного проекту є розрахунок показника, що характеризує внутрішній рівень прибутковості інвестицій (IRR).

Останній може бути визначений як ставка дисконтування, при якій дисконтована вартість доходів від інвестицій в точності відповідає інвестиційним витратам капіталу. Формула для розрахунку чистої дисконтованої вартості проекту (NPV) має загальний вигляд:

де С, - різниця надходжень і платежів від інвестицій в період -;

Со - величина інвестицій (у разі одноразових витрат капіталу. Якщо процес інвестування розтягнутий у часі, то для розрахунку NPV величина інвестицій періоду t множиться на коефіцієнт дисконтування відповідного періоду); - - Конкретний період реалізації проекту; г - ставка дисконтування.

Рішенням рівняння щодо ставки г визначається показник, що характеризує внутрішній рівень прибутковості інвестицій (IRR).

Якщо позначити необхідний інвесторами рівень прибутковості через у, то інвестиційну діяльність можна охарактеризувати як ефективну при виконанні умови: r> j.

На підставі результату визначення внутрішнього рівня прибутковості інвестицій може бути дана оцінка їх прийнятності. Якщо аналізований показник відповідає необхідному в конкретних умовах рівню прибутковості J (тобто г> j), то інвестиції визнаються доцільними. Інвестиції, внутрішній рівень прибутковості яких нижче необхідного рівня (г <j), оцінюються як неприйнятні.

Дане положення принципово важливо для розуміння механізму впливу прибутковості інвестиційної діяльності на показник рентабельності власного капіталу. Справа в тому, що в оцінку необхідного рівня прибутковості сукупного капіталу (власників і кредиторів) закладаються відшкодування фінансових витрат, пов'язаних із залученням позикового капіталу, і необхідний рівень прибутковості власного капіталу з урахуванням ризику інвестування коштів. Відповідність внутрішнього рівня прибутковості інвестицій г необхідному рівню прибутковості j означає, що реалізація інвестиційних рішень забезпечує необхідну віддачу на вкладений власниками капітал.

Ефективність фінансової діяльності

Фінансова діяльність організації пов'язана з залученням зовнішніх джерел коштів. Ключовими характеристиками аналізу прибутковості фінансової діяльності та її впливу на рентабельність власного капіталу є структура фінансування і вартість його окремих складових.

У систему показників, що характеризують прибутковість фінансової діяльності, доцільно включити рентабельність інвестицій (ROI), ціну (вартість) позикового капіталу, а також коефіцієнти, відбивають співвідношення власного і позикового капіталу.

Для визначення ціни позикового капіталу може бути використаний показник, що характеризує ставку залучення позикових коштів

Взаємозв'язок показників рентабельності власного капіталу (ROE), об'єму задіяного позикового капіталу (D) і рентабельності інвестицій (ROI) виражається наступним співвідношенням, використовуваним для оцінки впливу ефекту фінансового важеля:

де Е - власний капітал;

Ка - ставка залучення позикового капіталу (з урахуванням фактора податкової економії за позиковими коштами).

Дане співвідношення визначає межу економічної доцільності залучення позикових коштів. Його сенс полягає, зокрема, в тому, що поки рентабельність інвестицій вище ставки залучення позикових коштів, рентабельність власного капіталу зростатиме тим швидше, чим вище співвідношення позикового і власного капіталу. Але як тільки рентабельність інвестицій спуститься нижче рівня ставки за позиковими коштами, рентабельність власного капіталу почне падати в тим більшою мірою, чим вище частка позикового капіталу в сукупних джерелах.

Дані про динаміку розглянутих показників рентабельності наведено в табл. 6.7.

Таблиця 6.7. Система показників рентабельності діяльності ВАТ "НЛМК",%

Система показників рентабельності діяльності ВАТ

Усі показники рентабельності демонструють падіння в порівнянні з попереднім періодом. Так, рентабельність власного капіталу скоротилася на 24,6%. Основною причиною цього стало скорочення чистого прибутку, пов'язане з різким погіршенням ринкової кон'юнктури в кризовий рік.

Падіння рентабельності продажу з 35,5 до 18,7% зумовлено скороченням виручки, що відбувається на тлі менш значного скорочення витрат. Значне скорочення рентабельності продажів, а також істотне уповільнення оборотності активів призвели до зниження рентабельності активів на 18,8%. На уповільнення оборотності активів в першу чергу вплинуло уповільнення оборотності оборотних активів (див. П. 6.3).

На завершення аналізу фінансового стану корисно скласти підсумкову таблицю, яка відображатиме основні співвідношення економічних показників аналізованої організації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >